ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.:η δικαστική απόφαση με την οποία διατάσσεται η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (ή υποθήκης) δεν συνιστά δικαιοπραξία και συνεπώς δεν συντρέχει η υποχρέωση επισύναψης δήλωσης του ιδιοκτήτη και βεβαίωσης του μηχανικού της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011. Το ίδιο ισχύει και όταν ζητείται εγγραφή προσημείωσης υποθήκης με διαταγή πληρωμής ή τροπή ήδη εγγεγραμμένης προσημείωσης υποθήκης σε υποθήκη με δικαστική απόφαση ή τελεσίδικη διαταγή πληρωμής.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Αθήνα, 27-09-2011
Α.Π.: Οικ.1125711
Πληροφορίες: Δικηγόρο, κα Ρ. Κουκούτση (τηλ,: 210 6505 620)
Προς
Λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία
[Πίνακας Αποδεκτών]
Με αφορμή ερωτήματα που μας απηύθυναν Προϊστάμενοι Κτηματολογικών
Γραφείων, για την υποχρέωση επισύναψης δήλωσης και βεβαίωσης με το
περιεχόμενο που ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του νόμου 4014/2011
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων
σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ τ. Α', 209/2011) στις
δικαστικές αποφάσεις που διατάσσουν την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης,
διατυπώνουμε την ακόλουθη άποψη:
Α) Στο άρθρο 23 του νόμου 4014/2011 προβλέπεται η απαγόρευση
εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες
αλλαγές χρήσης.
Ειδικότερα:
1)    Στην παράγραφο (1) του άρθρου 23 του νόμου 4014/2011 ορίζεται ότι: «Από
τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η
μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει
εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα
άρθρα 5 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του ν. 1577/1985. Στην παραπάνω απαγόρευση
εμπίπτει και η εισφορά ακινήτου σε εταιρία.».
2)    Στην παράγραφο (4) του ιδίου άρθρου ορίζεται: «Σε κάθε δικαιοπραξία εν
ζωή
που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, εκτός από τα
επισυναπτόμενα που προβλέπονται στην παρ. 12 τον άρθρου 17 του ν. 1337/1983,
επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις
οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί
αυθαίρετες κατασκευές, που να επηρεάζουν την επιφάνεια και το ύψος της
ιδιοκτησίας, τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος του κτιρίου και δεν έχουν
εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή
οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της
παραγράφου 2, καθώς και ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή ή δεν
έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα
πολεοδομικά σχέδια  και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της
παραγράφου 3.».
3)    Στην παράγραφο (5) του ιδίου άρθρου ορίζεται: «Οι συμβολαιογράφοι που
συντάσσουν συμβόλαια, οι δικαιοπρακτούντες, οι μεσίτες που μεσολαβούν, οι
δικηγόροι που παρίστανται στη σύνταξη συμβολαίων, οι υποθηκοφύλακες ή οι
προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που μεταγράφουν αυτά, εφόσον δεν
έχει επισυναφθεί η δήλωση και η βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου,,
καθώς και οι μηχανικοί που χορήγησαν ανακριβή βεβαίωση, τιμωρούνται με ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή από 30.000 μέχρι 100.000
ευρώ,
ανάλογα με την αξία της αυθαίρετης κατασκευής».
4)     Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού και ειδικότερα υπό τον τίτλο: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β', ΓΕΝΙΚΑ» αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Η προτεινόμενη ρύθμιση για τη διατήρηση των αυθαίρετων κατασκευών
αποτελεί τομή το πρώτον γιατί χαράσσει «κόκκινη γραμμή» για την αυθαίρετη
δόμηση στο μέλλον. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόβλεψη της ακυρότητας κάθε
δικαιοπραξίας
με αντικείμενο τη μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου
δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση.».

Στο ίδιο κεφάλαιο της αιτιολογικής έκθεσης και υπό τον τίτλο: «ΕΠΙ ΤΩΝ
ΑΡΘΡΩΝ, Άρθρο 23» αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Με το άρθρο αυτό θεσπίζεται η απαγόρευση μεταβίβασης ή σύστασης
εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη
κατασκευή ή αλλαγή χρήσης με τις εξαιρέσεις της παρ. 2. Αυτό διασφαλίζεται με
την υποχρέωση προσάρτησης στα συμβόλαια υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη
και βεβαίωσης μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται ότι στο ακίνητο δεν έχουν
εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς
άδεια ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες
αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2, καθώς
και ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί
άλλη αυθαίρετη χρήση, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια και δεν
υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3.».


5)    Από τα προαναφερόμενα προκύπτει σαφώς ότι η απαγόρευση του άρθρου 23
του ν. 4014/2011 αφορά στη διενέργεια
εμπράγματων δικαιοπραξιών που
αποσκοπούν στη σύσταση ή μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο
οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, όπως ειδικότερα
ορίζεται στα άρθρα 5 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του ν. 1577/1985. Στην παραπάνω
απαγόρευση εμπίπτει ρητά, κατά πρόβλεψη του ιδίου άρθρου, και η εισφορά
ακινήτου σε εταιρία. Σε κάθε
δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη
δημοσίευση του νόμου αυτού
(: 21.9.2011) και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή
τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, εκτός από τα επισυναπτόμενα που
προβλέπονται στην παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983, επισυνάπτεται υπεύθυνη
δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού με το ειδικότερο περιεχόμενο που
ορίζεται στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου. Για τις παραλείψεις συμβολαιογράφων,
δικηγόρων και μηχανικών σε σχετικές δικαιοπραξίες προβλέπονται ποινικές
κυρώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τους υποθηκοφύλακες και τους προϊσταμένους των
κτηματολογικών γραφείων που μεταγράφουν
τα έγγραφα στα οποία περιέχονται
εμπράγματες δικαιοπραξίες,
χωρίς να έχει επισυναφθεί δήλωση και βεβαίωση κατά
την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011.


6)  Δικαιοπραξία είναι η δήλωση (ιδιωτικής) βουλήσεως (μονομερής ή
πολυμερής, π.χ. σύμβαση), η οποία κατευθύνεται στην παραγωγή
θελημένων
έννομων αποτελεσμάτων, που επέρχονται όταν συντρέξουν και άλλα γεγονότα
(προβλεπόμενα από το νόμο ή τον ίδιο το δικαιοπρακτούντα).
Εμπράγματη
δικαιοπραξία, κατά την έννοια του νόμου, είναι εκείνη με την οποία συνιστάται,
αλλοιώνεται, μετατίθεται ή καταργείται εμπράγματο δικαίωμα.
Οι δικαιοπραξίες
αυτές ρυθμίζονται στο Εμπράγματο Δίκαιο.

Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, η δικαστική απόφαση με την οποία
διατάσσεται η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (ή υποθήκης) δεν συνιστά
δικαιοπραξία και συνεπώς δεν συντρέχει η υποχρέωση επισύναψης δήλωσης του
ιδιοκτήτη και βεβαίωσης του μηχανικού της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν.
4014/2011. Το ίδιο ισχύει και όταν ζητείται εγγραφή προσημείωσης υποθήκης με
διαταγή πληρωμής ή τροπή ήδη εγγεγραμμένης προσημείωσης υποθήκης σε
υποθήκη με δικαστική απόφαση ή τελεσίδικη διαταγή πληρωμής.

Συγκεφαλαιώνοντας λοιπόν, κατά την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων με
αυτό το περιεχόμενο
δεν ελέγχεται η επισύναψη δήλωσης και βεβαίωσης της
παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011,
η έλλειψη της οποίας άλλωστε
ούτε ελέγγεται από το δικάσαν δικαστήριο, ούτε συνιστά ελάττωμα της
εκδοθείσας απόφασης, αφού η διάταξη δεν προβλέπει σχετικές δικονομικές
συνέπειες και ποινές.
Β)    Στο άρθρο 24 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι, αυθαίρετες κατασκευές ή
χρήσεις σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών μη άρτια ακίνητα, που
μετά την
ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού δεν θα υπαχθούν σε περιοχές προς
πολεοδόμηση,
μπορούν να διατηρηθούν, εφόσον ο ιδιοκτήτης είτε έχει, είτε έχει
αποκτήσει όμορο ή τμήμα όμορου άρτιου και οικοδομήσιμου γηπέδου ή όμορου
οικοπέδου ή γήπεδο ή οικόπεδο ή τμήμα τους ευρισκόμενο στην εδαφική περιφέρεια
του Δήμου της αυθαίρετης κατασκευής, έκτασης τουλάχιστον ίσης με τη διαφορά μεταξύ της προβλεπόμενης αρτιότητας και της έκτασης του ακινήτου, όπου βρίσκεται
(συμπληρωματικό ακίνητο), με την προϋπόθεση ότι στο συμπληρωματικό ακίνητο θα
αποκλειστεί η δυνατότητα δόμησης. Το συμπληρωματικό ακίνητο δεν πρέπει να
βρίσκεται σε περιοχή με μικρότερη τιμή ζώνης από το ακίνητο, το οποίο εξυπηρετεί
για τη συμπλήρωση της αρτιότητας.
Για την πλήρωση της παραπάνω προϋπόθεσης
ο ιδιοκτήτης υποβάλει σχετική συμβολαιογραφική δήλωση στην πολεοδομική
υπηρεσία, η οποία μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο και καταχωρίζεται στο
Κτηματολόγιο.

             Με εκτίμηση,
Για την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
           Ρένα Κουκούτση
Υποδιευθύντρια Νομικής Δ/νσης

Κοινοποίηση
Κτηματολογικοί Δικαστές
Δικηγορικοί Σύλλογοι
Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι

ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4-7/10/2011

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

       ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  Zάκυνθος, 28 Σεπτεμβρίου 2011

           ΤΕΡΤΣΕΤΗ  2 –  29100   ΖΑΚΥΝΘΟΣ     Αρ. πρωτ. 495    

        ΤΗΛ. 2695023938 – FAX 2695029711
  Ηλεκτρ.διεύθυνση  : diksylzak@gmail.com        
                  -------------

Π Ρ Ο Σ  :  Πάντα τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου
    
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  με αρ.17/2011

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι,  ότι   :
1.- Με την υπ’ αρ. 9/28-9-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου, αποφασίστηκε η κήρυξη αποχής των Δικηγόρων Ζακύνθου από τα καθήκοντά τους την ερχόμενη Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρα- σκευή, ήτοι 4, 5, 6 και 7  Οκτωβρίου 2011.
2.- Ο Δ.Σ.Ζ. εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στη νέα φοροεπιδρομή, που επιβάλλεται με κοινωνική αναλγησία, σωρηδόν, χωρίς αντίκρυσμα και με απροκάλυπτη τρομοκρατία και ψυχολογικούς εκβιασμούς, σε βάρος του συνόλου των μεσαίων και φτωχών λαϊκών στρωμάτων της Ελληνικής κοινωνίας. Η επιβολή των νέων «τελών» και «ειδικών εισφορών», όπως και οι οριζόντιες ρυθμίσεις επιβολής τους, ανεξάρτητα από την φοροδοτική ικανότητα των πολιτών, υπό την μορφή κεφαλικών φόρων μεσαιωνικού τύπου και υπό ελεγχόμενη και λίαν αμφίβολη συνταγματικότητα και νομιμότητα, ουσιαστικά επιτείνουν την κοινωνική αδικία και ανισότητα και οδηγούν σε απόγνωση τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα και τους ήδη οικονομικά αποκαμωμένους πολίτες. Οι κυβερνητικές αποφάσεις, υπό το πρόσχημα της δημοσιονομικής κρίσης, οδηγούν στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, στη μείωση μισθών και συντάξεων, στην παραπέρα κατεδάφιση της Κοινωνικής Ασφάλισης, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, στη δραστική μείωση των κρατικών δαπανών για την Υγεία, την Πρόνοια και την Παιδεία με στόχο την πλήρη εμπορευματοποίησή τους, σε μαζικές απολύσεις στο Δημόσιο, άμεσες και έμμεσες, υπό το πρόσχημα της «εργασιακής εφεδρείας», με αποστελέχωση της κρατικής μηχανής και στον χώρο λειτουργίας  και απονομής της Δικαιοσύνης, στη φτώχεια και την εξαθλίωση ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα του εργαζόμενου λαού.
3.- Ο Δ.Σ.Ζ. είναι ριζικά αντίθετος στην ύποπτη και μεθοδευμένη στοχοποίηση ολόκληρων κλάδων εργαζομένων και στρωμάτων της κοινωνίας με συκοφαντικούς και μειωτικούς χαρακτηρισμούς, όπως αυτούς που εξέπεμψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης συλλήβδην κατά των Δικηγόρων,  την στιγμή που οι Δικηγόροι, και ιδίως οι νέοι, πλήττονται από τον επαγγελματικό πληθωρισμό, την συρρίκνωση της δικηγορικής ύλης, την βραδύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης και τις συνέπειες της ζοφερής οικονομικής κατάστασης που βυθίστηκε η χώρα και όταν είναι από τις ελάχιστες κατηγορίες επαγγελματιών, που αποδίδει αμέσως στο Ελληνικό Δημόσιο το φόρο, που παρακρατείται από τις παραστάσεις.
4.- Ο Δ.Σ.Ζ. εκφράζει τον έντονο θεσμικό προβληματισμό του για την αντίθετη προς θεμελιώδεις αρχές του Ποινικού Δικαίου διεύρυνση της έννοιας του «αυτοφώρου», όπως η τελευταία διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3943/2011 επί φορολογικών παραβάσεων, με αποτέλεσμα όλα συλλήβδην τα φορολογικά αδικήματα που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 2523/1997 να θεωρούνται «διαρκή» και κατά συνέπεια αυτόφωρα. Η τέτοια θεώρηση του χρόνου τέλεσης των αδικημάτων φοροδιαφυγής έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 7 παρ. 1 του Συντάγματος. Επίσης, είναι διαμετρικά αντίθετος με την ανάθεση σε  ιδιώτες της είσπραξης οφειλών προς το Δημόσιο, η οποία αναμένεται να αποδειχθεί όχι μόνο αλυσιτελής, αλλά και να εγείρει πληθώρα νομικών ζητημάτων, καθώς η εν λόγω «αρμοδιότητα», η οποία περιλαμβάνει - μεταξύ άλλων - πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ανήκει στον σκληρό πυρήνα άσκησης δημόσιας εξουσίας και εξ αυτού του λόγου θα έπρεπε να ασκείται αποκλειστικά και μόνο από δημόσιες αρχές, κατ' άρθρο 1 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του Συντάγματος.
5.- Ο Δ.Σ.Ζ. καταγγέλλει την αλλοίωση, απαξίωση και υπονόμευση του θεσμικού ρόλου του Δικηγόρου κατ’επιταγή (και) του Μνημονίου του Ιουλίου 2011, την αφαίρεση δικηγορικής ύλης και την ουσιαστική κατάργηση του φυσικού Δικαστή, με την ανάθεση «δικαιοδοτικού» έργου σε «Ανεξάρτητες» Αρχές, Επιτροπές Διακανονισμού, Διαμεσολάβησης κ.ά. επί υποθέσεων που κατά το Σύνταγμα θα έπρεπε να άγονται ενώπιον των Δικαστηρίων (βλ. άρ. 15 Ν.4013/11), με την τήρηση των προσωπικών και λειτουργικών εγγυήσεων, που το Σύνταγμα και οι Νόμοι προβλέπουν.
6.- Τέλος, ο Δ.Σ.Ζ, παραμένοντας αντίθετος προς την επιμήκυνση του ωραρίου λειτουργίας των Δικαστηρίων και σε κάθε μέτρο που επιδεινώνει τις ήδη απάνθρωπες συνθήκες λειτουργίας και απονομής της Δικαιοσύνης, καταδικάζει για πολλοστή φορά την αδιαφορία της Κυβέρνησης για την κατάσταση απαξίωσης και αποτελμάτωσης, στην οποία έχει οδηγήσει το σύστημα λειτουργίας και απονομής της Δικαιοσύνης, με την απροθυμία της να προχωρήσει στην πρόσληψη ικανού αριθμού δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, γεγονός που έχει οδηγήσει και σε μόνιμη και ουσιαστική αρνησιδικία.  Ειδικά, η κατάσταση απονομής Δικαιοσύνης στο Ειρηνοδικείο Ζακύνθου, όπου υπηρετεί μία μόνον Ειρηνοδίκης, με ανεπαρκές προσωπικό, με αυξημένη την υλική αρμοδιότητα και την προσθήκη πρόσθετου δικαιοδοτικού έργου με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, έχει οδηγήσει σε υπέρμετρη καθυστέρηση εκδικάσεως των υποθέσεων και σε ουσιαστική άρνηση παροχής έννομης προστασίας εκ μέρους της Πολιτείας, χαρακτηριζομένη επιεικώς απαράδεκτη. Αν στην κατάσταση αυτή προστεθεί και η επ’ αόριστον χρονίζουσα «ανακαίνιση» του δικαστικού μεγάρου, χωρίς επαρκείς αίθουσες συνεδριάσεων, χωρίς χώρους υγιεινής για το κοινό και με όψη εργοταξίου, η εικόνα που διαμορφώνεται για τις συνθήκες και τους χώρους, όπου στεγάζεται, λειτουργεί και απονέμεται η Δικαιοσύνη στη Ζάκυνθο, είναι εντελώς απαράδεκτη και άκρως απογοητευτική.  
7.- Κατόπιν τούτων, οι Δικηγόροι Ζακύνθου απέχουν από τις παραστάσεις σε όλες ανεξαιρέτως τις συνεδριάσεις των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων, εντός και εκτός της Ζακύνθου, με περιεχόμενο της αποχής αυτό, που καθορίζεται με την προηγούμενη υπ’ αρ.24/23-12-2010 σχετική ανακοίνωση του Δ.Σ.Ζ., όπως αποσαφηνίστηκε με την υπ’ αρ. 2/24-1-2011 απόφαση της Γεν.Συνέλευσης των μελών του,  ειδικά για το ότι οι δικαζόμενες σε πρώτο βαθμό ποινικές υποθέσεις, που θεωρούνται ως αμέσου παραγραφής και επομένως εξαιρούνται της αποχής των Δικηγόρων, είναι αυτές που έχουν χρόνο τελέσεως μέχρι και την 31-12-2004, ενώ οι κατ’ έφεση δικαζόμενες  υποθέσεις, με ίδιο απώτερο χρόνο τέλεσης, καταλαμβάνονται από την αποχή και δ ε ν εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση. Σημειώνεται, ότι επί πολιτικών υποθέσεων, εφόσον υπάρχει νόμιμη σύνθεση του Δικαστηρίου, οι Δικηγόροι θα παρίστανται για να υποβάλουν το αίτημα της αναβολής.
8.- Διαρκούσης της ανωτέρω αποχής, δεν χωρεί η χορήγηση αδειών από το Διοικ. Συμβούλιο, για τη διενέργεια κατά περίπτωση δικηγορικών πράξεων, που καλύπτονται από την εν λόγω αποχή και κατ’ απόκλιση αυτής.
9.- Επισυνάπτεται, προς υπενθύμιση, φωτοτυπία της προηγουμένης ως άνω υπ’ αρ. 24/23-12-2010 σχετικής ανακοίνωσης του Δ.Σ.Ζ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Ζ.  

(τ. Σ.Υ.)

Σπυρίδων Διον. Καλογερίας

Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η  :

κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών

κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών

κ. Ειρηνοδίκη

Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων

Αθήνα, 29/9/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Λουγκάνη
Τηλέφωνο: 210 3610065
FAX:2103615052
   
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1206
 
ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ. 1 και 6) του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε' της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης ζ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α'), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') περί υποβολής στοιχείων για διασταύρωση, όπως ισχύουν.

3. Την αριθμ. Υ350/8.7.2011 (ΦΕΚ 1603/11.7.2011) Απόφαση περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών.

4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις περί υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.(Π.Δ. 186/1992), λόγω των νέων φορολογικών υποχρεώσεων, κατά την ίδια χρονική περίοδο υποβολής των ανωτέρω καταστάσεων, στους υπόχρεους.

5. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Παρατείνουμε για όλους τους υπόχρεους τις προθεσμίες υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2010, μέχρι 18-10-2011, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ..

2. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τα ισοζύγια της παραγράφου 6 του άρθρου 20.

3. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές αντίγραφο   
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας   

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
www.taxheaven.gr

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΜΑΣ: ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΛΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Δράμας, ο Δικηγορικός Σύλλογος, οι επαγγελματίες, οι έμποροι, οι λειτουργοί της εκπαίδευσης, τα πρωτοβάθμια Σωματεία του ΕΥΚ Δράμας, με κοινή ανακοίνωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26/9/2011 στο ΕΥΚ, διαπιστώνουν ότι:
Οι πολιτικές και οικονομικές εξουσίες αυτού του τόπου αφού χρεοκόπησαν το κράτος για να ωφεληθούν συγκεκριμένα συμφέροντα, φορτώνουν τις πλάτες του λαού την αποπληρωμή του χρέους τους, επιβάλλοντας απανωτά χαράτσια, ενώ ταυτόχρονα κατεδαφίζουν οποιαδήποτε δομή κοινωνικής παροχής προς τους πολίτες (δημόσια υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση).
Τη στιγμή που η οικονομία διαλύεται, η ανεργία καλπάζει και τα λουκέτα εξαπλώνονται σαν λεκέδες σ’ ολόκληρη τη χώρα, τα χαράτσια στοχεύουν να μαζέψουν όσο το δυνατόν περισσότερα, από έναν χρεοκοπημένο λαό ο οποίος θα πρέπει να διαλέξει αν θα πληρώσει τα χαράτσια ή τη θέρμανση του χειμώνα.
Χαράτσια που σε τελική ανάλυση, δεν θα πάνε σε καμιά προσπάθεια ανόρθωσης της κατεστραμμένης οικονομίας της χώρας, αλλά στην αποπληρωμή χρεών από δάνεια που υπέγραψαν εθελόδουλες – ένοχες ηγεσίες που κυβέρνησαν αυτό τον τόπο με δάνεια που «μαζί τα φάγανε» και στη συνέχεια με μνημόνια κομμένα και ραμμένα στα συμφέροντα του μεγάλου διεθνούς κεφαλαίου, απαιτούν από τον λαό, που δεν τα «έφαγε μαζί τους» να τα πληρώσει.
Πρέπει να γίνει γνωστό προς όλες τις εξουσίες ότι ο λαός δεν έχει να πληρώσει και η πληρωμή ισοδυναμεί με κοινωνική εξαθλίωση.
Απέναντι σ’ αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές η οργάνωση, η αλληλεγγύη και η αντίσταση είναι ο μόνος δρόμος που έχουμε.
Κανένας δεν μπορεί να σωθεί μόνος του και κανένας δεν πρέπει να μείνει μόνος του.
Σας καλούμε την Τετάρτη 28/9/2011 στην Κεντρική Πλατεία της Δράμας στις 20.00 με στόχο να συντονίσουμε τις δράσεις μας ενάντια σ’ αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές.
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ 
www.eykdramas.gr

ΓΙΑΤΙ ΣΤΟΧΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ:

Επαναφέρω παλαιότερο κείμενό μου που όμως, μετά την επίθεση εναντίον των δικηγόρων από τον κ. Πάγκαλο (αλλά και άλλους θεσμικούς και μη), καθίσταται εξαιρετικά επίκαιρο και πάλι...«Όταν οι δικτάτορες και οι τύραννοι επιζητούν να καταλύσουν τις ατομικές ελευθερίες, ο πρώτος τους στόχος είναι το δικηγορικό λειτούργημα».*
* Leonidas Jaworski, αμερικανός πολωνικής καταγωγής, ειδικός εισαγγελέας στο σκάνδαλο Watergate.

            Από τον Απρίλιο του 2010 και μέχρι σήμερα, οι δικηγόροι της χώρας δέχονται αλλεπάλληλα πλήγματα της θεσμικής και κοινωνικής τους θέσης στοχοποιούμενοι ως προνομιούχοι, φοροφυγάδες και εν γένει κατακριτέοι, ενώ ταυτόχρονα έχουν υποβληθεί σε πρωτοφανή οικονομική αφαίμαξη μέσω κυρίως άδικης φορολόγησης εν πολλοίς υπέρτερη αυτής των υπολοίπων ελλήνων κατά την ίδια περίοδο. Ήδη με την «διαρροή» σε εφημερίδες των νέων μέτρων που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την εφαρμογή του επικαιροποιημένου μνημονίου στο χώρο της δικαιοσύνης, ο δικηγορικός κόσμος θα δεχτεί νέες βολές, που κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγήσουν εκτός του κλάδου σημαντική μερίδα κυρίως νέων συναδέλφων οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην προγραμματιζόμενη νέα οικονομική αφαίμαξη.
            Η εικόνα του δικηγορικού επαγγέλματος που κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία απηχεί αφενός στερεότυπα άλλων εποχών που όμως καλλιεργήθηκαν επί δεκαετίες και αφετέρου μια έντεχνη προπαγάνδα που επιχειρεί, συχνά επιτυχημένα, να καταρρακώσει τη θέση του δικηγόρου μέσα στην ελληνική πολιτεία δημιουργώντας ένα ψευδεπίγραφο είδωλο μιας εντελώς διαφορετικής και σκληρής πραγματικότητας. Όσο κι αν κατά καιρούς δημοσιεύονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των 40.000 ! δικηγόρων της χώρας φυτοζωεί αναζητώντας αποδοχές που έστω να πλησιάζουν αυτές του ανειδίκευτου εργάτη, η εικόνα που παρουσιάζεται, κυρίως από τα Μ.Μ.Ε. του κέντρου, δικηγόρων ως τηλεοπτικών και κοσμικών αστέρων που αποκομίζουν εκατοντάδες χιλιάδων ευρώ, κυριαρχεί και στη συνείδηση του μέσου έλληνα που θεωρεί τον οποιοδήποτε δικηγόρο, αποκλειστικά και μόνο γιατί φέρει την επαγγελματική αυτήν ιδιότητα, ως συμμετέχοντα σε μια κοινωνική ομάδα που αποκομίζει, ακόμη και σήμερα σε περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, τεράστια κέρδη τα οποία δεν μοιράζεται, ως οφείλει, δια μέσω της φορολογίας με τους συμπολίτες του, ενώ ταυτόχρονα καταφέρνει να διαφύγει από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς τους οποίους ουσιαστικά ελέγχει.
            Συνυπεύθυνοι για την αλλοίωση της πραγματικότητας για τη σημερινή θέση του δικηγόρου είναι και οι κατά καιρούς συνδικαλιστικές ηγεσίες του κλάδου που δεν μπόρεσαν να ερμηνεύσουν τα σημεία των καιρών και να προστατεύσουν την πλειοψηφία των συναδέλφων τους από τα επερχόμενα δεινά αλλά και δεν τόλμησαν να αντισταθούν σε ρυθμίσεις και μέτρα που έπληξαν ανεπανόρθωτα την εικόνα του δικηγόρου. Κυρίως όμως η απαξίωση του μοναδικού ανεξάρτητου λειτουργού εντός μιας στενά κρατικά ελεγχόμενης δικαιοσύνης, του δικηγόρου, οφείλεται στην επιχειρούμενη με κάθε τρόπο μείωση του ρόλου του από την κρατική εξουσία, αφού ένας αποδυναμωμένος και χωρίς κοινωνικό κύρος υπερασπιστής των δικαιωμάτων του πολίτη, πολύ εύκολα θα μετατραπεί σε έναν ακόμη τροχό της, επιδιωκόμενης, πιστής σε κάθε κυβερνητική εξουσία, αμάξης.
            Η σκληρή πραγματικότητα, κυρίως για τους νέους σε ηλικία δικηγόρους, την οποία αντιμετωπίζουν αφού έχουν φοιτήσει για 4 τουλάχιστον χρόνια σε νομική σχολή, έχουν ολοκληρώσει 18μηνη άσκηση, έχουν ενδεχομένως αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ελάχιστη διάρκεια φοίτησης τα 2 έτη και έχουν φτάσει στην ηλικία των 26 με 30 ετών έχοντας επενδύσει οικονομικά ένα εξαιρετικά σημαντικό  κεφάλαιο με μεγάλο κόστος, τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους, είναι η εργασία με ελάχιστη αμοιβή και πλέον δυσβάστακτη φορολόγηση, συνεχώς αυξανόμενες ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν οι ίδιοι χωρίς καμία εξασφάλιση ανταποδοτικότητας, καταπόνηση χωρίς ωράριο, χωρίς καμία πραγματική υποστήριξη, συχνά κάτω από αντίξοες συνθήκες, συνεχής απομείωση της δικηγορικής ύλης. Ο σημερινός δικηγόρος δεν είναι ο δικηγόρος των τηλεοπτικών παραθύρων των αθηναϊκών καναλιών, είναι ένας σκληρά εργαζόμενος, με χαμηλή αμοιβή, που παλεύει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, επαγγελματικές και οικονομικές, δεν διάγει πολυτελή βίο σε σχέση με τους συμπολίτες του και βιώνει τα ίδια ή και χειρότερα δεινά από την οικονομική κρίση που βιώνουμε όλοι μας.
            Οι επιλογές της πολιτικής ηγεσίας να στοχοποιεί συνεχώς τον δικηγόρο καταρρακώνοντας τον θεσμικό του ρόλο ως λειτουργό της δικαιοσύνης από τη μια και από την άλλη να επιβάλλει συνεχώς νέες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απομειώνουν τα, ούτως ή άλλως, πενιχρά, κατά βάση, εισοδήματά του, δημιουργούν τουλάχιστον ερωτηματικά ως προς την αποδοχή ή όχι από την πολιτεία της θέσης του δικηγόρου ως συλλειτουργού στην απονομή της Δικαιοσύνης, υπερασπιστή των δικαιωμάτων του πολίτη, που σήμερα βάλλονται πανταχόθεν και ανεξέλεγκτα, θεματοφύλακα του κράτους δικαίου και εγγυητή των  συνταγματικών θεσμών, θέση που είναι εδώ και δεκαετίες κατοχυρωμένη στο δικαιϊκό μας σύστημα. Σε κάθε περίπτωση η σαφής και έντιμη τοποθέτηση από την κυβέρνηση απέναντι στο δικηγορικό κλάδο και τη θέση του εντός του πολιτειακού μας συστήματος, είναι στοιχειώδης υποχρέωση μιας δημοκρατικής εξουσίας που, οφείλει να δέχεται τον έλεγχο και την κριτική για την πολιτική που ακολουθεί, χωρίς να αντιδρά με παλαιοκομματικές τακτικές και «χτυπήματα κάτω από τη ζώνη», ιδίως από εκείνους που όχι μόνο την υφίστανται άμεσα αλλά και θεσμικά έχουν το ρόλο του υπερασπιστή στις σύγχρονες δημοκρατίες.  


Τάσος Πούλιος
Γεν. Γραμματέας Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας
(Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ" την 15-7-2011)

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Ο Δ.Σ.Α

Δελτίο Τύπου (28/09/2011) " Για αυτόφωρο σε φορολογικές παραβάσεις"
Πρόσφατα διά της υπ' αριθμ. 6/2011 εγκυκλίου του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου δίδονται, μεταξύ άλλων, συστάσεις για την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας στα εγκλήματα της φοροδιαφυγής και της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο.
Εντούτοις, τόσο η καθιέρωση της ανωτέρω διαδικασίας για τα εν λόγω αδικήματα, όσο και η τεκμηρίωση που επιχειρείται στην προαναφερθείσα εγκύκλιο ως προς την αναγκαιότητα εφαρμογής της, γεννούν εύλογες απορίες και ερωτηματικά, καθώς μεταφέρουν πλέον την προβληματική του ζητήματος από το επίπεδο της νομιμότητας σε αυτό της σκοπιμότητας.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών δεν μπορεί παρά να εκφράσει τον έντονο θεσμικό προβληματισμό του για την αντίθετη προς θεμελιώδεις αρχές του Ποινικού Δικαίου διεύρυνση της έννοιας του «αυτοφώρου», όπως η τελευταία διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3943/2011. Ειδικότερα, η εφεξής θεώρηση ως χρόνου τέλεσης των αδικημάτων φοροδιαφυγής του χρονικού διαστήματος από την ημέρα κατά την οποία για πρώτη φορά όφειλε να ενεργήσει ο υπαίτιος έως τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της - κατά περίπτωση προβλεπόμενης - προθεσμίας παραγραφής έχει ως αποτέλεσμα όλα συλλήβδην τα εγκλήματα που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 2523/1997 να θεωρούνται διαρκή και, κατά συνέπεια, αυτόφωρα. Η θεώρηση, ωστόσο, αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 7 παρ. 1 του Συντάγματος.
’λλωστε, και στην ίδια την ανωτέρω εγκύκλιο επισημαίνονται οι θεωρητικές αντιρρήσεις στην προπεριγραφείσα νομοθετική παρέμβαση και προφανώς, ως δείγμα αδυναμίας ανάπτυξης πειστικού αντιλόγου, αναφέρεται ρητά ότι το ζήτημα «θα κριθεί στην πράξη από τα δικαστήρια». Εντούτοις, αποδεκτή θεωρείται, κατά το συντάκτη της εγκυκλίου, η εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας «σε περιπτώσεις ακραίας και προκλητικής φοροδιαφυγής», χαρακτηρισμών γενικών και αόριστων που προσβάλλουν κατάφωρα την αρχή της ασφάλειας δικαίου.
Η κατάθεση των προαναφερθεισών ενστάσεων και προβληματισμών γίνεται φυσικά και πάνω στη βάση ότι οι φορολογικές ποινικές υποθέσεις έχουν ως αφετηρία μια διοικητικού δικαίου διαφορά, που διέπεται από ιδιαίτερες αρχές και δικούς της κανόνες, οι οποίοι δυσχερώς δύνανται να αντιμετωπισθούν με επάρκεια εντός της ab initio συνοπτικής αυτόφωρης διαδικασίας.
Με ιδιαίτερη λύπη και απογοήτευση διαπιστώνουμε πως και η ανωτέρω εγκύκλιος, εντάσσεται σε μία προσπάθεια στήριξης και ενίσχυσης με κάθε τρόπο ενός παραπαίοντος φοροεισπρακτικού μηχανισμού, αντί να συμβάλλει στην ορθολογική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των σχετικών εγκλημάτων, που είναι το ζητούμενο. Σε κάθε περίπτωση, είναι αδιανόητο και ανεπίτρεπτο για μια δημοκρατικά δομημένη πολιτεία η χρονίζουσα αδυναμία ενός κρατικού μηχανισμού να επιτύχει τους επιδιωκόμενους δημοσιονομικούς στόχους του να επιδιώκεται να θεραπευτεί κατά τρόπο αποσπασματικό διά ρυθμίσεων που προσλαμβάνουν τη μορφή νομοθετικών ακροβασιών και συνοδεύονται από ελλειμματική δικαστική προστασία, χωρίς σεβασμό στα θεμελιώδη και συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα του πολίτη, φορολογουμένου και κατηγορουμένου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
www.dsa.gr

"Αφαίρεση του τίτλου του επιτίμου απο τον κ. Θεόδωρο Πάγκαλο"

Δελτίο Τύπου (27-09-11) 
Την αφαίρεση του τίτλου του επιτίμου Δικηγόρου από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και συνταξιούχο Δικηγόρο εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ο Πρόεδρός του, Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος, για όσα συκοφαντικά και μειωτικά περί φοροφυγάδων εξέπεμψε συλλήβδην ο κ. Θεόδωρος Πάγκαλος για τους Δικηγόρους, την στιγμή που οι Δικηγόροι και ιδίως οι νέοι πλήττονται από τον επαγγελματικό πληθωρισμό, την συρρίκνωση της δικηγορικής ύλης, την βραδύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης και τη ζοφερή οικονομική κατάσταση που βυθίστηκε η χώρα και όταν είναι η μόνη τάξη επαγγελματιών που αποδίδει αμέσως στο Ελληνικό Δημόσιο το φόρο που παρακρατείται από τις παραστάσεις.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Πάγκαλος επιτίθεται με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς κατά του Δικηγορικού Σώματος. Φαίνεται ότι ουδόλως εκτίμησε την απονομή εις αυτόν του τίτλου του επιτίμου Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου.
Το Δ.Σ. έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του Προέδρου και αφαίρεσε τον τίτλο του επιτίμου από τον κ. Θεόδωρο Πάγκαλο.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
www.dsa.gr

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011

Σχέδιο για fast track δικαιοσύνη

Οι χιλιάδες πολίτες που κατακλύζουν καθημερινά τα δικαστήρια της Ευελπίδων, διάδικοι, κατηγορούμενοι, δικηγόροι, υπάλληλοι, δικαστές, βιώνουν στο πετσί τους τα χάλια της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
Από το Πρωτοδικείο της Αθήνας ξεκινά το πρόγραμμα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων με στόχο την on line παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων και την έκδοση πιστοποιητικών μέσω Διαδικτύου. Από το Πρωτοδικείο της Αθήνας ξεκινά το πρόγραμμα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων με στόχο την on line παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων και την έκδοση πιστοποιητικών μέσω Διαδικτύου. Και μάλιστα στον πιο ευαίσθητο τομέα της. Η εικόνα ξεχαρβαλώματος, απίστευτων καθυστερήσεων, ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού και αδικαιολόγητης ταλαιπωρίας κυριαρχεί σε όλα σχεδόν τα δικαστήρια της χώρας. Το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, ένας από τους πυλώνες ομαλής λειτουργίας του κράτους δικαίου, έχει κυριολεκτικά φρακάρει, βρίσκεται ήδη πολύ κάτω από το σημείο μηδέν.
Δίκες που τελεσιδικούν μετά από δέκα χρόνια (αλλεπάληλες είναι οι καταδίκες της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), παντελής έλλειψη ολοκληρωμένων συστημάτων μηχανοργάνωσης, χιλιάδες εκκρεμότητες που οδηγούν σε παραγραφή τις απαιτήσεις του Δημοσίου, δικογραφίες και χαρτομάνι που «πνιγούν» γραφεία και δικαστικές αίθουσες, συνθέτουν τη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση της ελληνικής Δικαιοσύνης. Σε αντίθεση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, το ελληνικό δικαστικό σύστημα κινείται ακόμη στην εποχή του «χαρτιού».
Τα πρόσφατα στοιχεία τα οποία συνέλεξε η ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου, κατά τις αλλεπάλληλες συσκέψεις που πραγματοποιεί τον τελευταίο καιρό με τους επικεφαλής των ανώτατων δικαστηρίων και τις δικαστικές ενώσεις, το μαρτυρούν:
* Το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια της χώρας, ανέρχονταν τον Ιούλιο του 2011, σε 466.219!
* Εως τις 20/07/2011, εκκρεμούσαν σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια 165.452 φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις. Από αυτές οι 138.720 δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί για δίκη.
* Αυξητική τάση παρατηρείται στις εισαγόμενες και εκκρεμείς υποθέσεις και στα πολιτικά δικαστήρια. Μόνο στο πρωτοδικείο της Αθήνας, οι εκκρεμείς υποθέσεις, στις 31/12/2009 ανέρχονταν σε 117.997. Το 2010 εισήχθησαν 205.734 υποθέσεις και εκδικάστηκαν μόλις οι 183.230, με αποτέλεσμα στα τέλη του 2010 ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων να εκτιναχθεί στις 140.501 υποθέσεις (προστέθηκαν 22.000 νέες δικογραφίες σ' έναν χρόνο, αύξηση 18,5%).
* Ιδια και μεγαλύτερη καθυστέρηση υπάρχει και στην εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων, με υποθέσεις, κυρίως πλημμελήματα, να δικάζονται μετά από 7-8 χρόνια, εξαιτίας και των συχνών αναβολών.
Ενδεικτικό της αδιέξοδης κατάστασης είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία 20 χρόνια εξαγγέλλουν συνεχώς μέτρα επιτάχυνσης των δικών, χωρίς κανένα χειροπιαστό αποτέλεσμα. Ομως τώρα, ο νέος καταλυτικός παράγοντας λέγεται «τρόικα».
Οι αριθμοί της «αρνησιδικίας» σόκαραν ακόμη και τους φαινομενικά ατάραχους τεχνοκράτες-εκπροσώπους των δανειστών μας. Αυτό που κυρίως τους ενόχλησε ήταν οι χιλιάδες εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις και η καθυστερημένη εκδίκαση των διαφορών που σχετίζονται με προμήθειες και μεγάλα έργα του Δημοσίου. Και τα δύο συνδέονται, βλέπετε, με τα βασικά κεφάλαια της μνημονιακής πολιτικής: τα έσοδα του κράτους και τις ιδιωτικοποιήσεις.
Ελέω μνημονίου, λοιπόν, οι επιτελείς του υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό την εποπτεία του υπουργού Μιλτ. Παπαϊωάννου, δίνουν κατεπείγουσα προτεραιότητα στην υλοποίηση ρηξικέλευθων δικονομικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την επιτάχυνση των δικών. Στο τραπέζι έχουν πέσει πολλές προτάσεις, όπως συντομότερες δικάσιμοι, γρηγορότερες αποφάσεις, μεγαλύτερο ωράριο λειτουργίας των δικαστηρίων, επέκταση της ψηφιακής δικαιοσύνης (e-justice) και των θεσμών εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών.
«Με πρωτοβουλία του υπουργείου και προς το σκοπό της αποσυμφόρησης και αύξησης της αποτελεσματικότητας των δικαστηρίων, έχει ξεκινήσει ένας γενικός συντονισμένος διάλογος, με στόχο ένα ενιαίο πολυνομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης, το οποίο θα επιφέρει σημαντικές τομές στην πολιτική, την ποινική και τη διοικητική δίκη» δηλώνει στην «Κ.Ε.» ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, Νικόλας Κανελλόπουλος. «Πρόκειται για μια εκτεταμένη δέσμη τροποποιήσεων που αναμένεται να φέρει "επανάσταση" σε ολόκληρο το φάσμα της καθημερινής δικαστηριακής πραγματικότητας» συμπληρώνει.
Το νέο «δικονομικό πολυνομοσχέδιο» για fast track δικαιοσύνη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
1. Προσδιορισμό δικών σε σύντομες δικασίμους και σύντμηση των προθεσμιών έκδοσης των αποφάσεων.
2. Δραστική μείωση του προβλεπόμενου αριθμού ανακοπών κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.
3. Ενίσχυση των θεσμών εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών (σε αστικές κυρίως υποθέσεις). Εχει ήδη εκπονηθεί, σε εφαρμογή του ν. 3.898/2011 προεδρικό διάταγμα για τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών και προωθούνται ρυθμίσεις για τη δικαστική διαμεσολάβηση (conciliation). Αυτά γίνονται σε συνδυασμό με το ήδη υπάρχον σύστημα διαιτησίας.
4. Επέκταση του θεσμού της «πρότυπης δίκης» σε διοικητικές διαφορές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό θα γίνει με ομαδοποίηση ομοειδών υποθέσεων και εκδίκαση σε σύντομες δικασίμους.
5. Καθιέρωση μονομελών εφετείων κακουργημάτων.
6. Διεύρυνση του ωραρίου των δικαστηρίων.
7. e-justice. Η ψηφιακή δικαιοσύνη θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικές υπηρεσίες και on line εξυπηρέτηση δικηγόρων, δικαστών και πολιτών. Ξεκινά πιλοτικό πρόγραμμα στο Πρωτοδικείο της Αθήνας με βάση την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ενώ προωθείται η πλήρης μηχανοργάνωση με χρήση Διαδικτύου. Στις άμεσες προτεραιότητες είναι η δημιουργία ηλεκτρονικού πινακίου, συστήματος fast lane για κατάθεση αγωγών και παρακολούθηση υποθέσεων στην εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας, ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών.
8. Ψηφιακή καταγραφή και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών συνεδρίασης των δικαστηρίων (και των ποινικών). Μελετάται και η εφαρμογή συστήματος voice-to-text για την επιτάχυνση στην έκδοση των αποφάσεων, οι οποίες θα είναι εξ αρχής ψηφιοποιημένες και δεν θα χρειάζονται καθαρογραφή.
http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=312644

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011

Από εταιρείες και δικηγόρους οι έλεγχοι φορολογούμενων με ληξιπρόθεσμες οφειλές


Σε ελεγκτικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία αναθέτει το υπουργείο Οικονομικών τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων των φορολογούμενων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, πάνω από 150.000 ευρώ.
Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο με την επιβολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ( δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, πλειστηριασμού ακινήτων κα) με προτεραιότητα τους μεγάλους οφειλέτες.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση, ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες και τα δικηγορικά γραφεία αναλαμβάνουν «την υποχρέωση να ερευνούν διεξοδικά τα δεδομένα συγκεκριμένων υποθέσεων οφειλετών του Δημοσίου με χρέη κατά προτίμηση άνω των 150.000 ευρώ, με σκοπό τον εντοπισμό επιπλέον περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των υποχρέων ή συνυποχρέων αυτών, όπως ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί στη φορολογική αρχή ή δεν έχουν μεταγραφεί, απαιτήσεων στα χέρια τρίτων, ειδικών περιουσιακών στοιχείων, περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρήσεων... περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν από τρίτους με χρηματικούς πόρους του υπόχρεου, εικονικών μεταβιβάσεων, εικονικών βαρών, τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό και να υποδείξουν πρακτικές και να παράσχουν εξειδικευμένες κατά περίπτωση νομικές συμβουλές με σκοπό την αξιοποίηση των παρεχομένων πληροφοριών».
Στην απόφαση του υπουργού Οικονομικών ορίζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την ανάθεση σε ιδιώτες του ελέγχου των οφειλετών. Έτσι σημειώνεται ότι η ελεγκτική εταιρεία, ή το δικηγορικό γραφείο όπως και οι υπάλληλοί τους δεν επιτρέπεται να σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με την επιχείρηση ή τον οφειλέτη, ούτε να αναλαμβάνουν υποθέσεις του για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
Η ελεγκτική εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εφορία τα στοιχεία του προσωπικού της (ονομαστικά, με πλήρη στοιχεία και ΑΦΜ αυτών) και με αναφορά των ειδικοτήτων και της εμπειρίας τους βάση βιογραφικών σημειωμάτων.
Επίσης, οι ελεγκτικές εταιρείες και τα δικηγορικά γραφεία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χειρίζονται με απόλυτη εχεμύθεια κάθε πληροφορία σχετικά με τους οφειλέτες που ελέγχουν. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν.
Η αμοιβή των ελεγκτών όπως προκύπτει από την απόφαση θα καθορίζεται ως εξής:
- Αν η υπόθεση περατώνεται με τη διαπίστωση αδυναμίας ευρέσεως επιπλέον υπόχρεων ή συνυπόχρεων και περιουσιακών στοιχείων καταβάλλεται πάγια αποζημίωση 200 ευρώ, συν Φ.Π.Α.
- Αν η υπόθεση περατώνεται χωρίς επίτευξη εισπρακτικού αποτελέσματος, όμως, προέκυψαν πληροφορίες χρήσιμες για μελλοντικούς ελέγχους καταβάλλεται πάγια αποζημίωση 500 ευρώ, συν Φ.Π.Α.
- Αν η υπόθεση περατώνεται με την επίτευξη εισπρακτικού αποτελέσματος ή την πλήρη διασφάλιση της οφειλής καταβάλλεται πάγια αποζημίωση 1.000 ευρώ, συν Φ.Π.Α.
www.kathimerini.gr

"ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Α. ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ «ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ»"

Δελτίο Τύπου
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών προσέφυγε σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου 2011, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση του «τέλους επιτηδεύματος», το οποίο θεσπίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Φ.Ε.Κ. Α' 152/01-07-2011).
Η ως άνω φορολογική επιβάρυνση ναι μεν καθορίζεται νομοθετικά ως «τέλος», όμως στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για ανταποδοτικό τέλος αλλά για φόρο, καθώς η καταβολή του ούτε τελεί σε σχέση αντιστοιχίας έναντι ειδικώς παρεχόμενης δημόσιας υπηρεσίας ούτε συνδέεται με την παροχή ειδικών ωφελειών στους υπόχρεους. Η αδειοδότηση και η πιστοποίηση του επιτηδευματία ή του ελεύθερου επαγγελματία πραγματοποιείται σε πρώιμο στάδιο, ήτοι αυτό της έναρξης της δραστηριότητάς του, από εξουσιοδοτημένους προς τούτο φορείς, καταβάλλοντας, αντιστοίχως, τέλη, δικαιώματα, εισφορές ή παράβολα. Ως εκ τούτου, ουδόλως δικαιολογείται η ετήσια καταβολή «τέλους επιτηδεύματος» ως όρος της άσκησης του επιτηδεύματος ή του επαγγέλματος, ενώ συνάγεται πέρα από κάθε αμφιβολία ότι το «τέλος επιτηδεύματος», παρά την καταχρηστική του ονομασία, αποτελεί γνήσια φορολογική επιβάρυνση, η οποία πρέπει να κριθεί υπό τους όρους των διατάξεων των άρθρων 78 παρ. 1 και 4, 4 παρ. 1 και 5 του Συντάγματος.
Στη διάταξη του άρθρου 78 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζεται ότι «κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους, στις οποίες αναφέρεται ο φόρος». Εν προκειμένω, ωστόσο, το «τέλος επιτηδεύματος» δεν αφορά σε αντικείμενο, το οποίο περιλαμβάνεται στα περιοριστικώς αναφερόμενα στη διάταξη του άρθρου 78 παρ. 1 του Συντάγματος στοιχεία. Αντιθέτως, μοναδικό κριτήριο της επιβολής του αποτελεί μια ιδιότητα, αυτή του επιτηδευματία ή του ελευθέρου επαγγελματία, χωρίς να συνδέεται με το εισόδημα, την περιουσία, τις δαπάνες ή τις συναλλαγές των προσώπων τα οποία φέρουν την ανωτέρω ιδιότητα. Όμως, κατ' αυτόν τον τρόπο, επέρχεται ανεπίτρεπτη συνταγματικώς ταύτιση υποκειμένου και αντικειμένου του φόρου, καθώς μόνη η διαπίστωση της ιδιότητας αυτής αρκεί, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένο φορολογητέο αντικείμενο, για τον καταλογισμό του φορολογικού βάρους με πάγιο ύψος.
Επιπλέον, στη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγματος ορίζεται ότι «Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους». Με τη διάταξη αυτή κατοχυρώνεται συνταγματικώς η αρχή της φορολογικής ισότητας, με την έννοια της καθολικότητας της φορολογικής υποχρέωσης και της φορολογίας με βάση τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. Εν προκειμένω, ωστόσο, επιβάλλεται μια φορολογική επιβάρυνση στο σύνολο των επιτηδευματιών και ελεύθερων επαγγελματιών, χωρίς περαιτέρω διακρίσεις, υπαγορευόμενες από τη διαφορετική φοροδοτική τους ικανότητα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ουσιώδεις παράγοντες προσδιορισμού της πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας των επιτηδευματιών, όπως είναι το ετήσιο εισόδημά τους, υπολογιζόμενο κατά τρόπο πραγματικό ή αντικειμενικό, και, εν γένει, οι ιδιαίτερες συνθήκες ή περιστάσεις, υπό τις οποίες ασκεί τη δραστηριότητά του έκαστος εξ αυτών.
Περαιτέρω, στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζεται ότι «Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη». Με την ως άνω διάταξη κατοχυρώνεται, ως ατομικό δικαίωμα, η προσωπική και οικονομική ελευθερία, ειδικότερη εκδήλωση της οποίας αποτελεί η ελευθερία άσκησης επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, με δυνατότητα επιβολής περιορισμών οι οποίοι πρέπει να είναι πρόσφοροι και αναγκαίοι για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από το νομοθέτη σκοπού δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος και να μην είναι δυσανάλογοι σε σχέση με τον εν λόγω σκοπό. Όμως, εν προκειμένω, η επιβολή «τέλους επιτηδεύματος» συνιστά αυθαίρετη οικονομική επιβάρυνση, η οποία αφενός στερείται νόμιμου ερείσματος και αφετέρου δύναται να επηρεάσει αρνητικά τους οικονομικά ασθενέστερους ως προς την επιλογή της συνέχισης ή μη της άσκησης της δραστηριότητάς τους, αντιβαίνοντας και στην κοινοτικής προέλευσης επιταγή για απλούστευση της πρόσβασης στην παροχή των υπηρεσιών (βλ. σχετ. Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).
Επιπροσθέτως, κατά παράβαση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, βάσει της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 5 της υπ' αριθμ. ΠΟΛ. 1167/02-08-2011 (Φ.Ε.Κ. Β' 1835/17-08-2011) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 31 παρ. 5 του Ν. 3986/2011, ο φορολογούμενος στερείται της δυνατότητας να τύχει, με μόνη την άσκηση της προσφυγής του, του δικαιώματος αυτόματης και αυτοδίκαιης αναστολής εκτέλεσης ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου φόρου, με αποτέλεσμα να περιστέλλεται το δικαίωμα δικαστικής του προστασίας.
Τέλος, ζήτημα υπέρβασης της νομοθετικής εξουσιοδότησης ανακύπτει και αναφορικά με τη μη-δυνατότητα έκπτωσης του καταβαλλόμενου ως «τέλους» ποσού από τα ακαθάριστα έσοδα του καταβάλλοντος αυτό επιτηδευματία ή ελευθέρου επαγγελματία, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υφίσταται επιδείνωση της θέσης του.
Για τους λόγους αυτούς, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος έχει καθήκον να προστατεύει τα δικαιώματα των μελών του αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών, παρεμβαίνοντας σε κάθε ζήτημα μείζονος εθνικού ή κοινωνικού συμφέροντος, ζητεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας την ακύρωση της επιβολής του «τέλους επιτηδεύματος» ως παράνομου και αντισυνταγματικού και επιφυλάσσεται για περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΑΞΙΝΟΣ: ΑΘΛΙΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΝ - ΕΤΑΑ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ                         Αθήνα, 19/9/2011
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ            Αρ. Πρωτ. 38885
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Προς τους κ.κ.
1.    Πρόεδρο της Ολομέλειας Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας
2.    Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων
3.    Πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκαννήσου
4.    Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
5.    Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων
6.    Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών και
7.    Πρόεδρο του Συλλόγου Υποθηκοφυλάκων

Με την ιδιότητά μου του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. θεωρώ υποχρέωσή μου να επικοινωνήσω μαζί σας και να σας κάνω γνωστή την οικονομική κατάσταση των Τομέων αρμοδιότητας της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών του Ε.Τ.Α.Α.
1.    Με τις διατάξεις του Ν. 3863/2010, ο Τ.Α.Ν. και το Ε.Τ.Α.Α. γενικά, βαρύνεται με την καταβολή της βασικής σύνταξης που καθιερώθηκε με το νόμο αυτό, ενώ για όλα τα άλλα ασφαλιστικά Ταμεία (πλην του Ε.Τ.Α.Π. – ΜΜΕ), με την καταβολή της βασικής σύνταξης βαρύνεται το κράτος. Η επιβάρυνση αυτή ύστερα από μερικά χρόνια θα γονατίσει οικονομικά τον Τ.Α.Ν.
2.    Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση και κυρίως η σοβαρή κάμψη της οικοδομικής δραστηριότητας επιφέρει σημαντικότατη μείωση των εσόδων του Τ.Α.Ν., αφού τόσο ο πόρος από τον Φ.Π.Α. και Φ.Μ.Α., όσο και αυτός από τις συμβολαιογραφικά καταρτιζόμενες συμβάσεις μειώνονται δραστικά.
3.    Οι τελευταίες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, σε συνδυασμό με την κάμψη της επαγγελματικής δραστηριότητας έχει οδηγήσει πολλούς ασφαλισμένους σε αδυναμία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών με συνακόλουθη και εδώ μείωση των εσόδων.
4.    Τα χρηματικά αποθεματικά των Τομέων είναι υποχρεωτικά κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος και συνιστούν το λεγόμενο «κοινό κεφάλαιο» που το διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος με άγνωστο σε μας τρόπο και αποδίδει πρόσοδο περίπου 3,50% στους Τομείς, δηλαδή κάτω από τον πληθωρισμό, ενώ απαγορεύεται στις Διοικήσεις των ασφαλιστικών Οργανισμών να τα τοποθετούν σε προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις με πολύ μεγαλύτερη απόδοση (επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο του 10%).
5.    Τα αποθεματικά που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος είναι: 780.000.000€ για τον Τ.Α.Ν., 234.000.000€ για τον Τ.Ε.Α.Δ. και 71.000.000€ για τον Τ.Υ.Π.Δ. Αθηνών.
6.    Τέλος, το κατρακύλισμα του Χρηματιστηρίου έχει επιφέρει πρόσθετες ζημιές στους Τομείς. Υπολογίζεται ότι ο Τ.Α.Ν. π.χ. έχει απώλεια από τις μετοχές της Εθνικής Τράπεζας που κατέχει της τάξης των 30.000.000 ευρώ μόνο το τελευταίο εικοσαήμερο.
7.    Απώλειες φυσικά θα έχουν οι Τομείς και από την εθελοντική (αλλά στην ουσία αναγκαστική) ανταλλαγή των κρατικών ομολόγων, που κατέχουν στη διαδικασία διευθέτησης του Δημοσίου χρέους με βάση τη συμφωνία της 21/7/2011.
Οι Τομείς Υγείας δε βρίσκονται σε ακόμη χειρότερη κατάσταση, είναι ήδη ελλειμματικοί και αν δεν ληφθούν άμεσα και δραστικά μέτρα θα καταρρεύσουν ολοκληρωτικά στο άμεσο μέλλον.
Θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω την κατάσταση αναγκαία συνέπεια της οποίας θα είναι η περαιτέρω αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, η δραστική περικοπή των συντάξεων και των εφ άπαξ βοηθημάτων και η αύξηση του χρόνου και των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, την στιγμή που το Κράτος δεν εγγυάται ούτε την καταβολή της βασικής σύνταξης.

Δημήτριος Παξινός
Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
Νομικών του Ε.Τ.Α.Α.

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑΝΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Με μεγάλη έκπληξη, οργή και αγανάκτηση ο Δικηγορικός κόσμος της χώρας ανέγνωσε σήμερα συνέντευξη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κυρίου Θεόδωρου Πάγκαλου σε ελβετικές εφημερίδες, όπου - μεταξύ άλλων - επιχειρείται μία απρόκλητη, αήθης και άνευ προηγουμένου επίθεση προς το δικηγορικό κλάδο, τα μέλη του οποίου στοχοποιούνται συλλήβδην ως δήθεν παράνομοι και φοροφυγάδες που «κλέβουν το κράτος», όπως επί λέξει αναφέρεται. Πέρα από το άκομψο και το αναίτιο της εν λόγω επίθεσης, η οποία έχει ως στόχο - όπως πλέον είναι προφανές - τη στοχοποίηση των δικηγόρων στα μάτια της κοινωνίας ως κατά τεκμήριο προνομιούχων και τη συνακόλουθη τεχνητή πρόκληση αποπροσανατολιστικών αντιδράσεων μεταξύ επιμέρους κοινωνικών ομάδων, δεν μπορούμε παρά να αναφερθούμε και στην ουσία των λεγομένων του κυρίου Αντιπροέδρου, σύμφωνα με τον οποίο «οι δικηγόροι στην Αθήνα δηλώνουν μηνιαίο εισόδημα 1.500 ευρώ», γεγονός αδιανόητο κατ' αυτόν. Γενικεύσεις όπως αυτή, όχι μόνο παραγνωρίζουν την αναμφισβήτητη συρρίκνωση της δικηγορικής ύλης η οποία έχει επέλθει τελευταία συνεπεία και της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα και την αντίστοιχη συρρίκνωση των εισοδημάτων των δικηγόρων, αλλά επιπλέον ενεργούν όλως απαξιωτικά κατά του συνόλου της δικηγορικής κοινότητας, η πλειοψηφία των μελών της οποίας απαρτίζεται από νομοταγείς φορολογούμενους που εκπληρώνουν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος. Σε κάθε περίπτωση, αξίζει και προς ενημέρωση του κυρίου Αντιπροέδρου να επισημανθεί - εντελώς ενδεικτικά - ότι, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του έτους 2010, το 1/3 των δικηγόρων της Αθήνας δεν είχε ούτε μία παράσταση σε δικαστήριο και, αντιστοίχως, το 1/2 των δικηγόρων της Αθήνας δεν συνέπραξε ούτε σε ένα συμβόλαιο, παράγοντες ικανοί για την απόδειξη του γεγονότος πως η δικηγορία δεν αποτελεί για τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών της ένα επικερδές επάγγελμα.
Η δικηγορική κοινότητα ουδέποτε αρνήθηκε να συνδράμει στα δημόσια βάρη στο μέτρο που της αναλογεί, έστω και αν αντέδρασε στην υιοθέτηση μέτρων καθαρά εισπρακτικού χαρακτήρα, ασύμβατων προς τη φύση του δικηγορικού λειτουργήματος. Δεν διστάζει επίσης να καταδικάσει μεμονωμένες έκνομες συμπεριφορές που όμως αποτελούν ασήμαντη μειοψηφία και δεν είναι σε καμία περίπτωση ικανές να κηλιδώσουν την παρουσία και την προσφορά των Δικηγόρων στην Ελληνική κοινωνία.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την έντονη αντίδρασή του στην εκ νέου παραληρηματικού τύπου άδικη, γεμάτη γενικεύσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς επίθεση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κυρίου Πάγκαλου προς το σύνολο των μελών της δικηγορικής κοινότητας αδιακρίτως και τον καλεί να ανασκευάσει τις ανακρίβειες που διατύπωσε προσβάλλοντας και εκθέτοντας σε διεθνές επίπεδο έναν ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο με σημαντική ιστορία και αδιαμφισβήτητη προσφορά στη χώρα.
www.dsa.gr

ΠΑΓΚΑΛΟΣ: ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΚΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Σε μια στιγμή που οι Ελληνες πολίτες δεν έχουν συνέλθει από το σοκ των νέων άγριων μέτρων ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Θόδωρος Πάγκαλος αναμένεται να ρίξει λάδι στη φωτιά. Με συνέντευξη του στις ελβετικές εφημερίδες «Tribune de Geneve» και «24 heures» επιμένει στο “μαζί τα φάγαμε” και εξαπολύει επίθεση τους ελεύθερους επαγγελματίες που τους αποκαλεί “κλέφτες”.
Στην ερώτηση “μεταξύ του 60% των Ελλήνων, που είναι αυτοαπασχολούμενοι, μερικοί λέγουν ότι οι πολιτικοί είναι υπεύθυνοι για την κρίση, γιατί διόγκωσαν υπέρμετρα το δημόσιο τομέα, τι τους απαντάτε;” ο Θόδωρος Παγκαλος είπε χαρακτηριστικά: “Kατ’ αρχάς και αυτοί ζουν από το κράτος. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι πελάτες τους και επιπλέον οι ελεύθεροι επαγγελματίες κλέβουν μόνιμα το κράτος. Π.χ. οι δικηγόροι στην Αθήνα δηλώνουν μηνιαίο εισόδημα 1.500 ευρώ. Αυτό είναι αδιανόητο. Έτσι όλοι συμμετέχουν στην απώλεια εσόδων. Το έχω ήδη πει, όλοι μαζί δαπανήσαμε τα χρήματα. Το ερώτημα που θέτω στους Έλληνες είναι «ζητάς πάντα την απόδειξη από τον υδραυλικό;». Αυτό πρέπει να αλλάξει..”
Ο αντιπρόεδρος είπε ότι “το πιθανότερο είναι 70.000 θέσεις να καταργηθούν, όχι στη δημόσια διοίκηση, αλλά στις δημόσιες επιχειρήσεις”.
Για το έκτακτο ειδικό τέλος για τα ακίνητα που θα πληρώνεται μέσω της ΔΕΗ και την προειδοποίηση της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ότι δεν θα το εισπράττει ο κ.Πάγκαλος απάντησε: “Δεν είναι απειλή, αλλά αν το συνδικάτο αντιταχθεί στην πολιτική της Κυβέρνησης και στους νόμους, τότε θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη.”
Εμφανίστηκε αντίθετος με η φορολόγηση της Εκκλησίας. “Δεν συμφωνώ με αυτή την εξαίρεση. Η Εκκλησία διεκδικεί την οικονομική αυτονομία της και διαχειρίζεται μία σημαντική κληρονομιά” είπε. “Θα ήταν φυσιολογικό να πληρώσει, όπως οι άλλοι. Θα έπρεπε να δώσει και το παράδειγμα σ’ αυτό.”
Για τις σχέσεις της κυβέρνησης με την τρόϊκα είπε: “Δεν υπήρξε ρήξη ή αναθεώρηση της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας από την τρόικα, αλλά μία καθυστέρηση από πλευράς μας και μία απογοήτευση από την άλλη. Η ύφεση είναι βαθύτερη από ό,τι είχε προβλεφθεί και μας έχει στερήσει έσοδα. Υπάρχουν επίσης πολιτικά εμπόδια στον τερματισμό των πελατειακών σχέσεων, που έχει φουσκώσει το προσωπικό του δημόσιου τομέα, τη βασική αιτία του δημοσιονομικού ελλείμματος. Με το νόμο Πεπονή, το κόμμα μας έκανε ένα βήμα προς την κατάργηση της εξαγοράς ψήφου με αντάλλαγμα την απασχόληση στο δημόσιο. Πρέπει να συνεχίσουμε (προς αυτή την κατεύθυνση), αλλά η πίεση είναι μεγάλη και εντός του σοσιαλιστικού κόμματος.”
www.zoomnews.gr