ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Πέμπτη 25 Αυγούστου 2011

ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΗΤΑ Ο Δ.Σ.Α.

Δελτίο Τύπου (24.8.2011) Ενόψει του εθνικού διαλόγου για το νέο φορολογικό σύστημα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, συνεπής προς τις πάγιες θέσεις του για την κατάργηση της επιβολής ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες και τη θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου και δίκαιου συστήματος φορολόγησης των πολιτών, διατυπώνει - μεταξύ άλλων - και τις ακόλουθες θέσεις και προτάσεις, τις οποίες κατέθεσε και διά σχετικού υπομνήματος στο αρμόδιο Υπουργείο: Ι. Φορολογικά Ζητήματα των Δικηγόρων
- Δεδομένου ότι βάσει των άρθρων 371 και 375 καθώς και του Παραρτήματος Χ της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας συνάγεται ότι από το κοινοτικό δίκαιο δεν απορρέει καμία υποχρέωση υποβολής ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίεςL και λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την ίδια τη φύση αλλά και τη ρητή νομοθετική κατοχύρωση της δικηγορίας ως δημόσιου λειτουργήματος, τη συμμετοχή των Δικηγόρων στην απονομή της Δικαιοσύνης, δηλαδή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας, το απόλυτο νομοθετικό ασυμβίβαστο ανάμεσα στη δικηγορία και στην άσκηση εμπορικής δραστηριότητας καθώς και τη δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών που ασκούν το συνταγματικά αναγνωρισμένο και διεθνώς κατοχυρωμένο δικαίωμα της παροχής δικαστικής προστασίας, η επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες είναι απολύτως ασύμβατη προς το δικηγορικό λειτούργημα.
- Παράλληλα, δημιουργεί πρόσθετες στρεβλώσεις στην περίπτωση του legal aid και στις δίκες που αφορούν τον καθορισμό της αποζημίωσης στην αναγκαστική απαλλοτρίωση γιατί, ενώ εν προκειμένω ο ΦΠΑ θα έπρεπε να υπολογίζεται επί της δικηγορικής αμοιβής όπως αυτή καθορίζεται από τις οικείες διατάξεις και να καταβάλλεται στο Δικηγόρο από το Ελληνικό Δημόσιο, εντούτοις υπολογίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ως μέρος της ως άνω καθορισμένης αμοιβής, με αποτέλεσμα την ουσιώδη και αδικαιολόγητη περιστολή της.
- Η μεταβολή του κανόνα σχετικά με το χρόνο κτήσεως του εισοδήματος σε συνδυασμό με τη μεταβολή ως προς το χρόνο έκδοσης της Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών έχει ως συνέπεια το εισόδημα να θεωρείται κτηθέν με μόνη την παροχή της υπηρεσίας παραγνωρίζοντας αφενός μεν τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και την παρούσα κατάσταση της ασφυκτιούσας αγοράς αφετέρου δε το γεγονός ότι κατά κανόνα μεσολαβεί πολύ μεγάλο διάστημα από τη σύνταξη και κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, οπότε και είθισται να καταβάλλεται η αμοιβή του Δικηγόρου.
- Η υποχρέωση έγγραφης συμφωνίας επί ποινή ισχύος των νόμιμων αμοιβών παραγνωρίζει την ταχύτητα που απαιτείται κατά την παροχή των δικηγορικών υπηρεσιών και τον επείγοντα χαρακτήρα πολλών ειδών υποθέσεων σε συνδυασμό με την καχυποψία και τη συνακόλουθη απροθυμία των εντολέων για έγγραφη δέσμευση.
Ενόψει των ανωτέρω, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εισηγείται: α) την κατάργηση της επιβολής ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες, β) την επάνοδο στο προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς σχετικά με το χρόνο κτήσης του εισοδήματος και γ) την παροχή από τις αρμόδιες αρχές διευκρίνισης αναφορικά με το ότι η απουσία έγγραφης συμφωνίας ως προς το ύψος της δικηγορικής αμοιβής δεν δημιουργεί φορολογική παράβαση και δεν επηρεάζει την αναγνώριση της σχετικής δαπάνης ως εκπεστέας για τον εντολέα.
ΙΙ. Φορολογικά Ζητήματα Γενικότερου Ενδιαφέροντος
Κυριότερα σημεία των σχετικών μας προτάσεων τα οποία παραθέτουμε αδρομερώς: - Το κράτος καλείται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση: α) των αυθαίρετων ερμηνειών των φορολογικών διατάξεων και των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας από τις φορολογικές αρχές, που στοχεύουν στην «πάση θυσία» εύρεση φορολογητέας ύλης, β) των αυθαίρετων και καταπιεστικών πρακτικών των φορολογικών ελεγκτών γ) των σημαντικών καθυστερήσεων στην επιστροφή οφειλομένων φόρων και της μη παροχής δυνατότητας συμψηφισμού τους με φορολογικές οφειλές του πολίτη.
- Η αντικατάσταση της πλήρους έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα των εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία με μείωση από το φόρο σε ποσοστό 20% για εισοδήματα μέχρι 40.000 € και 10% για το τμήμα των εισφορών που αναλογεί στο πέραν των 40.000 € εισόδημα είναι αυθαίρετη και αδικαιολόγητη, τη στιγμή που για τους μισθωτούς εκπίπτει το σύνολο των εισφορών τους από το εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες.
- Ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου να επιβάλλει το φόρο θα πρέπει να είναι σύντομος και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την πενταετία, συμβάλλοντας στη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας για το δίκαιο και τις συναλλαγές.
- Η έκπτωση δαπανών από το εισόδημα βάσει αποδείξεων πρέπει να γενικευθεί ανεξάρτητα από την κάλυψη του αφορολόγητου ορίου.
- Κωδικοποίηση όλων των υπαρχουσών φορολογικών διατάξεων έπειτα από ενδελεχή μελέτη προκειμένου να εκκαθαριστεί η φορολογική νομοθεσία από διατάξεις που είτε έχουν καταργηθεί είτε δεν ισχύουν εν τοις πράγμασι και υποβολή των ερμηνευτικών εγκυκλίων των φορολογικών νόμων στη Βουλή μαζί με το σχέδιο νόμου και την εισηγητική του έκθεση.
- Ο καταβλητέος λόγω της κατοχής της περιουσίας φόρος πρέπει να συνδέεται με το παραγόμενο εκ της περιουσίας αυτής εισόδημα.
- Για όσο διάστημα δεν λειτουργούν αμιγώς φορολογικά τμήματα στα δικαστήρια οι φορολογικές διαφορές πρέπει να επιλύονται από δικαστήρια συγκροτούμενα από δικαστές που θα ασχολούνται αποκλειστικά με το αντικείμενο αυτό. Επίσης, προτείνεται α) η κατάργηση της απαγόρευσης ακύρωσης φορολογικών καταλογιστικών πράξεων λόγω παραβίασης ουσιωδών τύπων της διαδικασίας, καθώς οδηγεί σε δικονομική ανισότητα μεταξύ δημοσίου και φορολογουμένων, β) η αλλαγή του καθεστώτος αναστολής φορολογικών δικαστικών αποφάσεων, η οποία επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση προφανούς βασιμότητας του ενδίκου μέσου, καθώς περιορίζει υπέρμετρα την προσωρινή δικαστική προστασία, και γ) η κατάργηση του αναλογικού παραβόλου στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές.
- Επιπρόσθετα, το φορολογικό δίκαιο αποτελεί ένα πλέγμα νομικών διατάξεων, οι οποίες χρήζουν ερμηνείας από πρόσωπα κατάλληλα καταρτισμένα. Ειδικότερα οι Δικηγόροι - ως κατεξοχήν επιφορτισμένοι με το έργο της ερμηνείας και εφαρμογής των νόμων - δύνανται να προσφέρουν προς τη σωστή κατεύθυνση αξιοποιούμενοι κατά την πλήρωση των προβλεπομένων θέσεων φορολογικών διαιτητών, παγιώνοντας έτσι και στους διοικουμένους την αντίληψη ότι τα ζητήματά τους αντιμετωπίζονται όχι με αμιγώς φοροεισπρακτική λογική, αλλά με κριτήρια νομιμότητας και διαφάνειας.
Η υλοποίηση των ως άνω προτάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών θα συμβάλλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό και στον εξορθολογισμό του φορολογικού συστήματος της χώρας, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται η απλότητα, η σταθερότητα, η διαφάνεια και ο αναπτυξιακός χαρακτήρας του τελευταίου, αλλά και η αξιοπιστία του κράτους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
www.dsa.gr

Τρίτη 23 Αυγούστου 2011

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - 600 ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΗ !!!

Το ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως ορίστηκε να είναι το ύψος της αμοιβής των ασκούμενων δικηγόρων στα δικαστήρια, σύμφωνα με απόφαση που συνυπέγραψαν ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γιώργος Πεταλωτής, και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Φίλιππος Σαχινίδης.
Σύμφωνα με αυτή την υπουργική απόφαση οι ασκούμενοι δικηγόροι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να πραγματοποιούν μέρος της πρακτικής τους άσκησης -ως και 6 μήνες- στο πολιτικό και στο διοικητικό Εφετείο καθώς επίσης στο Πρωτοδικείο ή στην αντίστοιχη Εισαγγελία όπου εδρεύει ο Δικηγορικός Σύλλογος στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι.
Τα εξάμηνα προγράμματά τους θα ξεκινούν κάθε 16 Σεπτεμβρίου και 16 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο αριθμός των ασκουμένων που προβλέπεται να κάνουν την πρακτική τους στα δικαστήρια είναι 625 άτομα ανά εξάμηνο (σύνολο δηλαδή 1.250 άτομα τον χρόνο). Στην περίπτωση που οι προβλεπόμενες θέσεις συμμετοχής είναι περισσότερες, τότε θα γίνεται κλήρωση από επιτροπές που θα απαρτίζονται από εκπροσώπους του οικείου δικηγορικού συλλόγου, εκπροσώπους δικαστηρίων και εκπροσώπους ασκούμενων δικηγόρων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη δυνατότητα των δικηγόρων να πραγματοποιούν μέρος της άσκησής τους στα δικαστήρια, ικανοποιείται ένα αίτημα δεκαετιών του νομικού κόσμου, αφού πλέον οι ασκούμενοι θα συμβάλλουν στην ταχύτερη διεκπεραίωση του ογκώδους έργου της Δικαιοσύνης. Παράλληλα -όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου- μ΄ αυτό τον τρόπο και οι ίδιοι οι ασκούμενοι δικηγόροι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκομίζουν σημαντικές εμπειρίες από την επαφή τους με τα δικαστήρια, αλλά επιπροσθέτως θα εξοικειώνονται και με την καθημερινή τους λειτουργία.
ΓΚ. ΑΛΜΑΛΙΩΤΟΥ - ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ
www.ethnos.gr

Πέμπτη 18 Αυγούστου 2011

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκηρύχθηκε διαγωνισμός, για την πλήρωση κενών θέσεων Συμβολαιογράφων της περιφέρειας κάθε Εφετείου, στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία έναρξης (δηλαδή ελέγχου των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Οργανωτικές Επιτροπές) στις 4-10-2011. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι 29-9-2011.
          Ο διαγωνισμός διενεργείται:
          Α.      Στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Λαμίας, Πατρών, Ναυπλίου, Καλαμάτας, Κρήτης, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.
          Β.      Στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κερκύρας, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης.
Το σύνολο του κειμένου της προκήρυξης, εδώ. Για όποιον επιθυμεί να υποβάλει  υποψηφιότητα, το έντυπο της αίτησης εδώ.
Οι θέσεις προς πλήρωση, ανά Εφετειακή και Ειρηνοδικειακή περιφέρεια και είναι οι εξής: 
Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ειρηνοδικείο Αθηνών 46
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Ηλιούπολη) 1
Ειρηνοδικείο Αχαρνών 2
Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας 1
Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Παλλήνη) 1
Ειρηνοδικείο Λίμνης 1
Ειρηνοδικείο Σκύρου 1
Ειρηνοδικείο Ταμυνέων (Αλιβέρι) 1


Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ειρηνοδικείο Πειραιώς 2
Ειρηνοδικείο Καλαυρίας (Πόρος) 1


Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ειρηνοδικείο Αμβρυσσού (Δίστομο) 1
Ειρηνοδικείο Αμφίκλειας 1
Ειρηνοδικείο Απεραντίων (Γρανίτσα) 1
Ειρηνοδικείο Δελφών 1
Ειρηνοδικείο Δωρίδος (Κροκύλιο) 1
Ειρηνοδικείο Ελάτειας 1
Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (Προυσσός) 1
Ειρηνοδικείο Ιτέας 1
Ειρηνοδικείο Ιτέας (Δεσφίνα) 1
Ειρηνοδικείο Ορχομενού 1
Ειρηνοδικείο Τολοφώνος (Ερατεινή) 1
Ειρηνοδικείο Υπάτης 1


Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας 1
Ειρηνοδικείο Ακράτας 1
Ειρηνοδικείο Αποδοτίας (Άνω Χώρα) 1
Ειρηνοδικείο Αροανίας 1
Ειρηνοδικείο Γαστούνης 1
Ειρηνοδικείο Ελευσίνας (Κοντοβάζαινα) 2
Ειρηνοδικείο Εχίνου (Κατούνα) 1
Ειρηνοδικείο Λαμπείας (Δίβρη) 1
Ειρηνοδικείο Πατρών 3
Ειρηνοδικείο Προσχίου (Πλάτανος Ναυπακτίας) 1
Ειρηνοδικείο Πύργου 1
Ειρηνοδικείο Σαμαίων (Αιγιαλός) 2
Ειρηνοδικείο Σολίου (Μύτικας) 1
     


Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ειρηνοδικείο Άργους 1
Ειρηνοδικείο Άργους (Αχλαδόκαμπος) 1
Ειρηνοδικείο Μάσσητος (Κρανίδι) 1
Ειρηνοδικείο Σικυώνος 1
Ειρηνοδικείο Τευθίδος (Λαγκάδια) 1
Ειρηνοδικείο Τροπαίων 1
Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Δημητσάνα) 1
Ειρηνοδικείο Ορχομενού (Λεβίδι) 1
Ειρηνοδικείο Τρίπολης (Βλαχοκερασιά) 1
Ειρηνοδικείο Τροπαίων (Βαλτεσινίκο) 1


ΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ειρηνοδικείο Εράνης (Φιλιατρά) 3
Ειρηνοδικείο Φλεσσιάδος (Χώρα) 1
Ειρηνοδικείο Γυθείου (Άγ. Νικόλαος) 1


Ζ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Ειρηνοδικείο Ηρακλείου 2
Ειρηνοδικείο Καστελίου Κισσάμου 1
Ειρηνοδικείο Χώρας Σφακίων 1
Ειρηνοδικείο Χανίων 2
Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως (Λασηθίου) 1
Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας 1
Ειρηνοδικείο Αμαρίου (Αμάριο) 1


Η. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
Ειρηνοδικείο Ικαρίας (Άγ. Κήρυκος) 1
Ειρηνοδικείο Παπάδου (Γέρας) 1
Ειρηνοδικείο Σάμου (Λιμήν Βαθέος) 1
Ειρηνοδικείο Χίου 1
Ειρηνοδικείο Θήρας (Ανάφη) 1


Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ειρηνοδικείο Κω 1


Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 7
Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών 1
Ειρηνοδικείο Κατερίνης 2
Ειρηνοδικείο Κιλκίς 1
Ειρηνοδικείο Κουφαλίων 1
Ειρηνοδικείο Νάουσας 1
Ειρηνοδικείο Πολυγύρου 1
Ειρηνοδικείο Σερρών 1
Ειρηνοδικείο Αρναίας 1
Ειρηνοδικείο Βέροιας 1
Ειρηνοδικείο Φυλλίδος (Ν. Ζίχνη) 1


ΙΑ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ειρηνοδικείο Αγιάς 1
Ειρηνοδικείο Βόλου 1
Ειρηνοδικείο Βόλου (Φέρες) 1
Ειρηνοδικείο Ελασσόνας 1
Ειρηνοδικείο Καρδίτσας 1
Ειρηνοδικείο Λάρισας 3
Ειρηνοδικείο Τρικάλων 2
Ειρηνοδικείο Τυρνάβου 1
Ειρηνοδικείο Σοφάδων 1
 
   
 ΙΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ειρηνοδικείο     Πρέβεζας                                                    1    
Ειρηνοδικείο Θεσπρωτικού 1  
Ειρηνοδικείο Μετσόβου 1  
Ειρηνοδικείο Πάργας 1  


ΙΓ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ειρηνοδικείο Κερκύρας 1

ΙΔ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ειρηνοδικείο Καστοριάς (Μακροχώρι) 1
Ειρηνοδικείο Πρεσπών (Άγ. Γερμανός) 1
Ειρηνοδικείο Σερβίων 1


ΙΕ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης 1
Ειρηνοδικείο Κομοτηνής 1
Ειρηνοδικείο Ξάνθης 1
Ειρηνοδικείο Ορεστιάδας 1
Ειρηνοδικείο Νευροκοπίου 1
Ειρηνοδικείο Καβάλας 1

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2011

ΠΑΞΙΝΟΣ: ΣΕ ΑΘΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΥΔΕ


ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ                                   ΑΘΗΝΑ 18/7/2011
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  Αρ. Πρωτ.: 31347
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τηλ.: 210-5296101-102                                      

                                                       Προς τον
                                                              Κ. Υπουργό Εργασίας
                                                              και Κοιν.Ασφάλισης
                                                              Γεώργιο Κουτρουμάνη
                                                              Ενταύθα

Αξιότιμε κ. Υπουργέ.
Θεωρώ υποχρέωσή μου να σας επισημάνω μερικά σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τομέας Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ, ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων, οι Τομείς Υγείας και Πρόνοιας των Δικηγόρων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Επαρχιών, ο Τομέας Ασφάλισης Συμβολαιογράφων και ο Κλάδος Υγείας και Πρόνοιας των Δικαστικών Επιμελητών, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών του Ε.Τ.Α.Α.
Αρχίζοντας από τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών και τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων επισημαίνουμε ότι οι επιπτώσεις του πρώτου μνημονίου και των συνακόλουθων με αυτό ρυθμίσεων του Ν.3863/2010, αλλά και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και του εφαρμοστικού νόμου, στην βιωσιμότητα αυτών των ασφαλιστικών οργανισμών είναι σοβαρές και αν δεν ληφθούν εγκαίρως μέτρα για την εξυγίανσή τους, σύντομα θα οδηγηθούν σε οικονομικό αδιέξοδο με απρόσμενες συνέπειες για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους τους.
Η πρωτοφανής και παρατεταμένη οικονομική κρίση και η σοβαρότατη κάμψη στην οικοδομική δραστηριότητα και στις οικονομικές συναλλαγές γενικότερα, έχει καταφέρει καίριο πλήγμα στην οικονομική κατάσταση του ΤΑΝ, αφού προκαλούν μεγάλη συρρίκνωση στα έσοδα της τάξεως πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Ο νομοθετημένος πόρος του Τομέα που συνίσταται σε ποσοστό επί του εισπραττόμενου φόρου μεταβίβασης ακινήτων και του φόρου προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, καθώς και ο πόρος που συνίσταται στο 1,2% επί των συμβολαιογραφικά καταρτισσομένων συμβάσεων, που αποτελούν ουσιαστικά εργοδοτικές εισφορές που καταβάλλουν όσοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ασφαλισμένων στο ΤΑΝ (Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Υποθηκοφυλάκων κλπ), έχουν υποστεί σημαντική απομείωση και το φαινόμενο αυτό δυστυχώς προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, αφού δεν διαφαίνονται στον ορίζοντα σημάδια γρήγορης ανάκαμψης στην οικοδομική και γενικά στην οικονομική δραστηριότητα. Σημαντική μείωση εσόδων υπάρχει και από την κατ’ εξακολούθηση άρνηση του κράτους να εκπληρώσει την υποχρέωσή του για τη συμμετοχή του στην ασφάλιση των νέων (από 1/1/1993 και εφεξής) ασφαλισμένων, φαινόμενο που παρατηρείται ανεξαιρέτως σε όλους τους τομείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών του Ε.Τ.Α.Α.
Κατά το τρέχον έτος μάλιστα υποχρεώθηκαν οι τομείς αυτοί να αφαιρέσουν από τους προϋπολογισμούς τους τα αντίστοιχα ποσά, πράγμα που δείχνει την πρόθεση της κυβέρνησης για οριστική και διαρκή αθέτηση των παραπάνω υποχρεώσεών της.
Πολύ μεγάλες απώλειες έχουν επιφέρει σε όλους τους τομείς η μεγάλη πτώση στο Χρηματιστήριο ένεκα της οποίας οι μετοχές που κατά διαστήματα έχουν αποκτήσει παρουσιάζουν σημαντικότατες απώλειες της τάξης πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μεγάλη απώλεια έχουν υποστεί ακόμη και τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που κατέχουν οι τομείς, ένεκα των γεγονότων της τελευταίας διετίας.
Σε περίπτωση μάλιστα ενδεχόμενης (και πιθανότατης έως βέβαιης καθ’ ημάς) διευθέτησης του δημόσιου χρέους και «κουρέματός» του, θα καταφερθεί καίριο πλήγμα στους τομείς και κυρίως στον ΤΑΝ που κατέχει ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ή ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 400.000.000 ευρώ και σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα έχει απώλεια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Πολύ πιθανόν είναι ακόμη να υπάρξουν σοβαρές απώλειες για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς των δικηγόρων από την απώλεια που θα προκύψει από την επελθούσα πρόσφατα απελευθέρωση του δικηγορικού επαγγέλματος και την κατάργηση της υποχρεωτικής προείσπραξης στις δικηγορικές αμοιβές.
Τέλος σοβαρές απώλειες της τάξης των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ επέρχονται για τον ΤΑΝ από την αδυναμία του να εισπράξει τα ποσά που οφείλονται σε αυτό από τους συμβολαιογράφους που έχουν εισπράξει χρήματα που ανήκουν στον τομέα από θεσμοθετημένους πόρους του και δεν τα έχουν αποδώσει.
Λόγω έλλειψης προσωπικού (από 12 προβλεπόμενες οργανικές θέσεις στο τμήμα επιθεώρησης υπηρετούν μόνο 5, ενώ χρειάζονται τουλάχιστον 20), δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν οι υπόλογοι συμβολαιογράφοι με αποτέλεσμα μεγάλα κατ’ έτος να χάνονται οριστικά υποκύπτοντας στην από το νόμο προβλεπόμενη παραγραφή.
Και ενώ βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή την ζοφερή οικονομική κατάσταση που δεν προοιωνίζει τίποτα το ευχάριστο για το μέλλον αλλά αντίθετα προδιαγράφει το οικονομικό αδιέξοδο αν δεν αντιμετωπιστεί ανακοπεί η πορεία αυτή, ήλθε η πολιτεία με τις διατάξεις του Ν.3863/2010 να βάλει την ταφόπλακα σε κάθε προοπτική διατήρησης της οικονομικής βιωσιμότητας του Τομέα Ασφάλισης Νομικών.
Με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Νόμου αυτού ορίστηκε κατ’ αντίθεση με τα όσα θεσπίστηκαν για τους υπολοίπους ασφαλιστικούς οργανισμούς για τους οποίους το κράτος έχει αναλάβει την χρηματοδότηση της βασικής σύνταξης των ασφαλισμένων από 1/1/2015, ότι ειδικά το Ε.Τ.Α.Α. και το ΕΤΑΠ ΜΜΕ εξαιρούνται και βαρύνονται με την καταβολή και της βασικής σύνταξης των ασφαλισμένων και το κράτος απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή. Αν η διάταξη αυτή παραμείνει ως έχει είναι βέβαιο ότι θα περιαγάγει τουλάχιστον τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α., στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, που ψυχορραγεί και συντηρείται με τεχνητές αναπνοές.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση είναι ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα όσο είναι ακόμα καιρός για να αποσοβηθεί ο οικονομικός θάνατος των ασφαλιστικών μας οργανισμών και πριν από όλα του ΤΑΝ.
Στα πιο άμεσα και απαραίτητα μέτρα κρίνουμε: α) την άμεση απόδοση των χρημάτων που οφείλει το κράτος στα ταμεία από την συμμετοχή στην ασφάλιση των νέων ασφαλισμένων και β) την κατάργηση της παραπάνω αναφερόμενης διάταξης που υποχρεώνει το Ε.Τ.Α.Α. στην καταβολή της βασικής σύνταξης των σφαλισμένων, ώστε και για το Ε.Τ.Α.Α., όπως συμβαίνει για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς η υποχρέωση αυτής να βαρύνει το κράτος. γ) Την άμεση και με οποιονδήποτε τρόπο κάλυψη των τρομακτικών κενών που υπάρχουν στο προσωπικό όλων των Τομέων. Περί της δραματικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται και οι Τομείς της αρμοδιότητας της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών σας έχει ενημερώσει ήδη ο Πρόεδρος του Ε.Τ.Α.Α. κ. Αργύρης Ζαφειρόπουλος με έγγραφο που σας έχει αποστείλει.
Ένεκα της δραματικής έλλειψης προσωπικού οι Τομείς αδυνατούν να χορηγήσουν εγκαίρως τις παροχές ασθένειας έτσι που οι ασφαλισμένοι να μην μπορούν για διάστημα 1 ή και 2 ετών να εισπράξουν δαπάνες νοσηλείας στις οποίες υποβλήθηκαν, με αποτέλεσμα να εξεγείρονται και να απειλούν με επεισόδια, ενώ πολλοί απειλούν ότι θα σταματήσουν την πληρωμή για ασφάλιση στον Κλάδο Υγείας, αφού δεν βλέπουν το λόγο της καταβολής αυτής εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, που δεν είναι σε θέση να τους εξυπηρετήσουν. Το αυτό συμβαίνει και με την απόδοση των δαπανών για προμήθεια φαρμάκων και για προσφερθείσες υπηρεσίες από νοσοκομεία και κλινικές, που λόγω ελλείψεως προσωπικού καθυστερεί με αποτέλεσμα να εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις σε βάρος των Τομέων και να επιβαρύνονται αυτοί με πρόσθετες δαπάνες για τόκους και δικαστικές δαπάνες, σε μια περίοδο που τα οικονομικά τους προβλήματα έχουν πάρει επικίνδυνες διαστάσεις.
Από έλλειψη προσωπικού επίσης γίνεται αδύνατη η είσπραξη νομοθετημένων πόρων με αποτέλεσμα να υποκύπτουν σε παραγραφή και να χάνονται οριστικά πολύ μεγάλα ποσά, ενώ και η χορήγηση των παροχών συντάξεων γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη και απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ εκ των προτέρων είναι βέβαιο ότι θα καταστεί ανεφάρμοστη η επερχόμενη νομοθετική ρύθμιση για υποχρεωτική χορήγηση προσωρινής σύνταξης.
Χωρίς υπερβολή η παράταση της κατάστασης αυτής θα οδηγήσει σε εκρηκτικές καταστάσεις και δεν θα απομείνει άλλη λύση από το οριστικό λουκέτο.

         
                             Δημήτρης Παξινός
                             Αντιπρόεδρος του ΕΤΑΑ
                             Πρόεδρος της Δ.Ε.Νομικών
                             του ΕΤΑΑ


Κοιν.: Πρόεδρο Ολομέλειας Δ.Σ. Ελλάδος, κ. Αδαμόπουλο Ιωάννη
          Πρόεδρο Συμβ/κού Σύλλ. Εφετ. Αθηνών, κ. Βλαχάκη Κων/νο
           Πρόεδρο Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών, κ. Κριάρη Διονύσιο
           Πρόεδρο Σύλλογου Υποθηκοφυλάκων, κ. Χριστόπουλο Χρήστο

Κοιν.: Πρόεδρο Ε.Τ.Α.Α, Ζαφειρόπουλο Αργύρη

 www.dspeir.gr


Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011

Επιστολή του Προέδρου του Δ.Σ.Α., Γιάννη Δ. Αδαμόπουλου, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την Αύξηση των Ασφαλιστικών Εισφορών

Δελτίο Τύπου (09.08.2011)"Για τις Aσφαλιστικές Εισφορές"

Επιστολή του Προέδρου του Δ.Σ.Α., Γιάννη Δ. Αδαμόπουλου, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την Αύξηση των Ασφαλιστικών Εισφορών Με τις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015) επήλθαν μεταβολές στις καταβλητέες εισφορές για τους υπαγόμενους στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), καθώς α) αφενός επιβάλλονται πρόσθετες εισφορές για τους παλαιούς ασφαλισμένους (ασφαλισθέντες μέχρι 31-12-1992), το ύψος των οποίων ανέρχεται: αα) σε 2% επί του ποσού της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας όπως διαμορφώνεται κάθε φορά για την κύρια σύνταξη, αβ) σε 0,6% για τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης, αγ) σε 0,4% για τον Κλάδο Πρόνοιας και αδ) σε 0,65% για τον Κλάδο Ασθενείας, και β) αφετέρου προβλέπεται για τους νέους ασφαλισμένους (ασφαλισθέντες από 1η-1-1993) η υποχρεωτική πλέον υπαγωγή τους στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία κατά την πρώτη ασφάλισή τους στους τομείς του κλάδου της κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. και η επίσης υποχρεωτική μετάταξή τους στην αμέσως επόμενη ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία. Μάλιστα η εν λόγω ρύθμιση τυγχάνει εφαρμογής και για όσους νέους ασφαλισμένους έχουν ήδη υπαχθεί στην ασφάλιση του Ταμείου, με αποτέλεσμα όσοι από αυτούς έχουν συμπληρώσει μέχρι 31-12-2011 τρία χρόνια ασφάλισης να μετατάσσονται υποχρεωτικά από 1-1-2012 στη 2η ασφαλιστική κατηγορία, καλούμενοι να καταβάλλουν - όλως αιφνιδιαστικά και με τρόπο που προσβάλλει την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης - σημαντικά αυξημένες εισφορές.
Ενόψει των ανωτέρω, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε την με αριθμ. πρωτ. 141/3-8-2011 επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη, επισημαίνοντας τα εξής:
Οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις, εντασσόμενες σε μία αγωνιώδη προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων στα αδιέξοδα και στις ταμειακές δυσχέρειες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπο το κράτος, κινούνται δυστυχώς για άλλη μια φορά προς τη λάθος κατεύθυνση, παραβλέποντας τις ιδιαιτερότητες του λειτουργήματός μας, αλλά κυρίως τις ειδικότερες συνθήκες υπό τις οποίες οι νέοι συνάδελφοι εισέρχονται στο δικηγορικό κλάδο. Ειδικότερα, οι εμπνευστές των εν λόγω ρυθμίσεων παραβλέπουν την αδιαμφισβήτητη συρρίκνωση της δικηγορικής ύλης και την αντίστοιχη συρρίκνωση των εισοδημάτων των δικηγόρων, η οποία έχει επέλθει συνεπεία και της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης. Κατ' ακολουθία:
- Η πρόσθετη εισφορά η οποία επιβάλλεται στους παλαιούς ασφαλισμένους συναδέλφους (ασφαλισθέντες μέχρι 31-12-1992) επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το ήδη δυσανάλογο - σε σχέση με την προσδοκώμενη σύνταξη - ποσό των καταβλητέων ανά έτος εισφορών, παραγνωρίζοντας το πραγματικό γεγονός της πλήρους αναντιστοιχίας των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών προς τα εισοδήματα του μέσου δικηγόρου.
- Η υποχρεωτική μετάταξη των νέων ασφαλισμένων (ασφαλισθέντες από 1η-1-1993) στην αμέσως επόμενη ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία με το πρόσχημα ότι επιτυγχάνεται έτσι ένα «περισσότερο ανταποδοτικό και δικαιότερο συνταξιοδοτικό καθεστώς» (βλ. αιτιολ. έκθ. επί των σχετικών διατάξεων) παραγνωρίζει το γεγονός ότι όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Ταμείου Νομικών, από την 1η-1-1993 σχεδόν το σύνολο των νέων ασφαλισμένων έχει υπαχθεί στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, προφανώς λόγω αδυναμίας να καταβάλλει μηνιαία τα αυξημένα ποσά που απαιτούν οι ανώτερες κατηγορίες, αποδεχόμενο την προοπτική της είσπραξης μια πενιχρής σύνταξης έπειτα από σαράντα έτη ασφάλισης.
Η αιφνιδιαστική αύξηση των ποσών των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών όχι μόνο δεν θα συμβάλει στην ενδυνάμωση του Ταμείου αλλά, αντιθέτως, ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική οικονομική ζημία με απροσδιόριστες για την επιβίωσή του συνέπειες, καθώς είναι αναμενόμενο όλο και περισσότεροι ασφαλισμένοι να αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στα νέα οικονομικά δεδομένα, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να καταβάλλουν τις αντίστοιχες εισφορές.
Ενόψει των ανωτέρω και με την επιφύλαξη ως προς τη συμβατότητα των ως άνω ρυθμίσεων προς το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών διαμαρτύρεται καταρχήν για τον αιφνιδιαστικό τρόπο με τον οποίο προωθήθηκαν οι σχετικές ρυθμίσεις και καλεί για ακόμα μια φορά την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να επανεξετάσει τα αντίστοιχα θέματα, αναλογιζόμενη αφενός τις ευθύνες της στην κρίσιμη ιστορική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας και αφετέρου τις συνέπειες που αναμένεται να έχει μεσοπρόθεσμα μία τέτοια πολιτική τόσο στους φορείς της κοινωνικής ασφάλισης όσο και στο ίδιο το δικηγορικό λειτούργημα.
www.dsa.gr

Δευτέρα 8 Αυγούστου 2011

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΔΡΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ:


Στο Πρωτοδικείο Αθηνών: 1) Καποδίστριας Σπυρίδων του Νικολάου, 2) Λουκαδάκου Κων/να του Λουκά, 3) Νικητόπουλος Δημήτριος του Νικολάου, 4) Ζυγογιάννη Ουρανία του Ελευθερίου, 5) Μέγα Ελένη του Νικολάου, 6) Χατζημαρούλης Νικόλαος του Κυριάκου, 7) Δάλλα Μαρία του Αναστασίου, 8) Νικολοπούλου Κων/να του Παύλου, 9) Αθανασίου Ανδρέας του Ευαγγέλου.

Στο Πρωτοδικείο Πειραιά: 1) Σιάτρας Κύριλλος του Αθανασίου, 2) Σπανού Παναγιώτα του Ευσταθίου.
Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 1) Δεβλιώτη Πολυξένη του Δημητρίου, 2) Δαρδανελιώτη Αικατερίνη του Γεωργίου, 3) Ψυράκη Σωτηρία του Γεωργίου, 4) Σταματόπουλος Θεόδωρος του Δημητρίου, 5) Βελιάνης Κων/νος του Αστερίου.
Στο Πρωτοδικείο Αιγίου: Σιώζου Ουρανία του Κων/νου
Στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης: Ταπεινοπούλου Ουρανία του Αιμιλίου
Στο Πρωτοδικείο Βόλου: Μπαντή Ελένη του Απόστολου
Στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου: Σπυριδάκη Μαρία του Κων/νου
Στο Πρωτοδικείο Κατερίνης: Υφαντή Κων/να του Ανδρέα
Στο Πρωτοδικείο Κορίνθου: Φραγκιαδάκη Ειρήνη του Μιχαήλ
Στο Πρωτοδικείο Λαμίας: Καρδαρά Σοφία του Παράσχου
Στο Πρωτοδικείο Πάτρας: Σταμολέκα Αντιγόνη του Νικολάου
Στο Πρωτοδικείο Τρικάλων: Τσαπραλή Μάρθα του Αναστασίου
Στο Πρωτοδικείο Χανίων: Κουμανάκου Γεωργία του Ηλία

Β) ΠΑΡΕΔΡΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: 1) Μουζάκης Διονύσιος του Δημητρίου, 2) Καραμανώλη Μαρία του Χαράλαμπου, 3) Τσίχλη Δάφνη – Κυριακή του Ιωάννη.
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά: Παπαδοπούλου Μαρία του Περικλή.
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης: Παπαδοπούλου Δήμητρα του Λαζάρου.
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου: Γαβρίλη Χριστίνα του Ιωάννη
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης: Στιβακτάκης Κων/νος του Ιωάννη
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας: Τζανογιώργης Δημήτριος – Νεκτάριος του Αθανασίου
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας: Ζαρκινού Άννα του Φωτίου
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαβρύτων: Κυριακού Ελευθερία του Γεωργίου
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου: Τρίπλης Ευστάθιος του Νικολάου
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας: Δανιηλίδου Φωτεινή του Βασιλείου
dikastis.blogspot.com

Δευτέρα 1 Αυγούστου 2011

ΓΙΑΤΙ ΣΤΟΧΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ:«Όταν οι δικτάτορες και οι τύραννοι επιζητούν να καταλύσουν τις ατομικές ελευθερίες, ο πρώτος τους στόχος είναι το δικηγορικό λειτούργημα».*
* Leonidas Jaworski, αμερικανός πολωνικής καταγωγής, ειδικός εισαγγελέας στο σκάνδαλο Watergate.

            Από τον Απρίλιο του 2010 και μέχρι σήμερα, οι δικηγόροι της χώρας δέχονται αλλεπάλληλα πλήγματα της θεσμικής και κοινωνικής τους θέσης στοχοποιούμενοι ως προνομιούχοι, φοροφυγάδες και εν γένει κατακριτέοι, ενώ ταυτόχρονα έχουν υποβληθεί σε πρωτοφανή οικονομική αφαίμαξη μέσω κυρίως άδικης φορολόγησης εν πολλοίς υπέρτερη αυτής των υπολοίπων ελλήνων κατά την ίδια περίοδο. Ήδη με την «διαρροή» σε εφημερίδες των νέων μέτρων που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την εφαρμογή του επικαιροποιημένου μνημονίου στο χώρο της δικαιοσύνης, ο δικηγορικός κόσμος θα δεχτεί νέες βολές, που κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγήσουν εκτός του κλάδου σημαντική μερίδα κυρίως νέων συναδέλφων οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην προγραμματιζόμενη νέα οικονομική αφαίμαξη.
            Η εικόνα του δικηγορικού επαγγέλματος που κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία απηχεί αφενός στερεότυπα άλλων εποχών που όμως καλλιεργήθηκαν επί δεκαετίες και αφετέρου μια έντεχνη προπαγάνδα που επιχειρεί, συχνά επιτυχημένα, να καταρρακώσει τη θέση του δικηγόρου μέσα στην ελληνική πολιτεία δημιουργώντας ένα ψευδεπίγραφο είδωλο μιας εντελώς διαφορετικής και σκληρής πραγματικότητας. Όσο κι αν κατά καιρούς δημοσιεύονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των 40.000 ! δικηγόρων της χώρας φυτοζωεί αναζητώντας αποδοχές που έστω να πλησιάζουν αυτές του ανειδίκευτου εργάτη, η εικόνα που παρουσιάζεται, κυρίως από τα Μ.Μ.Ε. του κέντρου, δικηγόρων ως τηλεοπτικών και κοσμικών αστέρων που αποκομίζουν εκατοντάδες χιλιάδων ευρώ, κυριαρχεί και στη συνείδηση του μέσου έλληνα που θεωρεί τον οποιοδήποτε δικηγόρο, αποκλειστικά και μόνο γιατί φέρει την επαγγελματική αυτήν ιδιότητα, ως συμμετέχοντα σε μια κοινωνική ομάδα που αποκομίζει, ακόμη και σήμερα σε περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, τεράστια κέρδη τα οποία δεν μοιράζεται, ως οφείλει, δια μέσω της φορολογίας με τους συμπολίτες του, ενώ ταυτόχρονα καταφέρνει να διαφύγει από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς τους οποίους ουσιαστικά ελέγχει.
            Συνυπεύθυνοι για την αλλοίωση της πραγματικότητας για τη σημερινή θέση του δικηγόρου είναι και οι κατά καιρούς συνδικαλιστικές ηγεσίες του κλάδου που δεν μπόρεσαν να ερμηνεύσουν τα σημεία των καιρών και να προστατεύσουν την πλειοψηφία των συναδέλφων τους από τα επερχόμενα δεινά αλλά και δεν τόλμησαν να αντισταθούν σε ρυθμίσεις και μέτρα που έπληξαν ανεπανόρθωτα την εικόνα του δικηγόρου. Κυρίως όμως η απαξίωση του μοναδικού ανεξάρτητου λειτουργού εντός μιας στενά κρατικά ελεγχόμενης δικαιοσύνης, του δικηγόρου, οφείλεται στην επιχειρούμενη με κάθε τρόπο μείωση του ρόλου του από την κρατική εξουσία, αφού ένας αποδυναμωμένος και χωρίς κοινωνικό κύρος υπερασπιστής των δικαιωμάτων του πολίτη, πολύ εύκολα θα μετατραπεί σε έναν ακόμη τροχό της, επιδιωκόμενης, πιστής σε κάθε κυβερνητική εξουσία, αμάξης.
            Η σκληρή πραγματικότητα, κυρίως για τους νέους σε ηλικία δικηγόρους, την οποία αντιμετωπίζουν αφού έχουν φοιτήσει για 4 τουλάχιστον χρόνια σε νομική σχολή, έχουν ολοκληρώσει 18μηνη άσκηση, έχουν ενδεχομένως αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ελάχιστη διάρκεια φοίτησης τα 2 έτη και έχουν φτάσει στην ηλικία των 26 με 30 ετών έχοντας επενδύσει οικονομικά ένα εξαιρετικά σημαντικό  κεφάλαιο με μεγάλο κόστος, τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους, είναι η εργασία με ελάχιστη αμοιβή και πλέον δυσβάστακτη φορολόγηση, συνεχώς αυξανόμενες ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν οι ίδιοι χωρίς καμία εξασφάλιση ανταποδοτικότητας, καταπόνηση χωρίς ωράριο, χωρίς καμία πραγματική υποστήριξη, συχνά κάτω από αντίξοες συνθήκες, συνεχής απομείωση της δικηγορικής ύλης. Ο σημερινός δικηγόρος δεν είναι ο δικηγόρος των τηλεοπτικών παραθύρων των αθηναϊκών καναλιών, είναι ένας σκληρά εργαζόμενος, με χαμηλή αμοιβή, που παλεύει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, επαγγελματικές και οικονομικές, δεν διάγει πολυτελή βίο σε σχέση με τους συμπολίτες του και βιώνει τα ίδια ή και χειρότερα δεινά από την οικονομική κρίση που βιώνουμε όλοι μας.
            Οι επιλογές της πολιτικής ηγεσίας να στοχοποιεί συνεχώς τον δικηγόρο καταρρακώνοντας τον θεσμικό του ρόλο ως λειτουργό της δικαιοσύνης από τη μια και από την άλλη να επιβάλλει συνεχώς νέες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απομειώνουν τα, ούτως ή άλλως, πενιχρά, κατά βάση, εισοδήματά του, δημιουργούν τουλάχιστον ερωτηματικά ως προς την αποδοχή ή όχι από την πολιτεία της θέσης του δικηγόρου ως συλλειτουργού στην απονομή της Δικαιοσύνης, υπερασπιστή των δικαιωμάτων του πολίτη, που σήμερα βάλλονται πανταχόθεν και ανεξέλεγκτα, θεματοφύλακα του κράτους δικαίου και εγγυητή των  συνταγματικών θεσμών, θέση που είναι εδώ και δεκαετίες κατοχυρωμένη στο δικαιϊκό μας σύστημα. Σε κάθε περίπτωση η σαφής και έντιμη τοποθέτηση από την κυβέρνηση απέναντι στο δικηγορικό κλάδο και τη θέση του εντός του πολιτειακού μας συστήματος, είναι στοιχειώδης υποχρέωση μιας δημοκρατικής εξουσίας που, οφείλει να δέχεται τον έλεγχο και την κριτική για την πολιτική που ακολουθεί, χωρίς να αντιδρά με παλαιοκομματικές τακτικές και «χτυπήματα κάτω από τη ζώνη», ιδίως από εκείνους που όχι μόνο την υφίστανται άμεσα αλλά και θεσμικά έχουν το ρόλο του υπερασπιστή στις σύγχρονες δημοκρατίες.  


Τάσος Πούλιος
Γεν. Γραμματέας Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας
(Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ" την 15-7-2011)