ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1-7-2016

Συγκαλείται εκτάκτως την Παρασκευή 1-7-2016 στην Αθήνα kai;vra 13.00 η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας με θέματα τα τρία προς διαβούλευση νομοσχέδια του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Υποθηκοφυλακεία, Νομική Βοήθεια, Παράβολα). 

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΥΠΕΡ ΤΑΧΔΙΚ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο: «παράβολα και τέλη ενδίκων βοηθημάτων και διαδικαστικών πράξεων και  δικαστικά έξοδα »
Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την  Τρίτη 5  Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00.
Νικόλαος Παρασκευόπουλος
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=6485


http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=6486

Τρίτη 28 Ιουνίου 2016

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Τέθηκε πριν λίγο σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο: «Παροχή νομικής βοήθειας σε φυσικά πρόσωπα».
Αντικείμενο παροχής νομικής βοήθειας
Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, η νομική βοήθεια παρέχεται σε υποθέσεις ιδιωτικού, δημοσίου και ποινικού δικαίου ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον ανακριτικών και προανακριτικών αρχών. Επίσης, παρέχεται στη διαδικασία της συμβιβαστικής επέμβασης του Ειρηνοδίκη (άρθρο 209 ΚΠολΔ), της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης (άρθρο 214Γ ΚΠολΔ), και της ποινικής συνδιαλλαγής (άρθρο 308Β ΚΠοινΔ), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος και συμπεριλαμβάνει την παροχή νομικών συμβουλών με σκοπό τη διευθέτηση της διαφοράς πριν αυτή εισαχθεί ενώπιον δικαστηρίου.
Για τις υποθέσεις ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, η παροχή νομικής βοήθειας δίνεται σε όλους τους διαδίκους, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, κατά την έκταση και το περιεχόμενο που ορίζεται στο άρθρο 4, για το σύνολο των διαδικασιών της πολιτικής και διοικητικής δίκης, όπου είναι υποχρεωτική η παράσταση του διαδίκου με πληρεξούσιο δικηγόρο.
Για τις υποθέσεις ποινικού δικαίου, η παροχή νομικής βοήθειας δίνεται, αν ο διάδικος δεν έχει συνήγορο και εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, με τους όρους του άρθρου 1(link is external).
Ποιοι είναι δικαιούχοι νομικής βοήθειας
1. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων υποχρεωτικής παροχής της, η νομική βοήθεια παρέχεται α) στους χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) στους χαμηλού εισοδήματος πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς, εφόσον έχουν νομίμως κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2. Ως πολίτες χαμηλού εισοδήματος ορίζονται εκείνοι που:
α) το μέσο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή των τριών τελευταίων ετών δεν υπερβαίνει:
i) για άγαμο το ποσό των 6.000 ευρώ,
ii) για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης το ποσό των 7.000 ευρώ,
iii) για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης ή άγαμο με ένα προστατευόμενο τέκνο το ποσό των 8.000 ευρώ,
iv) για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης ή άγαμο με δύο προστατευόμενα τέκνα το ποσό των 9.000 ευρώ,
v) για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης ή άγαμο με περισσότερα προστατευόμενα τέκνα το ποσό των 10.000 ευρώ,
και β) έχουν κατά το τελευταίο φορολογικό έτος πριν την υποβολή της αίτησης τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το τριπλάσιο των ανωτέρω ορίων.
Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς ή διένεξης, δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη.
Αν υπάρχουν καταθέσεις του αιτούντος ή των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, σε τράπεζες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, συνυπολογίζονται για τη συμπλήρωση των ορίων των ποσών του άρθρου αυτού μαζί με το καθαρό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή του τελευταίου φορολογικού έτους πριν την κατάθεση της αίτησης.
3. Ανεξάρτητα από τις εισοδηματικές προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, δικαιούχοι νομικής βοήθειας είναι επίσης όσοι:
α) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους είναι άνεργοι για περισσότερο από 12 μήνες, ακόμη και αν το μέσο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημά τους κατά τα τρία τελευταία έτη υπερβαίνει αυτό της προηγούμενης παραγράφου, όχι όμως σε ποσοστό μεγαλύτερο του 1/3 αυτού.
β) πάσχουν από i) ασθένεια ιδιαίτερης σοβαρότητας, γεγονός που θα πρέπει να προκύπτει από σχετικές γνωματεύσεις δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας ή ii) αναπηρία ποσοστού τουλάχιστον 67%, γεγονός που θα πρέπει να προκύπτει από σχετική γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, και εξαιτίας τους απαιτείται τακτική ή συνεχιζόμενη θεραπεία για μακρό χρόνο, ώστε αφαιρουμένων των σχετικών δαπανών να απομένουν κατ’ έτος εισοδήματα ίσα ή μικρότερα προς αυτά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Στη διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016, μπορείτε να συμμετέχετε εδώ(link is external).
ΠΗΓΗ: https://www.lawspot.gr

