ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

ΔΙΑΛΥΘΗΚΕ ΑΔΟΞΑ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΛΟΓΩ ... ΒΡΟΧΗΣ


Η βροχή «διέλυσε» το συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ στο Σύνταγμα

Η βροχή «διέλυσε» το συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ στο Σύνταγμα
Το τσάμικο του Νίκου Γκάτσου αφιέρωσε ο Μανώλης Μητσιάς στους Γερμανούς πολιτικούς στη συναυλία που ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα στις 6 στην πλατεία Συντάγματος, μαζί με το συλλαλητήριο των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.
Ο Μ. Μητσιάς τραγούδησε Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Χατζηδάκι και δικά του τραγούδια. Η βροχή όμως διέκοψε τη συναυλία και ανάγκασε το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία να απομακρυνθεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΩΣ 30-4-2012

29/02/2012,   Παράταση παράδοσης ασφαλιστικών βιβλιαρίων Ταμείου Νομικών έτους 2011, μέχρι 30/4/2012 

Παράταση παράδοσης ασφαλιστικών βιβλιαρίων Ταμείου Νομικών έτους 2011, μέχρι 30/4/2012 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ 2011 ΕΩΣ 10-4-2012 ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΠΟΛ. 1045/23-2-2012


ΠΟΛ.1045/23.2.2012
Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ
Αθήνα, 23.2.2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Β. ΓΓΠΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
1. 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ Β΄
2. 32η Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΑΓ. &
ΕΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 – 4
Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αικ. Καρύδα
Γ. Αναγνωστόπουλος Τηλέφωνο : 210 –3647202-5
FAX : 210 – 3645413

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΟΛ 1045
ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε με το ν2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν:
α) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4, της παραγράφου 7, της περίπτωσης α΄ της της παραγράφου 9, και της της παραγράφου 11 του λαρθρου 36
β) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 38
γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 48
δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 53
ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 59
στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν 2362/1995  (ΦΕΚ 247 Α΄/27.11.1995) και του ΠΔ 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄/5.1.1989), περί αποδεικτικών εισπράξεως.
3. Την υπ’ αριθ. Υ 25/2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄/8.12.2011) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
4. Την ανάγκη αλλαγής του εντύπου της εκκαθαριστικής δήλωσης λόγω μεταβολής των συντελεστών ΦΠΑ εντός του έτους 2011.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο
Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για το έτος 2011 και εφεξής (έντυπο 009/12 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2012, Φ1 TAXIS), όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως παράρτημα Ι της παρούσας.
Άρθρο 2
Χρόνος υποβολής
1. Η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος ως εξής:
α) Μέχρι την 10η Απριλίου του επόμενου έτους για τους υποκείμενους που κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Β΄ κατηγορίας ή δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων του Κ.Β.Σ.
β) Μέχρι την 20η Μαΐου του επόμενου έτους, για τους υποκείμενους που κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το Δημόσιο, καθώς και στην περίπτωση λήξης της διαχειριστικής περιόδου λόγω θανάτου φυσικού προσώπου.
2. Σε περίπτωση γενικής αργίας, τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι ανωτέρω προθεσμίες μετακυλίονται στην επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.
3. Ειδικά για διαχειριστική περίοδο που έληξε από 1.1.2011 μέχρι και 31.12.2011, η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στην παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έκδοση της παρούσας. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. μέχρι 29.2.2012, ενώ από την ημερομηνία αυτή και μεταγενέστερα υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
Άρθρο 3
Τρόπος υποβολής
1. Οι εμπρόθεσμες εκκαθαριστικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
2. Οι εκπρόθεσμες και τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις υποβάλλονται:
α) Στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή εάν αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έχουν λήξη μέχρι και 31.12.2009.
β) Στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή ή μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet εάν αφορούν διαχειριστικές περιόδους με λήξη από 1.1.2010 και εφεξής, ενώ από 1.4.2012 οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
3. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2.β΄ η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ, στις εξής περιπτώσεις:
α) Ζητείται συμψηφισμός του χρεωστικού υπολοίπου, εν όλω ή εν μέρει, με απαιτήσεις κατά του δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 11του ν 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄/31.3.2011).
β) Η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους θανόντος υποκείμενου στο φόρο.
γ) Στην περίπτωση των υποκειμένων που υπάγονται στις διατάξεις περί μετασχηματισμού, μετατροπής, συγχώνευσης, διάσπασης ή απορρόφησης και εμφανίζονται ανεπαρκή στοιχεία στο σύστημα ΤΑΧΙS για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων των υποκειμένων αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται στη ΔΟΥ, μέχρι τη μεθεπόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής.
δ) Σε περίπτωση κατά την οποία διενεργήθηκε προσωρινός έλεγχος για φορολογική περίοδο και εμφανίζονται ανεπαρκή στοιχεία στο σύστημα ΤΑΧΙS σχετικά με την υποχρέωση του υποκείμενου για υποβολή της περιοδικής δήλωσης τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο. Η εκκαθαριστική δήλωση στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την μεθεπόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής.
ε) Μετά από έγκριση του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., για υποκείμενους στο φόρο που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, εφόσον κρίνεται ότι συντρέχει πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο. Πραγματική αδυναμία υποβολής ενδεικτικά συντρέχει στην περίπτωση υποκειμένων που είναι εγκατεστημένοι σε απομακρυσμένες περιοχές, μεγάλης ηλικίας ή που δεν έχουν εξοικείωση με τη χρήση του διαδικτύου.
στ) Η δήλωση υποβάλλεται μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί πριν την ημερομηνία πληρωμής του χρεωστικού υπολοίπου αυτής, μέσω των τραπεζών. Στην περίπτωση αυτή η εκκαθαριστική δήλωση μπορεί να υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι τη μεθεπόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής προσκομίζοντας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το αποδεικτικό υποβολής της αρχικής δήλωσης μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
ζ) Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου TAXISnet να κάνει αποδεκτή την υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων που αναγνωρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ή υπάρχει τεχνική αδυναμία πληρωμής αυτών μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ. Στην περίπτωση αυτή και μετά από έγγραφο που αποστέλλεται σε όλες τις Δ.Ο.Υ., η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι τη μεθεπόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.
η) Εμπρόθεσμης εκκαθαριστικής δήλωσης κατά παράταση της προθεσμίας υποβολής της, λόγω τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας.
θ) Απόρριψης της εκκαθαριστικής δήλωσης που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, λόγω λανθασμένης απόδοσης του χρεωστικού υπολοίπου, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:
i. η εκκαθαριστική δήλωση είχε αρχικά καταχωρηθεί εμπρόθεσμα στο ειδικό δίκτυο TAXISnet,
ii. είχε δοθεί εμπρόθεσμα η ορθή εντολή πληρωμής στην τράπεζα,
iii. υπήρχε τουλάχιστον το ακριβές υπόλοιπο του χρεωστικού υπολοίπου της εκκαθαριστικής δήλωσης στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η καταβολή, την ημερομηνία πληρωμής.
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται εκ νέου η απορριφθείσα εκκαθαριστική δήλωση σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ, μέχρι και την πέμπτη (5η) ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής, συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία πρέπει να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, μέσω του TAXISnet, ενημερώνει τον υποκείμενο και την αρμόδια ΔΟΥ, με ηλεκτρονική μέθοδο, για την απορριφθείσα δήλωση και το προς καταβολή ποσό.
4. Με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται στο δημόσιο το σύνολο του χρεωστικού υπολοίπου και των ενδεχόμενων πρόσθετων φόρων. Σε αντίθετη περίπτωση η εκκαθαριστική δήλωση θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.
5. Κατά την ημερομηνία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης οι υποκείμενοι έχουν την υποχρέωση να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο, με εξαίρεση για τις φορολογικές περιόδους που έχουν εκδοθεί πράξεις προσδιορισμού. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.
6. Στην περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, οι ειδικές καταστάσεις που προβλέπονται στις ΑΥΟ 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ 1262/12.08.1993 (ΦΕΚ 675 Β΄/2.9.1993) και 1013633/8911/1807/0014/ΠΟΛ 1029/02.02.1995 (ΦΕΚ 105 Β΄/17.2.1995) καθώς και οι λόγοι για τους οποίους η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται με επιφύλαξη, αποστέλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ με συστημένη επιστολή έως και την πέμπτη ημέρα μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής.
Στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της ανωτέρω επιστολής με τους λόγους της επιφύλαξης αυτή δεν αναγνωρίζεται.
7. Η έντυπη υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ πραγματοποιείται σε τρία αντίτυπα.
Άρθρο 4
Λοιπά θέματα
1. Όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης με ηλεκτρονική μέθοδο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, τη διαχείριση των εκκαθαριστικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, το αποδεικτικό υποβολής και καταβολής του φόρου, την αφετηρία για την επιβολή του προστίμου και τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου καθώς και τη μορφή των εντύπων που χρησιμοποιούνται για την έντυπη υποβολή της δήλωσης, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 παρ.2, 6 και 7 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1267/30-12-2011 για την υποβολή της περιοδικής δήλωσης.
2. Για τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου στην περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης εκκαθαριστικής δήλωσης λαμβάνεται υπόψη η αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής για την εμπρόθεσμη δήλωση, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της παρούσας. Ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται ανάλογα με τους μήνες καθυστέρησης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη παρατάσεις που ενδεχομένως έχουν δοθεί για την εμπρόθεσμη υποβολή ή μετακύλιση της προθεσμίας εμπρόθεσμης υποβολής λόγω γενικής ή τοπικής αργίας.

Άρθρο 5
Ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων
Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, για τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου λαμβάνεται υπόψη η τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την ενδεχόμενη λήξη της προθεσμίας αλλαγής του ποσοστού πρόσθετου φόρου σε μη εργάσιμη ημέρα.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από 1.1.2012.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ;

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δόθηκε παράταση για την κατάθεση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων Ταμείου Νομικών έως την 30-4-2012. Μόλις ληφθεί επίσημη ανακοίνωση θα αναρτηθεί. 

ΑΠΕΧΟΥΝ 2 ΚΑΙ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΑΡΤΑΣ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΑΙΓΙΟΥ, ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ, ΠΑΤΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΗΣ

Με απόφαση του Δ.Σ. αποφασίσθηκε η συνέχιση της αποχής από τα καθήκοντά μας για την 1η και 2α Μαρτίου 2012, ενόψει της αναμενόμενης αποφάσεως της Ολομέλειας των Προέδρων της 03-03-2012, αλλά και της συμμετοχής μας στο Πανεπιστημονικό Συλλαλητήριο της 29-02-2012 στην Αθήνα.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Κωστόγιαννης


Απεργία των δικηγόρων του Ρεθύμνου έως τις 2 Μαρτίου Απόφαση για αποχή από τα καθήκοντά τους μέχρι τις 2 Μαρτίου, έλαβαν χθες τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, στη διάρκεια της γενικής τους συνέλευσης, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα του κλάδου αλλά και γενικότερα τα ζητήματα της Δικαιοσύνης, όπως αυτά διαμορφώνονται εξ αιτίας των όρων και των μέτρων που προβλέπει το Μνημόνιο 2. Δ.Σ. Άρτας: Παράταση της αποχής των δικηγόρων έως και την 2/3/2012 


Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, αποφάσισε ομόφωνα σήμερα Τρίτη 28-02-2012,  παράταση της  αποχής από τα ακροατήρια για τους δικηγόρους της Άρτας έως και την Παρασκευή 02 Μαρτίου 2012.  Το καθεστώς της χορήγησης των αδειών παραμένει ως έχει κατά την τελευταία ανακοίνωση. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
         
          Με ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ, σε έκτακτη Συνεδρίασή του την 28-2-2012, ΜΕΤΑ και από ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ άλλων ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ της ΧΩΡΑΣ και εν όψει ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ της 29-2-2012 και ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ των ΠΡΟΕΔΡΩΝ των ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ της ΧΩΡΑΣ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ την 3-3-2012, οι Δικηγόροι της ΣΠΑΡΤΗΣ θα συνεχίσουν την ΑΠΟΧΗ από τα καθήκοντά τους και κατά τις 1 και 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012, εμμένοντες στην αντίθεσή τους για τα ληφθέντα και ληφθησόμενα μέτρα, τα οποία οδηγούν ουσιαστικά σε κατάργηση του δικηγορικού λειτουργήματος.
ΣΠΑΡΤΗ 28 Φεβρουαρίου 2012
                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                      ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ                     ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟΣ

Μέχρι την Παρασκευή 2 Μαρτίου θα διαρκέσει η αποχή των Δικηγόρων Αιγίου από τα καθήκοντά τους, όπως ανακοίνωσε το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου. Με αυτό τον τρόπο οι δικηγόροι "διατρανώνουν την αντίθεσή τους στην κατάλυση κάθε έννοιας κοινωνικού κράτους και κράτους δικαίου, που επιχειρείται με τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις".

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
          ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ                                                          Γιαννιτσά 28 Φεβρουαρίου 2012    
ΘΕΜΑ: ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΤΙΣ 1 ΚΑΙ 2/3/2012
   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών, σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα την αποχή των Δικηγόρων Γιαννιτσών από τα καθήκοντά τους, την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012 και την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012, διαμαρτυρόμενο για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν στους δικηγόρους στο πλαίσιο των αξιώσεων της «ΤΡΟΪΚΑ» και περιλαμβάνονται στο νέο Μνημόνιο και στο υπό ψήφιση Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τα οποία πλήττουν καθοριστικά το δικηγορικό σώμα, θίγουν συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών και συμβάλλουν στην αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού και εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση του πολίτη στη Δικαιοσύνη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΥΝΙΔΗΣ             ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΝΑΣΚΟΣΑΠΌΦΑΣΗ Δ.Σ.: ΠΑΡΆΤΑΣΗ ΑΠΟΧΉΣ ΈΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 2/3/2012

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
             ΠΑΤΡΩΝ
 Πάτρα, 28 Φεβρουαρίου 2012
ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
1/3/2012 – 2/3/2012

 To Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, κατά τη συνεδρίαση της 28ης Φεβρουαρίου 2012, αποφάσισε την παράταση της αποχής των Δικηγόρων  από τα καθήκοντα τους για τις ημέρες Πέμπτη, 1/3/2012 και Παρασκευή, 2/3/2012.
Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΠΑΠΑΚΟΣ            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡ. ΖΟΥΠΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας, κατά την έκτακτη συνεδρίασή της, στις 24-2-2012, αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση της ΑΠΟΧΗΣ των δικηγόρων-μελών του από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη 1-3-2012 και την Παρασκευή 2-3-2012, διατρανώνοντας την αντίθεσή τους στην κατάλυση κάθε έννοιας κοινωνικού κράτους και κράτους δικαίου, που επιχειρείται με τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις.
 Η συνέχιση ή όχι της αποχής θα αποφασισθεί από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 4-3-2012.Δ.Σ. Καλαμάτας: Παράταση της αποχής και νέες κινητοποιήσεις


Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ.Σ. Καλαμάτας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα, την παράταση της αποχής των μελών του από τα καθήκοντά τους, την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012 και την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012. Επιπλέον αποφασίστηκε, η κατάληψη του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας, την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012 (8:00 π.μ. έως 11:00π.μ) καθώς και η συμμετοχή του 
Δ.Σ. Κ. στο πανεπιστημονικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου στις 18.00, το οποίο 
θα κλείσει με συναυλία του Μανώλη Μητσιά.

ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Απόφαση για αποχή από τα καθήκοντά τους μέχρι τις 2 Μαρτίου, έλαβαν χθες τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, στη διάρκεια της γενικής τους συνέλευσης, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα του κλάδου αλλά και γενικότερα τα ζητήματα της Δικαιοσύνης, όπως αυτά διαμορφώνονται εξ αιτίας των όρων και των μέτρων που προβλέπει το Μνημόνιο 2.

ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΛΕΔΕ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού
Χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα
Τηλ.210-8822076    Φαξ 210-8822914
Αθήνα    23 Φεβρουαρίου 2012
Αριθ πρωτ  361

Πληροφορίες: Ελ.Πίτσιλλου
Δημ.Αντωνοπούλου
Ηλ.Μιχόπουλος                                                                                                   Προς

                                                                                                                                Τον Πρόεδρο του Δικηγορικού
                                                                                                                                Συλλόγου Δράμας
                                                                                                                                Μέγαρο Δικηγόρων Δράμας
                                                                                                                                661 00 Δράμα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε, για την από 6-2-2012 περαιτέρω μείωση των προβλεπόμενων ποσών ενισχύσεων
Σε συνέχεια του υπ΄αριθ 2069/23-11-2011 εγγράφου μας, με το οποίο σας ανακοινώσαμε την απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την υπ΄αριθ 38/12-11-2011 συνεδρίασή της, αναφορικά με την μείωση των προβλεπόμενων ποσών συνδρομών και ενισχύσεων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε, κατά την πρόσφατη υπ΄αριθ.40/18-2-2012 συνεδρίασή της, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ 3 του άρθρου 22 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε. και προκειμένου άμεσα να αντιμετωπισθούν τόσο τα πραγματοποιηθέντα ελλείμματα του Λ.Ε.Δ.Ε. των χρήσεων 2010 και 2011, από ποσά αντίστοιχα 1.343.952,53 και 3.859.685,98 ευρώ, όσο και το έλλειμμα που προϋπολογίσθηκε για το έτος 2012 από 3.128.900,00 ευρώ, αποδέχθηκε και επικύρωσε την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την υπ΄αριθ 224/4-2-2012 συνεδρίασή του, σχετικά με την από 6-2-2012 μείωση των χορηγούμενων ενισχύσεων προς τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με τα επόμενα:

1/ Η Εφάπαξ Χρηματική Ενίσχυση, που χορηγείται στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. λόγω συνταξιοδότησης συνεπεία γήρατος, που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 18 του Καταστατικού και που υποβάλλουν αίτηση  παραίτησης από την ενεργό υπηρεσία από 6-2-2012 και συνέχεια, ορίζεται για το από 6-2-2012 και συνέχεια χρονικό διάστημα, ως εξής,

-με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. από 20 έτη και άνω, ποσό 20.000,00 ευρώ
-με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. από 19 έτη, ποσό 18.000,00 ευρώ
-με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. από 18 έτη, ποσό 16.000,00 ευρώ
-με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. από 17 έτη, ποσό 14.000,00 ευρώ
-με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. από 16 έτη, ποσό 12.000,00 ευρώ
-με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. από 15 έτη, ποσό 10.000,00 ευρώ
-με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. από 14 έτη, ποσό   8.000,00 ευρώ
-με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. από 13 έτη, ποσό   6.000,00 ευρώ
-με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. από 12 έτη, ποσό   4.000,00 ευρώ
-με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στον Λ.Ε.Δ.Ε. από 2 μέχρι και 11 έτη, ποσό   2.000,00 ευρώ

Σημειώνουμε ότι τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που υπέβαλαν αίτηση παραίτησης από την ενεργό υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης, συνεπεία γήρατος ή Μ.Ο.Α. ή απεβίωσαν μέχρι και 5-2-2012, θα λαμβάνουν τα εφάπαξ ποσά ενίσχυσης, που ορίζονται στην απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την υπ΄αριθ 38/12-11-2011 συνεδρίασή της.

2/ Η Εφάπαξ Χρηματική Ενίσχυση, που χορηγείται στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., λόγω συνταξιοδότησης, συνεπεία της Ολικής Μόνιμης Ανικανότητας (Μ.Ο.Α.) ή στους κληρονόμους του  μέλους λόγω θανάτου, που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 19 του Καταστατικού και που υποβάλλουν αίτηση παραίτησης από την ενεργό υπηρεσία ή αποβιώνουν από 6-2-2012 και συνέχεια, ορίζεται για το από 6-2-2012 και συνέχεια χρονικό διάστημα, στα ίδια ποσά που αναγράφονται στην ως άνω 1η περίπτωση αυτού του εγγράφου.

3/ Η Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση που χορηγείται στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. λόγω συνταξιοδότησης, συνεπεία γήρατος και μόνιμης ολικής ανικανότητας (Μ.Ο.Α.) κατά τα άρθρα  18 και 19 του Καταστατικού και προβλέπεται από την  διάταξη του άρθρου 20 του Καταστατικού, τόσο για τα  μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που ενισχύονται με την ενίσχυση αυτή μέχρι 5-2-2012, όσο και για τα μέλη εκείνα του Λ.Ε.Δ.Ε. που θα ενισχυθούν από 6-2-2012 και συνέχεια και για όλες τις κατηγορίες Μ.Χ.Ε. των δικαιούχων του Λ.Ε.Δ.Ε., ορίζεται για το από 6-2-2012 και συνέχεια χρονικό διάστημα, στα ανά κατηγορία δικαιούχων, εξής ποσά,

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ Μ.Χ.Ε.

