ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων A΄ εξεταστικής περιόδου 2017

                 
                                                                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αθήνα,30.3.2017   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ     ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                           Αριθ. πρωτ: 22150 οικ.  
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ   ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                                                                   
ΓΕΝΙΚΗ    Δ/ΝΣΗ:  Α                                                            

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ       :  Δ31                                                        

ΤΜΗΜΑ              :   Α14 
Ταχ. Δ/νση         :  Λ. Μεσογείων  96                                              
Ταχ. Κωδ.          : 115 27     
Τηλέφωνο          :  210.7767230,236
                                                             
                                                          Α Π Ο Φ Α Σ Η
    ΘΕΜΑ:  Προκήρυξη  διαγωνισμού  υποψηφίων  δικηγόρων   A΄    εξεταστικής  
                                                    περιόδου   2017  
   ΄Εχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις  των  άρθρων:
α) 18 έως 22 του  ν.4194/2013  «Κώδικας  Δικηγόρων» (Α΄ 208)
β) 2 και 3 του ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύουν
2.Τη με αριθ. 72923/29.10.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, στο Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, στο Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β΄ 2895)
3. Τη με αριθ. 67514οικ./14.9.2015 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων» (Β΄ 2014), όπως ισχύει
4. και Τη με αριθ. 67001/15.9.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός παραβόλου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων» (Β΄ 2016)  και                                                                                    
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη  σε βάρος του   Κρατικού  προϋπολογισμού
     
 
                                                   
                                                    Αποφασίζουμε
  Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2017 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της Χώρας, Παρασκευή 12.5.2017, Σάββατο 13.5.2017 και Κυριακή 14.5.2017.
  Όσοι  επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οφείλουν μέχρι τις 2.5.2017  να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής κάθε Εφετείου, συνυποβάλλοντας σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση περί μη   υπαγωγής τους  στις περιπτώσεις των  άρθρων 6 και 7 του Κώδικα  Δικηγόρων. Στην  αίτηση-υπεύθυνη  δήλωση  επισυνάπτονται   επίσης:
α)  πιστοποιητικό  άσκησης,          
β) πανεπιστημιακό  πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου,      
γ)  φωτοαντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας ή  διαβατηρίου  και    
δ) διπλότυπο είσπραξης από τη ΔΟΥ ποσού ύψους εξήντα πέντε (65) ευρώ που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία». Επίσης θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων Α΄ περιόδου 2017».
   Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  έχουν Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κάτοχοι πτυχίου νομικού τμήματος νομικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος των ανωτέρω κρατών   ή  πτυχίου άλλης  Χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο και αντίστοιχο σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Έλληνας το γένος  μπορεί να διοριστεί δικηγόρος μετά από άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ., ύστερα από  γνώμη του  οικείου δικηγορικού συλλόγου.
  Όλοι οι ανωτέρω  πρέπει  μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, να έχουν συμπληρώσει  άσκηση  δεκαοκτώ (18) μηνών.
    Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία της Χώρας σε χώρο που υποδεικνύει η αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή κάθε Εφετείου.
  Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων που συνεδριάζει στην Κεντρική  Υπηρεσία του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς σε: α) Αστικό  Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία, β) Ποινικό  Δίκαιο  και Ποινική  Δικονομία, γ)  Εμπορικό  Δίκαιο, δ) Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική   Διαδικασία και  Διοικητική Δικονομία και ε) Κώδικα  Δικηγόρων και  Κώδικα  Δεοντολογίας.
  Το πρόγραμμα των εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:
 - Παρασκευή 12.5.2017 και ώρα 16.00-18.00: Ποινικό Δίκαιο και Ποινική   Δικονομία
 -Σάββατο  13.5.2017  και ώρες:
   i) 10.00-12.00: Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία
  ii) 15.00-17.00: Εμπορικό Δίκαιο
-Κυριακή 14.5.2017 και ώρες:
 i) 10.00-12.00: Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία   και Διοικητική Δικονομία
  ii) 15.00-17.00: Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας.  
   Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί  στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

                                                                                     Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΛΗΣ                                                                                                                                               
     
           

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

ΠAPATAΣH ΠPOΘEΣMIAΣ KATABOΛHΣ AΣΦAΛIΣTIKΩN EIΣΦOPΩN ETOYΣ 2016 EΩΣ 30.6.2017

ΕΦΚΑ:  Παράταση της  προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του 2016, έως τις 30 Ιουνίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ κατά την σημερινή του συνεδρίαση,  μετά και το σχετικό αίτημα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, αποφάσισε ομόφωνα να παρατείνει έως τις 30 Ιουνίου 2017, την προθεσμία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των Δικηγόρων για το 2016.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία καταβολής εισφορών μηνός Ιανουαρίου 2017  λήγει την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, ενώ η προθεσμία καταβολής των εισφορών μηνός Φεβρουαρίου 2017, λήγει στις 13 Απριλίου 2017.

Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

Επιστολή Προέδρου Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Β. Αλεξανδρή στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του 2016


ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


Προς
Τον Υφυπουργό  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Κύριο Αναστάσιο Πετρόπουλο


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 Σε συνέχεια της από 14.2.2017 επιστολής μας σχετικά με την επιβεβλημένη παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2016, δόθηκε παράταση μέχρι την 31.3.2017.
Όπως όμως γνωρίζετε και είχαμε επισημάνει στην ανωτέρω επιστολή μας, κατά πάγια πρακτική που τηρείτο επί σειρά ετών η προθεσμία καταβολής παρατεινόταν μέχρι την 30η Ιουνίου, με πρωτοβουλία του Ταμείου Νομικών (ΤΑΝ) και με σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εργασίας.
Με δεδομένο ότι για το τρέχον έτος οι δικηγόροι έχουν πρόσθετη επιβάρυνση λόγω της υποχρέωσης ταυτόχρονης καταβολής, τόσο των εισφορών του παρελθόντος έτους, όσο και των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με το νόμο 4387/2016,  παρακαλούμε όπως : α) χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών 2016 μέχρι την 30η Ιουνίου 2017, και β) προβλεφθεί η δυνατότητα καταβολής των ως άνω ασφαλιστικών εισφορών σε  τουλάχιστον 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις,  χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους.

                                                  Με τιμή
                                                 Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας


                                                  ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣΠαρασκευή 17 Μαρτίου 2017

ΕΦΚΑ: Παράταση υποβολής ΑΠΔ και καταβολής εισφορών Ιαν. 2017 και Φεβ. 2017

Δελτίο Τύπου
Παράταση υποβολής ΑΠΔ και καταβολής εισφορών Ιαν. 2017 και Φεβ. 2017

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ασφαλισμένους, παρατείνει την προθεσμία υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ)και καταβολής των  αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017, καθώς και την προθεσμία καταβολής εισφορών μηνός Ιανουαρίου 2017 των  μη μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών)  έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.
Αντίστοιχα ορίζει την Μεγάλη Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2017 και καταβολής εισφορών μηνός Φεβρουαρίου 2017 των  μη μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών).