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών της 27/06/2016 οι δικηγόροι Σερρών απέχουμε από 01/07/2016 μέχρι και 15/09/2016 σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίστηκε από την Ολομέλεια και τη Συντονιστική Επιτροπή και ΕΠΙΠΛΕΟΝ από τις καταθέσεις της τακτικής διαδικασίας.

ΑΠΟΧΗ Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΩΣ 15-9-2016

Η Γενική Συνέλευση του Δ.Σ. Δράμας που συνεδρίασε την 24-6-2016 αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αποχή των μελών του Δ.Σ.Δ. σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίστηκε από την Ολομέλεια των Προέδρων της 3-6-2016 όπως αυτό εξειδικεύτηκε από την Συντονιστική Επιτροπή της 18-6-2016 καθώς και από τις καταθέσεις αγωγών τακτικής διαδικασίας από 1-7-2016 έως και την 15-9-2016.

Σάββατο 25 Ιουνίου 2016

16η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΞΑΝΘΗ 22/24-7-2016

16η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Ε.Λ.Ε.Α.Δ.Ε)

                                      

ΞΑΝΘΗ22,23,24 ΙΟΥΛΙΟΥ  2016
ΞΑΝΘΗ,  Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

          Η Ξάνθη του πολιτισμού και των φιλοσόφων, του Δημόκριτου, του Πρωταγόρα, του μυθικού ήρωα Ηρακλή, του Ορφέα, η Ξάνθη του φυσικού πλούτου, των γεύσεων και του γλυκού.
Σας προσκαλούμε σε ένα ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων...
                  Μια πανδαισία χρωμάτων και αρωμάτων σας περιμένουν να τις γευθείτε.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   22    ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
17.00 μ.μ. Προσέλευση Συνέδρων Ολομέλειας στην αίθουσα συνεδρίων του
ξενοδοχείου  ELISSO- ΞΕΝΙΑ.
17: 30 μ.μ. ΠροσφωνήσειςΧαιρετισμοί
18: 00 μ.μ  Εναρξη Εργασιών.

20:00 μ.μ. Διάλειμμα - καφές.

20 :30 μ.μ. Συνέχιση Εργασιών.

22 :00 μ.μ.   Μετά το πέρας των εργασιών θα ακολουθήσει δείπνο στο ισόγειο του ξενοδοχείου στο  εστιατόριο  «ΑΠΟΘΗΚΗ». 
ΣΑΒΒΑΤΟ   23   ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
           
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ
            9:00 μ.μ. Συνέχιση  των Εργασιών της Ολομέλειας.
            11: 30 π.μ. Λήξη των εργασιών.
            12.00 π.μ. Συγκέντρωση στο λόμπι του ξενοδοχείου  ELISSO- ΞΕΝΙΑ.
                    Θα ακολουθήσει περίπατος στα σοκάκια της Παλιάς Πόλης.
                    Θα επισκεφθούμε το Λαογραφικό Μουσείο της Ξάνθης, τη Δημοτική  
            Πινακοθήκη, τον Πολυχώρο τέχνης και σκέψης που είναι αφιερωμένο στον
            Μάνο Χατζιδάκι, την πλατεία Μητροπόλεως.
            
