ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

Παράταση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ που έληγε 30 Οκτωβρίου 2015 μέχρι και την 6η Νοεμβρίου 2015

Με την ΠΟΛ 1241/30-10-2015 του Υπουργείου Οικονομικών δίνεται παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι η 30.10.2015 μέχρι και τις 6.11.2015. Ειδικότερα η ΠΟΛ προβλέπει: 1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι η 30.10.2015 μέχρι και τις 6.11.2015. 2. Η προθεσμία καταβολής του φόρου, που τυχόν προκύπτει, από τις ανωτέρω δηλώσεις παρατείνεται μέχρι και τις
6.11.2015. Στην περίπτωση επιλογής της καταβολής του οφειλόμενου χρεωστικού υπολοίπου σε δόσεις η ανωτέρω ημερομηνία είναι καταληκτική μόνο για την πρώτη δόση. 3. Η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. 4. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από το χρόνο υπογραφής της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
http://legalnews24.blogspot.gr/

Δικαστικοί Επιμελητές : Οι νέες αμοιβές τους από 1/1/2016 ΦΕΚ Β΄ 2346/30-10-2015

Α. ΕΠΙΔΟΣΗ


1. Για κάθε μία επίδοση δικογράφου ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης σε:

• τριάντα πέντε ευρώ (35,00 €) από 0 έως 10 χλμ. (Α΄ Ζώνη)
• πενήντα πέντε ευρώ (55,00 €) από 11 έως 30 χλμ. (Β΄ Ζώνη)
• εβδομήντα τρία ευρώ (73,00 €) από 31 έως 60 χλμ. (Γ΄ Ζώνη)
• ενενήντα πέντε ευρώ (95,00 €) από 61 και άνω χλμ. (Δ΄ Ζώνη).

Σε περίπτωση επίδοσης έξω από τον νομό που έχει την έδρα του ο δικαστικός επιμελητής ή η αστική εταιρεία των επιμελητών η αμοιβή της Δ΄ Ζώνης διπλασιάζεται.
Για επίδοση σε νησί ή σε διαφορετικό νησί από εκείνο στο οποίο διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμελητής, ή έχει την έδρα της η αστική εταιρεία δικαστικών επιμελητών, η αμοιβή του είναι αυτή της Δ΄ Ζώνης, υπολογιζόμενων και των πάσης φύσεως εξόδων.
2. Στις πιο πάνω περιπτώσεις η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται από την έδρα του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου είναι διορισμένος και διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμελητής ή είναι η έδρα της αστικής εταιρείας των δικαστικών επιμελητών.
3. Η αμοιβή του μάρτυρα που συμμετέχει στη θυροκόλληση κάθε εγγράφου υπολογίζεται στα δέκα ευρώ (10,00 €).
4. Σε περίπτωση που η επίδοση ματαιωθεί από λόγο ανεξάρτητο από τη θέληση του δικαστικού επιμελητή, λαμβάνει αυτός το 75% του ποσού της πιο πάνω αμοιβής.
5. Η αμοιβή για την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 122 του Κ.Πολ.Δ. καθορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €).

Β. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

1. Για την ενέργεια αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης σε εξακόσια εξήντα ευρώ (660,00 €).
2. Αν με την ίδια έκθεση κατάσχεσης κατάσχονται περισσότερα από ένα ακίνητα, πλοία ή αεροσκάφη, ο δικαστικός επιμελητής λαμβάνει χωριστή αμοιβή για κάθε ένα από αυτά και συγκεκριμένα:
• από το δεύτερο μέχρι και το τρίτο ακίνητο, ολόκληρη την πιο πάνω αμοιβή
• από το τέταρτο έως και το δέκατο ακίνητο, το 1/2 της πιο πάνω αμοιβής
• από το ενδέκατο ακίνητο και άνω. το 1/3 της πιο πάνω αμοιβής.

Γ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Για τη σύνταξη κάθε αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης αρχικού ή επαναληπτικού πλειστηριασμού ήαναπλειστηριασμού σε τετρακόσια ευρώ (400,00 €).
Αν το απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης αφορά διενέργεια πλειστηριασμού δικαστικής διανομής κατά το άρθρο 484 του Κ.Πολ.Δ. και στην περίπτωση του άρθρου 1021 του ίδιου Κώδικα ή με άλλη διάταξη νόμου καθορίζεται η ίδια πιο πάνω αμοιβή.

Δ. ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ

Ι. Γενικά
α) Αν το αντικείμενο της εκτέλεσης δεν αφορά κατάσχεση αλλά αφαίρεση, αποβολή, εγκατάσταση, μεσεγγύηση, προσωπική κράτηση, απογραφή κινητών, διαπιστωτική έκθεση ή όποια άλλη πράξη εκτέλεσης, για την ενέργεια καθεμιάς από αυτές η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθορίζεται σε τριακόσια ευρώ (300,00 €) και
προσαυξάνεται ανάλογα με τις δυσχέρειες που εμφανίζονται στην απασχόληση του δικαστικού επιμελητή μετά από συμφωνία με τον εντολέα του.
β) Όταν πρόκειται για περιγραφή και εκτίμηση στις περιπτώσεις των άρθρων 484 και 1021 του Κ.Πολ.Δ. ή άλλης διάταξης νόμου, η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του Β Κεφαλαίου για την κατάσχεση.
γ) Όταν η εκτελούμενη απόφαση με προσωπική κράτηση αφορά χρηματική ικανοποίηση, καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Β Κεφαλαίου και προσαυξάνεται ανάλογα με τις δυσχέρειες που εμφανίζονται και την απασχόληση του δικαστικού επιμελητή, μετά από συμφωνία με τον εντολέα του.
II. Δικαιώματα μαρτύρων
Τα δικαιώματα μαρτύρων που προσλαμβάνει ο δικαστικός επιμελητής και συμμετέχουν σε πράξη εκτέλεσης, υπολογίζονται για κάθε έναν στα πενήντα ευρώ (50,00 €).
III. Ματαίωση εκτέλεσης
Ο δικαστικός επιμελητής, πριν την έναρξη της εκτέλεσης είναι υποχρεωμένος να ζητήσει από εκείνον κατά του οποίου στρέφεται αυτή, οικειοθελή συμμόρφωση προς τα
διατασσόμενα από τον εκτελούμενο τίτλο και τη σχετική επιταγή. Στην περίπτωση αυτή καθώς καν σε κάθε περίπτωση που υποχρεωθεί να αποχωρήσει λόγω ματαίωσης
της εκτέλεσης πριν την έναρξη της, για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση του, ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται το μισό των πιο πάνω αμοιβών του.
Εάν όμως έχει ήδη αρχίσει η εκτέλεση και διακοπεί για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση του δικαστικού επιμελητή, που αναγράφονται στη σχετική έκθεση του,
τότε δικαιούται ολόκληρο το ποσό της αμοιβής του.

Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

α) Για έρευνα στα βιβλία μεταγραφών, υποθηκών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων, για διαπίστωση της περιουσιακής κατάστασης εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, δικαιούται ο δικαστικός επιμελητής ως αμοιβή τριάντα ευρώ (30,00 €) και επιπλέον το ποσό της παραγράφου 1 του Α Κεφαλαίου (κατά περίπτωση).
Την ίδια αμοιβή δικαιούται και για την έρευνα μητρώων αεροσκαφών, αυτοκινήτων, νηολογίων, ναυτικών υποθηκολογίων και λοιπών δημοσίων βιβλίων για δια−
πίστωση της περιουσιακής κατάστασης εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.
β) Αν η πράξη εκτέλεσης ή άλλη πράξη διαρκέσει περισσότερο από μια ημέρα, τότε για κάθε επιπλέον ημέρα απασχόλησης, ο μεν δικαστικός επιμελητής δικαιούται εξήντα ευρώ (60,00 €), ο δε μάρτυρας τριάντα ευρώ (30,00 €).
γ) Αν η επίδοση ή η εκτέλεση γίνεται νύχτα ή Κυριακή ή άλλη κατά νόμο εξαιρετέα ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 125 και 929 παρ. 3 του Κ.Πολ.Δ. ή
άλλης διάταξης νόμου, η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθώς και των προσώπων που συμμετέχουν στις πράξεις προσαυξάνεται κατά 75%.
δ) Για κάθε φύλλο αντιγράφου έκθεσης από το αρχείο που εκδίδει ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται πέντε ευρώ (5,00 €).
ε) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δικαστικός επιμελητής αντιμετωπίζει δυσχέρειες στις επιδόσεις ή εκτελέσεις καθώς και στις λοιπές πράξεις, η αμοιβή του
μπορεί, μετά από έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του, να είναι μεγαλύτερη από την καθοριζόμενη σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση η επιπλέον αυτή
αμοιβή δεν βαρύνει αυτόν στον οποίο γίνεται η επίδοση ή κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.
στ) Για την παραλαβή πιστοποιητικού βαρών ή άλλων αναγκαίων για την πρόοδο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης εγγράφων, καθώς και για την κατάθεση
αντιγράφου έκθεσης επίδοσης διαταγής πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 630Α του Κ.Πολ.Δ., ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται αμοιβή ίση με αυτή της επίδοσης.
Οι ανωτέρω αμοιβές προεισπράττονται και το ποσό της κάθε πράξης αναφέρεται με ποινή ακυρότητας στην πρώτη σελίδα της κάθε έκθεσης σε ευκρινές και διακριτό πλαίσιο.
Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις στις οποίες ο εντολέας υπάγεται στις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.δ/μα 356/
1974) όπως ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1.1.2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015
http://politikologia1.blogspot.gr/

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015

Aποφάσεις Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
                                           
                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                            Αθήνα, 24/10/2015

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, συνεδρίασε υπό τη προεδρία του Προέδρου της και Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Βασιλείου Αλεξανδρή και συζήτησε εκτενώς τα κρίσιμα προβλήματα που απασχολούν το δικηγορικό σώμα.
Η Συντονιστική Επιτροπή  εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή της στην πρόσφατη κατάργηση των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους μετά την 1-1-1993, ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ (άρθρο 23  του Ν. 4337/2015) καθώς και σε  ποινικές φορολογικές διατάξεις του ίδιου νόμου που παραβιάζουν δικαιώματα πολιτών και θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως  η αρχή να μην διώκεται κανείς δύο φορές για την ίδια παράβαση καθώς και να υποβάλει σε εξέταση κάθε μάρτυρα κατηγορίας (υπονομεύοντας έτσι τις αρχές την ηθικής απόδειξης και της κατ’ αντιδικία διεξαγωγής της ποινικής δίκης).
Επίσης, η Συντονιστική Επιτροπή  ενημερώθηκε για τις εξελίξεις σχετικά με τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που ψηφίσθηκε το καλοκαίρι και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή από την 1-1-2016, παρά το γεγονός ότι σύσσωμος ο νομικός κόσμος της χώρας έχει αντιταχθεί σε βασικές διατάξεις του, με τις οποίες μεταξύ άλλων καταργούνται  προνόμια  εργαζομένων και δημοσίου υπέρ των τραπεζών κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και περιορίζεται η εμμάρτυρη απόδειξη στην  τακτική διαδικασία.
Εκτιμώντας όλα τα παραπάνω δεδομένα και ενόψει της κατάθεσης του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε:
·        Να συγκληθεί εντός των προσεχών δέκα ημερών η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων τη χώρας.
Σχετικά με τα ουσιαστικά ζητήματα που συζητήθηκαν, η Συντονιστική Επιτροπή εισηγείται προς την Ολομέλεια :
·        Να πραγματοποιηθεί 24ωρη αποχή στις 12 Νοεμβρίου 2015, ημέρα της πανελλαδικής απεργίας που έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.
·        Να αναδειχθούν και να προβληθούν, με την συμμετοχή  δικαστών, τα σοβαρά εγγενή προβλήματα που αποδεδειγμένα αναμένεται να προκαλέσει στην ομαλή λειτουργία των Δικαστηρίων, η εφαρμογή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) και τα οποία τον καθιστούν ουσιαστικά ανεφάρμοστο.
·        Να αναληφθεί πρωτοβουλία ώστε να ενημερωθούν από τους ίδιους τους δικηγόρους οι εκπρόσωποι των θεσμών, με βάση τις θέσεις του δικηγορικού σώματος και των δικαστικών λειτουργών επί του νέου ΚΠολΔ και των προβλημάτων  που δημιουργεί, με σκοπό να επέλθουν ουσιαστικές αλλαγές στο ψηφισθέν σχέδιο, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί, και σε κάθε περίπτωση να ανασταλεί η εφαρμογή του νέου Κώδικα επί ένα έτος.
·        Εν συνεχεία, να συγκληθεί εκ νέου η Ολομέλεια  των Προέδρων στις αρχές Δεκεμβρίου, ώστε να ενημερωθεί για τις μέχρι τότε εξελίξεις και να ληφθεί σχετική απόφαση, με βάση τα νεώτερα στοιχεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Η Συντονιστική Επιτροπή Προέδρων της Ολομέλειας αποφάσισε την έκτακτη συνεδρίαση της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015

Πρόσθετη χρηματοδότηση 20 εκατ. ευρώ για το ΤΑΝ-ΕΤΑΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                                                                Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2015

                         Χρηματοδότηση του ΤΑΝ-ΕΤΑΑ με 20 εκατ. ευρώ
Μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου του ΔΣΑ, Βασιλείου Αλεξανδρή, και του Προεδρεύοντος του ΤΑΝ, Δημητρίου Βερβεσού, εξασφαλίστηκε επιπλέον χρηματοδότηση του ΕΤΑΑ -  ΤΑΝ ύψους 20.000.000 ευρώ.
Το ποσό αυτό διατέθηκε στο ΤΑΝ-ΕΤΑΑ με την υπ΄ αριθμόν πρωτ. 44000/2211/19.10.2015  Κοινή Απόφαση του Υπουργού Γεωργίου Κατρούγκαλου και του Αν. Υπουργού Γεωργίου Χουλιαράκη. Συνεπώς, συνυπολογιζομένης της προηγούμενης ισόποσης χρηματοδότησης, συνολικά εξασφαλίστηκε για το ΤΑΝ-ΕΤΑΑ πρόσθετη χρηματοδότηση  40.000.000 ευρώ.

Απόφαση Δ.Σ του ΔΣΑ για την κατάργηση ευνοικών ασφαλιστικών ρυθμίσεων στο ΕΤΑΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ


                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
    
                                                                                                                                       Αθήνα, 21/10/2015


Απόφαση Δ.Σ του ΔΣΑ για την κατάργηση ευνοϊκών ασφαλιστικών διατάξεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στη διάταξη του άρθρου 23 του Ν.4337/2015 με την οποία καταργήθηκαν και μάλιστα αναδρομικά ευνοϊκές ρυθμίσεις προηγούμενου νόμου που έδιναν στους μετά την 1-1-1993 ασφαλισμένους δικηγόρους, τη δυνατότητα να επιλέξουν κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.  
Ο ΔΣΑ θεωρεί ότι η ψήφιση της παραπάνω διάταξης που έγινε παρά την καθολική αντίδραση όλων των επιστημονικών φορέων που συγκροτούν το ΕΤΑΑ(δικηγόρων, μηχανικών και γιατρών),  οδηγεί σε απομείωση των εσόδων του Ταμείου και πλήττει τη βιωσιμότητα του.
Ενόψει όλων αυτών, το Δ.Σ του ΔΣΑ αποφάσισε τα εξής:
  • Να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της ως άνω διάταξης του Ν. 4337/2015. Προς το σκοπό αυτό θα συνταχθεί σχέδιο προσφυγής το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους δικηγόρους που έχουν έννομο συμφέρον να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια.
  • Να προτείνει στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, να ληφθεί απόφαση για αποχή αόριστης διάρκειας από δίκες εκκρεμών φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων που έχουν κατατεθεί πριν  τον Ν.3900/2010.
  • Να συμμετάσχει στις 12/11/2015 στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν κηρύξει η ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.
  • Να δοθεί κοινή συνέντευξη τύπου και να αναλάβει ο ΔΣΑ τον συντονισμό δράσης με συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, μηχανικούς και γιατρούς για το θέμα αυτό, ενόψει και της επικείμενης κατάθεσης του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου.

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015

Συνεδριάζει η Συντονιστική των Δικηγορικών Συλλόγων στις 23 Οκτωβρίου

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, θα συνεδριάσει στις 23 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέματα: 1.Ενημέρωση, 2.Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (ν. 4335/2015 ΦΕΚ Α’ 87/23.7.2015), 3.Ζητήματα ασφαλιστικού καθεστώτος δικηγόρων – Ασφαλιστικές εισφορές - Ταμεία: οικονομική κατάσταση, 4.Κώδικας Δικηγόρων - Αναγκαίες μεταβολές και 5.Δαπάνη επιδόσεων Δικαστικών Επιμελητών ματαιωθεισών υποθέσεων λόγω Βουλευτικών εκλογών. Εισηγητής: Δημήτριος Κωστόγιαννης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως. 
http://legalnews24.blogspot.gr/

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015

Προδημοσίευση ΕΣΠΑ Αυτοαπασχολούμενων Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (αφορά και Δικηγόρους)

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ, η προδημοσίευση του προγράμματος "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Σύμφωνα με την προδημοσίευση το πρόγραμμα θα ενισχύσει πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1/1/1991 για την έναρξη-υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.
Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.

http://www.lawnet.gr/

Φορολογικές Υποχρεώσεις Οκτωβρίου 2015

Υποχρεώσεις Οκτωβρίου 2015Προθεσμία Υποβολής
1. ΦΠΑ
• Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων – παραδόσεων αγαθών και υπηρεσιών για το μήνα Σεπτέμβριο 2015.26/10/2015
• Περιοδική Δήλωση Γ’ Τριμήνου 2015.30/10/2015
2. Παρακρατούμενοι Φόροι
• Προσωρινή δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) για το μήνα Αύγουστο 2015. (άρθρο 60 του Ν.4172/13).02/11/2015
• Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου 20% στις αμοιβές > 300,00 € για υπηρεσίες που έχουμε λάβει για το μήνα Αύγουστο 2015. (άρθρο 64 του Ν.4172/13).02/11/2015
3. Δηλώσεις
• Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2016 – για μεταβολές δικαιωμάτων που πραγματοποιήθηκαν στο έτος 2015. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής, ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής των δικαιωμάτων του. (άρθρο 23 παρ. 3 του Ν.3427/05)ΕΝΤΟΣ
30
ΗΜΕΡΩΝ
4. Λοιπές
• Υποβολή συμφωνητικών στο taxis, που καταρτίσθηκαν μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων κατά το Γ’ τρίμηνο 2015 (άρθρο 8 παραγρ. 16 του Ν.1882/90).20/10/2015
• Υποβολή ετήσιων καταστάσεων προσωπικού, υποβάλλουν μόνο όσοι απασχολούν έμμισθο προσωπικό.21/10/2015
• Ηλεκτρονική υποβολή ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης Σεπτεμβρίου 2015.30/10/2015
5. Α.Π.Δ.
• Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) Σεπτεμβρίου 2015, υποβάλλουν μόνο όσοι ασφαλίζουν προσωπικό στο ΙΚΑ.02/11/2015
6. Κ.Φ.Α.Σ.30/10/2015
• Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών – προμηθευτών Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ τριμήνου 2014 .(ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

Ανοιχτή επιστολή σε μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους και όλους τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, έστειλε ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης για την κατάργηση της διάταξης που δίνει δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας

«Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σήμερα στο Σχέδιο Νόμου με την ψήφιση των μέτρων, για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, προβλέπεται η κατάργηση της διάταξης για το δικαίωμα της επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας μέχρι το 2016, διάταξη που συντάχθηκε, κατατέθηκε και ψηφίστηκε από Μηχανικούς Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Για τη διάταξη αυτή στη Διαπραγμάτευση με τους Θεσμούς δόθηκε μεγάλη μάχη με επαρκέστατη τεκμηρίωση από την πλευρά της ελληνικής Κυβέρνησης τόσο για τους κοινωνικούς δίκαιους λόγους όσο και για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της πρότασης της Κυβέρνησης.
Δυστυχώς, στο συγκεκριμένο θέμα, οι Θεσμοί δεν έδειξαν τη δέουσα και προφανή λογική, για να αποδεχθούν τη συνέχιση της ισχύος της διάταξης ή άλλων εναλλακτικών προτάσεων που κατέθεσε η ελληνική Κυβέρνηση.
Στη συγκεκριμένη στιγμή, παρά τις πολιτικές διαφωνίες μας, και προσωπικά και πολλών συναδέλφων Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Μηχανικών, Γιατρών και Δικηγόρων, προέχει η επιτυχής έκβαση της μάχης που δίνει ο ελληνικός λαός, η Κυβέρνησή του και ο Πρωθυπουργός του, για την αναδιάρθρωση του χρέους της Χώρας.
Για αυτό ζητώ από τους Συναδέλφους μου, από όλους όσους δώσαμε κοινούς αγώνες, και ιδιαίτερα τους νέους επιστήμονες της Χώρας μας, την κατανόησή σας για την ψήφιση της άδικης, αλλά όμως και προσωρινής διάταξης, που στρέφεται ενάντια σε όλους τους Ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ.
Ζητώ την κατανόησή σας για την τακτική υποχώρησή μας αλλά και ταυτόχρονα ζητώ και τη συμμετοχή σας, την επαγρύπνησή σας και τη δράση σας, ώστε να αποτελείτε την αυτόνομη συνείδηση του κινήματος των επιστημόνων που είναι ζωτικό συστατικό της Κυβέρνησης.
Ζητώ τη συμμετοχή σας για μια δίκαιη, συνολική και οριστική λύση στο πρόβλημα των άδικων, υπέρογκων και ανάλγητων ασφαλιστικών εισφορών με την ψήφιση του αντίστοιχου Σχεδίου Νόμου στο τέλος Νοεμβρίου, για τη διασφάλιση ενός δίκαιου και υγιούς ασφαλιστικού συστήματος και για τις νέες γενιές.
Θα συνεχίσω να δίνω αγώνες μαζί με τους Μηχανικούς και όλους τους επιστήμονες με τις ίδιες πάντα απόψεις, στην ίδια πάντα κατεύθυνση, για τη σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με τις αποδοχές και τον κύκλο εργασιών του κάθε Μηχανικού, Γιατρού και Δικηγόρου, για ένα ασφαλιστικό σύστημα που θα αποτελεί την προστασία και την κοινωνική πρόνοια των επιστημόνων και όχι τιμωρητικό μηχανισμό περιθωριοποίησης και εξόδου από το επάγγελμα.
Πιστοί στις αρχές και τις αξίες μας!
Χρήστος Σπίρτζης»


Πηγή: Επιστολή Σπίρτζη σε μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους: Αποτύχαμε αλλά στηρίξτε | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news/231320/epistoli-spirtzi-se-mihanikoys-giatroys-dikigoroys-apotyhame-alla-stirixte#ixzz3oqefglcE

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015

ΕΤΑΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ: Η ρύθμιση Ν.4321/15 μετά την ισχύ του Ν.4336/15

ΕΤΑΑ/ΤΑΝ
ΑΘΗΝΑ, 12/10/2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4321/15 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν.4336/15

 Όσοι έχουν υπαχθεί και τηρούν τη ρύθµιση του Ν.4321/15 και η οφειλή τους στον ΤΑΝ ή ΤΕΑ∆ (ξεχωριστά στον κάθε Τοµέα) είναι έως 5.000 € (ή όσοι έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής αλλά δεν έχει εκδοθεί η πράξη ρύθµισης και οφείλουν έως πέντε ασφαλιστικά έτη), προκειµένου να απαλλαγούν από το προβλεπόµενο επιτόκιο, πρέπει να υποβάλλουν άµεσα και έως 30/10/15 τα προβλεπόµενα στοιχεία από το Ν.4336/15, όπως αναφέρονται στη συνέχεια. Για οφειλή έως 5.000€ δεν επιβάλλεται µηνιαία προσαύξηση εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και προσκοµίσει άµεσα (και έως 30/10/2015) στοιχεία που να τεκµηριώνουν ότι :
• το ποσό της οφειλής υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου ατοµικού εισοδήµατός του [εκκαθαριστικό σηµείωµα Φόρου Εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2015 (χρήση 2014]
• Η ακίνητη περιουσία του όπως αυτή προκύπτει από το Ε9, δεν υπερβαίνει τα 150.000 € [ αντίγραφο εντύπου Ε9 & αντίγραφο προσδιορισµού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έτους 2014] Τα ανωτέρω απαιτούνται και για όσους έχουν υπαχθεί και τηρούν τη ρύθµιση του Ν.4305/14 και του Ν.4152/13 ή υποβάλλουν νέα αίτηση υπαγωγής στο Ν.4152/13.
Η ρύθµιση τηρείται µε την καταβολή των δόσεων µε πάγια εντολή της ΕΤΕ και τους όρους που απαιτεί η κάθε ρύθµιση οφειλών.
Η αλλαγή του επιτοκίου - µετά την έκδοση σχετικής Υπουργικής απόφασης που προβλέπεται από το Ν.4336/15 - θα γίνει ηλεκτρονικά και θα ακολουθήσει σχετική ενηµέρωση.
 ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ 

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

Επιστολή ΔΣΑ-ΤΕΕ-ΙΣΑ σε κυβέρνηση-θεσμούς για άμεση απόσυρση διάταξης του πολυνομοσχεδίου που πλήττει το ΕΤΑΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                                                                                13/10/2015
      Αμεση απόσυρση διάταξης του πολυνομοσχεδίου που μειώνει τα έσοδα του ΕΤΑΑ
                                                                                                                                                      
Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών,  με κοινή επιστολή τους προς φορείς της Κυβέρνησης και την Τρόικα, απαιτούν την άμεση απόσυρση διάταξης του πολυνομοσχέδιου με τα προαπαιτούμενα, που συζητείται αυτήν την εβδομάδα και καταργεί ισχύουσα ρύθμιση του ασφαλιστικού. Παραθέτουν μάλιστα χαρακτηριστικά απολογιστικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι με τη συγκεκριμένη τροποποίηση του ασφαλιστικού που επιχειρεί η Κυβέρνηση, τα προσβλεπόμενα έσοδα θα μειωθούν με αντίστοιχη μείωση και της εισπραξιμότητας των σχετικών εισφορών. Θέτουν επιπλέον ερωτήματα σε σχέση με τη σκοπιμότητα και τη λογική της συγκεκριμένης ενέργειας. 
Συγκεκριμένα ζητούν να μην καταργηθεί η δυνατότητα που δόθηκε πριν λίγους μήνες στους «νέους» (μετά την 1/1/1993) ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ να υπαχθούν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Χαρακτηριστικά παραθέτουν απολογιστικά επιβεβαιωμένα στοιχεία  σύμφωνα με τα οποία το πρώτο εξάμηνο του 2015 - σε ένα ιδιαίτερα υφεσιακό περιβάλλον- η εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης μόνο για τον κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών Μηχανικών έχει αποφέρει επιπλέον έσοδα 9.203.454ευρώ (αύξηση 13.8%). Επίσης σε σχέση πάντα με το δεύτερο εξάμηνο του 2014 επιπλέον 7.286 περισσότεροι μηχανικοί(αύξηση 21,70%) μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.
Στην επιστολή που απευθύνεται προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργο Κατρούγκαλο, τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων αλλά και τους επικεφαλής του κουαρτέτου των θεσμών σημειώνουν ότι η προτεινόμενη κατάργηση θα επιφέρει δραματικές επιπτώσεις στην είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορώνεπομένως και στα έσοδα του ασφαλιστικού ταμείου.
Οι εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αναρωτιούνται ποιος πραγματικά είχε τη «φαεινή ιδέα» να καταργήσει αυτή τη διάταξη που καθιερώθηκε πριν λίγους μόνο μήνες , καθώς αποδεικνύει ήδη τη χρησιμότητά της και συμβάλει στην αύξηση των εσόδων. Οι τρεις Πρόεδροι σημειώνουν ότι πρέπει να ενημερωθούν για το θέμα οι πολιτικές ηγεσίες του τόπου, αλλά και οι επικεφαλείς του κουαρτέτου των θεσμών, διότι «προφανώς κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους»όταν επιδιώκουν μείωση των εσόδων του ασφαλιστικού ταμείου των αυταπασχολουμένων.  Επισημαίνεται ότι η εισπραξιμότητα των εισφορών, δηλαδή τα πραγματοποιήσιμα έσοδα σε σχέση με τα προϋπολογισθέντακυμαίνεται από 48% στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ως  73% στο ΕΤΑΑ/ΤΑΝ. Τυχόν κατάργηση της σήμερα ισχύουσας πρόβλεψης θα οδηγήσει σε μείωση της εισπραξιμότητας και επομένως σε μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα για το ΕΤΑΑ.
Σύμφωνα με τους επικεφαλείς των τριών φορέων, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάταξη καταργείται για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, παραμένει όμως σε ισχύ για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που επίσης είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες, όπως ακριβώς και οι μηχανικοί, οι δικηγόροι και οι ιατροί, γεγονός που αποτελεί καταφανή και πρόδηλη περίπτωση άνισης μεταχείρισης και διάκρισης.
Στην επιστολή σημειώνεται μάλιστα το παράδοξο στη ίδια κοινοβουλευτική πλειοψηφία να εισηγείται την καθιέρωση μίας διάταξης πριν λίγους μήνες και σήμερα η ίδια κοινοβουλευτική πλειοψηφία να εισηγείται την κατάργησή τηςόταν η πρόβλεψη που θεσμοθετήθηκε αποδείχθηκε ήδη επιτυχημένη!
Πέρα από το επιχείρημα της μείωσης των εσόδων, οι πρόεδροι των τριών μεγαλύτερων επιστημονικών συλλόγων καταγγέλλουν στην επιστολή τους ότι αυτή η ρύθμιση είναι πλήρως αντισυνταγματική καθώς έχει αναδρομική ισχύ από 2/7/2015 οπότε και ψηφίστηκε η προηγούμενη διάταξη και καταλαμβάνει  και όσους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, έχουν ήδη υποβάλλει αιτήσεις υπαγωγής σε κατώτερη  ασφαλιστική κλάση και έχουν ήδη υπαχθεί στο ευνοϊκό καθεστώς του νόμου 4331/15. Στην επιστολή σημειώνεται ότι η αντισυνταγματικότητα της διάταξης προκύπτει επίσης λόγω του ότι παραβιάζεται καταφανώς η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς θίγει περιουσιακού χαρακτήρα δικαιώματα των ασφαλισμένων, αλλά και την αρχή της προηγούμενης αρχής εμπιστοσύνης του διοικούμενου στο Κράτος, που έσπευσαν και επέτυχαν ήδη την υπαγωγή τους σε κατώτερη ασφαλιστική κλάση.
Στην επιστολή τους οι Βασίλης Αλεξανδρής, Γιώργος Στασινός και  Γιώργος Πατούλης εκφράζουν τους φόβους τους ότι η συγκεκριμένη διάταξη θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών, ιατρών και δικηγόρων, αυξάνοντας τις αποδημητικές ροές προς το εξωτερικό ικανών και ταλαντούχων νέων ανθρώπων, καθιστώντας έτσι την πατρίδα μας μια ολοένα περισσότερο χώρα γερόντων και συνταξιούχων, με τις όποιες περαιτέρω δυσμενείς συνέπειες για το δημογραφικό ζήτημα, τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά και τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.
Οι τρεις φορείς προαναγγέλλουν μάλιστα περαιτέρω αντιδράσεις στη συγκεκριμένη διάταξη, που αφορά στην επιβίωση των νέων επιστημόνων και του ταμείου τους. Το ΤΕΕ, ο ΔΣΑ και ο ΙΣΑ προγραμματίζουν μάλιστα για το θέμα κοινή συνέντευξη τύπου την Πέμπτη, συνάντηση με τους βουλευτές – ελεύθερους επαγγελματίες όλων των κομμάτων και δυναμική παρουσία στο Κοινοβούλιο για να αποτραπεί η ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης.

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

ΑΙΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Γεωργίου Μπέσκου, Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου

ΑΙΤΗΣΗ -  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Γεωργίου Μπέσκου, Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου.
ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Κ. Υπουργέ
Δυστυχώς και επίσημα στο σχέδιο νόμου του επικείμενου μνημονιακού νόμου, προβλέπεται η κατάργηση της επιλογής χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας από την ημέρα της προηγούμενης ψήφισής της.
Είναι πραγματικά ντροπή και εμπαιγμός να καταργήσετε μία διάταξη που εσείς την ψηφίσατε, όταν χιλιάδες δικηγόροι έχουν υποβάλλει αιτήσεις για υπαγωγή, από την ημέρα της προηγούμενης ψήφισής της.
Η διάταξη αυτή μόνο θετικές συνέπειες είχε αφού έτσι, επιλέγοντας χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, οι συνάδελφοι θα πλήρωναν τις εισφορές τους και θα ήταν συνεπείς στις αιτήσεις ρύθμισης που προϋποθέτουν ενημερότητα στην καταβολή τρεχουσών εισφορών.
Είναι πλέον σαφές ότι ή δεν επιθυμούν κάποιοι να πληρώνονται εισφορές σε ΤΑΝ ή μεθοδεύεται η εξόντωση χιλιάδων συναδέλφων και αποχώρηση από το επάγγελμά τους.
Σας καλώ έστω και στην ύστατη στιγμή να αποσύρετε την συγκεκριμένη διάταξη που όποιος την εισήγαγε είναι εκτός τόπου και χρόνου αφού και τα έσοδα του ΤΑΝ  θα μειωθούν στο ελάχιστο και θα καταρρεύσει το καθεστώς ρύθμισης των δόσεων στο ΤΑΝ αφού κυριολεκτικά κανείς πλέον δεν θα έχει την δυνατότητα να είναι ενήμερος στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών.
   Κ. Υπουργέ, σε ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου που σας είχαμε καλέσει είχατε κάνει διάλεξη υπέρ της πολιτικής ανυπακοής όταν φυσικά είσαστε αντιπολίτευση.  Πλέον ήλθε η ώρα να κάνετε τα λόγια σας πράξη και να αποσύρετε αυτήν την επαίσχυντη διάταξη. Είναι πολιτική σας και ηθική σας υποχρέωση.

                  Με τιμή
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΓΙΟΥ


     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΣΚΟΣ

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΤΑΑ

Με το αρθ. 39 του Ν 4331/2015 δόθηκε η δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας και συνεπώς η καταβολή μικρότερων ποσών για τα επόμενα δύο έτη στα ασφαλιστικά μας ταμεία.... .όμως στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ του Σαββάτου 10-10-2015 στη Βουλή και ψηφίζεται τη Δευτέρα 12-10-2015 προβλέπεται ότι :


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 11
1. Oι διατάξεις των άρθρων 21, 28, 31, 39, 75 και 76 του ν.4331/2015 (Α΄69)
καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους (2.7.2015)

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015

ΣτΕ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ, Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΣτΕ Ολομ. 1858/2015– Ένδικη προστασία 
– Υποχρέωση κατάθεσης στο δικαστήριο, επί ποινή απαραδέκτου της σχετικής διαδικαστικής πράξης, του γραμμάτιου προκαταβολής της προβλεπομένης εισφοράς προς τον οικείο δικηγορικό σύλλογο (άρ. 61 του Κώδικα περί Δικηγόρων) 
– Η διάταξη δεν προσκρούει στο άρθρο 20 παρ. 1 Σ. και 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, δεδομένου ότι επιδιώκει την εξυπηρέτηση σκοπών που συνάπτονται προς την απονομή της δικαιοσύνης και δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο προς τούτο μέτρο [με μειοψηφία]

ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΤΑΑ;

Απόσπασμα από την ομιλία του Υπουργού Εργασίας κ. Κατρούγκαλου την 7-10-2015 στη Βουλή:

“Ενδιάμεσα θα υπάρχει ένα νομοσχέδιο που θα έχει ρυθμίσεις κοινωνικοασφαλιστικές που δεν είναι αυτό που σας λέω. Αυτό αφορά προαπαιτούμενες δράσεις κυρίως για ανάκληση ρυθμίσεων θετικών του 4331/2015. Αυτό ήταν από τα προαπαιτούμενα που δεν μπορέσαμε να αποφύγουμε και πρέπει να ενημερώσουμε και το σώμα και τον ελληνικό λαό ότι αυτή τη δυσμενή εξέλιξη της ανάκλησης θετικών ρυθμίσεων θα επιδιώξουμε να την εξουδετερώσουμε ακριβώς μέσω της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.

Με το άρθρο 39 του Ν 4331/2015 θεσπίσθηκε η δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας μεταξύ άλλων και στο ΕΤΑΑ. Συνεπώς η ανάκληση ρυθμίσεων που αποτελεί ένα εκ των προαπαιτούμενων περιλαμβάνει και το αρθ. 39;

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015

Επιστολή Προέδρου Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Β. Αλεξανδρή προς υπουργούς Οικονομικών & Δικαιοσύνης για ανάκληση της απόφασης αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                                          2/10/2015

Την άμεση ανάκληση της υπουργικής απόφασης με την οποία αναστέλλεται για τρίτη φορά μέσα σε 4 μήνες κάθε πρόοδος στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων, ζητεί με επιστολή του προς τους υπουργούς Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτο και Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλο, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Βασίλειος Αλεξανδρής.
Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, μαζί με την νομοθετική αναστολή σωρείας διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μέχρι τέλος του έτους, έχει «παγώσει» κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης από αρχές Ιουλίου 2015 μέχρι και 31.10.2015, με άδηλο το μέλλον της τυχόν παράτασης και για μετά το άνω χρονικό σημείο.
Ο κ. Αλεξανδρής επισημαίνει στην επιστολή ότι με τον τρόπο αυτό το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας((άρθρ. 20 παρ.1 Σ75/86) και το άρθρο 6 παρ.1 της Σύμβασης ΕΣΔΑ), που κατοχυρώνεται τόσο στο Σύνταγμα όσο και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το διαρκές «πάγωμα» κάθε διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, τονίζεται στην επιστολή, «ενισχύει επίσης τους κακοπληρωτές και τους στρεψόδικους διαδίκους, θίγει καίρια συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, που προσδοκούν-κατόπιν δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί υπέρ τους- να λάβουν τα άκρως αναγκαία προς το ζην (πχ. διατροφές γονέων ανηλίκων, που έχουν την επιμέλειά τους, εργαζομένους που δεν έχουν λάβει μισθούς τους και δεδουλευμένα τους κλπ).
Θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να ανακληθεί η άνω Υπουργική Απόφαση και να αποκατασταθεί η συνταγματική έννομη τάξη, ώστε να ανταποκριθούμε στις επιταγές του Κράτος Δικαίου και όχι, όπως δίδεται η εντύπωση, να καθιστάμεθα  όργανα των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, που προφανώς λόγω των τραπεζικών περιορισμών έχουν έννομο συμφέρον από την εν λόγω νομοθετική ρύθμιση, καταλήγει η επιστολή.