-από   88,00      ευρώ                σε   50,00 ευρώ ,          από 6-2-2012
-από 117,00      ευρώ                σε   60,00 ευρώ ,          από 6-2-2012
-από 127,00      ευρώ                σε   65,00 ευρώ ,          από 6-2-2012
-από 137,00      ευρώ                σε   70,00 ευρώ ,          από 6-2-2012
-από 147,00      ευρώ                σε   75,00 ευρώ ,          από 6-2-2012
-από 157,00      ευρώ                σε   80,00 ευρώ ,          από 6-2-2012
-από 167,00      ευρώ                σε   85,00 ευρώ ,          από 6-2-2012
-από 200,00      ευρώ                σε 100,00 ευρώ ,          από 6-2-2012
-από 224,00      ευρώ                σε 112,00 ευρώ ,          από 6-2-2012
-από 248,00      ευρώ                σε 124,00 ευρώ ,          από 6-2-2012
-από 264,00      ευρώ                σε 132,00 ευρώ ,          από 6-2-2012
-από 280,00      ευρώ                σε 140,00 ευρώ ,          από 6-2-2012

Σημειώνουμε ότι τα ενισχυόμενα μέλη με την Μ.Χ.Ε.,από 14-11-2011 μέχρι και 5-2-2012 θα λαμβάνουν τα μηνιαία ποσά που ορίζονται στην απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την υπ΄αριθ 38/12-11-2011 συνεδρίασή της και

4/  Η Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση (Η.Χ.Ε.),που χορηγείται στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. λόγω ασθενείας, τοκετού και στράτευσης, που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 17 του Καταστατικού και για τα μέλη εκείνα του Λ.Ε.Δ.Ε. που θα ασθενήσουν ή θα στρατευθούν ή οι γυναίκες-μέλη θα γεννήσουν από 6-2-2012 και συνέχεια, ορίζεται για το από 6-2-2012 και συνέχεια χρονικό διάστημα, στο ποσό των 20,00 ευρώ, αντί των 33,00 ευρώ που εχορηγείτο για το μέχρι και 5-2-2012 χρονικό διάστημα.

Τέλος παρακαλούμε να ενημερώσετε προσωπικά τα μέλη και τους υπαλλήλους του Συλλόγου σας, που έχουν καταστεί και μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

Ο Διευθυντής του Λ.Ε.Δ.Ε.
ΘΩΜΑΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΤΑΑ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Κοινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας
Μηχανικοί, Δικηγόροι, Γιατροί
Τετάρτη 29-2-2012, στις 12.00’’
Γραφεία ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
To TEE, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την προάσπιση της αξιοπρέπειας των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Επιστημόνων, έχει αναστείλει  τις λειτουργίες του από Πέμπτη 23 μέχρι την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου.
Σε συνεργασία με όλους τους επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς των Μηχανικών  και συγκροτώντας κοινό μέτωπο με τους Δικηγορικούς Συλλόγους και τους Ιατρικούς Συλλόγους προβάλουμε τους κοινούς μας στόχους για την προάσπιση του κοινωνικού κράτους, την προώθηση ενός κράτους δικαίου και τη σύνταξη ενός αναπτυξιακού σχεδίου εξόδου από την κρίση που θα οδηγήσει σε μια  βιώσιμη ανάπτυξη.
Το ΤΕΕ  συμπαρατάσσεται με την κοινωνία και υψώνει τη φωνή του μαζί με τη φωνή όλων των εργαζομένων. Αντιδρούμε ως πολίτες και ως μηχανικοί ενάντια στην πολιτική που οδηγεί ολοένα και σε μεγαλύτερη ύφεση και στασιμότητα, ενάντια στα φορολογικά και φοροεισπρακτικά μέτρα που πλήττουν τους αδύναμους και τους οικονομικά ασθενέστερους, ενάντια στην πιο στυγνή  πολιτική που έχει γνωρίσει ποτέ ο τόπος.
Την Τετάρτη 29-2-2012 και ώρα 12.00’’ προβαίνουμε σε κοινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συμβολική κατάληψη των Γραφείων του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (Ηπείρου 39) προβάλλοντας τους κοινούς μας στόχους.
Από την Νομαρχιακή Επιτροπή Δράμας του ΤΕΕ- ΑΜ

ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ

Κατάληψη των γραφείων του ΔΣΑ από δικηγόρους
Η απεργιακή επιτροπή των δικηγόρων της Αθήνας αποφάσισε αργά το βράδυ της Τρίτης την «κλειστή», όπως την χαρακτήρισαν, κατάληψη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, θα παραμείνουν κλειστές όλες οι υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και δεν θα επιτραπεί η είσοδος των υπαλλήλων σε αυτόν. Αντίθετα, ανοιχτή θα παραμείνει μόνο η αίθουσα εκδηλώσεων, για να μπορεί να συνέρχεται η απεργιακή επιτροπή, ενώ παράλληλα θα επιτρέπεται μόνο η είσοδος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, προκειμένου να μπορεί να συνεδριάσει.

Προηγουμένως, ομάδα περίπου διακοσίων μελών της απεργιακής επιτροπής παρενέβη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, προκειμένου να υποχρεώσει τα μέλη του να συγκαλέσουν νέα γενική συνέλευση, για να αποφασιστεί η συνέχιση ή μη των απεργιακών κινητοποιήσεων των δικηγόρων, που λήγουν αύριο. Το Δ.Σ. διέκοψε τη συνεδρίαση, αλλά τα μέλη της απεργιακής επιτροπής δεν επέτρεψαν στον πρόεδρο του Συλλόγου Γιάννη Αδαμόπουλο και τα μέλη του Δ.Σ. να εξέλθουν από την αίθουσα των συνεδριάσεων.

Μετά την εκτόνωση του κλίματος, ο κ. Αδαμόπουλος και τα μέλη του Δ.Σ. εξήλθαν από την αίθουσα συνεδριάσεων, ενώ περίπου πενήντα μέλη της απεργιακής επιτροπής αποφάσισαν την κατάληψη του Συλλόγου.

Επίσης, δέκα μέλη του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ζήτησαν εγγράφως από τον κ. Αδαμόπουλο την πραγματοποίηση έκτακτης συνεδρίασης με μοναδικό θέμα τη λήψη απόφασης σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης του κλάδου. Όπως έγινε γνωστό, τα δέκα μέλη του Δ.Σ. προτίθενται, σε περίπτωση μη σύγκλησης του Δ.Σ. από τον πρόεδρο του Συλλόγου, να πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση σε κεντρικό θέατρο της πρωτεύουσας.

Να σημειωθεί ότι η απεργιακή επιτροπή (ανεπίσημο όργανο) που έχει συγκροτηθεί προέρχεται από μέλη έξι συνδικαλιστικών παρατάξεων του Δ.Σ.Α.
www.real.gr

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΑΣ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σήμερα 28/2 ήταν η μέρα που κατά την απόφαση της Γ.Σ. των δικηγόρων (14.2.2012) έπρεπε να πραγματοποιηθεί επαναληπτική Γ.Σ. Εκατοντάδες δικηγόροι που παρακολούθησαν το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. ήρθαν αντιμέτωποι για 3η φορά με την παράνομη και αυταρχική άρνηση της διοίκησης του Δ.Σ.Α. να εφαρμόσει τις αποφάσεις της Γ.Σ. Ολοι εμείς που παρευρεθήκαμε για άλλη μια φορά στο Σύλλογο αρνούμαστε και αντιστεκόμαστε στο πραξικόπημα. Γι’αυτό αποφασίσαμε συλλογικά και αμεσοδημοκρατικά να καταλάβουμε το κτίριο του Δ.Σ.Α. Η κατάληψη θα λειτουργήσει ως Κέντρο Ενημέρωσης όλων των συναδέλφων και Προώθησης των αποφάσεων της Γ.Σ. Απευθυνόμενοι στη κοινωνία δηλώνουμε: α) Την στιγμή που οι πολίτες περισσότερο από ποτέ έχουν ανάγκη δικαστικής προστασίας, η κυβέρνηση ανεβάζει το κόστος σε δυσθεώρητα ύψη, αποκλείει τους εργαζόμενους από τη δικαστική προστασία και καταδικάζει τη μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολουμένων και μισθωτών δικηγόρων στην εξαθλίωση και την ανεργία. β) Αυτή η διοίκηση του Δ.Σ.Α. δεν εκφράζει τους χιλιάδες πληττόμενους δικηγόρους, αλλά τη κυβέρνηση και τα συμφέροντα κάθε λογής δικηγορικών και μη εμπορικών εταιρειών, εξασφαλίζοντας την εφαρμογή των μνημονιακών επιταγών. γ) Οι δικηγόροι έχουν αποφασίσει και στη Γενική τους Συνέλευση ότι ο μόνος δρόμος είναι αυτός των μαζικών κινητοποιήσεων μαζί με το σύνολο των αγωνιζόμενων ανθρώπων. δ) Αγωνιζόμαστε για: 1ον) ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Η δικαστική προστασία είναι κοινωνικό αγαθό συνταγματικά κατοχυρωμένο. Ο δικηγόρος δεν είναι έμπορος ούτε φοροεισπράκτορας, αλλά υπερασπιστής δικαιωμάτων και ελευθεριών. 2ον) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ (Φ.Π.Α. τέλος επιτηδεύματος, χαράτσια ΔΕΗ κλπ.). 3ον) Διαγραφή των χρεών όλων των νοικοκυριών προς τις Τράπεζες, οι οποίες από το 2008 μέχρι σήμερα έχουν λάβει κρατικές ενισχύσεις τις οποίες πληρώνουν οι φορολογούμενοι ύψους 200 δισ. ευρώ. 4ον) Πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ελεύθερη δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία για όλους. 5ον) Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων. 6ον) Να πέσει αυτή η κυβέρνηση και κάθε επίδοξος διαχειριστής ανάλογης πολιτικής. Οι δικηγόροι δηλώνουν ότι συμπορεύονται με τον υπόλοιπο λαό. Η Επιτροπή Αγώνα Δικηγόρων Αθήνας ΚΑΛΕΙ τα μέλη του Δ.Σ. να προσέλθουν στο κτίριο του Δ.Σ.Α. και να συνεδριάσουν προκειμένου να συγκαλέσουν άμεσα τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ! ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 3.00 μ.μ. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΣΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ: Καλούμε τους συναδέλφους μας σε όλη την χώρα να αντισταθούν , με όποιο τρόπο θεωρήσουν ενδεδειγμένο , στην επιχειρούμενη εμπορευματοποίηση της δικηγορίας και τη μετατροπή των δικηγόρων σε φτωχούς υπαλλήλους μεγάλων δικηγορικών εταιριών

ΨΗΦΙΣΜΑ

Της Γενικής Συνέλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών

Οι δικηγόροι του Πρωτοδικείου Σερρών , που συνήλθαμε σε Γενική Συνέλευση την 28.02.2012 , αφουγκραζόμενοι την αγωνία και την απόγνωση των συναδέλφων μας για την επιχειρούμενη κατάργηση της δικηγορίας μέσα από τις αλλεπάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών , που εκπορεύονται  από μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα , σήμερα με το παρόν ψήφισμα  :
1) Απαιτούμε  από τον Υπουργό Δικαιοσύνης  το άμεσο και πλήρες άνοιγμα των μοναδικών κλειστών νομικών επαγγελμάτων , του συμβολαιογράφου και του δικαστικού επιμελητή , με τρόπο ώστε να αρθούν όλοι οι σχετικοί  περιορισμοί  , προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν τα επαγγέλματα αυτά , ακώλυτα , όλοι οι εν ενεργεία δικηγόροι , που το επιθυμούν .
2) Ζητούμε από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων , να λάβει επιτέλους ξεκάθαρη στάση επί του ζητήματος του ανοίγματος των παραπάνω επαγγελμάτων και σε κάθε περίπτωση να διεκδικήσει τη μεταφορά ύλης από τους κλάδους αυτούς . Για το λόγο αυτό οφείλει η Ολομέλεια να απευθυνθεί σε όλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και κυρίως στα επιφορτισμένα με την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού .
3) Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις θέσεις που εξέφρασαν , τόσο ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων , κ. Βλαχάκης , ο οποίος με έγγραφο του ζήτησε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης τη μεταφορά δικαστηριακής ύλης  στους συμβολαιογράφους , όσο και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών , κ. Κριαρής , ο οποίος σε σχετικό  άρθρο του στο περιοδικό «ΙΣΗΓΟΡΙΑ» , χαρακτηρίζει ως  «ανοησίες»  τις θέσεις που εκφράσαμε οι Δικηγόροι , ότι δηλαδή μπορούμε να εκτελούμε πράξεις  , οι  οποίες σήμερα αποκλειστικά έχουν ανατεθεί στους δικαστικούς επιμελητές .
4) Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην αδικαιολόγητη και υπερβολική αύξηση του «μεγαρόσημου» . Η αύξηση αυτή το μόνο που επιτυγχάνει είναι η υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση των χιλιάδων  πολιτών και των δικηγόρων , που προσφεύγουν καθημερινά στις υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης  , όταν μάλιστα σε όλες τις άλλες υπηρεσίες του Κράτους , τα πιστοποιητικά και αντίγραφα χορηγούνται ατελώς . Και βεβαίως η αύξηση αυτή δεν δικαιολογείται ,  όταν τα δικαστικά μέγαρα της χώρας βρίσκονται σε άθλια κατάσταση από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής .
5) Καλούμε τους συναδέλφους μας σε όλη την  χώρα να αντισταθούν , με όποιο τρόπο θεωρήσουν ενδεδειγμένο , στην επιχειρούμενη εμπορευματοποίηση της δικηγορίας  και τη μετατροπή των δικηγόρων σε φτωχούς υπαλλήλους  μεγάλων δικηγορικών εταιριών .
Το παρόν ψήφισμα να  κοινοποιηθεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης  και να τεθεί υπόψη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων . Τέλος να δημοσιευθεί στον τοπικό και πανελλήνιο τύπο και στις ιστοσελίδες νομικού ενδιαφέροντος .

                                                                              Σέρρες , 28.02.2012
                                              Η Γ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΛ. 1046/21-2-2012 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 1500 € ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ


ΠΟΛ.1046/21.2.2012Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους. Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ. 1026/26.1.2012
Αθήνα, 21/2/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δημ. Σταθάς
Τηλέφωνο : 210-3610065

ΠΟΛ 1046

ΘEMA: «Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους. Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ. 1026/26.1.2012»

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, θέτουμε υπόψη σας συμπληρωματικά με την παρούσα τα ακόλουθα:

1. Έχει διευκρινισθεί (εγκύκλιος ΠΟΛ.1026/26.1.2012) ότι, όταν για τη διενέργεια δικονομικών πράξεων ή την παράσταση του δικηγόρου σε συμβολαιογραφική πράξη απαιτείται η έκδοση γραμματίου προκαταβολής, από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, δεν εκδίδεται άμεσα απόδειξη παροχής υπηρεσιών με την έκδοση του γραμματίου προκαταβολής. Τα ανωτέρω, όπως είναι αυτονόητο, δεν αναιρούν την υποχρέωση των δικηγόρων να εκδίδουν τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών στον προβλεπόμενο, από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., χρόνο, για τις δικαιούμενες αμοιβές από την παροχή των υπηρεσιών τους.

2. Περαιτέρω, με την παράγραφο 4 του κεφαλαίου Β΄ (Κ.Β.Σ.) της εγκυκλίου ΠΟΛ.1026/26.1.2012 αναφέρεται ότι, στις περιπτώσεις επαγγελματικών συναλλαγών, όταν η ακαθάριστη αμοιβή του δικηγόρου υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ, η εξόφληση του ποσού αυτού από το λήπτη της Α.Π.Υ., γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή. Ακόμη, οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, που εκδίδονται από δικηγόρους, για παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών (ιδιώτες) αποκλειστικά μέσω τραπέζης, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του λήπτη των υπηρεσιών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές, όταν το ποσό της συναλλαγής υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για το έτος 2011 ή το ποσόν των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ από 1.1.2012 και εξής (σχετ. Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1027/9.2.2011).

Στις ανωτέρω περιπτώσεις εξόφλησης των συναλλαγών, εξυπακούεται ότι, ως αξία της συναλλαγής νοείται η συνολική αμοιβή του δικηγόρου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Γενικός Δ/ντής Φορολογίας
Δημήτρης Σταματόπουλος

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΣΠΙΔΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΣΠΙΔΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΚΑΒΑΛΑΣ
Συμπολίτισσα, Συμπολίτη,
Οι δικηγόροι της Καβάλας και όλης της Ελλάδας εδώ και πολύ καιρό βρίσκονται σε κινητοποιήσεις,διαμαρτυρόμενοι:
Α) για τα μέτρα που λαμβάνονται κατά της λειτουργίας απονομής της Δικαιοσύνης και αφορούν πρώτα και κύρια το σύνολο του Ελληνικού Λαού και κατά δεύτερο λόγο τους δικηγόρους, αφού μετά την εφαρμογή των μέτρων αυτών στη Δικαιοσύνη, μπορούν να προσφεύγουν πλέον σε αυτήν μόνον όσοι αντέχουν το διογκούμενο οικονομικό κόστος, καθώς, πέρα από την επιβολή Φ.Π.Α. 23% στις δικηγορικές αμοιβές, έχουν καθιερωθεί, όπως και με το εισαχθέν προς ψήφιση πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, παράβολα και ένσημα υπέρ του Δημοσίου αυξημένα έως και 1000%.
Ταυτόχρονα φαλκιδεύονται βασικά δικαιώματα του κατηγορουμένου, όπως με την ίδρυση μονομελών εφετείων κακουργημάτων. Η ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης αναμένεται να επιβραδυνθεί ακόμα περισσότερο, αφού η πλειονότητα των υποθέσεων μεταφέρεται στα ειρηνοδικεία χωρίς όμως να ενισχύονται οι πόροι για αίθουσες και προσωπικό (που άλλωστε μειώθηκε με τα νέα βαθμολόγια/μισθολόγια και την εφεδρεία), ενώ αναμένεται και η υποβάθμιση της ποιότητας απονομής της Δικαιοσύνης με την επαπειλούμενη μεταβίβαση δικαστικής ύλης και δικαστικών αρμοδιοτήτων σε μη δικαστικούς λειτουργούς ή μη δικηγόρους.
Β) γιατί το μνημόνιο 2 με τις προβλέψεις που περιλαμβάνει, τις σχετικές με την αναμόρφωση του Κώδικα περί Δικηγόρων, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τον ανεξάρτητο - μαχόμενο δικηγόρο σε ολοσχερή κοινωνική και οικονομική εξαθλίωση και του αφαιρεί το θεσμικό του ρόλο ως συλλειτουργού της Δικαιοσύνης.
Η αντιμετώπιση της απονομής της Δικαιοσύνης από την Πολιτεία με οικονομικούς όρους, η υπερβολική αύξηση του κόστους προσφυγής σε αυτήν, η εξαθλίωση των δικηγόρων παράλληλα με την επιχειρούμενη υποβάθμιση του θεσμικού τους ρόλου, έχουν ως συνέπεια τη μετατροπή της προσφυγής στη Δικαιοσύνη σε προνόμιο των λίγων και τη στέρηση από τον Έλληνα πολίτη του νομικού του συμπαραστάτη.
Η ελεύθερη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη δεν είναι μόνο δικαίωμα των πολιτών αλλά πρωταρχική και συνταγματικά κατοχυρωμένη υποχρέωση της Πολιτείας.
Ο αγώνας για την προάσπιση του δικαιώματος αυτού είναι υπόθεση όλων μας.

Πρόγραμα Ειδικής Συνέλευσης Προέδρων και Αντιπροσώπων Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων, Θεσσαλονίκη 2/3-3-2012 - Ολομέλεια Προέδρων Δ.Σ. 3-3-2012


«Τρόικα – Η δικαιοσύνη και το δικηγορικό επάγγελμα υπό πολιορκία»
Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων ΕλλάδοςΣυνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 12-14, Λαδάδικα)

Θεσσαλονίκη, 2-3 Μαρτίου 2012Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012
Άφιξη συμμετεχόντων

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012
10:00 Έναρξη εργασιών
10:00-10:30 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Νικόλαο Βαλεργάκη.
10:30-11:00 Εισαγωγική ομιλία από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Ιωάννη Αδαμόπουλο.
11:00-12:30 Εισηγήσεις των προσκεκλημένων ομιλητών από τους Ευρωπαϊκούς Δικηγορικούς Συλλόγους σχετικά με τις απαιτήσεις και τις ενέργειες της τρόικας και των εθνικών τους κυβερνήσεων που επηρεάζουν την απονομή της δικαιοσύνης και το θεμελιώδη ρόλο των δικηγόρων και των συλλόγων τους, καθώς και τα δικαιώματα των πολιτών (μέρος Ι).
12:30-13:00 Διάλειμμα
13:00-14:30 Εισηγήσεις των προσκεκλημένων ομιλητών από τους Ευρωπαϊκούς Δικηγορικούς Συλλόγους σχετικά με τις απαιτήσεις και τις ενέργειες της τρόικας και των εθνικών τους κυβερνήσεων που επηρεάζουν την απονομή της δικαιοσύνης και το θεμελιώδη ρόλο των δικηγόρων και των συλλόγων τους, καθώς και τα δικαιώματα των πολιτών (μέρος ΙΙ).
14:30-15:30 Ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα
15:30-17:00 Τοποθετήσεις των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και συζήτηση
17:00 Ολοκλήρωση των εργασιών
20:00 Δεξίωση στο Ξενοδοχείο “Electra Palace”

Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012
10:00-10:30 Σύνοψη και συμπεράσματα εργασιών
10:30-12:00 Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (προαιρετική συμμετοχή των προσκεκλημένων Προέδρων και εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων) .*
12:00-12:30 Διάλειμμα
12:30-14:00 Συνέχιση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (προαιρετική συμμετοχή των προσκεκλημένων Πρόεδροι και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων) *.
14:00-16:00 Γεύμα

*Για τους προσκεκλημένους Προέδρους και εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων που δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, θα προσφερθεί η εναλλακτική λύση της ημερήσιας εκδρομής στον αρχαιολογικό χώρο και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας.