ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

Νέα ποσά συνδρομών και ενισχύσεων Λ.Ε.Δ.Ε.


Σας γνωρίζουμε ότι με απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε κατά την αριθ. 43/2012 συνεδρίασή της, τροποποιήθηκαν διατάξεις του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., που αφορούν στο ύψος των καταβαλλόμενων συνδρομών και στο ύψος  των  χορηγούμενων  ενισχύσεων  στα  μέλη  του  Λ.Ε.Δ.Ε.,  που  ισχύουν  από 7-1-2013 και που ορίζονται ως εξής:

Α/  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  ΥΠΕΡ Λ.Ε.Δ.Ε.1/ Η εφάπαξ συνδρομή εγγραφής κάθε μέλους που εντάσσεται στο Λ.Ε.Δ.Ε., ορίζεται στο ποσό των 300,00 ευρώ
(σχετικές οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε)
2/Η μηνιαία τακτική συνδρομή κάθε μέλους  ορίζεται στο ποσό των 
55,00 ευρώ, για τα μέλη εκείνα που συμπληρώνουν πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία ορκωμοσίας τους στο πρώτο λειτούργημά τους και
40,00 ευρώ, για τα μέλη εκείνα  που βρίσκονται στο διάστημα των πέντε (5) πρώτων ετών άσκησης του πρώτου λειτουργήματός τους
(σχετικές οι διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 14 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε)
Σημείωση: Η ειδική μηνιαία συνδρομή, καταργείται από 7-1-2013 και ενσωματώνεται στην μηνιαία τακτική συνδρομή.

Β/ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε.1/Η Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση (Η.Χ.Ε.), ορίζεται στο ποσό 30,00 ευρώ και το ημερήσιο αυτό ποσό θα χορηγείται στην περίπτωση ασθένειας, στράτευσης και τοκετού.
Παρατηρήσεις:
α)Για τον τοκετό της γυναίκας-μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε., θα χορηγείται το ποσό των 600,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε  20 ημέρες Η.Χ.Ε.
β)Την Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση δικαιούνται τα μέλη, μόνο για τις εργάσιμες ημέρες και όχι για τις ημέρες του Σαββάτου της Κυριακής και τις εξαιρέσιμες αργίες, που κάθε φορά ισχύουν για το Δημόσιο.
γ)Η Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβεί τις τριακόσιες (300) ημέρες συνολικά, καθ’ όλο το διάστημα συμμετοχής του μέλους στο Λ.Ε.Δ.Ε., όπου εντός του ημερολογιακού έτους, η ενίσχυση αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των εκατόν ογδόντα (180) ημερών.
δ)Η εγκυμοσύνη δεν θεωρείται ασθένεια, εκτός εάν από παθολογικά αίτια επιπλοκής της εγκυμοσύνης, η εγκυμονούσα αδυνατεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Στην περίπτωση αυτή, η Η.Χ.Ε. δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες  και με την προϋπόθεση ότι εντός είκοσι ημερολογιακών ημερών από την ημέρα εμφάνισης του προβλήματος, η εγκυμονούσα θα υποβάλλει στο Λ.Ε.Δ.Ε. ιατρικό πιστοποιητικό από Δημόσιο Θεραπευτήριο, με το οποίο θα βεβαιώνεται η επιπλοκή της εγκυμοσύνης της. 
(σχετικές οι διατάξεις του άρθρου 17 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.)
2/Η εφάπαξ πλήρης χρηματική ενίσχυση, λόγω συνταξιοδότησης συνεπεία γήρατος, ορίζεται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ, με τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 18 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.
3/Η εφάπαξ πλήρης χρηματική ενίσχυση, λόγω συνταξιοδότησης συνεπεία Μόνιμης Ολικής Ανικανότητος (Μ.Ο.Α) ή θανάτου, ορίζεται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ, με τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 19 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.
4/Η Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση, ορίζεται στο ενιαίο μηνιαίο καθαρό ποσό των 50,00 ευρώ για όλα τα δικαιούχα μέλη, ανεξάρτητα από τον χρόνο συμμετοχής τους στο Λ.Ε.Δ.Ε., όπου όλες οι νόμιμες κρατήσεις και τα ταχυδρομικά τέλη που αναλογούν, καταβάλλονται από το Λ.Ε.Δ.Ε.
Παρατηρήσεις:
α)Η Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση θα καταβάλλεται στους δικαιούχους περιοριστικά μόνο για δέκα (10) έτη. 
β)Ειδικά για τους συνταξιούχους εκείνους που λαμβάνουν την μηνιαία  χρηματική ενίσχυση για περισσότερα της 10ετίας έτη, διακόπτεται από 7-1-2013, ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.
γ)Για τα μέλη εκείνα που δεν θα έχουν συμπληρώσει δέκα έτη ενίσχυσης, θα διακοπεί η ενίσχυσή τους από την ημερομηνία συμπλήρωσης της 10ετίας.
(σχετικές οι διατάξεις του άρθρου 20 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε)
Τέλος παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας για όλες τις παραπάνω αλλαγές και να φροντίσετε για την ορθή καταβολή των μηνιαίων συνδρομών των μελών σας προς το Λ.Ε.Δ.Ε.
Στη διάθεσή σας, για κάθε συμπληρωματική πληροφορία

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

 Έλενα Πίτσιλλου


Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)..... Η ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.16 ΑΡΘ. 40 ΤΟΥ Ν 4111/2013 ΙΣΧΥΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 49 ΠΕΡ. 3 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 19-11-2012 !!!Όσο διαβάζει κανείς το κείμενο του Ν 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/25-1-2013) συναντά ολοένα και περισσότερες εκπλήξεις! Η ισχύς της διάταξης (παρ. 16 αρθ. 40) που τροποποιεί και αυξάνει το ποσό του δικαστικού ενσήμου, σύμφωνα με την περ. 3 του αρθ. 49, αρχίζει από την 19-11-2012 !!! Εάν δεν είναι ένα ακόμη ασυγχώρητο λάθος μιας τραγικά ανεπαρκούς, ακόμη και για τα στοιχειώδη, νομοθετικής εξουσίας, τότε ας κριθεί από τα δικαστήρια η αναδρομική ισχύς της διάταξης σε περιπτώσεις π.χ. καταβολής του δικαστικού ενσήμου την 20-11-2012, με την τότε ισχύουσα διάταξη, σε έκδοση διαταγής πληρωμής και τελεσιδικία αυτής! Νομίζω ότι οποιαδήποτε κριτική περιττεύει. Παραθέτουμε το κείμενο των διατάξεων ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στην σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr):


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4111
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/
2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίη−
σης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκό−
λυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματο−
πιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπι−
στωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας
της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρημα−
τοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματο−
δοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση
Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και
της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ,
με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολό−
γων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή
των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

...................................................................................

Άρθρο 40
...................................

16. Το εδάφιο β΄ της περίπτωσης 6 της παραγράφου
ΙΓ΄ του ν. 4093/2012 (Α΄222) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιπλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απα−
σχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό
πέντε τοις εκατό (5%) υπέρ του Εθνικού Οργανισμού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και χαρτόσημο
ποσοστού 2,4%, τα οποία ανωτέρω ποσοστά υπολογί−
ζονται επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου.»
............................................................


Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 14 και 19 αρχίζει από 12.11.2012.
2. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 αρχίζει από 18.11.2012.
3. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 10, 11, 12, 15, 20, 32, 33, 35, 38, 40 και 43 αρχίζει από 19.11.2012.
4. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 34, 36, 41 και 49 αρχίζει από 5.12.2012.
5. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 51 και 52 αρχίζει από 7.12.2012.
6. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 50 αρχίζει από 5.2.2013.
7. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

ΜΝΗΝΕΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ παρ. 9 αρθ. 40 Ν 4111/2013


Πρόκειται για την παρ. 9 του αρθ. 40 του Ν 4111/2013 ΦΕΚ Α 18/25-1-2013 η οποία παρατίθεται όπως ακριβώς έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ και υπάρχει και στην σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (http://www.et.gr):9. Στο άρθρο 14 του ν. 3898/2010 (Α΄211) προστίθενται
παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:
«2. Επιτρέπεται η αναγνώριση τίτλου διαπίστευσης
διαμεσολαβητή που έχει αποκτηθεί από φορέα κατάρτι−
σης αλλοδαπής προέλευσης κατόπιν εκπαίδευσης ετών,
χωρίς τις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης για
την κράτηση στις αγροτικές φυλακές, εφόσον υπάρχει
επαρκής χώρος και συντρέχουν λόγοι αποσυμφόρησης
των υπολοίπων καταστημάτων κράτησης της χώρας,
λόγω υπερσυνωστισμού κρατουμένων.


Είναι άξιο θαυμασμού!!! Μετά την πολλοστή τροποποίηση των διατάξεων για το δικαστικό ένσημο, η τελευταία των οποίων υπάρχει στον ίδιο με την παρατιθέμενη ανωτέρω διάταξη άρθρο 40, θαυμάστε την επάρκεια και την προσοχή του νομοθέτη στην, τουλάχιστον, ακατανόητη διάταξη. Μήπως πρέπει να συζητήσουμε όχι μόνο για την ποιότητα και την επάρκεια των νομοθετών μας αλλά και για τη στοιχειώδη ικανότητά τους να συντάξουν διάταξη που να έχει συντακτικό νόημα;

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ...... ΝΕΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ ΜΕ ΑΡΘ. 40 ΠΑΡ. 16 Ν.4111/2013


Δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο)

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν.ΓΠΟΗ/1912 (Α΄ 3) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ περίπτωση 6) του Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222/ 12-11-2012), το άρθρο 16 παρ.16 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α΄ 237 /5-12-2012) και το άρθρο 40 παρ.16 του Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 18 /25-1-2013) έχει πλέον ως εξής:
«1.Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8ο/οο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ. Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό 10 τοις εκατό (10%) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό 5 τοις εκατό (5%) υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% τα οποία ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου.»
Με βάση τη παραπάνω διάταξη, το Δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο) υπολογίζεται πλέον ως εξής:
Παράδειγμα: Αιτούμενο ποσό (κεφάλαιο) 20.000 ευρώ.
1.- 20.000 Χ 8‰     =   160,00 ευρώ (αγωγόσημο)
2.- 160 Χ  20%         =     32,00 ευρώ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)                               
3.- 160 Χ 10%          =     16,00 ευρώ (Τ.Α.Ν.)                                                
4.- 160 Χ 5%          =         8,00 ευρώ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
5.- 160 Χ 2,4%         =       3,84 ευρώ (χαρτόσημο)
                                     ΑΝΑΛΥΣΗ: (χαρτόσημο  2% Χ 160  = 3,20 ευρώ       
                                                          + ΟΓΑ       20% Χ 3,20  = 0,64 ευρώ     
                                                                                Σύνολο   = 3,84 ευρώ)
Σύνολο                   =    219,84 ευρώ


Τρόπος έκδοσης δικαστικού ενσήμου:
Α) Δικ. ένσημο αξίας έως 300 ευρώ (κινητό, με επικόλληση ενσήμων «μίνι» Τ.Α.Ν.)
Β) Δικ. ένσημο από 300 ευρώ και πάνω εκδίδεται διπλότυπο από Δ.Ο.Υ. που επιμερίζεται ως εξής:
       -Αγωγόσημο (KAE 2375)
       -ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (ΚΑΕ 82639)
       -Χαρτόσημο 2% (ΚΑΕ 1229)
       -Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% (ΚΑΕ 1228)
       -Τ.Α.Ν (ΚΑΕ 82623) ή διπλότυπο από Εθνική Τράπεζα (Αριθμός Πελάτη: 9805690008,  Αριθμός Λογαριασμού: 040/546154-57, Κωδικός υποχρέου: 4752100, Κωδικός αιτιολογίας: 16)
Γ) Για τον πόρο υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διπλότυπο στην Εθνική Τράπεζα (λογαριασμός: 040/545907-91, αιτιολογία: ποσοστό προείσπραξης δικαστικού ενσήμου υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέχρι την έκδοση ειδικού Κ.Α.Ε. και απόδοση στον Τ.Υ.Δ.Ε.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του σχετικού πόρου μέσω Δ.Ο.Υ., όπως γίνεται με το ΤΑΧΔΙΚ, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί, θα πρέπει να απευθύνεστε στην Εθνική Τράπεζα, στην οποία όμως δεν υφίστανται κωδικοί αιτιολογίας για τον Τ.Υ.Δ.Ε. και ως εκ τούτου αναγράφετε τις απαραίτητες πληροφορίες στη θέση «αιτιολογία» (π.χ. απόδοση ποσοστού δικαστικού ενσήμου υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)]         
Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών
Νικόλαος Παπάκος

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟ ΕΤΑΑ - ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;


Η παρακάτω δημοσίευση έγινε στον ιστότοπο http://skouzekaifilonos.gr από όπου την αναδημοσιεύουμε. Κρίσιμα θέματα που αφορούν την επιβίωση των ασφαλιστικών μας ταμείων θάβονται από την κεντρική συνδικαλιστική μας ηγεσία, η οποία όχι μόνον δεν φαίνεται να αντιδρά, αλλά ούτε καν φροντίζει να πληροφορεί τον κλάδο για τα τεκταινόμενα. Διαβάστε την επιστολή του τέως, πλέον, Προέδρου του ΕΤΑΑ κ. Ζαφειρόπουλου, προς τον Υπουργό, με ημερομηνία 28-11-2012 και αναλογιστείτε 2 μήνες μετά, ποιος μας ενημέρωσε για την άθλια κατάσταση του ΕΤΑΑ αλλά κυρίως σε ποιες ενέργειες προχώρησε η συνδικαλιστική μας ηγεσία ώστε να διαφυλάξει τα άμεσα συμφέροντά μας. Τους επόμενους μήνες θα πρέπει να καταβάλουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές για το έτος 2012. Ας αναλογιστούμε όλοι σε ποιον ασφαλιστικό φορέα θα καταβάλουμε, όσοι μπορέσουμε βέβαια, ασφαλιστικές εισφορές για τη συνταξιοδότησή μας και την κάλυψη της υγειονομικής μας περίθαλψης. Επιτέλους εάν κάποιοι δεν είναι ικανοί ή ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ να αντιδράσουν εμείς οι υπόλοιποι δεν πρέπει να τους προσπεράσουμε υπερασπίζοντας ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ; 
Αναδημοσιεύουμε από τον ιστότοπο "ΕλΕΜ" (Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοι) το παρακάτω άρθρο, το οποίο δημοσιεύθηκε χθές 17.1.2012, από το οποίο και πληροφορηθήκαμε την παραίτηση του Προέδρου του ΕΤΑΑ κ. Ζαφειρόπουλου,  καθώς και την από 28.11.2012 επιστολή του κ. Ζαφειρόπουλου προς τον Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Εργασίας και Πρόνοιας, σχετικά με την οικονομική κατάσταση του ΕΤΑΑ. Θέτουμε δε τα εξής εύλογα - κατά την άποψη μας -  ερωτήματα προς τον κ. Αδαμόπουλο, πρόεδρο του μεγαλύτερου δικηγορικού συλλόγου της χώρας και της Ολομέλειας των προέδρων,  λόγω της  συχνότατα προβαλλόμενης αξίωσής του να "ποδηγετεί" τους λοιπούς δικηγορικούς συλλόγους της χώρας:
(α)  Για ποιούς λόγους δεν έχουμε ενημερωθεί μέχρι σήμερα για την κατάσταση του ασφαλιστικού μας φορέα.
(β) Για ποιούς λόγους το Δ.Σ. του  Δ.Σ.Α αδρανεί και βεβαίως (γ) τι προτίθεται να πράξει στο μέλλον για τα σοβαρότατα αυτά ζητήματα που έχουν ανακύψει.
Άρχισαν τα όργανα στο ΕΤΑΑ...
Την περασμένη Τετάρτη ενέσκηψε κορυφαίο ζήτημα για τον Ασφαλιστικό Φορέα των Επιστημόνων με την καρατόμηση του Προέδρου του ΕΤΑΑ κ. Ζαφειρόπουλου που ανακοινώθηκε από τον ίδιο στο ΔΣ της Πέμπτης 10.01.2013. Η ωμότητα της συμπεριφοράς του υπουργείου προς στον Πρόεδρο, όπως την μετέφερε ο ίδιος στο ΔΣ, άφηνε να διαφανεί το κατεπείγον του ζητήματος καθώς η......
θητεία του θα έληγε ούτως ή άλλως σε 9 περίπου μήνες. Κάτω από αυτήν την πίεση ο Πρόεδρος ενέδωσε και παραιτήθηκε προ της συνεδρίασης του ΔΣ πράγμα που έφερε τα μέλη του προ τετελεσμένων γεγονότων.
Βεβαίως είναι γνωστό ότι εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια το προεδρείο του ΔΣ του ΕΤΑΑ έχει δημιουργήσει αρκετά προσκόμματα (στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του καθόσον δεν αποτελεί συνδικαλιστικό όργανο) σε κεντρικές επιλογές και αποφάσεις του υπουργείου προβάλλοντας τις αυτονόητες αντιστάσεις, στο πλαίσιο της προσπάθειας να αποτραπεί η περαιτέρω διάλυση και ο εξευτελισμός των Ταμείων που συναπαρτίζουν το ΕΤΑΑ. Φαίνεται ωστόσο, ότι σε αυτή την διελκυστίνδα ήρθε η Κυβέρνηση να δώσει ένα τέλος, στο πλαίσιο των τελευταίων μεταμοντέρνων δημοκρατικών μεθόδων του αποφασίζουμε και διατάζουμε. Έτσι την περασμένη Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ζήτησε την άμεση παραίτηση του Προέδρου αφήνοντας να διαφανεί ότι σε άλλη περίπτωση θα αποπεμφθεί δια νόμου (μάλλον με την συνήθη πλέον πρακτική των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου).
mail.google.com Τα μέλη του ΔΣ μετά τις δηλώσεις του Προέδρου και το πραγματικά συγκινητικό κλίμα που επεκράτησε στις αποχαιρετιστήριες παρεμβάσεις τους, φάνηκε να μην αντιλαμβάνονται τις πιθανές επιπτώσεις της συγκεκριμένης παρέμβασης από την πλευρά του υπουργείου και τις ραγδαίες εξελίξεις που μπορεί να υποθέσει κανείς βασίμως ότι πρόκειται να επακολουθήσουν, όταν μάλιστα με τον νέο ισχύοντα νόμο οι Πρόεδροι των ΔΣ διορίζονται από την Κυβέρνηση χωρίς απολύτως κανένα έστω και από τα τυπικά προσόντα και τα διαδικαστικά προαπαιτούμενα που υπήρχαν προηγουμένως τα οποία περιέβαλαν με ένα ελάχιστο κύρος τον διορισμό και προσέδιδαν έναν τόνο αυτονομίας στην όποια ηγεσία. Ωστόσο, έστω και έτσι, διερωτάται κανείς σήμερα: ποιός δοτός Πρόεδρος σε διατεταγμένη υπηρεσία θα αναλάβει την διοίκηση, όντας μια θλιβερή μειοψηφία στο ΔΣ ενός ασφαλιστικού φορέα καταληστευμένου και απαξιωμένου με το σύνολο των συνταξιούχων του στα κάγκελα; Γι’ αυτό πολλοί φοβούνται ότι η Κυβέρνηση θα προχωρήσει και «νομοθετικά» αν χρειαστεί, στην αλλαγή του τρόπου σύστασης των ΔΣ προκειμένου να δημιουργήσει τις απαιτούμενες πλειονοψηφίες. Το ίδιο μπορεί να επιχειρηθεί και στις Διοικούσες Επιτροπές των Τομέων που απαρτίζουν το ΕΤΑΑ και επειδή τα μέλη των Διοικουσών Επιτροπών όπως και αυτά του ΕΤΑΑ είναι αιρετά και υπάρχει σχετική δυσκολία στην αποδόμηση τους είναι βέβαιο ότι η κατάληξη θα είναι η γενική κατάργηση των θεσμικών ή και των εθιμικών εκπροσωπήσεων των συλλογικών οργάνων στα διοικητά όργανα σε όσους οργανισμούς μπορεί η Κυβέρνηση να παρέμβει χωρίς να προσκρούσει στα καταστατικά τους.
Ειδικότερα δε σε ότι αφορά στο ΤΣΜΕΔΕ, το ζήτημα έχει πολύ ψωμί για την Κυβέρνηση λόγω της εμπλοκής της διοίκησης του ΤΣΜΕΔΕ - ως βασικού μετόχου - στην διοίκηση της Τράπεζας Αττικής, τόσο εν όψει της ανακεφαλαιοποίησής της όσο και του ρόλου που φαίνεται να της επιφυλάσσεται σε αυτό που τον τελευταίο καιρό αποκαλείται Αναδιάρθρωση του Τραπεζικού Συστήματος.
Πέραν ωστόσο, των ανωτέρω «προσιόντων», αυτό καθεαυτό το γεγονός της καρατόμηση του Προέδρου του ΕΤΑΑ δικαιώνει όσους εντός των κόλπων της ΕλΕΜ στήριξαν την στάση για την αμετακίνητη παρουσία με κάθε τρόπο των εκπροσώπων της στα όποια διοικητικά όργανα, όταν συντονισμένες πιέσεις διαφόρων προοδευτικών και άλλων ζητούσαν επίμονα και εκβιαστικά παραιτήσεις, προσφέροντας ακουσίως «βούτυρο στο ψωμί» του υπουργείου που τώρα θα αναγκαστεί να εξοστρακίσει τους «απρόθυμους», ακόμα και πολιτικούς φίλους όπως τον κ. Ζαφειρόπουλο, μετερχόμενο μεθόδους που τουλάχιστον θα το εκθέτουν. Επ’ αυτής της βάσης, είναι αδικαιολόγητη η συμπεριφορά του Προέδρου του ΕΤΑΑ να υπακούσει στην κυβερνητική εντολή και να παραιτηθεί αντί να υποστεί, με ένα συμπαγές ΔΣ πλάϊ του, την βάσανο της αποπομπής του που θα εξέθετε τους υπευθύνους και θα κέρδιζε ζωτικό χρόνο για την όποια ενδεχόμενη συντεταγμένη αντίδραση των συλλογικών οργάνων των επιστημόνων, καθώς η κυβερνητική πρεμούρα για την αλλαγή των ηγεσιών σε διάφορους Οργανισμούς, εδώ και τώρα και ειδικότερα στο ΕΤΑΑ, δεν προμηνύει τίποτα καλό για το εγγύτατο μέλλον.
Ε_29  2010 008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣίΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΤ.Α.Α.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
ΕΞΑΙΡΕΤΪΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 28/11/2012
Αριθ. Πρωτ 172082/28-11-2012
ΠΡΟΣ:
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ [ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Σταδίου 29, 101 10, Αθήνα
α) Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
γ) Γενική ∆/ντρια κ.Τριανταφύλλου Κοιν.
Κοιν. Πρόεδροι ∆ιοικουσών Επιτροπών:
(α)'Μηχανικών και Ε∆Ε κ. Γαμβρίλης
β) Νομικών κ. Κωστάκης
γ) Υγειονομικών κ. Βασιάδης

ΘΕΜΑ: «Οικονομική κατάσταση Ε.Τ.Α.Α.»
Κ. Υπουργέ,
Θα θέλαμε να καταστήσουμε εσάς και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Εποπτεύοντος Υπουργείου κοινωνούς του σοβαρότερου προβλήματος που έχει ποτέ ανακύψει στην μακρόχρονη ιστορία των Ταμείων που απαρτίζουν το ΕΤΑΑ.
Μπροστά στις κοσμογονικές αλλαγές που όλοι μας βιώνουμε, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, όσο γίνεται πιο έγκαιρα, για τη διαφαινόμενη αδυναμία εκπλήρωσης των σκοπών της κοινωνικής ασφάλισης, που όλοι μας έχουμε ταχθεί να υπηρετήσουμε.
Πέραν από τη σύνταξη των όποιων αναλογιστικών μελετών με τα πρόσφατα (σημερινά) στοιχεία που είναι πιθανόν να αλλοιώσουν παντελώς το μέχρι σήμερα γνωστό τοπίο λειτουργίας του ΕΤΑΑ, ως ένα υγιές ασφαλιστικό ταμείο, υπάρχει η καθημερινότητα που βιώνουμε, όσοι ζούμε και αναπνέουμε με αίσθηση καθήκοντος για τον ιερό σκοπό της κοινωνικής ασφάλισης.
ΤΑ Α∆ΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
1. Τα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία που συνεχώς καταφθάνουν, δείχνουν μια δραματική μείωση των εσόδων, που αγγίζει τα όρια του -70% από εισφορές, σε συνδυασμό με την πληροφόρηση από τους επιστημονικούς συλλόγους, για αποχώρηση χιλιάδων (κυρίως νέων) επιστημόνων από τα επαγγέλματά τους.
2. Η εξοργιστική μείωση των αποθεματικών των Τομέων μας και ο εγκλωβισμός τους σε κάποιο αμφίβολης νομιμότητας κοινό κεφάλαιο υπό τη διαχείριση της Τραπέζης της Ελλάδος, χωρίς δυνατότητα ρευστοποίησης (άνευ μειώσεως της περιουσίας μας) και χωρίς διατήρηση μετρητών στους λογαριασμούς διαχείρισης για την εξυπηρέτηση των αναγκών μας.
Κ. Υπουργέ,
Η εξασφάλιση διαθεσίμων νια την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΤΑΑ, δεν αφορά κάποιο γενικό και αφηρημένο σκοπό. Αφορά τις ζωές και την υγεία των εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων μας, οι οποίοι σε μετρητά κατέβαλαν τις εισφορές τους και σε μετρητά αναμένουν τις παροχές τους στη δύσκολη οικονομική για την πατρίδα μας συγκυρία. Πολύ περισσότερο, αφού δεν φέρουν καμία ευθύνη (όπως και εμείς ως διοίκηση αλλά και ως υπηρεσίες του ΕΤΑΑ) για την ανωτέρω κατάσταση.
Για το θέμα της απομείωσης της περιουσίας του Ταμείου μας, σας έχουμε ενημερώσει με τα με αρ. πρωτ. 72083/26-6-2012,100931/21-8-2012 και 116093/17-9-2012 έγγραφα μας, με τα οποία σας κοινοποιήσαμε την αλληλογραφία μας με την Τράπεζα της Ελλάδος, σχετικά με την αποτύπωση των αποθεματικών του ΕΤΑΑ, μετά την υποχρεωτική εφαρμογή του ΡSΙ. Με την ίδια αλληλογραφία σαςγνωστοποιήσαμε και τους λόγους για τους οποίους το κοινό κεφάλαιο αντιμετωπίζεται από την Τράπεζα Ελλάδος (αίφνης και σε αντίθεση με όσα μέχρι σήμερα συνέβαιναν) ως αμοιβαίο και αποτυπώνεται σε μερίδια. Επίσης με την υπ. αριθμ. 197/θ.34/20-9-2012 απόφαση του ∆Σ του ΕΤΑΑ ζητούσαμε τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με το ύψος των ποσών, τα οποία παραμένουν στους λογαριασμούς διαχείρισης που τηρούνται σε τράπεζες, για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών των Τομέων μας.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ:
Προσφάτως ένας από τους πιο υγιείς Τομείς μας (με θετική αναλογιστική μελέτη), ο Τομέας Ασφάλισης Συμβολαιογράφων, βρέθηκε σε αδυναμία κάλυψης της υποχρέωσης καταβολής των μηνιαίων επικουρικών συντάξεων. Τούτο και λόγω της δραματικής μείωσης των εισπραττομένων εισφορών (άνω του -80%). Σημειώνεται ότι ο εν λόγω Τομέας διέθετε αποθεματικά που υπερέβαιναν (πριν το ΡSΙ) τα 100.000.000 ευρώ. Η σημερινή αποτίμηση αυτών ανέρχεται στα περίπου 27.000.000 ευρώ.
Σε επικοινωνία με την ΤτΕ διαπιστώθηκε, αφενός μεν ότι δεν υπήρχε μέριμνα εκ μέρους της για μόνιμη διατήρηση μετρητών στο λογαριασμό διαχείρισης (για τις τρέχουσες ανάγκες), αφετέρου ότι οποιαδήποτε απόληψη χρημάτων έπρεπε να γίνει από τον λογαριασμό διαθεσίμων που τηρείται στην ΤτΕ και κοστίζει στο Ταμείο απώλεια περιουσιακών στοιχείων πολλαπλάσια του ποσού της απόληψης. Ο λόγος για τον οποίο αυτό συμβαίνει, σύμφωνα με τους αρμοδίους της ΤτΕ, είναι γιατί τα ομόλογα τα οποία προέκυψαν μετά το ΡSΙ και την ανταλλαγή είναι λήξης από το 2022 και μετά, ενώ σε περίπτωση ανάγκης των ΦΚΑ εκποιούνται στην τιμή που ισχύει στις χρηματαγορές, κατά την ημερομηνία εκποίησης. Επιπλέον ενημερωθήκαμε ότι ακόμη και τα τυχόν υπάρχοντα μετρητά που συμμετέχουν στο κοινό κεφάλαιο, επίσης αποτιμώνται ως μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου.
Είμαστε υποχρεωμένοι να σημειώσουμε στο σημείο αυτό, ότι ουδεμία συμμετοχή είχαμε ούτε στην επένδυση που έκανε η ΤτΕ, μετατρέποντας το κοινό κεφάλαιο σε ομόλογα, ούτε τώρα κατά την μετατροπή του σε είδος αμοιβαίου κεφαλαίου, επιφυλασσόμενοι των δικαιωμάτων μας ως θεματοφύλακες της περιουσίας του Ταμείου μας, αφού κατά την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3655/2008), μόνο το ∆Σ του ΕΤΑΑ είναι αρμόδιο για την διαχείριση της περιουσίας. Περαιτέρω και παρά τις όποιες ισχύουσες διατάξεις περί της δημιουργίας «κοινού κεφαλαίου», η επιλεγείσα (ερήμην μας) «διασπορά» σε τίτλους του Ελληνικού ∆ημοσίου (κατά συντριπτικό ποσοστό σε ομόλογα που υπέστησαν απρμείωση), αντί σε λοιπούς μη απομειούμενους τίτλους (έντοκα γραμμάτια, Γ6ρο$) είναι ελεγκτέα.
Άλλωστε οι διατάξεις περί λογοδοσίας των εκάστοτε διαχειριστών περιουσίας έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή, πολύ δε περισσότερο αφού όλοι μας στο τέλος οφείλουμε να λογοδοτήσουμε στους ασφαλισμένους μας.
Κ. Υπουργέ,
Με συνδυασμένες κινήσεις μας, αποφύγαμε (εντελώς προσωρινά) την κρίση στην καταβολή συντάξεων, χωρίς μείωση της περιουσίας του Τομέα μας, όμως, ορατή, (ίσως και εντός του επομένου μηνός), είναι η λαίλαπα που έπεται. Εάν, όπως μετά πάσης βεβαιότητας διαφαίνεται, το πρόβλημα επεκταθεί στους μεγάλους Τομείς Κύριας Ασφάλισης (Μηχανικών, Υγειονομικών,Νομικών), η χιονοστιβάδα που ακολουθεί θα είναι ανυπολόγιστη και θα επηρεάσει τις ζωές των εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων και συνταξιούχων μας.
Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να διατυπώσουμε τις ∆ΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
1. Άμεση λήψη μέτρων σε επίπεδο Πολιτείας για την αναπλήρωση των αποθεματικών που απώλεσε το Ταμείο μας και προς εξασφάλιση μετρητών διαθεσίμων (χωρίς οικονομική ζημία) για την εκπλήρωση των σκοπών Κοινωνικής Ασφάλισης τα επόμενα έτη.
2. Άμεση σταδιακή καταβολή της θεσπισθείσας με το Ν.2084/1992 συμμετοχής τουΚράτους, της οποίας το ύψος υπερβαίνει το ποσόν του 1.000.000.000.000 ευρώ. Περί αυτού υπάρχει σχετική αλληλογραφία και θα ακολουθήσει επίσημη ανάλυση των οφειλομένων ποσών κατ' έτος και ανά Τομέα.
Αυτές είναι οι δικές μας προτάσεις για αντιμετώπιση του αδιεξόδου και είναι σαφές ότι δεν ζητάμε να ρίξουμε τα βάρη σε τρίτους. Ζητάμε τα αυτονόητα και τα νόμιμα, αυτά που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι μας.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΕΤΑΑ
Αργύριος Ζαφειρόπουλος

Στο ΣτΕ προσφεύγει ο δικηγορικός σύλλογος Κορίνθου κατά της αύξησης των παραβόλων στα δικόγραφα


Αντισυνταγματική, παράνομη, αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), καθώς και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση της Ρώμης για τα δικαιώματα του ανθρώπου, είναι η αύξηση των δικαστικών ενσήμων, που είναι αναγκαία προϋπόθεση, για την κατάθεση δικογράφων ενώπιον των δικαστηρίων, υποστηρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου σε προσφυγή του που κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Η επίμαχη αύξηση έγινε με το Μνημόνιο ΙΙΙ και με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.Ειδικότερα, οι δικηγόροι της Κορίνθου αναφέρουν στην προσφυγή τους ότι με το άρθρο 6 παράγραφος ΙΓ΄ του Ν. 4093/2012 (Μνημόνιο ΙΙΙ) και το άρθρο 16 της από 5 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) διπλασιάστηκε το δικαστικό ένσημο, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν και άλλα τέλη.
Συγκεκριμένα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου αναφέρει ότι το δικαστικό ένσημο-για τις αγωγές όπως και τις αναγνωριστικές αγωγές- αυξήθηκε από 4% στο 8%, ενώ αντίθετα ,σύμφωνα με τις κρατούσες συνθήκες, στην Δικαιοσύνη, αλλά και την οικονομική κατάσταση που επικρατεί γενικότερα, έπρεπε να μειωθεί.
Υπογραμμίζουν οι κορίνθιοι δικηγόροι ότι το δικαστικό ένσημο όχι μόνο δεν έπρεπε να αυξηθεί, αλλά αντίθετα έπρεπε να μειωθεί στο 2%, αφού μετά την εφαρμογή των δυο προηγούμενων Μνημονίων (Ι και ΙΙ) και τους νέους φορολογικούς νόμους μειώθηκε η δικαστική δαπάνη για την απονομή της Δικαιοσύνης.Πολύ περισσότερο, μάλιστα, πρέπει να μειωθεί, αναφέρουν οι δικηγόροι, αφού το δικαστικό ένσημο θεσπίστηκε για να αντιμετωπιστούν οι δαπάνες της Δικαιοσύνης. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση διπλασιάζεται για να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα, όπως αναφέρεται, και στη σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Η υπερβολική αυτή αύξηση, σημειώνουν οι δικηγόροι της Κορίνθου, έχει άμεση συνέπεια στο να μην μπορεί ο πολίτης να ζητήσει δικαστική προστασία και να φτάσει η υπόθεσή του στο ακροατήριο.Αυτό όμως, πλέον της αντισυνταγματικότητας (αντίθετο στα άρθρα 5, 7, 20 και 25 του Συντάγματος) και της πρόσκρουσης στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία, είναι αντίθετο με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
πηγή: zougla.gr

Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

19/01/2013

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ της 19-1-2013

Οι Δικαστικοί Λειτουργοί (Δικαστές και Εισαγγελείς) Μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκάλεσαν στις 19-1-2013 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖOΥΝ

1)    Την προσωρινή αναστολή των διακοπών συνεδριάσεων όλων των Δικαστηρίων της χώρας και τη σύγκληση ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 3-4-2013, για να αποφασιστεί η περαιτέρω στάση της Ένωσης, αναλόγως προς τις μέχρι τότε εξελίξεις.
2)    Τη διεκδίκηση παροχής της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής (γραφείων κ.λ.π.) για την αλλαγή του τρόπου άσκησης των καθηκόντων τους (όπως έχει ήδη ζητηθεί με σχετικό έγγραφο αποσταλέν στον Υπουργό Δικαιοσύνης), προκειμένου στο εξής να παρέχουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά και μόνο στα οικεία δικαστικά καταστήματα. Η νέα ουσιαστική περικοπή των αποδοχών τους καθιστά πλέον αδύνατη την κάλυψη εξ ιδίων των αυξημένων δαπανών, που απαιτούνται για τη διατήρηση γραφείου και ανάλογων υποδομών στο σπίτι τους και τη συνέχιση της παροχής της εργασίας τους στο δικό τους χώρο, όπως μέχρι σήμερα έπρατταν, χωρίς να έχουν καμία σχετική νομική υποχρέωση.
3)    Την αξίωση προκαταβολής από την Πολιτεία των εξόδων που απαιτούνται προκειμένου να εξακολουθήσουν να πηγαίνουν στις μεταβατικές έδρες των Δικαστηρίων που υπηρετούν, οι οποίες πρέπει να διατηρηθούν μόνο εκεί που οι χωροταξικές ανάγκες το επιβάλλουν.
4)    Την αξίωση της άμεσης καθιέρωσης αμοιβής των Δικαστικών Λειτουργών για τη συμμετοχή τους σε όλες τις Επιτροπές.  
5)    Επισημαίνουν την αναγκαιότητα της πιστής τήρησης των Κανονισμών των Δικαστηρίων εκ μέρους των Διευθυνόντων τα Δικαστήρια ή τις Εισαγγελίες, οι οποίοι έχουν την προσωπική ευθύνη προς τούτο.
Τέλος, οι Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς δηλώνουν προς κάθε κατεύθυνση ότι η μείωση των αποδοχών τους δεν πρόκειται να επηρεάσει την ποιοτική εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους, τα οποία θα εξακολουθήσουν να ασκούν με σθένος και υψηλό αίσθημα ευθύνης, ως εγγυητές της συνταγματικής νομιμότητας και προς το συμφέρον των Ελλήνων Πολιτών.
Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                           

Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου                                                       Γεώργιος Μανωλίδης
Αρεοπαγίτης                                                                                Πρόεδρος Εφετών

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013

Ενημερωτικό Σημείωμα αναφορικά με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

Συνημμένα αρχεία »enimerotiko_simeioma_kfas.doc
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αναφορικά με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

            Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.1. «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και Λοιπές Φορολογικές Διατάξεις» της παραγράφου Ε. «Ρυθμίσεις για τα Δημόσια Έσοδα, τη Φορολογική Απεικόνιση των Συναλλαγών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Φ.Ε.Κ. Α’ 222/12.11.2012), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 της από 19.11.2012 Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. Α’ 229/19.11.2012), ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται, από 01-01-2013, με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
            Σε συνέχεια των ανωτέρω, εκδόθηκε η ερμηνευτική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1004/04-01-2013 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) περί του “Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών”».
            Το παρόν σημείωμα επιχειρεί μια πρώτη αποτύπωση των νέων ρυθμίσεων, όπως προκύπτουν από το κείμενο του νόμου, την αιτιολογική έκθεση αυτού και την προαναφερθείσα εγκύκλιο. Αναφορά γίνεται τόσο σε καινοφανείς ρυθμίσεις, όσο και σε επαναλαμβανόμενες κατ’ ουσίαν διατάξεις του Κ.Β.Σ., προκειμένου να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο για το minimum της αναγκαίας πληροφόρησης. Ο χαρακτήρας του σημείωματος δεν είναι εξαντλητικός, ούτε διεκδικεί δάφνες αυθεντικής ερμηνείας, παρά στοχεύει στο να συνοψίσει και να σχηματοποιήσει τα βασικότερα θέματα, τα οποία άπτονται της καθημερινότητας στην άσκηση της δικηγορίας.
            Ο Δ.Σ.Α. θα παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με ερμηνευτικές λύσεις, που θα δίδονται από τη Διοίκηση, καθώς και τυχόν πρακτικά προβλήματα, που θα ανακύψουν από την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων, και, όταν χρειαστεί, θα επανέλθει με νέοτερο, πιο αναλυτικό σημείωμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΦΟΥ ΚΑΝΕΤΕ "ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΛΙΚ" ΕΠΑΝΩ ΤΟΥ
http://www.dsa.gr

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΕ ΕΤΟΥΣ 2012

Ανακοίνωση

Οι ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2012 υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε.   έχουν ως εξής:

Παλαιοί ασφαλισμένοι πριν 1/1/93 (ΠΑ) :

Άνω 5ετίαΤ.Υ.Δ.Ε.
Πρόσθετη εισφορά

50 € /   μήνα
4,5 €   / μήνα
600 €
+ 54 €
654   €
Νέοι ασφαλισμένοι (ΝΑ) :

Άνω 5ετία (1/1/93 – 31/12/2006)

2η ασφαλιστική κατηγορία
55 € / μήνα
660   €


(1/1/2007 – 31/12/2007)

2η ασφαλιστική κατηγορία (αλλαγή 5ετίας – 27,5 €/μήνα κάτω 5ετίας και 55 €/μήνα άνω 5ετίας)Κάτω 5ετία (1/1/2008 – 31/12/2008)


2η ασφαλιστική κατηγορία
27,5 € /   μήνα

330 € (660/2)
Νέοι ασφαλισμένοι από 1/1/2009-31/12/2012 (ΝΑ) και ασκούμενοι:

1η ασφαλιστική κατηγορία
25 € /   μήνα
300   €

Εκτός Προγράμματος ΕΣΠΑ μένουν οι Δικηγόροι και Συμβολαιογράφοι

Επίσημη προκήρυξη Προγράμματος ΕΣΠΑ για την Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς “Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών
 

ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ
Οι δραστηριότητες που εντάσσονται καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο φάσμα της οικονομίας. Για να δείτε εάν η δραστηριότητα σας εντάσσεται, προτείνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να δούμε με ακρίβεια τον ΚΑΔ της δραστηριότητας σας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες δραστηριότητες που Επιδοτούνται και ΔΕΝ επιδοτούνται.
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ
• Σχεδόν το σύνολο της Μεταποίησης (βιοτεχνίες)
• Στον τουρισμό Ξενοδοχεία και καταλύματα (με κάποιες εξαιρέσεις)
• Στο εμπόριο επιδοτείτε ΜΟΝΟ το χονδρικό εμπόριο – το Λιανικό εμπόριο εξαιρείται
• Στο Πρόγραμμα εντάσσονται Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες
• Ταξιδιωτικά γραφεία
• Επισκευές υπολογιστών
• Φροντηστήρια Ξένων γλωσσών
• Παιδότοποι
• Γυμναστήρια
• Διαιτολόγοι
• Γραφιστικές υπηρεσίες
• Διακοσμητές
• Πλυντήρια – στεγνοκαθαριστήρια
• Τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα

ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ
• Το λιανικό εμπόριο
• Ο κλάδος της εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, fast-food, καφετέριες, κλπ.)
• Ο κλάδος των Μεταφορών
• Μεσιτικά γραφεία
• Λογιστικά γραφεία
• Σύμβουλοι επιχειρήσεων
• Κομμωτήρια
• Κέντρα αισθητικής
• Όλα τα Ιατρικά επαγγέλματα είναι εκτός
• Εκτός Προγράμματος μένουνοι Δικηγόροι και Συμβολαιογράφοι