ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Τετάρτη 30 Απριλίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ 5.5.2014 ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                

 Αθήνα, 29.4.2014ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, μετά το νέο τελεσίγραφο του ΙΚΑ, για υπογραφή εντός 24ώρου προθεσμίας, του παράνομου συμφωνητικού με τους συνεργαζόμενους ανά υπόθεση δικηγόρους, αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ την αποχή από 5.5.2014 των δικηγόρων της χώρας από τις υποθέσεις του ΙΚΑ (τόσο των δικηγόρων του ΙΚΑ ανά υπόθεση, των δικηγόρων του ΙΚΑ με πάγια αντιμισθία και των δικηγόρων των αντιδίκων του ΙΚΑ) , μέχρι την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ του ΙΚΑ και των ανά υπόθεση δικηγόρων, που θα προβλέπει ως αμοιβή των δικηγόρων αυτών τις νόμιμες αμοιβές του Κώδικα Δικηγόρων.                                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                 ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΚΠολΔ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                                 Αθήνα, 29.4.2014


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας εκφράζει την καθολική αντίθεσή της στο σχέδιο του ΚΠολΔ που βρίσκεται σε διαδικασία Διαβούλευσης. Τόσο η φιλοσοφία, όσο και οι επιμέρους ρυθμίσεις του Σχεδίου προσκρούουν σε βασικές αρχές του κράτους δικαίου και της δίκαιης δίκης, επιδρούν αρνητικά στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης, προσβάλλουν δικαιώματα των πολιτών, σε αντίθεση με προφανείς παρεμβάσεις υπέρ των πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ υποβαθμίζουν το έργο και τον θεσμικό ρόλο των δικηγόρων.
Συγκεκριμένα και εντελώς ενδεικτικά : 
1)    Οι ρυθμίσεις πέραν του ότι είναι σε πλείστες όσες περιπτώσεις ανεφάρμοστες, άλλως δυσχερώς εφαρμόσιμες, παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές της δίκαιης πολιτικής δίκης, όπως είναι η αμεσότητα, δημοσιότητα και προφορικότητα της διαδικασίας, η διεξαγωγή της δίκης κατ’ αντιμωλία, η ισότητα των διαδίκων, η ισοπλία, το δικαίωμα άμυνας κ.ά.
2)    Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις η δίκη από δημόσια, προφορική και άμεση, μεθίσταται σε διαδικασία άψυχη, άχαρη, μυστική και έμμεση. Οι διάδικοι, από ζώντα υποκείμενα της δικαστικής διαδικασίας, καθίστανται κομιστές εγγράφων, σε μία διαδικασία κατά την οποία η φυσική τους παρουσία μάλλον καθίσταται οχληρή. Από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων αφαιρείται το θεμελιώδες στοιχείο της θεσμικής τους υπόστασης – το συνηγορείν σε δικαστήριο. Εχέγγυα θεσμικά, τα οποία συγκροτούν τον πυρήνα του θεσμού της απονομής της δικαιοσύνης (θεσμική υποχρέωση του δικαστηρίου να μορφώσει άμεση και προσωπική – βιωματική αντίληψη αναφορικά με τα μέσα αποδείξεως) αντιμετωπίζονται πλέον ως εξοβελιστέα διαδικαστικά εμπόδια, που επιφέρουν χρονοτριβή. Εύλογα, πλέον, γεννάται ο φόβος, ότι η εξυπηρέτηση του δικαιοπολιτικού σκοπού της ταχύτητας στην απονομή της δικαιοσύνης θα πλήξει καίρια θεσμικές εγγυήσεις του πυρήνα της υπόστασής της. Στο βωμό της ταχύτητας, κινδυνεύει να θυσιαστεί η δικαιοσύνη.
3)    Η ριζική αναμόρφωση του σταδίου της προδικασίας, στο πλαίσιο της διαγνωστικής δίκης ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, θα αποδειχθεί για μία ακόμη φορά ατελέσφορη – βλ. τις πρόσφατες μη υλοποιηθείσες «ευχές» του νομοθέτη για συζήτηση υποθέσεων και την έκδοση αποφάσεων εντός συντομότατων προθεσμιών – αν δεν συνοδευθεί από τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές. Κατά μείζονα λόγο δεν μπορεί να γίνεται λόγο για έκδοση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων εντός 48 ωρών και μάλιστα με τις συνταγματικά αίολες συνοπτικές αιτιολογίες.
4)    Οι ένορκες βεβαιώσεις, «μέσο αποδεικτικό» επισφαλές, μειωμένης αξιοπιστίας και επικίνδυνο, de facto υποκαθιστούν τις μαρτυρικές καταθέσεις ενώπιον του δικαστηρίου υπό τον άμεσο έλεγχο όλων των παραγόντων της δίκης, με ταυτόχρονη κατάργηση των αρχών της  προφορικότητας και της αμεσότητας.
5)    Η προτεινόμενη εφαρμογή της μη αρμόζουσας, εν προκειμένω, «ελαστικής» διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων στις δίκες της αναγκαστικής εκτελέσεως, συνοδευόμενη μάλιστα από την κατάργηση της άσκησης ενδίκων μέσων, εισάγει αδικαιολόγητη εξαίρεση από τον πάγιο και γενικό κανόνα της άσκησης ενδίκων μέσων με περαιτέρω συνέπεια τη δημιουργία αντιφατικής νομολογίας, την ανασφάλεια και αβεβαιότητα δικαίου, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα αποκαταστάσεως της ενότητας της νομολογίας από το ακυρωτικό.
6)    Τέλος, η θεσμοθέτηση του συστήματος των πολλαπλών κατασχέσεων, θα προκαλέσει μια αδικαιολόγητη επιβάρυνση του καθ’ού η εκτέλεση οφειλέτη, με πολλαπλά δικαστικά έξοδα (περισσότερες ανακοπές, έξοδα μη διενεργηθησόμενων ή άκαρπων πλειστηριασμών κ.λπ.).

Συμπερασματικά η Συντονιστική Επιτροπή διαπιστώνει για μια ακόμη φορά, προχειρότητα και επίκληση «μνημονιακών λογικών» προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της καθυστέρησης των δικών. Ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα βρει τη λύση του, αν η ελληνική πολιτεία δεν αποφασίσει να συμμορφωθεί με τις πυλωτικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ, οι οποίες αναγορεύουν αυτό, ως πρόβλημα δομικό, συστημικό, δηλαδή που έχει σχέση με τη δημιουργία υποδομών, τόσο σε υλικοτεχνικό επίπεδο όσο και σε προσωπικό.

Επειδή το Σχέδιο Πολιτικής Δικονομίας, όσο και αυτό του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που μόλις χθες δόθηκε σε διαβούλευση, κινούνται στην ίδια λογική του κράτους δικαίου και της δίκαιης δίκης και προσχηματικά έρχονται προς διαβούλευση και ψήφιση εντός ασφυκτικών προθεσμιών.

Επειδή η τακτική της Πολιτείας να νομοθετεί εντελώς πρόχειρα και αναποτελεσματικά, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από το Δικηγορικό Σώμα, αλλά πιστεύουμε και από όλους τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης,


Καλούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπο Αθανασίου, να ανακοινώσει προθεσμία παράτασης της Διαβούλευσης ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για πραγματική συζήτηση και συμμετοχή των εκπροσώπων όλων των φορέων των λειτουργών της Δικαιοσύνης. Διαφορετικά το Δικηγορικό Σώμα επιφυλάσσεται να αντιδράσει στην προαναφερόμενη τακτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να φέρνει βασικά νομοθετήματα με αδικαιολόγητη σπουδή και θα καταγγείλει αυτή στους πολίτες, αλλά και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, που επιβλέπουν την τήρηση των αρχών της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.  

Τετάρτη 23 Απριλίου 2014

Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΕΔΕ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  
T.K. 49100
ΤΗΛ. 26610 39622
FAX. 26610 41621
Web site : www.dsc.gr
 ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του ΛΕΔΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Κ.κ. Προέδρους επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων

Αγαπητοί συνάδελφοι.

Την 8.4.2014 μας κοινοποιήθηκε η επιστολή του συναδέλφου Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου με αίτημα την σύγκληση της Γ.Σ. του ΛΕΔΕ.
Το περιεχόμενο και το αίτημα της συγκεκριμένης επιστολής μας ευρίσκει απολύτως σύμφωνους και το συνυπογράφουμε.
Ενώ όμως αναμέναμε την αντίδραση της Διοίκησής σας και ενημέρωσή μας, εξακολουθεί η σιωπή σας.
Επειδή η συνέχιση της κατάστασης αυτής μας προκαλεί έντονα προβλήματα στις σχέσεις  με τους  συναδέλφους μας – μέλη του ΛΕΔΕ που αδυνατούμε να ενημερώσουμε, λειτουργεί αποτρεπτικά στην εγγραφή νέων μελών αλλά και προοιωνίζει  απευκταίους συγκρουσιακούς κινδύνους, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το ταχύτερο για τις προθέσεις  σας.
Με την ευκαιρία, εύχομαι σε όλους Καλές Γιορτές με Υγεία!

                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κέρκυρας.
                                       Βραδής Ιωάννης

Πέμπτη 17 Απριλίου 2014

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΛ1108 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΩΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΟΛ.1108/14.4.2014
Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
Αριθμ. ΠΟΛ 1108/2014
(ΦΕΚ Β' 937/15-04-2014)
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το Ν. 2859/2000 − ΦΕΚ 248/Α΄/7.11.2000), όπως ισχύουν:
α) των παραγράφων, 1 περίπτωση α΄, 2 και 11 του άρθρου 38,
β) του άρθρου 54,
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3, κεφάλαιο Β΄, υποπαράγραφος Β.3, «τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ σχετικά με την καταβολή του φόρου και τα αποδεικτικά καταβολής», του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄/85/7.4.2014).
3. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης με αριθ. ΠΟΛ.1267/30.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 44/23.1.2012) «Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ».
4. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης με αριθ. ΠΟΛ.1129/3.6.2013 (ΦΕΚ Β΄1365/4.6.2013) «Τροποποίηση του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και του περιεχομένου του εντύπου 050 − ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS».
5. Τις διατάξεις της παρ. 27 του άρθρου 50 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄/287/31.12.2013).
6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ (ΦΕΚ 2574/Β΄/24.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
7. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υποκειμένων στην υποβολή των περιοδικών δηλώσεων δεδομένου ότι η υποβολή της δήλωσης δεν προϋποθέτει την καταβολή του οφειλόμενου φόρου και η καταβολή έχει οριστεί τουλάχιστον μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης.
8. To γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.
1. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση.
2. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και το ελληνικό δημόσιο και το ημερολογιακό τρίμηνο για του υποκείμενους που τηρούν απλογραφικά βιβλία ή δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων.
3. Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις, για κάθε φορολογική περίοδο κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού τους σταδίου.
4. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που η δήλωση έναρξης, η δήλωση μεταβολής για διακοπή των υπαγομένων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων, η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών, ή η δήλωση μεταβολών λόγω λύσης και θέσης σε εκκαθάριση, υποβάλλονται εμπρόθεσμα, μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων.
5. Σε περίπτωση θανάτου του λογιστή του υποκειμένου στο φόρο οι ανωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής, για τη φορολογική περίοδο εντός της οποίας επήλθε το γεγονός αυτό, μεταφέρονται για 10 ημερολογιακές ημέρες. Οι περιοδικές δηλώσεις στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλονται αποκλειστικά στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή. Ο υποκείμενος στο φόρο υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του N. 1599/1986 με την οποία δηλώνει ότι είχε αναθέσει την παρακολούθηση και διαχείριση των φορολογικών του υποχρεώσεων στο θανόντα καθώς και την ημερομηνία του θανάτου αυτού.
6. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται και οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές και οι εγγεγραμμένοι παραλήπτες αγαθών που υπάγονται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ).
Άρθρο 2
Χρόνος καταβολής του φόρου
Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης. Στην περίπτωση εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης που επιλέγεται η καταβολή του φόρου σε δόσεις, το ποσό της πρώτης δόσης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης και το ποσό της δεύτερης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.
Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου των έκτακτων περιοδικών δηλώσεων λήγει την καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών.
Άρθρο 3
Αφετηρία για την επιβολή του προστίμου και τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου.
1. Ως αφετηρία για το χρόνο επιβολής του προστίμου στην περίπτωση της εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής περιοδικής δήλωσης, πιστωτικής ή μηδενικής βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α΄/11.9.1997) για φορολογικές περιόδους που λήγουν έως και 31.12.2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 παρ. 19 του Ν. 4174/2013, καθώς και χρεωστικής, πιστωτικής ή μηδενικής για φορολογικές περιόδους από 1.1.2014 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), όπως ισχύουν, λαμβάνεται η επόμενη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας για την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης.
2. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου στην περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής χρεωστικής περιοδικής δήλωσης, για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 2523/1997 για φορολογικές περιόδους που λήγουν έως και 31.12.2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 παρ. 18 του Ν. 4174/2013, λαμβάνεται η επόμενη ημέρα της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μήνα της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.
Άρθρο 4
Έναρξης ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Σάββατο 12 Απριλίου 2014

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 300,00 ΕΥΡΩ

Με τον Ν.4254/2014 παρ. Δ υποπαρ. Δ1 αριθ. 16 στ΄ (Φ.Ε.Κ. Α΄ 85/7-4-2014 ) προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 64 Ν.4172/2013 με την οποία :
“Σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ”. 

Τετάρτη 9 Απριλίου 2014

Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Ε.Ν.Φ.Ι.Α.

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
          ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

            Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ    
                                                          
 

  Ταχ. Δ/νση : Οδός Κολοκοτρώνη,
                      Δικαστικό Μέγαρο
                      Κέρκυρας

  Τηλ.: 26610 39622
  
Fax :  26610 41621
  Email : grammateia@dsc.gr

                                                                       Κέρκυρα 8-4-2014

 

Αρ.Πρωτ.170

 

ΠΡΟΣ
Τον  Πρόεδρο
και την Συντονιστική Επιτροπή της 
Ολομέλειας των   Προέδρων  των Δικηγορικών   Συλλόγων Ελλάδας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Κ.κ. Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων


   Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε

      Με την παρούσα μας, επιθυμούμε να θίξουμε ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την αρχή του τρέχοντος έτους, το οποίο απασχολεί μεγάλο αριθμό πολιτών και άπτεται της δυνατότητας του καθενός να προσφεύγει στην Δικαιοσύνη.
      Όπως είναι γνωστό, κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 4223/2013, μετά το άρθρο 54 του ν. 4174/2013 προστέθηκε νέο άρθρο 54Α, σύμφωνα με το οποίο είναι αυτοδικαίως άκυρη κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία, με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία, δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχει δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το Συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης,με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, με τα ίδια στοιχεία, περιλαμβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τον  ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη.
Ακόμη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4223/2013, είναι απαράδεκτη η συζήτηση εμπράγματης αγωγής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενώπιον Δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής από υπόχρεο στον ΕΝ.Φ.Ι.Α επί ακινήτου, αν δεν προσκομιστεί μέχρι τη συζήτηση της, κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό των παραγράφων 1 ή 3 του άρθρου αυτού.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4223/2013, κατά τη συζήτηση εμπράγματης αγωγής και σε οποιαδήποτε ενέργεια ενώπιον Δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής και μάλιστα επί ποινή απόρριψης της ως απαράδεκτης, το οποίο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει το προαναφερθέν περιεχόμενο (και, κυρίως, να πιστοποιείται ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο)  θέτει σοβαρά εμπόδια και περιορισμούς στο δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας σε μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, οι οποίοι λόγω της σοβαρής οικονομικής αδυναμίας στην οποία έχουν περιέλθει σήμερα εξαιτίας της μεγάλης και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, δεν έχουν τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
 Αποτέλεσμα της ρύθμισης αυτής είναι, όταν αμφισβητείται ή προσβάλλεται εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου , να αδυνατούν πολλοί συμπολίτες μας  να ζητήσουν και να τύχουν δικαστικής προστασίας, αφού, εκτός της υποχρέωσης καταβολής ενός αυξημένου δικαστικού ενσήμου που επιβλήθηκε τελευταία ακόμα και στις απλές αναγνωριστικές αγωγές, θα πρέπει, επιπλέον, να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει και όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις τους σχετικά με τους υπέρογκους φόρους που έχουν θεσπιστεί στη ακίνητη περιουσία προκειμένου να καταστεί δυνατόν  να λάβουν και  προσκομίσουν το απαιτούμενο ως άνω πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. ώστε να τύχουν δικαστικής προστασίας.
Θεωρούμε ότι η θέσπιση της ανωτέρω υποχρέωσης προσκόμισης του εν λόγω πιστοποιητικού στις περιπτώσεις παροχής δικαστικής προστασίας, ιδίως επί προσβολής εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα άρθρα 17 και 20 του Συντάγματος, αφού πλήττει βάναυσα το δικαίωμα προστασίας της ιδιοκτησίας των πολιτών και του δικαιώματος παροχής εννόμου προστασίας από τα Δικαστήρια. Ομοίως, πιστεύουμε ότι έρχεται σε αντίθεση και με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ για το δικαίωμα στην χρηστή απονομή δικαιοσύνης αφού το δικαίωμα του πολίτη προσφυγής στην δικαιοσύνη εξαρτάται από προϋποθέσεις δημοσιονομικής σκοπιμότητας.
Ως εκ τούτου πιστεύουμε πως θα πρέπει η Συντονιστική, άλλως η  Ολομέλεια των Προέδρων των δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, ως αρμόδιο θεσμικό όργανο με αυξημένο κύρος, να απαιτήσει άμεσα από την Κυβέρνηση την κατάργηση της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4223/2013, και, σε κάθε περίπτωση, την αποσύνδεση της χορήγησης του πιστοποιητικού από το αν έχει πληρώσει ή όχι ο ενδιαφερόμενος, έτσι ώστε κάθε πολίτης να έχει τη δυνατότητα παροχής δικαστικής προστασίας σε περίπτωση προσβολής της ιδιοκτησίας του. Διαφορετικά, θα οδηγηθούμε σε τραγελαφικές καταστάσεις να προσβάλλονται ποικιλλοτρόπως ιδιοκτησίες και οι ιδιοκτήτες αυτών να μην δικαιούνται δικαστικής προστασίας λόγω οφειλών τους προς το Δημόσιο.
Τέλος, θα πρέπει να θεσπιστεί άμεσα ερμηνευτική διάταξη που θα ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση προσκομιδής πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ σε περιπτώσεις αμιγώς αγροτικών ακινήτων καθόσον έχουμε οδηγηθεί σε τραγελαφικές καταστάσεις όπου το μεν ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών δεν εκδίδει πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ για τα αγροτικά ακίνητα (αφού αυτά δεν υπέκειντο μέχρι το 2013 σε ΦΑΠ), ορισμένα  όμως Δικαστήρια εκδίδουν αποφάσεις που κηρύσσουν απαράδεκτες τις σχετικές αγωγές με την αιτιολογία ότι δεν διακρίνει ο νόμος αστικά και αγροτικά ακίνητα.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Η  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βραδής Ιωάννης                                                              Μεταλληνού Θεοδώρα

Δευτέρα 7 Απριλίου 2014

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΔΡΑΜΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: ΑΠΟΧΗ ΤΗΝ 9-4-2014

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
         ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτα 7 Απριλίου 2014    


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: 24ΩΡΗ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΙΣ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

*******************
     Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Kαλαμάτας, που συνήλθε στις 7/04/2014, αποφάσισε ομόφωνα την αποχή των Δικηγόρων Καλαμάτας από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014, εκφράζοντας την κατηγορηματική αντίθεσή του στην ύπαρξη του ΚΕΑΟ και τις περαιτέρω ενέργειές του (αστικές, ποινικές), στα συνεχή φορολογικά μέτρα κατά των δικηγόρων που απορρυθμίζουν τον λειτουργηματικό χαρακτήρα του κλάδου σε συνδυασμό με τις πρόσφατα ψηφισθείσες διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου (διαμεσολάβηση, αποζημίωση-συνταξιοδότηση έμμισθων δικηγόρων, αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής). Παράλληλα συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ)                                                     (ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, που συνήλθε στις 01/04/2014, αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων Πειραιά από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014, εκφράζοντας την κατηγορηματική αντίθεσή του στην ύπαρξη του ΚΕΑΟ και τις περαιτέρω ενέργειές του (αστικές, ποινικές), στα συνεχή φορολογικά μέτρα κατά των δικηγόρων που απορρυθμίζουν τον λειτουργηματικό χαρακτήρα του κλάδου σε συνδυασμό με τις πρόσφατα ψηφισθείσες διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου (διαμεσολάβηση, αποζημίωση-συνταξιοδότηση έμμισθων δικηγόρων, αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής). Παράλληλα συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Την ημέρα της αποχής δεν θα χορηγηθούν άδειες για παράσταση δικηγόρου σε οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη.


Από τον γενικό αυτόν κανόνα εξαιρούνται αποκλειστικά και περιοριστικά οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες θα κρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Σ.Π.:
α)   κρατούμενοι (Ποινικά) – αντιρρήσεις (Διοικητικά)
β)   παραγραφές – προθεσμίες
γ)   αποφυλακίσεις, συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
δ)   αναστολές πλειστηριασμών και εκτελέσεως αποφάσεων
ε)   αιτήσεις και συζητήσεις προσωρινών διαταγών
στ)
 για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα συντρέχει περίπτωση παραγραφής για πράξεις που φέρονται ότι τελέστηκαν πριν από την 1.1.2008 σε α΄ βαθμό και πριν από την 1.1.2007 σε β΄ βαθμό.
Δεν απαιτείται άδεια στην προκατάθεση προτάσεων και προσθήκης.
                             Πειραιάς,  4  Απριλίου 2014
        Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Σταματογιάννης                   Παναγιώτης Πετρόπουλος    ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ   ΜΕΓΑΡΟ   ΔΡΑΜΑΣ
Τηλ. 25210 – 23540, 22694, 55448, 55449, 55456
Φαξ   25210 – 55332, 55455
661 00      ΔΡΑΜΑ
http://www.dsdr.gr      E-mail : info@dsdr.gr 
  

                                                                                                                                                Δράμα, 8 Απριλίου 2014ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας που συνήλθε εκτάκτως την 8.4.2014 αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αποχή των Δικηγόρων Δράμας από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014
εκφράζοντας την κατηγορηματική αντίθεσή του στην ύπαρξη του ΚΕΑΟ ( Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών ), στα συνεχή φορολογικά μέτρα κατά των δικηγόρων που απορρυθμίζουν τον λειτουργηματικό χαρακτήρα του κλάδου, όπως και οι πρόσφατα ψηφισθείσες, με τουλάχιστον αντιδεοντολογικό τρόπο, διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου ( διαμεσολάβηση, αποζημίωση - συνταξιοδότηση έμμισθων δικηγόρων, αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής ). Παράλληλα συμπαραστέκεται στα αιτήματα των εργαζομένων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που απεργούν πανελλαδικά την ίδια ημέρα.
Η τυχόν χορήγηση αδειών για παράσταση σε οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη θα εξεταστεί από το Δ.Σ. κατόπιν σχετικής αιτήσεως του συναδέλφου.
Εξαιρούνται περιπτώσεις παραγραφών, προθεσμιών, συμπληρώσεις ορίων προσωρινής κράτησης, αναστολές πλειστηριασμών, αιτήσεις και συζητήσεις προσωρινών διαταγών, προκαταθέσεις προτάσεων και καταθέσεις προσθηκών.-

Εκ του Δ.Σ.Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το Δ.Σ. του Δ.Σ.Ζ., που συνήλθε εκτάκτως σήμερα, 7-4-2014, αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων Ζακύνθου από τα καθήκοντά τους την ερχόμενη Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014, ενώπιον όλων των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και διοικητικών Αρχών, εντός και εκτός Ζακύνθου, εκφράζοντας την κατηγορηματική αντίθεσή του στην ύπαρξη του Κ.Ε.Α.Ο. και στις μελετώμενες ενέργειές του (αστικές, ποινικές) εναντίον δικηγόρων, στα συνεχή φορολογικά μέτρα κατά των δικηγόρων, που απορρυθμίζουν τον λειτουργηματικό χαρακτήρα και αποσαθρώνουν το θεσμικό ρόλο του δικηγόρου, στη συνεχή συρρίκνωση της δικηγορικής ύλης, σε συνδυασμό με τις πρόσφατα ψηφισθείσες διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου (διαμεσολάβηση, αποζημίωση-συνταξιοδότηση έμμισθων δικηγόρων, αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής). Παράλληλα, συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και στους δίκαιους αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Συναδελφικά
Σπύρος Καλογερίας

Πρόεδρος του Δ.Σ.Ζ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
      ΡΟΔΟΠΗΣ
Κομοτηνή 8-4-2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, συγκληθέν εκτάκτως σε συνεδρίαση, σήμερα 8 Απριλίου 2014 και ώρα 11.00 και  συνταυτιζόμενο πλήρως με την δήλωση του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κυρίου Βασιλείου Αλεξανδρή, εκφράζει την πλήρη αντίθεση και έντονη διαμαρτυρία των δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης,για όσα εις βάρος του σώματος των δικηγόρων αποφασίσθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων, την Κυριακή 6 Απριλίου 2014, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, αιφνιδιαστικά, χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς δημόσια διαβούλευση. Η κατ’ αυτόν τον τρόπο διαδικασία θέσπισης αποσπασματικών και αλλεπάλληλων νομοθετικών μεταβολών, καταδεικνύει, όχι μόνον ελλείμματα στην ποιότητα της νομοθεσίας και της δημοκρατίας, αλλά εν προκειμένω την έλλειψη σεβασμού θεμελιωδών αρχών και την αδυναμία συνολικής κατανόησης των πραγματικών προβλημάτων της ελληνικής δικαιοσύνης και των συλλειτουργών της.
Ειδικότερα:
1. Απουσιάζει οιαδήποτε αιτιολόγηση της αναγκαιότητας για τις αιφνίδιες αλλαγές στο θεσμό της διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται πλέον σε οποιοδήποτε πρόσωπο (και όχι μόνο σε δικηγόρους, όπως ίσχυε έως τώρα) ν’ αποκτήσει την ιδιότητα του διαμεσολαβητή. Η δυνατότητα διευθέτησης ιδιωτικών διαφόρων από τρίτα  πρόσωπα, χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση και προσόντα, ακόμη και αγνοώντας τις πιο στοιχειώδεις γνώσεις της νομικής διαδικασίας στην οποία καλούνται να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, ανατρέπει τη ratio legis του θεσμού  και δεν συμβάλλει στην αποδοτική εφαρμογή του, στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης. Επιπλέον, εγείρει σοβαρά ζητήματα παραβίασης της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, για τους δικηγόρους εκείνους, που πίστεψαν στην ανάπτυξη του εν λόγω θεσμού και του επαγγέλματός τους και κατέβαλαν υψηλά ποσά για την πιστοποίησή τους, ως διαμεσολαβητές.
2. Η παραβίαση της ανωτέρω θεμελιώδους αρχής είναι ακόμη πιο πρόδηλη στην τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 46 του νέου Κώδικα Δικηγόρων, που ρυθμίζει κρίσιμα θέματα των εμμίσθων δικηγόρων, για τα οποία το νομοθετικό καθεστώς ίσχυε εδώ και πολλές δεκαετίες και είχαν μόλις πρόσφατα επανεπιβεβαιωθεί. Συγκεκριμένα, η επίσης αιφνιδιαστική και χωρίς καμία αιτιολόγησηκατάργηση της αποζημίωσης, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αλλά και -ιδίως- της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (αντίθετα με ό,τι ισχύει για όλους τους εργαζόμενους), ακόμη και γι’ αυτούς, που ήδη έχουν θεμελιώσει τα σχετικά δικαιώματα, ανατρέπει βίαια και αναίτια οικογενειακούς προγραμματισμούς και αποφάσεις ζωής, που είχαν ευλόγως βασιστεί, ακριβώς επάνω σ’ αυτές τις προβλέψεις του νόμου, οι οποίες εντελώς απροειδοποίητα καταργήθηκαν την Κυριακή το βράδυ.
3. Κι ενώ κάθ´ όλο το διήμερο της συζήτησης του επίμαχου νομοσχεδίου η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ των Δικηγόρων, ήτο παρούσα στη Βουλή, ζήτησε και συναντήθηκε με τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη (τα οποία -όλα- συμφώνησαν με το δίκαιο των θέσεων μας), εντούτοις όχι μόνον προχώρησαν τελικά στην ψήφιση των ανωτέρω διατάξεων, αλλά επίσης ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κυριολεκτικά στο "παρά ένα" της προχθεσινής συνεδρίασης, χωρίς καμία απολύτως σχετική ενημέρωσή μας, κατέθεσε προς ψήφιση και άλλη διάταξη, με την οποία επέρχονται αλλαγές στο καθεστώς, που διέπει τους πτυχιούχους των πανεπιστημίων εξωτερικού. Οι αλλαγές  αυτές ευθέως συνιστούν απάλειψη οιουδήποτε ελέγχου και οδηγούν σε αθρόα είσοδο στη δικηγορία χιλιάδων αποφοίτων σχολών της αλλοδαπής, αμφιβόλου ποιότητας και επιπέδου.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, τα περισσότερα από τα οποία, πέρα απ’ όλα τ’ άλλα, βρίσκονται σε αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές και κανόνες του εθνικού αλλά και του ευρωπαϊκού δικαίου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την πραγματοποίηση αποχής από κάθε παράστασή μας στα Δικαστήρια, γι’ αύριο Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014, συμμετέχοντας συγχρόνως και στην πανελλαδική αποχή των εργαζομένων, που αποφάσισε η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ !!!.
 Δηλώνουμε κατηγορηματικά και σε κάθε κατεύθυνση, ότι μέτρα παράνομα, που οδηγούν σε ανασφάλεια δικαίου, στην υποβάθμιση του νομικού επαγγέλματος, στο περιθώριο τη δικηγορία και στην εξόντωση χιλιάδων Ελλήνων δικηγόρων στη χώρα μας, δεν πρόκειται να τα αποδεχθούμε και θ’ αντιδράσουμε ενεργά και αποφασιστικά !!!

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, που συνήλθε στις 08.04.2014, συντάσσομενο με την άποψη των δικηγορικών Συλλόγων του Εφετείου, αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων από τα καθήκοντα τους την Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014, εκφράζοντας την κατηγορήματική αντίθεσή του στην ύπαρξη του ΚΕΑΟ και τις περαιτέρω ενέργειές του (αστικές, ποινικές), στα συνεχή φορολογικά μέτρα κατά των δικηγόρων που απορρυθμίζουν τον λειτουργηματικό χαρακτήρα του κλάδου σε συνδυασμό με τις πρόσφατα ψηφισθείσες διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου (διαμεσολάβηση, αποζημίωση- συνταξιοδότηση έμμισθων δικηγόρων, αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής).


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
   Στην Αλεξανδρούπολη και στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου συνήλθε εκτάκτως σε συνεδρία το διοικητικό συμβούλιο την 8/4 κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου.
Αποφασίστηκε ομόφωνα η αποχή των Δικηγόρων Αλεξανδρούπολης από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014, εκφράζοντας την κατηγορηματική αντίθεσή τους στην ύπαρξη του ΚΕΑΟ και τις περαιτέρω ενέργειές του (αστικές, ποινικές), στα συνεχή φορολογικά μέτρα κατά των δικηγόρων που απορρυθμίζουν τον λειτουργηματικό χαρακτήρα του κλάδου σε συνδυασμό με τις πρόσφατα ψηφισθείσες διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου (διαμεσολάβηση, αποζημίωση-συνταξιοδότηση έμμισθων δικηγόρων, αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής).

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Σάββατο 5 Απριλίου 2014

Αντιδράσεις των δικηγόρων προανήγγειλε ο Βασίλης Αλεξανδρής

Ο δικηγορικός κόσμος δεν αποδέχεται και θα αντιδράσει  ανάλογα στα νέα μέτρα  κατά των δικηγόρων που αποφάσισε την Κυριακή η Βουλή, υπογραμμίζει σε μακροσκελή  δήλωσή του ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Βασίλης  Αλεξανδρής.

Παράλληλα, ο κ. Αλεξαδρής  εκφράζει την πλήρη αντίθεση και  την έντονη διαμαρτυρία των δικηγόρων για όσα σε βάρος τους αποφασίστηκαν στο Κοινοβούλιο, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, αιφνιδιαστικά, χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς δημόσια διαβούλευση. 

Εξάλλου, ο πρόεδρος των δικηγόρων επισημαίνει ότι «η κατ´ αυτόν τον τρόπο διαδικασία θέσπισης αποσπασματικών και αλλεπάλληλων νομοθετικών μεταβολών καταδεικνύει όχι μόνον ελλείμματα στην ποιότητα της νομοθεσίας και της δημοκρατίας, αλλά εν προκειμένω την έλλειψη σεβασμού θεμελιωδών αρχών και την αδυναμία συνολικής κατανόησης των πραγματικών προβλημάτων της ελληνικής Δικαιοσύνης και των συλλειτουργών της».

Τα περισσότερα από αυτά που  απασχόλησαν τη Βουλή,  πέρα απ' όλα τ' άλλα, τονίζει ο κ. Αλεξανδρής, «βρίσκονται σε αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές και κανόνες του εθνικού αλλά και του ευρωπαϊκού δικαίου».

Ακόμη, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΔΣΑ, ότι «θα συγκληθούν άμεσα τα αρμόδια όργανα των δικηγόρων, προκειμένου να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις και να καθορίσουν τη στάση τους».
Επίσης, δηλώνει κατηγορηματικά και προς κάθε κατεύθυνση, ο κ. Αλεξανδρής ότι «μέτρα παράνομα, που οδηγούν σε ανασφάλεια δικαίου, στην υποβάθμιση του νομικού επαγγέλματος, στο περιθώριο τη δικηγορία και στην εξόντωση χιλιάδες Έλληνες δικηγόρους στη χώρα μας, δεν πρόκειται να αποδεχθούμε και θ' αντιδράσουμε».

Οι δικηγόροι αντιδρούν:
1)  στις αλλαγές που έγιναν  στο θεσμό της διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται πλέον σε οποιοδήποτε πρόσωπο (και όχι μόνο σε δικηγόρους, όπως ίσχυε έως τώρα) ν' αποκτήσει την ιδιότητα του διαμεσολαβητή,

2) στην κατάργηση  της αποζημίωσης των εμμίσθων δικηγόρων λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αλλά και -ιδίως- της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης,

3) στις αλλαγές στο  καθεστώς των πτυχιούχων των Πανεπιστημίων εξωτερικού. Αλλαγές, που οδηγούν σε αθρόα είσοδο στη δικηγορία χιλιάδων αποφοίτων Σχολών της αλλοδαπής, αμφιβόλου ποιότητας και επιπέδου και χωρίς κανέναν έλεγχο.
http://www.protothema.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΑ ΒΑΑΣΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΟΣ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα
Τηλ. 210 – 33.98.270, 71
                             01 Απρίλιος 2014

Δήλωση Προέδρου ΔΣΑ, Βασίλη Αλεξανδρή, για Διατάξεις του Πρόσφατα Ψηφισθέντος Πολυνομοσχεδίου

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Β. Αλεξανδρής έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεση και έντονη διαμαρτυρία των δικηγόρων για όσα εις βάρος τους αποφασίστηκαν προχθές στη Βουλή των Ελλήνων, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος! Αιφνιδιαστικά, χωρίς αιτιολόγηση, χωρίς δημόσια διαβούλευση. 
Η κατ´ αυτόν τον τρόπο διαδικασία θέσπισης αποσπασματικών και αλλεπάλληλων νομοθετικών μεταβολών καταδεικνύει όχι μόνον ελλείμματα στην ποιότητα της νομοθεσίας και της δημοκρατίας, αλλά εν προκειμένω την έλλειψη σεβασμού θεμελιωδών αρχών και την αδυναμία συνολικής κατανόησης των πραγματικών προβλημάτων της ελληνικής δικαιοσύνης και των συλλειτουργών της.
Ειδικότερα:
  1. Απουσιάζει οιαδήποτε αιτιολόγηση της αναγκαιότητας για τις αιφνίδιες αλλαγές στο θεσμό της διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται πλέον σε οποιοδήποτε πρόσωπο (και όχι μόνο σε δικηγόρους, όπως ίσχυε έως τώρα) ν' αποκτήσει την ιδιότητα του διαμεσολαβητή. Η δυνατότητα διευθέτησης ιδιωτικών διαφόρων από τρίτα  πρόσωπα, χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση και προσόντα, ακόμη και αγνοώντας τις πιο στοιχειώδεις γνώσεις της νομικής διαδικασίας στην οποία καλούνται να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, ανατρέπει τη ratio legis του θεσμού  και δεν συμβάλλει στην αποδοτική εφαρμογή του στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης. Επιπλέον, εγείρει σοβαρά ζητήματα παραβίασης της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης για τους δικηγόρους εκείνους που πίστεψαν στην ανάπτυξη του εν λόγω θεσμού και του επαγγέλματός τους και κατέβαλαν υψηλά ποσά για την πιστοποίησή τους ως διαμεσολαβητές.
  1. Η παραβίαση της ανωτέρω θεμελιώδους αρχής είναι ακόμη πιο πρόδηλη στην τροποποίηση της παρ. 5 του α. 46 του νέου Κώδικα Δικηγόρων πουρυθμίζεικρίσιμα θέματα των εμμίσθων δικηγόρων, για τα οποία το νομοθετικό καθεστώς ίσχυε εδώ και πολλές δεκαετίες και είχαν μόλις πρόσφατα επανεπιβεβαιωθεί. Συγκεκριμένα, η επίσης αιφνιδιαστική και χωρίς καμία αιτιολόγηση κατάργηση της αποζημίωσης λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αλλά και -ιδίως- της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (αντίθετα με ο,τι ισχύει για όλους τους εργαζόμενους), ακόμη και γι αυτούς που ήδη έχουν θεμελιώσει τα σχετικά δικαιώματα, ανατρέπει βίαια και αναίτια οικογενειακούς προγραμματισμούς και αποφάσεις ζωής, που είχαν ευλόγως βασιστεί  ακριβώς πάνω σ' αυτές τις προβλέψεις του νόμου, οι οποίες εντελώς απροειδοποίητακαταργήθηκαν προχθές.
  1. Κι ενώ κάθ´ όλο το διήμερο της συζήτησης του επίμαχου νομοσχεδίου είμασταν παρόντες στη Βουλή, ζητήσαμε και συναντηθήκαμε με τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη (τα οποία -όλα- συμφώνησαν με το δίκαιο των ανωτέρω θέσεων μας), εντούτοις όχι μόνον προχώρησαν τελικά στην ψήφιση των ως άνω διατάξεων, αλλά επίσης ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κυριολεκτικά στο "παρά ένα" της προχθεσινής συνεδρίασης, χωρίς καμία απολύτως σχετική ενημέρωσή μας, κατέθεσε προς ψήφιση και άλλη διάταξη, με την οποία επέρχονται αλλαγές στο καθεστώς που διέπει τους πτυχιούχους των πανεπιστημίων εξωτερικού. Οι αλλαγές  αυτές ευθέως συνιστούναπάλειψη οιουδήποτε ελέγχου και οδηγούν σε αθρόα είσοδο στη δικηγορία χιλιάδων αποφοίτων σχολών της αλλοδαπής, αμφιβόλου ποιότητας και επιπέδου.
Για όλα τα παραπάνω, τα περισσότερα από τα οποία, όπως τονίσαμε, πέρα απ' όλα τ' άλλα, βρίσκονται σε αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές και κανόνες του εθνικού αλλά και του ευρωπαϊκού δικαίου, θα συγκληθούν άμεσα τα αρμόδια όργανα των δικηγόρων, προκειμένου να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις και να καθορίσουν τη στάση μας.
Δηλώνουμε πάντως από τώρα, κατηγορηματικά και σε κάθε κατεύθυνση, ότι μέτρα παράνομα, που οδηγούν σε ανασφάλεια δικαίου, στην υποβάθμιση του νομικού επαγγέλματος, στο περιθώριο τη δικηγορία και στην εξόντωση χιλιάδες έλληνες δικηγόρους στη χώρα μας, δεν πρόκειται να αποδεχθούμε και θ' αντιδράσουμε αναλόγως.