Τρίτη 14 Μαρτίου 2017

Επιστολή Διαμαρτυρίας ΕΑΝΔΑ για την Υποχρεωτική Εγκατάσταση POS σε Δικηγόρους

Προς 
Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Παπαδημητρίου και 
Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,
Με τις διατάξεις των άρθρ. 62 επ. του Ν 4446/2016 (ΦΕΚ Ά 240/22-12-2016) καθιερώνεται η υποχρέωση των επαγγελματιών να αποδέχονται υποχρεωτικά την πληρωμή με την χρήση ηλεκτρονικής κάρτας δια μέσω ειδικών τερματικών συσκευών («POS»).
Προβλέπεται εξάλλου, ότι με ΚΥΑ που θα εκδοθεί για τον σκοπό αυτό θα καθορισθούν οι κλάδοι των επιχειρήσεων που θα υπαχθούν στη ρύθμιση κατά το αρχικό στάδιο εφαρμογής της, ενώ στη συνέχεια το μέτρο θα επεκταθεί, σταδιακά, στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα, με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ως άνω νόμου προβλέπεται μεταξύ άλλων, ότι θα καθορισθούν με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και  Οικονομικών, οι υπόχρεοι συμμόρφωσης, βάσει των κύριων Κ.Α.Δ,  η προθεσμία συμμόρφωσής τους, οι διαδικασίες και τα δεδομένα παρακολούθησης των τηρούμενων Επαγγελματικών Λογαριασμών στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010, καθώς και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις παραπάνω υποχρεώσεις.
Μεταξύ των προσώπων («οντοτήτων» κατά την πρόσφατη φορολογική μας ορολογία) για τα οποία θα ισχύει η υποχρεωτική χρήση «POS» φέρονται να είναι και όσοι δραστηριοποιούνται υπό τον Κ.Α.Δ. με τον τίτλο «Νομικές Δραστηριότητες», πράγμα το οποίο ότι, εκτός των άλλων, θα υποχρεωθούν και οι δικηγόροι να εγκαταστήσουν στο χώρο τον οποίο από το νόμο υποχρεωτικά διατηρούν δηλαδή, στο Γραφείο τους, τις σχετικές τερματικές συσκευές - «POS» κι αυτό μάλιστα υπό την απειλή βαρύτατων προστίμων.
Το παραπάνω μέτρο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από αλλά μέτρα και ρυθμίσεις τα οποία αντιμετωπίζουν το δικηγόρο ως «επιχειρηματία» και τον επιβαρύνουν με ακόμη περισσότερες, υπέρμετρες πλέον, οικονομικές υποχρεώσεις.
Ως Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ) διαφωνούμε έντονα και ανεπιφύλακτα στην υποχρεωτική εγκατάσταση των άνω συσκευών «POS» στα Δικηγορικά γραφεία, γεγονός που συνεπιφέρει μια ακόμη ουσιαστική οικονομική επιβάρυνση στους δικηγόρους.
Η σκέψη μας πηγάζει ιδίως από το ότι η συνεχής και αλόγιστη εμπορευματοποίηση της δικηγορικής εργασίας είναι γεγονός που δεν είναι συμβατό και δε συνάδει με την ιδιότητα που αποδίδει σ’ εμάς ο Νόμος, ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης. Πιο ειδικά, είναι φανερό ότι ο εντολέας δηλαδή, ο πολίτης που προστρέχει στο Δικηγόρο, δεν είναι «καταναλωτής» ο οποίος θέλει να αποκτήσει ένα προϊόν ή να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία μετρήσιμη ως προς τα βασικά της χαρακτηριστικά. Αντίθετα, επιδιώκει, αφού αποκτήσει σχέση εμπιστοσύνης, να θεραπεύσει ζητήματα που άπτονται του σκληρού πυρήνα της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του. Αποβλέπει δε ο εντολέας, όχι στην τυπική παροχή μιας υπηρεσίας, αλλά στην ανάλωση της διάνοιας, του χρόνου, των εμπειριών και της μελέτης του Δικηγόρου ώστε αυτός (ο δικηγόρος) να υπεισέλθει στη θέση και να υποκαταστήσει τον εντολέα του ενεργώντας αντ’ αυτού.
Μ’ άλλα λόγια, ο Δικηγόρος ούτε είναι, ούτε έχει το δικαίωμα να συμπεριφερθεί σαν «επιχειρηματίας» δηλαδή, δεν έχει το δικαίωμα να δράσει με στόχο τη μεγιστοποίηση του δικού του κέρδους. Αντίθετα, οφείλει να εξυπηρετήσει το κέρδος, ηθικό ή/και υλικό, του εντολέα του, ακόμη κι αν με τις συμβουλές και ενέργειές του μειώνει το δικό του χρηματικό όφελος.
Για τους λόγους αυτούς σας εκφράζουμε την εναντίωση μας στην υποχρεωτική εγκατάσταση τερματικών συσκευών - POS στα δικηγορικά γραφεία.
Απ’ την πλευρά μας, η ΕΑΝΔΑ θα παρακολουθούμε με έντονο ενδιαφέρον την επικείμενη έκδοση της ΚΥΑ με κύριο μέλημα μας να διαφυλαχθεί η θέση των νέων δικηγόρων, οι οποίοι επιβαρύνονται με υποχρεώσεις δυσανάλογες των εισοδημάτων τους.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ..........................Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ.................ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ

Σάββατο 11 Μαρτίου 2017

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ 2016

Επιστολή προς τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο για το μείζον θέμα των οφειλουμένων ασφαλιστικών εισφορών του 2016 απέστειλε σήμερα ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου Λάζαρος Γαϊτάνης. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Β. ως πρώτο βήμα ζητά την παράταση των ασφαλιστικών εισφορών του 2016 μέχρι τις 30-6-2017 και στη συνέχεια τη δοσοποίησή τους, παραθέτοντας στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η αδυναμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών οδηγεί τους δικηγόρους σε κλείσιμο των γραφείων και στην ανεργία.
Το κείμενο της επιστολής ως ακολούθως:


Κύριε Υπουργέ,
όπως σας είναι γνωστό, πέραν των υφιστάμενων προβλημάτων από την εφαρμογή του Ν.4387/2016 στους ασφαλισμένους δικηγόρους, τα οποία σας απαρίθμησε στην από 6-3-2017 επιστολή του ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Βασίλης Αλεξανδρής, μείζον για τον δικηγορικό κόσμο πρόβλημα αποτελεί η μη πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών του 2016.
Ο βασικός λόγος που οδήγησε τη σαρωτική πλειοψηφία των δικηγόρων στην αδυναμία πληρωμής τους, πέραν της οικονομικής κρίσης, που δημιουργεί συνθήκες υποαπασχόλησης , είναι η πολύμηνη αποχή από τα καθήκοντά μας, στα πλαίσια των αγωνιστικών κινητοποιήσεων για το ασφαλιστικό. Για παράδειγμα τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, μετά και το διάστημα της στοχευμένης αποχής το καλοκαίρι, εργάστηκαν σε κανονικούς ρυθμούς από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Έχοντας όμως προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016, όλες οι προσπάθειές τους κατέτειναν στο να μπορέσουν να φανούν συνεπείς στην υποχρέωσή τους αυτή, κάτι που τελικά κατάφεραν, παραδίνοντας βιβλιάρια στον σύλλογό μας , ποσοστό 57,67% από αυτά.
 Κι ενώ ποσοστό 42,33% των μελών μας οφείλουν τις ασφαλιστικές εισφορές του 2015, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 91,82% ως προς τα μέλη εκείνα, που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές του 2016. Πιστεύει άραγε κανείς ότι το συγκεκριμένο ποσοστό θα μειωθεί σημαντικά μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017, ημερομηνία λήξης της παράτασης της προθεσμίας για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του 2016; Τι να πρωτοπληρώσει ένας δικηγόρος; Τις ασφαλιστικές εισφορές του προηγούμενου έτους; Τις δόσεις προς τον Ε.Φ.Κ.Α. του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου; Τις δόσεις προς τη Δ.Ο.Υ; Τις δόσεις προς τις Τράπεζες;
Αν όμως η εισπραξιμότητα για το ασφαλιστικό αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο, είναι κοινά παραδεκτό ότι οι μηνιαίες παρατάσεις καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών αποτελούν ημίμετρα στο μείζον για κάθε δικηγόρο πρόβλημα. Γνωρίζετε άραγε κύριε Υπουργέ ότι δικηγόροι επιλέγουν την ανεργία, επειδή αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις; Γνωρίζετε ότι 9 στους 30 δικηγόρους-μέλη μας, που εγκατέλειψαν τη δικηγορία το 2016 , δηλαδή ποσοστό 33% από αυτούς, είναι σήμερα άνεργοι; Γνωρίζετε ότι το πρώτο δίμηνο του 2017 οι 5 στους 8 δικηγόροι-μέλη μας ακολούθησαν το ίδιο δρόμο, ανεβάζοντας, ελπίζω πρόσκαιρα , το συγκεκριμένο ποσοστό επί των αποχωρήσεων στο 62,50%!
Αποδείξτε λοιπόν στην πράξη  κύριε Υπουργέ ότι μέλημα της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελεί η μείωση της ανεργίας, αποτελεί η παροχή κινήτρων παραμονής στην εργασία των ελευθέρων επαγγελματιών, αποτελεί η παροχή διευκολύνσεων εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών με στόχο και τη μεγιστοποίηση της εισπραξιμότητας. Προχωρήστε όχι μόνο στην παράταση  καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του 2016, το λιγότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017, αλλά και στην παροχή στη συνέχεια δυνατότητας  δοσοποίησης των οφειλών, εντάσσοντας στη ρύθμιση και οφειλέτες προηγούμενων του 2016 ετών, που οι οφειλές τους βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση. Διότι οι τελευταίοι, σε διαφορετική περίπτωση, θα απωλέσουν την κρίσιμη για την επαγγελματική τους υφιστάμενη ρύθμιση. Δεν έχω βέβαια την αφέλεια να πιστεύω ότι η δοσοποίηση θα λύσει το πρόβλημα. Είναι βέβαιο όμως ότι θα χαλαρώσει τη θηλιά από το λαιμό χιλιάδων δικηγόρων.
Αλλιώς κ. Υπουργέ θα δείτε τον αριθμό των κλειστών δικηγορικών γραφείων ν’ αυξάνει, θα δείτε τον στόχο της αύξησης της εισπραξιμότητας των οφειλουμένων ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών να καταρρέει. Γιατί, αν στην εποχή του αείμνηστου Γεωργίου Παπανδρέου ίσχυε το « στην Ελλάδα οι αριθμοί ευημερούν οι άνθρωποι υποφέρουν» στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης ισχύει το «οι άνθρωποι υποφέρουν και ούτε οι αριθμοί πια δεν ευημερούν».
Με τιμή

Λάζαρος Γαϊτάνης
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου

Σάββατο 4 Μαρτίου 2017

Κατάθεση αιτήσεων ακυρώσεως κατά του ασφαλιστικού νόμου από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
24/2/2017

Κατάθεση αιτήσεων ακυρώσεως κατά του ασφαλιστικού νόμου από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, Βασίλης Αλεξανδρής, κατέθεσε σήμερα στο Συμβούλιο Επικρατείας τρεις αιτήσεις ακυρώσεως όλων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας που βάλλουν κατά του νέου ασφαλιστικού.
Με τις αιτήσεις ακύρωσης προσβάλλονται οι διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του ν. 4387/2016 και προβάλλεται κατ’ εξοχήν ο απροκάλυπτα φορολογικός χαρακτήρας των ασφαλιστικών εισφορών και το δημευτικό αποτέλεσμα της σωρευτικής φορολογικής και εισφοροδοτικής επιβάρυνσης.
Ειδικότερα, διατυπώνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής αιτιάσεις:
α) Ο αόριστος και ασαφής καθορισμός της έννοιας του «καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος», που αποτελεί τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων, κατά παράβαση της συνταγματικής και υπερνομοθετικής αρχής της βεβαιότητας και προβλεψιμότητας του φόρου και της αρχής της ασφάλειας και βεβαιότητας δικαίου καθώς και της προβλεψιμότητας του νόμου, που απορρέουν από το άρθρο 78 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος και το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.
β) Ο καθορισμός της φορολογικής βάσης υπολογισμού των εισφορών με κανονιστική απόφαση της διοικήσεως κατά παράβαση του άρθρου 78 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος.
γ) Η επιβολή φορολογικού ή οικονομικού βάρους επί πλασματικής βάσεως, με αδικαιολόγητα προνόμια υπέρ του ΕΦΚΑ και ανισότητα σε βάρος των δικηγόρων, ιδίως ως προς τον συμψηφισμό των εισφορών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως και την άτοκη επιστροφή ή συμψηφισμό αυτών κατά παράβαση των άρθρων 78 παρ. 1 και 2, 43 παρ. 2 και 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 του Συντάγματος και 14 της ΕΣΔΑ και του άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου 1 αυτής.
δ) Ο πλασματικός προσδιορισμός του ελάχιστου ύψους του φορολογητέου εισοδήματος με βάση το οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές κατά παράβαση των άρθρων 4 παρ. 1 και 5, 20 παρ. 1, 25 παρ. 1 του Συντάγματος και των άρθρων 6 παρ. 1,13 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 1 αυτής και του άρθρου 14 παρ. 1 του ΔΣΑΠΔ του ΟΗΕ .
ε) Ο δημευτικός και άνισος χαρακτήρας των ασφαλιστικών εισφορών σε βάρος των δικηγόρων, κατά παράβαση των άρθρων 4 παρ 1 και 5, 25 παρ. 1 του Συντάγματος και των άρθρων 14 της ΕΣΔΑ .
στ) Ο απαγορευτικός και αποτρεπτικός χαρακτήρας των ασφαλιστικών και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων της δικηγορικής αμοιβής σε συνδυασμό με τα λοιπά δικαστικά δαπανήματα σε ό,τι αφορά το δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο και σε δίκαιη δίκη των εντολέων των δικηγόρων, κατά παράβαση των άρθρων 20 παρ. 1, 25 παρ 1 του Συντάγματος, των άρθρων 6 παρ. 1 και 13 της ΕΣΔΑ και του άρθρου 14 παρ. 1 του ΔΣΑΠΔ του ΟΗΕ.

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017

ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ!!! ΜΕΤΗ ΒΟΥΛΑΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ!!!

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Πρωτ.: 16/9-2-2017

I. Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 121/24-10-2012 εγκυκλίου του προκατόχου μας και ενόψει της ισχύος από 1-1-2016 του νόμου
4335/2015 και για τη διευκόλυνση του έργου μας ενόψει του άρθρου 91 παρ. 2 στοιχ. ε του κώδικα οργανισμού των Δικαστηρίων (ν. 1756/1988), παρακαλούμε στις καταστάσεις (πίνακες) της κατά δίμηνο εργασίας των εφετείων και πρωτοδικείων, που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, να επισυνάπτεται και κατάσταση των δικαστικών λειτουργών (Εφετών, Προέδρων Πρωτοδικών, Πρωτοδικών και Παρέδρων), οι οποίοι εξέδωσαν αποφάσεις με καθυστέρηση και ειδικότερα: α) επί υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων μετά πάροδο ενός (1) μηνός από τη συζήτηση της υποθέσεως (άρθρο 691 Κ Πολ.Δ.), β) επί ανακοπών κατά της εκτέλεσης μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από τη συζήτηση της υποθέσεως (933 Κ.Πολ.Δ. και γ) επί όλων των λοιπών μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη συζήτηση της υποθέσεως.