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ
            9:00 π.μ. Οι συνοδοί μπορούν να επισκεφτούν το φημισμένο  παζάρι της
Ξάνθης και, ένα είναι σίγουρο, ότι ακόμη και εάν δεν έχουν πρόθεση να αγοράσουν κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ενδώσουν στον πειρασμό.
            12.00 π.μ. Συγκέντρωση στο λόμπι του ξενοδοχείου  ELISSO-  ΞΕΝΙΑ.
                    Θα ακολουθήσει περίπατος στα σοκάκια της Παλιάς Πόλης.
                    Θα επισκεφθούμε το Λαογραφικό Μουσείο της Ξάνθης, τη Δημοτική 
            Πινακοθήκη, τον πολυχώρο τέχνη και σκέψης που είναι αφιερωμένο στον
            Μάνο Χατζιδάκι, την πλατεία Μητροπόλεως.

        Μετά το τέλος της ξενάγησης  θα ακολουθήσει γεύμα στο Λυκοδρόμιο, το οποίο  απέχει 16  χιλιόμετρα από την Ξάνθη. Η μετάβαση θα γίνει με λεωφορεία.    
              ΚΥΡΙΑΚΗ   24   ΙΟΥΛΙΟΥ   2016
9:00 π.μ. Αναχώρηση  των συνέδρων και των συνοδών με λεωφορεία και μετάβαση στο Πόρτο – Λάγος Ξάνθης.
         
           Θα θαυμάσουμε από κοντά τη λίμνη Βιστωνίδα με τις διώρυγες που τη συνδέουν με τη θάλασσα, τους πυκνούς καλαμώνες που την περιβάλλουν και τα μικρά Δέλτα των ποταμών που καταλήγουν σε αυτή, καθώς και τη λιμνοθάλασσα του Πόρτο Λάγους, στην οποία είναι χτισμένα πάνω σε μικρές νησίδες τα γραφικά εκκλησάκια του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας Παντάνεσης, τα οποία και θα επισκεφθούμε.
          Στη συνέχεια θα ακολουθήσει επίσκεψη και ξενάγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο των Αβδήρων και στο Αρχαιολογικό Μουσείο. 
          Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων εκτίθενται αντικείμενα που βρέθηκαν στην πόλη και τα νεκροταφεία των αρχαίων Αβδήρων. Η έκθεση καλύπτει τη χρονική περίοδο από τον 7ο αι. π.Χ. μέχρι τον 13ο αι. μ.Χ.

16:00 μ.μ Αποχαιρετιστήριο γεύμα το  μεσημέρι με  μουσική, κέφι, τραγούδι και χορό.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ  Π. ΤΑΣΕΛΑΡΙΔΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΑΔ ΞΑΝΘΗΣ

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

Δεκτοί από ΔΣΑ οι πρώτοι απόφοιτοι κολεγίου

«Oι δικηγορικοί σύλλογοι της Ελλάδας δέχθηκαν και επισήμως τους πρώτους πτυχιούχους Νομικής του Δημοσίου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité, με φοίτηση στο ιδιωτικό ελληνικό κολέγιο IdEF, ως ασκούμενους». Αυτό ανακοίνωσε η ηγεσία του ελληνικού κολεγίου, προσθέτοντας ότι οι πτυχιούχοι του πέρασαν με επιτυχία τις εξετάσεις –σε μαθήματα όπως το Ποινικό Δίκαιο και η Διοικητική Δικονομία– από τη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας των δικηγορικών συλλόγων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι οι πρώτοι απόφοιτοι ιδιωτικού κολεγίου που εγγράφονται στα βιβλία ασκουμένων των δικηγορικών συλλόγων. Οι επιτυχόντες στον πανελλήνιο διαγωνισμό μπορούν να ζητήσουν τον διορισμό τους ως δικηγόροι στον δικηγορικό σύλλογο του πρωτοδικείου που επιθυμούν, με αίτησή τους προς το υπ. Δικαιοσύνης. Οι απόφοιτοι του IdEF είναι οι πρώτοι απόφοιτοι κολεγίου που εδρεύει στην Ελλάδα, οι οποίοι αξιοποιούν τη νέα διαδικασία για την αναγνώριση ευρωπαϊκών τίτλων σπουδών. Η διαδικασία δεν είναι αυτόματη, σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΔΣΑ.
Οι απόφοιτοι νομικής σχολής ευρωπαϊκού πανεπιστημίου υποβάλλουν το πτυχίο τους σε αρμόδια επιτροπή του δικηγορικού συλλόγου και διερευνάται η επάρκειά τους. Επειτα, καθορίζεται ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία πρέπει να εξεταστούν και μόνο εάν επιτύχουν μπορούν να προχωρήσουν.
http://www.kathimerini.gr/
Έντυπη

Eπιστολή Σ.Ε Δικηγορικών Συλλόγων προς υπουργούς για το θέμα της κατάργησης πόρων Φορέων κοινωνικής ασφάλισης επί του δικαστικού ενσήμου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Αθήνα 22 Ιουνίου 2016
Αρ. Πρωτ. 1256
 Προς
 • τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο
 • τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο
 • τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

Κοινοποίηση : ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

ΘΕΜΑ: Πόροι Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης επί του δικαστικού ενσήμου

Σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο § 6α του ν. 4393/2016 «από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται από τις διατάξεις …και του άρθρου 150 § 1 του ν. 3655/2008».
Στην τελευταία αυτή διάταξη μεταξύ άλλων προβλεπόταν (παρ. 1 υποπαρ. 1 περ. δ) κοινωνικός πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών«Ποσοστό 20% στο δικαστικό ένσημο»,  υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών Κλάδος Ασθένειας «20% στο δικαστικό ένσημο» (υποπαρ. 21 περ. β), και υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Πειραιά Κλάδος Ασθένειας «20% στο δικαστικό ένσημο» (υποπαρ. 22 περ. β).
Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι πρόθεση του νομοθέτη ήταν να καταργηθούν οι πόροι υπέρ του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και των Ταμείων Προνοίας Δικηγόρων, που υπολογίζονται επί του δικαστικού ενσήμου. Άλλωστε κατά την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, σκοπός της κατάργησης ήταν να καταστεί σαφές ποιοι πόροι παύουν να ισχύουν.
Ωστόσο, η νέα ρύθμιση προκαλεί ερμηνευτικό ζήτημα, καθώς οι πόροι των Ταμείων, που συναρτώνται με το δικαστικό ένσημο, προβλέπονται πλέον από το -μη ρητώς καταργηθέν με το ν. 4393/2016- άρθρο 2 § 1 του ν. ΓΠΟΗ/1912, όπως αντικαταστάθηκε αρχικώς με την Παράγραφο ΙΓ § 6 του ν. 4093/2012, και στη συνέχεια με το άρθρο 40 § 16 του ν. 4111/2013.  Η εν λόγω διάταξη (άρθρο 2 § 1 του ν. ΓΠΟΗ/1912, όπως αντικαταστάθηκε αρχικώς με την Παράγραφο ΙΓ § 6 του ν. 4093/2012, και στη συνέχεια με το άρθρο 40 § 16 του ν. 4111/2013) έχει ως εξής: «1. Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8 %ο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ. "Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και χαρτόσημο ποσοστού 2,4%, τα οποία ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου." Από την ισχύ της παρούσας διάταξης, παύει να ισχύει κάθε άλλη που αφορά καθορισμό του δικαστικού ενσήμου, κατά τα ανωτέρω ποσοστά εκτός της παραγράφου 1Α περίπτωση η' του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971». Δεδομένου ότι αφενός η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι μεταγενέστερη, και αφετέρου ότι ρυθμίζει αποκλειστικά τον τρόπο καθορισμού του δικαστικού ενσήμου περιλαμβάνοντας και τους πόρους των εν λόγω Ταμείων, θα πρέπει να θεωρηθούν ήδη καταργημένες οι ανωτέρω περιπτώσεις του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 3655/2008. Ας σημειωθεί ότι η αμέσως ανωτέρω παρατεθείσα νομοθετική διάταξη περιέχει αυτοτελή ρύθμιση και δεν αντικαθιστά τις περιπτώσεις 1δ, 21β και 22β του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 3655/2008, ώστε οι οικονομικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν για το δικαστικό ένσημο να καταλαμβάνονται ευθέως από την καταργητική διάταξη του ν. 4393/2016.
Όπως είναι αναμενόμενο, έχει προκληθεί ερμηνευτική αμφισβήτηση και σύγχυση για το ζήτημα του καθορισμού του δικαστικού ενσήμου. Είναι, συνεπώς, ανάγκη να διευκρινιστεί με ασφάλεια και σαφήνεια, η κατάργηση των πόρων υπέρ ΕΤΑΑ – ΤΑΝ και ΕΟΠΥΥ επί του δικαστικού ενσήμου (όπως προβλέπονται στο άρθρο 2 § 1 του ν. ΓΠΟΗ/1912, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της Παράγραφο ΙΓ § 6 του ν. 4093/2012 και του άρθρου 40 § 16 του ν. 4111/2013). Τούτο κρίνεται επιβεβλημένο,  προκειμένου να επιτευχθεί η αναγκαία ασφάλεια δικαίου, λαμβανομένου υπόψη ότι η έκδοση δικαστικού ενσήμου συνιστά όρο του παραδεκτού στις πολιτικές υποθέσεις, όπου απαιτείται.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ 12 ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
                                                                                                     -23.06.2016-


Αξιότιμε κ. Πρόεδρε ,

Μετά και από τις αποφάσεις που έλαβε κατά πλειοψηφία η τελευταία Ολομέλεια των Προέδρων που έλαβε χώρα στην Αθήνα και στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. , αλλά και μόλις την 18.06.2016 η Συντονιστική Επιτροπή , από την 21.06.2016 εφαρμόζεται πλήρως ο νέος ΚΠολΔ , καθώς από την ημέρα έναρξης εφαρμογής του και μέχρι σήμερα απείχαμε από τις καταθέσεις τις τακτικής  διαδικασίας , αλλά και από πράξεις εκτέλεσης , τις διαδικασίες δηλαδή τις οποίες επέκρινε  σύσσωμος ο νομικός κόσμος .
Επειδή σε όλες τις ημερήσιες διατάξεις της Ολομέλειας , από τον Γενάρη και έπειτα , αναγράφατε ως θέμα συζήτησης την στάση του σώματος εν όψει της εφαρμογής του νέου ΚΠολΔ , το θέμα όμως αυτό ουδέποτε συζητήθηκε.
Επειδή η Ολομέλεια πρέπει άμεσα να συγκληθεί και να αποφασίσει για το θέμα αυτό , το οποίο  έχουμε αφήσει εκκρεμές .
Επειδή δεσμευόμαστε από το συντριπτικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που διοργανώσαμε , στο οποίο οι συνάδελφοι εξέφρασαν με συντριπτική πλειοψηφία  την άποψη ότι πρέπει να αντιταχθούμε  στον ΚΠολΔ .
Επειδή ακόμη ,   παρά την ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου , παραμένουν εκκρεμότητες ,  τις οποίες μπορούμε να παλέψουμε με παρεμβάσεις , όπως η σύνταξη και προώθηση τροπολογίας για την επέκταση της δυνατότητας επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας , για τα χρόνια της παραμονής στο ΕΤΑΑ , όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων που ασφαλίστηκαν μετά το 1993 , ως επίσης η προσπάθεια για κατάργηση των παραβόλων προαγωγής προς οποιοδήποτε Ταμείο. Ταυτόχρονα παραμένει ζωντανό το αίτημα για συνολική απόσυρση των διατάξεων εκείνων του ασφαλιστικού Νόμου , που αφορά τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ  .
Για όλα τα παραπάνω
Σας ζητούμε
Κατ εφαρμογή του αρ. 135 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) την σύγκληση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας με θέματα  ημερησίας διάταξης :1) τη στάση του σώματος εν όψει της εφαρμογής του νέου ΚΠολΔ , 2) τη διαμόρφωση δράσεων μέσα στο καλοκαίρι προκειμένου να βελτιώσουμε διατάξεις του νέου ασφαλιστικού Νόμου.
                                                                                                         Με τιμή ,
                                                                                             Οι υπογράφοντες Πρόεδροι

1. Παναγιώτης Καρίπογλου – Σερρών
2. Αναστάσιος Πούλιος – Δράμας
3. Γεώργιος Μπέσκος – Αιγίου
4. Γεώργιος Δελμούζος – Άμφισσας
5. Δημήτριος Ορφανός – Ναυπλίου
6. Αθανάσιος Ξυνίδης – Γιαννιτσών
7. Ευρώπη Αρτόγλου – Κιλκίς
8. Κώστας Μαργέλης – Καλαμάτας
9. Λεμονιά Γαϊσίδου – Έδεσσας
10. Παντελής Ζήσης – Χαλκιδικής
11. Νικόλαος Παπαδάκης – Λασιθίου

12. Νικόλαος Κυπρούλης – Αμαλιάδος 

Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016

ΑΝΑΦΟΡΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΑΤΡΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
          Πάτρα, 13 Ιουνίου 2016
Γούναρη 30  262 22                                                                                            Α.Π.  3039
Τ.Θ. 3072, Πάτρα
τηλ.: 2610320-931, fax: 2610337-847

Προς
Τον κ. Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, κ. Βασίλη Αλεξανδρή

Κοινοποίηση: Σε όλους τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Κατόπιν διαφόρων δημοσιεύσεων που έλαβαν χώρα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο από δικηγόρους όσο και κυρίως από Προέδρους, μέλη της Ολομελείας των δικηγορικών συλλόγων (Πρόεδρο Δ.Σ. Σερρών κ. Καρίπολγου και Δ.Σ. Αιγίου κ. Μπέσκο), αναφορικά με δήθεν λεχθέντα του Προέδρου του ΔΣΠ Νικολάου Παπάκου κατά την συνεδρίαση της ολομέλειας της 3/6/2016, σχετικά με την λήξη της αποχής μας, αλλά και για τη γενικότερη προσωπική στάση του στο θέμα της αποχής, όσο και για τη στάση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, το Διοικητικό συμβούλιο του Δ.Σ. Πατρών εκφράζει την αποδοκιμασία του, τόσο για το ανακριβές, όσο και για το ύφος  και τη σκοπιμότητα των δημοσιεύσεων αυτών.
Την παρούσα χρονική στιγμή κατά την οποία ο κλάδος μας βρίσκεται σε μαζική κινητοποίηση και διεκδικεί με όλες του τις δυνάμεις την ικανοποίηση έστω και κατ’ ελάχιστον των δίκαιων αιτημάτων του, μας προκαλεί προβληματισμό η στοχοποίηση του Προέδρου του Δ.Σ Πατρών αλλά και του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών εν γένει, σχετικά με την δράση μας, τις πρωτοβουλίες  μας και την στήριξη του αγώνα των δικηγόρων κατά την εξάμηνη αυτή κινητοποίηση.
Βρισκόμαστε στις επάλξεις του αγώνα από την αρχή, αναλάβαμε ιδιαίτερες πρωτοβουλίες και πολυποίκιλες δράσεις για την δημοσιοποίηση των αιτημάτων μας, ίσως και τις περισσότερες και μαχητικότερες, προχωρήσαμε σε δραστικές ενέργειες, όπως επανειλημμένες καταλήψεις του Δικαστικού μεγάρου, εκπονήσαμε μελέτες και έρευνες σχετικές με το ασφαλιστικό ζήτημα, ενημερώσαμε όλους τους πολιτικούς φορείς της περιοχής μας, αλλά και τους πολίτες, με διάφορους τρόπους και συναποφασίσαμε όλοι οι συνάδελφοι για την πορεία της κινητοποίησής μας, συμμετέχοντας βεβαίως απαρέγκλιτα και σε όλες τις κοινές δράσεις, που ελήφθησαν από την Ολομέλεια των Προέδρων και τη Συντονιστική Επιτροπή αυτής. 
Και τέλος προφυλάξαμε τις αποφάσεις της ολομελείας και της συντονιστικής, σχετικά με το πλαίσιο της αποχής, πολύ περισσότερο από σχεδόν όλους τους άλλους συλλόγους (και αυτό το υποστηρίζουμε σθεναρά και με υπευθυνότητα) και συνεχίζουμε να δρούμε ως Δ.Σ με πνεύμα ενότητας και ομοψυχίας για όλο το Δικηγορικό σώμα και όχι με διάθεση διαίρεσης και διάσπασης.
Για το λόγο αυτό νιώθουμε ιδιαίτερη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι αποδίδονται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Πατρών και στον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών από ορισμένους Προέδρους μομφές, οι οποίες σημειωτέον όχι μόνο υπερβαίνουν τα όρια της κριτικής και της συναδελφικής δεοντολογίας, αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις πολλών ποινικών αδικημάτων, που αντανακλούν όμως και στο σύνολο των συναδέλφων της Πάτρας.
Επειδή, ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, είμαστε υπερήφανοι τόσο για την αγωνιστική μας διάθεση όσο και για τη υπεύθυνη στάση μας σχετικά με τον δίκαιο αγώνα μας, καταγγέλλουμε κάθε τέτοια συμπεριφορά και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε δημοκρατικά όλες μας τις αποφάσεις και με γνώμονα την προάσπιση της ενότητας του Δικηγορικού Σώματος και την αλληλεγγύη όλων ανεξαιρέτως των Δικηγόρων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΟΣ                                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Κυριακή 19 Ιουνίου 2016

Απάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής σε τοποθέτηση πρώην υπηρεσιακού πρωθυπουργού για το Δικηγορικό σώμα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Αθήνα, 18.6.2016

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αντιμετωπίζει με διάθεση κατανόησης την τοποθέτηση πρώην Υπηρεσιακού Πρωθυπουργού για την υπόσταση του δικηγορικού σώματος. Παρά την πολυετή δικαστική του πείρα, μόλις τον Ιούνιο του 2016 κατέληξε στην πρωτοποριακή διαπίστωση ότι οι δικηγόροι αποτελούν εμπόδιο για την απονομή της δικαιοσύνης και επιδεικνύουν δυσκαμψία σε κάθε αλλαγή. Η άγνοια των ιστορικών δεδομένων δεν μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη. Ούτε βεβαίως η άγνοια των θεμελιωδών αρχών άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε ευρωπαικό επίπεδο. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι το δικηγορικό σώμα στηρίζει πάντοτε τις μεγάλες αλλαγές, ενώ επιλέγει την στάση της αποχής, όταν δοκιμάζεται η ανεξαρτησία και η αξιοπρέπεια του δικηγορικού λειτουργήματος, κατά παραβίαση του Συντάγματος και της ευρωπαικής δικαιοταξίας. 

Η Συντονιστική Επιτροπή για τις δηλώσεις υπουργών σχετικά με τη δικαιοσύνη και τους δικαστές

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


Αθήνα, 18.6.2016

  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Συντονιστική Επιτροπή επισημαίνει ότι οι πρόσφατες υπουργικές εξάρσεις περί αναξιοπιστίας των φορέων της δικαστικής λειτουργίας πλήττουν αναίτια το θεσμό της Δικαιοσύνης. Οι τυφλές, γενικόλογες και ανώνυμες αποκηρύξεις του δικαστικού σώματος υπονομεύουν την εμπιστοσύνη του πολίτη απέναντι στη Δικαιοσύνη, η οποία αποτελεί το τελευταίο καταφύγιό του. Είναι προφανές ότι η αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της εν λόγω Πολιτειακής λειτουργίας απαιτούν σοβαρότητα και σεβασμό. 

Σάββατο 18 Ιουνίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ 18-6-2016

Η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συνήλθε εκτάκτως σήμερα 18.06.2016 στην έδρα του ΔΣΑ αποφάσισε ομόφωνα:
 • Παράταση της αποχής δικηγόρων με το νέο στοχευμένο πλαίσιο έως τις 15.09.2016.
 • Σύγκληση Συντονιστικής το πρώτο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου 2016 για επανεκτίμηση της κατάστασης

Μεταβολή πλαισίου – Στοχευμένη αποχή

Αποχή από:
 • Διοικητικές δίκες: φορολογικές (συμπεριλαμβανομένης της δημοτικής φορολογίας), τελωνειακές και όσες έχουν αντικείμενο διοικητικά πρόστιμα, στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, εφόσον υπάρχει ολικώς ή μερικώς αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα ή έχει ληφθεί προσωρινή δικαστική προστασία (είτε δυνάμει προσωρινής διαταγής, είτε δυνάμει απόφασης επί αναστολής). Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου ο δημόσιος φορέας (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή κ.λπ.)  έχει ασκήσει το ένδικο μέσο.
 • Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στις υποθέσεις του ΚΕΔΕ, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία  (έχει ληφθεί προσωρινή διαταγή ή απόφασης αναστολής), καθώς επίσης σε όλες τις δίκες του ΚΕΔΕ , όπου ο δημόσιος φορέας (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή κ.λπ.) είναι ανακόπτων (στον πρώτο βαθμό), ή στον δεύτερο βαθμό και στο στάδιο της αναίρεσης όταν ο δημόσιος φορέας έχει ασκήσει ένδικο μέσο.
 • Ποινικές δίκες: αποχή μόνο από φορολογικές, τελωνειακές και κοινωνικοασφαλιστικές (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών). Η αποχή ισχύει και στις περιπτώσεις συρροής με άλλα ποινικά αδικήματα. Από τις ως άνω περιπτώσεις η αποχή δεν εκτείνεται: α) στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό, και β) σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν κρατούμενοι.
 • Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στον πρώτο βαθμό στις υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους Τραπεζών ή Εταιριών Διαχείρισης ή Απόκτησης απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (προσωρινή διαταγή ή αναστολή) ή στον δεύτερο βαθμό και στο στάδιο της αναίρεσης όταν η Τράπεζα ή η Εταιρία Διαχείρισης ή Απόκτησης απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις έχει ασκήσει ένδικο μέσο. Η αποχή δεν εκτείνεται : α) στην ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης, β) στην ανακοπή κατά κατακυρωτικής έκθεσης , γ) στην ανακοπή τρίτου, οι οποίες συζητούνται κανονικά.
 • Δίκες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και του ΕΟΠΠΥ, στον πρώτο βαθμό, όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ  είναι ενάγων ή αιτών ή προσφεύγων ή ανακόπτων. Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου ο  ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ  έχει ασκήσει το ένδικο μέσο και στον πρώτο βαθμό ήταν (ο ίδιος) ενάγων ή αιτών ή προσφεύγων ή ανακόπτων. Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, η αποχή δεν εκτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις που ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ έχει επιτύχει υπέρ αυτού προσωρινή δικαστική προστασία ή υπάρχει υπέρ αυτού αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα (οπότε το ένδικο βοήθημα ή μέσο εκδικάζεται κανονικά).
 • Ειδικώς ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποχή από όλες τις διαδικασίες όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο.