ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ, ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Νομική Βοήθεια για Νέους 2010
Τετάρτη, 30 Ιούνιος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για το 2010


Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΚΟΠΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αντικείμενο του προγράμματος «Νομική Βοήθεια για Νέους» (Youth Legal Aid) της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς είναι η δωρεάν νομική συνδρομή σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες νέων (ομάδες-στόχος), η οποία καλύπτει την εκπροσώπησή τους τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιον των δικαστηρίων. Τις υποθέσεις των ατόμων που μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα αναλαμβάνουν νέοι δικηγόροι έως 35 ετών.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι διττός. Αφενός στοχεύει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού που συχνά υφίστανται οι ομάδες στόχος, ενισχύοντας πρακτικά τη δυνατότητα διευθέτησης νομικών ζητημάτων ή/και προσφυγής τους στη δικαιοσύνη, ενώ αφετέρου ενθαρρύνει και υποστηρίζει τους νέους δικηγόρους στην ανάληψη τέτοιων υποθέσεων.

Β. ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ
Η νομική συνδρομή θα παρέχεται για υποθέσεις που αφορούν σε:
1. Ανήλικους Παραβάτες
2. Κακοποιημένους ανήλικους και νέους έως 30 ετών
3. Πρόσφυγες έως 30 ετών
4. Παλιννοστούντες έως 30 ετών
5. Νέους θεραπευόμενους από τοξικές ουσίες έως 30 ετών, που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης ή έχουν ολοκληρώσει αναγνωρισμένο πρόγραμμα απεξάρτησης.

ή/και έχουν ως αντικείμενο:
1. Εργασία Ανηλίκων
2. Παράνομη Διακίνηση και Εμπορία ανθρώπων (trafficking and smuggling) έως 30 ετών
3. Χρήση απαγορευμένων ουσιών από νέους έως 30 ετών


Γ. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Πρόταση για να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν:
1. Δικηγορικοί Σύλλογοι
2. ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που στο σκοπό τους περιλαμβάνεται η παροχή νομικής βοήθειας σε άτομα που εμπίπτουν στις ομάδες-στόχο.

Τις υποθέσεις θα χειρίζονται νέοι δικηγόροι ηλικίας έως 35 ετών. Κατ’ εξαίρεση για υποθέσεις στις οποίες απαιτείται παράσταση δικηγόρων παρ’ Αρείω Πάγω δε θα λαμβάνεται υπ’ όψιν το ηλικιακό κριτήριο.


Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η παροχή των νομικών υπηρεσιών θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τον Ιούλιο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2010, όπως θα προκύπτει από τα σχετικά παραστατικά.

Ε. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν στην παροχή νομικών υπηρεσιών στις ομάδες-στόχο και συγκεκριμένα:
1. Έξοδα παράστασης δικηγόρου στο δικαστήριο, όπως αυτά ορίζονται βάσει των γραμματίων προείσπραξης και αποδεικνύονται από θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα δικηγόρων.
2. Έξοδα παράστασης δικηγόρων για εξωδικαστικές ενέργειες, όπως αυτά ορίζονται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και αποδεικνύονται από θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα δικηγόρων.

ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ
Οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα οφείλουν:
1. Να προβούν σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σε κάθε δυνατή ενέργεια για την ενημέρωση και προώθηση του προγράμματος στα μέλη τους. Κατ’ ελάχιστον, οφείλουν να συμπεριλάβουν το λογότυπο καθώς και σχετικό σύνδεσμο για το πρόγραμμα σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα τους.
2. Να αναθέσουν τις υποθέσεις σε νέους δικηγόρους έως 35 ετών, με εξαίρεση υποθέσεις στις οποίες απαιτείται παράσταση δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω.
3. Να καταθέτουν στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ανά εξάμηνο αναλυτική κατάσταση από την οποία να προκύπτουν: α) στοιχεία του επωφελούμενου και η ομάδα-στόχος στην οποία ανήκει, β) η φύση της υπόθεσης, γ) τα στοιχεία του πληρεξούσιου δικηγόρου, δ) το ποσό που δαπανήθηκε ανά υπόθεση.
4. Να καταθέσουν στο τέλος του προγράμματος συνολική έκθεση απολογισμού η οποία θα συνοδεύεται από πρωτότυπα παραστατικά δαπανών (Α.Π.Υ.), συνοδευόμενα από αντίγραφα γραμματίων προείσπραξής ή/και από κατάσταση προεισπράξεων των συμμετεχόντων δικηγόρων.
5. Να επιστρέψουν αζημίως τυχόν αδιάθετα ποσά.
6. Οι όροι της επιχορήγησης ανά φορέα θα εξειδικεύονται περαιτέρω με συμβάσεις που θα υπογράφουν με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
7. Ρητά επισημαίνεται ότι αποκλείονται από τη δυνατότητα επιχορήγησης φορείς που α) δεν έχουν απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρους του ποσού επιχορήγησης που έχουν λάβει για το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατά την προηγούμενη περίοδο ή β) έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
Η παραβίαση οποιασδήποτε από τις ως άνω υποχρεώσεις, γεννά το δικαίωμα στη ΓΓΝΓ να κηρύξει τις δαπάνες στις οποίες προέβη ως μη επιλέξιμες και να απαιτήσει την επιστροφή του ποσού της επιχορήγησης.
Z. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Για να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς συμπληρωμένο το έντυπο που βρίσκεται συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση, συνοδευόμενο από μια επίσημη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του νομίμου εκπροσώπου τους. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς με μορφή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καλούνται επίσης όπως συνυποβάλλουν με την αίτηση και αντίγραφο του καταστατικού τους.

Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέχρι και την 13η Ιουλίου 2010 με την ένδειξη «Για το Πρόγραμμα «ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ-ΓΓΝΓ» στην εξής διεύθυνση:

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Διεύθυνση Κοινωνικής Συμμετοχής
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Αγωγής
Αχαρνών 417, 11143 Αθήνα


H. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για διευκρινήσεις σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Συμμετοχής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Αγωγής, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
Τηλέφωνο: 210-2599456, Φαξ: 210-2599302

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ - ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΩΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Με το σχέδιο νόμου ρυθμίζονται όλα τα χρέη προς τράπεζες (καταναλωτικά, στεγαστικά, επαγγελματικά) καθώς και όλα τα χρέη προς τρίτους, με εξαίρεση οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

- Ο οφειλέτης, του οποίου οι οφειλές ρυθμίζονται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ένα μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές. Το ποσόν που θα καταβάλει καθορίζεται από το δικαστήριο με βάση τα εισόδημά του και αφού ληφθούν υπόψη οι βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευομένων μελών της οικογενείας του.

Το μέρος του χρέους που θα εξοφλήσει ο οφειλέτης εξαρτάται λοιπόν από το εισόδημα που διαθέτει και τις πραγματικές του δυνατότητες. Δεν ορίζεται στο σχέδιο νόμου κάποιο ελάχιστο ποσοστό χρέους που θα πρέπει να ξοφλήσει. Το δικαστήριο μπορεί ακόμη και να απαλλάξει τον οφειλέτη από την υποχρέωση να καταβάλει μηνιαία ένα ορισμένο ποσόν όταν αυτός βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση (π.χ. λόγω ανεργίας, προβλημάτων υγείας), επανεξετάζοντας όμως κάθε φορά την κατάσταση μετά από έξι περίπου μήνες.

- Η περιουσία του οφειλέτη ρευστοποιείται για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ο οφειλέτης έχει όμως τη δυνατότητα να εξαιρέσει από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία την κύρια κατοικία του, αναλαμβάνοντας, με ευνοϊκό επιτόκιο και με δυνατότητα περιόδου χάριτος, για χρονικό διάστημα που μπορεί να φθάνει μέχρι 20 έτη, την εξυπηρέτηση χρεών που αντιστοιχούν στο 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας.

Κατ' αυτόν τον τρόπο προστατεύονται οι συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας του υπερχρεωμένου, δίχως να θίγονται τα συμφέροντα των πιστωτών, και ιδίως των τραπεζών από τα εξασφαλισμένα με υποθήκη στεγαστικά δάνεια.

- Αρμόδιο Δικαστήριο ορίζεται το Ειρηνοδικείο του τόπου που κατοικεί ή διαμένει ο οφειλέτης. Εφαρμόζεται η εκούσια δικαιοδοσία που επιτρέπει στο δικαστήριο την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων. Δεν είναι συνεπώς απαραίτητη η παράστασή του με δικηγόρο. Η διαδικασία έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο που οι δαπάνες στις οποίες θα υποβληθεί ο οφειλέτης να είναι οι ελάχιστες δυνατές. Θα εκδοθούν σχετικά έντυπα από τα αρμόδια υπουργεία ώστε να διευκολύνεται ο οφειλέτης στη συμπλήρωση και υποβολής της αίτησης ρύθμισης.

- Το Ειρηνοδικείο δικάζει την υπόθεση μέσα σε έξι μήνες από την κατάθεση της αίτησης. Η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Για να ανταποκριθεί η Δικαιοσύνη στον όγκο των υποθέσεων που θα προστεθούν σε εφαρμογή του νόμου δημιουργούνται ογδόντα νέες θέσεις ειρηνοδικών.

ΚΑΜΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΦΠΑ

Τα υποδείγματα Α.Π.Υ. και βιβλίου εσόδων εξόδων με ΦΠΑ για δικηγορικές υπηρεσίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα του Δ.Σ. Αθηνών δυστυχώς είναι εντελώς πρόχειρα και δυσνόητα. Αναμέναμε μια πιο οργανωμένη παρουσίαση από τον πρώτο επιστημονικό σύλλογο της χώρας. Για μια ακόμη φορά ένα ανοργάνωτο κράτος αδυνατεί να προσδιορίσει τον τρόπο που θα εισπράξει έναν παντελώς άδικο και παράλογο φόρο που επέβαλε χωρίς διάλογο, ενώ στο κέντρο λήψης αποφάσεων Αθήνα)αρκούνται σε χειρόγραφα υποδείγματα με blanco !!!(υποδείγματα Δ.Σ. Αθήνας). Από την άλλη μια μέρα πριν την επιβολή του ΦΠΑ κανείς δεν γνωρίζει πως ακριβώς θα εκδίδονται οι ΑΠΥ των δικηγόρων (π.χ. τι θα γίνει με τα παράβολα και τις αποδείξεις για την υπογραφή συμβολαίων;)αλλά και πως θα συμπληρώνονται τα βιβλία εσόδων εξόδων. Ευτυχώς η Δράμα αύριο έχει επίσημη αργία, άρα όσοι αντιμετωπίσουν πρώτοι το πρόβλημα θα μας ενημερώσουν.....

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

σε λίγες ημέρες καλείστε να δώσετε κατά συνείδηση την ψήφο σας στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο εισηγείται η Κυβέρνηση και το οποίο θα αλλάξει ριζικά το συνταξιοδοτικό καθεστώς στην Ελλάδα.
Γνωρίζετε όλοι σας πολύ καλά, πόσο έντονη είναι η κοινωνική αντίδραση απέναντι στις επικείμενες αλλαγές και πόσο λίγο πιστεύουμε όλοι μας (φορείς και εργαζόμενοι), ότι οι αλλαγές αυτές θα ενισχύσουν την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, εξασφαλίζοντας μια αξιοπρεπή σύνταξη για εμάς και τα παιδιά μας.
Η διάσπαση της συντάξεως μεταξύ Βασικής και Αναλογικής, με την παροχή εγγυήσεως του Δημοσίου μόνο κατά το τμήμα της βασικής, αποτελεί μια κεφαλαιώδη οπισθοχώρηση του κοινωνικού κράτους έναντι των υποχρεώσεων του στο ασφαλιστικό σύστημα. Η πρόβλεψη αυτή σημαίνει πρακτικά, ότι εάν για τον οποιοδήποτε λόγο τα οικονομικά των Ταμείων δεν επιτρέπουν την χορήγηση της αναλογικής συντάξεως, τότε θα καταβάλλεται μόνο η βασική, η οποία ουσιαστικά έχει καθαρά προνοιακό χαρακτήρα.
Οι επιστημονικοί φορείς, που συναποτελούν το ΕΤΑΑ, περάν των λοιπών διαφωνιών, που εκφράζουμε συνολικά για τις επικείμενες αλλαγές και δη για την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, των ετών ασφάλισης και την μείωση των συντάξεων, διαφωνούμε ριζικά στην διάρθρωση των ασφαλιστικών ταμείων, στην χρηματοδότηση τους και την επένδυση των περιουσιακών τους στοιχείων.
Όπως γνωρίζετε, το ΕΤΑΑ είναι ένα εξαιρετικά βιώσιμο Ταμείο και η βιωσιμότητα του δεν οφείλεται βεβαίως στην κρατική χρηματοδότηση, η οποία ελλείπει εδώ και χρόνια, αλλά κυρίαρχα στην υψηλή σχέση, που διαθέτει μεταξύ ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Η βιωσιμότητα του στηρίζεται επίσης, στις αυξημένες εισφορές, που καταβάλλουν τα μέλη του καθώς και στην προσεκτική και συνετή διαχείριση του ενεργητικού του.
Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, η οποία υπαγορεύεται μέσω των προβλέψεων του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ φαίνεται, ότι οδηγεί μαθηματικά στην ενοποίηση του ΕΤΑΑ με άλλους ασφαλιστικούς φορείς, με στόχο την δημιουργία ενός ενιαίου ταμείου αυταπασχολούμενων. Παρά το γεγονός, ότι μια τέτοια ρύθμιση δεν εισάγεται κατ�αρχήν στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, είναι προφανές, ότι θα ακολουθήσει είτε με την μορφή τροπολογίας είτε με αυτοτελή νόμο, με καταστροφικές βεβαίως συνέπειες για το ασφαλιστικό μας ταμείο, καθώς θα κληθούμε να καλύψουμε με την δική μας περιουσία και τις εισφορές των μελών μας, το παθητικό (και μάλιστα αυξημένο) άλλων ασφαλιστικών φορέων.
Η διαχείριση των ενεργητικών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, επίσης, όπως εισάγεται στο άρθρο 46 του νομοσχεδίου και ιδιαίτερα η δυνατότητα δανειοδοτήσεως από τον ένα ασφαλιστικό φορέα στον άλλο, με όρους, που θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θέτει ένα ακόμα επικίνδυνο ενδεχόμενο για το ενεργητικό του ΕΤΑΑ, η περιουσία του οποίου κινδυνεύει να δοθεί «δανεική και αγύριστη» για την κάλυψη των αναγκών άλλων ταμείων.
Αντίστοιχα, η πρόβλεψη, ότι θα εκπονηθούν αναλογιστικές μελέτες για την βιωσιμότητα των επικουρικών ταμείων, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της κατάργησης των επικουρικών συντάξεων, για τις οποίες ωστόσο, οι συνάδελφοι μας έχουν καταβάλλει επί σειρά ετών εισφορές.
Και το παράδοξο τελικά είναι, ότι όλες οι αλλαγές εισάγονται εσπευσμένα, χωρίς καμία σοβαρή αναλογιστική μελέτη, χωρίς καμία ουσιαστική τεκμηρίωση, η οποία να αποδεικνύει την χρησιμότητα των εφαρμοζόμενων μεθόδων και χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδιαίτερα δε τους επιστημονικούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην προσπάθεια διασφάλισης των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων.
Πιστεύουμε, ότι η κοινοβουλευτική λειτουργία σε μια πολιτισμένη κοινωνία είναι φορέας δημοκρατίας. Για τον λόγο αυτό, σας καλούμε να ψηφίσετε κατά συνείδηση, ουσιαστικά και με πολιτική και κοινωνική ωριμότητα, λαμβάνοντας υπόψιν σας, όλες εκείνες τις παραμέτρους, που θα συνδέσουν το όνομα σας, είτε με τον σφαγιασμό του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας είτε με την προάσπιση των κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΠΑΞΙΝΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Τρίτη 29 Ιουνίου 2010

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Συνταγματικά εμπόδια υψώνει η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου τόσο στον τρόπο καθορισμού της βασικής σύνταξης όσο και στην ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, ενώ αντίθετα αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό κώλυμα στη ρύθμιση για την επαναφορά του ΛΑΦΚΑ, με το σκεπτικό ότι είναι αναγκαία λόγω της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων και της περιορισμένης χρονικής ισχύος της μέχρι το 2015.
Το ανώτατο δικαστήριο κατά τη χθεσινή δεύτερη διάσκεψη των μελών του ολοκλήρωσε την επεξεργασία των ρυθμίσεων του ασφαλιστικού νομοσχεδίου και σύμφωνα με πληροφορίες γνωμοδότησε ότι πέντε διατάξεις του παραβιάζουν το Σύνταγμα. Συγκεκριμένα:
- Η ρύθμιση (άρθρο 3 παρ. 2 και 4) που προβλέπει ότι το ποσό της βασικής σύνταξης και οι προϋποθέσεις χορήγησής της για το 2011 καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σύμφωνα με τους δικαστές, παραβιάζει το άρθρο 80 του Συντάγματος το οποίο επιτάσσει αυτά τα θέματα να ρυθμίζονται με νόμο.
- Η διάταξη που ορίζει ότι το κράτος από τη 1.1.2011 δεν καλύπτει κανένα τρέχον ή και μελλοντικό έλλειμμα των επικουρικών ταμείων, κλάδων και των επαγγελματικών ταμείων για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Κρίθηκε ότι είναι αντίθετη με το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου που τελούν υπό την εγγύηση του κράτους.
- Η διάταξη (άρθρο 16) που θέτει περιορισμούς στην απασχόληση των συνταξιούχων με την αναστολή καταβολής της σύνταξης. Κατά την άποψη της Ολομέλειας προσκρούει στο άρθρο 1 της ΕΣΔΑ για την προστασία της περιουσίας.
- Η ρύθμιση (άρθρο 27) για την ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων. Σύμφωνα με τις απόψεις που διατυπώθηκαν, υπάρχει θέμα συνταγματικότητας (άρθρο 101) ως προς την εφαρμογή της διάταξης που προβλέπει ότι όλοι οι νεοδιοριζόμενοι στο Δημόσιο από 1.1.2011 θα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. Εντοπίστηκε πρόβλημα ως προς τους υπαλλήλους της Βουλής για τους οποίους απευθύνεται σύσταση να υπάρξει ρύθμιση με βάση τον Κανονισμό της Βουλής.
- Κρίθηκε ότι υπάρχουν ασάφειες ως προς τους όρους συνταξιοδότησης των επιζώντων συζύγων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (άρθρο 13), γι' αυτό και ζητείται να θεσπιστεί πληρέστερη ρύθμιση ως προς τους δημοσίους υπαλλήλους με βάση την αρχή της ισότητας.
themistopolos.blogspot.com

ΜΗΔΕΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΦΠΑ .....

Ρεπορτάζ : Σίλα Αλεξίου
(από ΤΑ ΝΕΑ)


Παραστάσεις στα δικαστήρια: μηδέν. Παραστάσεις σε συμβόλαια: μηδέν. Αυτός ο αριθμός καταγράφεται δίπλα στο όνομα 4.127 και 8.821 δικηγόρων της Αθήνας αντιστοίχως και 720 δικηγόρων του Πειραιά και απεικονίζει την επαγγελματική δραστηριότητα που είχαν το 2009! Oι κινητοποιήσεις των δικηγόρων, ως αντίδραση για την επιβολή ΦΠΑ στις
νομικές υπηρεσίες, έφεραν για άλλη μια φορά στην επιφάνεια τα προβλήματα ενός υπερκορεσμένου κλάδου, για τον οποίο οι απόψεις διίστανται. Η εντύπωση που κυριαρχεί στο κοινωνικό σύνολο για τους δικηγόρους, επηρεασμένη προφανώς από τις φημολογούμενες αμοιβές που φέρονται να εισπράττουν οι λίγοι- συγκριτικά με τον συνολικό αριθμό- ακριβοπληρωμένοι ποινικολόγοι δεν αφήνει περιθώρια συμπόνιας για τον κλάδο.
Η πραγματικότητα ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία, είναι μάλλον αποθαρρυντική για τους νέους- φοιτητές της Νομικής ή και ασκούμενους- που δεν προορίζονται για το γραφείο του μπαμπά ή της μαμάς τους. Αν λάβει κάποιος υπόψη του ότι μόνο 283 δικηγόροι της Αθήνας- σε σύνολο 21.602- είχαν 150 και άνω παραστάσεις στα δικαστήρια το 2009, ενώ 10.019 είχαν από μηδέν έως πέντε παραστάσεις, αντιλαμβάνεται ότι η κατάσταση δεν είναι καθόλου ρόδινη. Στους δικηγόρους πάντως που δεν έχουν καμιά παράσταση θα πρέπει να συμπεριληφθούν και εκείνοι που δεν ασκούν το επάγγελμα, παρά το γεγονός ότι είναι μέλη δικηγορικών συλλόγων.
Το ΦΠΑ
Η επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις αιτιάσεις της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καθιστώντας έως και απαγορευτική για τον πολίτη την προσφυγή στη Δικαιοσύνη. «Τον ΦΠΑ δεν θα τον πληρώσει ο δικηγόρος, αλλά ο πολίτης ο οποίος θα απολαύσει τις υπηρεσίες του. Ο δικηγόρος αν τον εισπράξει, απλώς θα τον αποδώσει. Αρα αυτός που θα επιβαρυνθεί θα είναι ο πολίτης. Ειδικά αυτός που έχει χαμηλό εισόδημα, όχι μόνον θα επιβαρυνθεί μεσούσης της οικονομικής κρίσης, αλλά ενδέχεται να αποθαρρυνθεί λόγω οικονομικής αδυναμίας να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Δηλαδή αυτός θα στερηθεί του κατοχυρωμένου, υποτίθεται, δικαιώματός του για εύκολη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, ενώ αυτονόητα θα υποστεί πλήγμα και ο νέος και μαχόμενος δικηγόρος ο οποίος είναι ο δυνητικός φυσικός συνήγορός του», υπογραμμίζει ο αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας Δ. Κατσαρός.

Η επιβολή ΦΠΑ ωστόσο ενέχει και έναν άλλο κίνδυνο. «Τόσα με απόδειξη, λιγότερα χωρίς απόδειξη. Εκεί θα μας οδηγήσουν», λέει στα «ΝΕΑ» δικηγόρος από τους πλέον νομοταγείς, προβλέποντας άνθηση της φοροδιαφυγής, όπως συμβαίνει σε άλλους κλάδους (γιατρούς, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς κ.λπ.). Προκειμένου μάλιστα να μην εκληφθεί η αντίδραση κατά της επιβολής ΦΠΑ ως άρνηση των δικηγόρων να συμβάλουν στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, οι δικηγορικοί σύλλογοι τονίζουν ότι εκτός της προείσπραξης του φόρου εισοδήματος των δικηγόρων που έχει θεσμοθετηθεί εδώ και χρόνια, έχουν προτείνει να επεκταθεί η προείσπραξη και σε άλλες δικηγορικές υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλίζονται μ΄ αυτόν τον τρόπο δημόσια έσοδα χωρίς να επιβαρύνεται ο πολίτης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΠΑ ΑΠΟ Δ.Σ.ΑΘΗΝΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π.Α.

Mε το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄58/23-4-2010) άρθρο 62 παρ.3 εισάγεται Φ.Π.Α. στους δικηγόρους. Αρθρο 92 παρ. 1 ιστ΄: Ορίζει ημερομηνία εφαρμογής του νόμου την 1-7-2010.
Δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης από το Δικηγόρο στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. Αυτή θα γίνει αυτόματα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
Διευκρινιστικά έχει εκδοθεί η ΠΟΛ 1100/24-6-2010(για τους δικηγόρους κεφ ΙV)
Η ΠΟΛ 1100 έχει αναρτηθεί στα sites του Συλλόγου dsa.gr και dsanet.gr
Στοιχεία �Βιβλία: Δεν χρειάζεται θεώρηση νέων βιβλίων και στοιχείων
Στα βιβλία θα πρέπει αφού προηγηθεί σ�αυτά ειδική διαγράμμιση από το δικηγόρο (ΦΠΑ εσόδων - ΦΠΑ εξόδων) τα ποσά του ΦΠΑ Θα καταχωρούνται σε διαφορετικές στήλες (θα ακολουθήσουν λεπτομερέστερες οδηγίες με υποδείγματα τήρησης βιβλίου και έκδοσης ΑΠΥ ).
Ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται στο σύνολο της ονομαστικής αξίας του γραμματίου προείσπραξης αμοιβής δικαστηρίων και συμβολαίων και θα επιστρέφεται από το ΔΣΑ στο δικηγόρο για να κάνει ο ίδιος την δήλωσή του και την απόδοση ΦΠΑ. Η παρακράτηση ποσοστού του 12% (δικαστήρια) και 35% (συμβόλαια), καθώς και του φόρου 15% θα συνεχίσει να γίνεται όπως και μέχρι σήμερα.
Η διαφορά ΦΠΑ εσόδων �ΦΠΑ εξόδων θα πρέπει να αποδίδεται στη ΔΟΥ. ΦΠΑ 23% επιβάλλεται και σε όλες τις υπόλοιπες αμοιβές του δικηγόρου και εισπράττεται απο αυτόν και αποδίδεται με την περιοδική δήλωση.
Η πάγια αντιμισθία εξαιρείται από την επιβολή ΦΠΑ.
Δηλώσεις:
Η υποβολή περιοδικής δήλωσης για απόδοση του ΦΠΑ θα γίνεται ανά 3μηνο (για βιβλία Β΄ κατηγορίας) και ανά μήνα (για βιβλία Γ΄ κατηγορίας). Με την έναρξη εφαρμογής του Ν. 3842/2000 την 1-7-2010, η πρώτη περιοδική δήλωση καταλαμβάνει το τρίμηνο μέχρι 30.9.2010 και υποβάλλεται από τους δικηγόρους με βιβλία Β΄ κατηγορίας από την 20.10.2010, συνεχίζει δε ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.
Εκτός της προσωρινής δήλωσης θα πρέπει να υποβάλλεται και εκκαθαριστική δήλωση μία φορά το χρόνο. Η προθεσμία για την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης αρχίζει από 25 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους για τους δικηγόρους με βιβλία Β΄ κατηγορίας και από 10 Μαΐου για τους δικηγόρους με βιβλία Γ΄ κατηγορίας (Ν. 2859/2000 άρθρο 38 παρ.1).
Θα ακολουθήσει έκδοση εγχειριδίου με υποδείγματα και ερωτήσεις-απαντήσεις.

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010

Τι σημαίνει η επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες? Η άποψη ενός μέλους του Δ.Σ Αθηνών

Θεόδωρος Συμεωνίδης, εκπρόσωπος της Εναλλακτικής Παρέμβασης στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας

Ύστερα από την επιβολή περικοπών στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, ήρθε και η σειρά των δικηγόρων, με την επιβολή ΦΠΑ 21%. Η αντιπρόταση, δε, ήταν η αύξηση των γραμματίων προείσπραξης (της minimum αμοιβής που έχει καθοριστεί, ανάλογα με την υπόθεση και που πληρώνεται με την εκδίκασή της) Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση αύξηση του κόστους πρόσβασης στη Δικαιοσύνη. Ποιον, όμως, επηρεάζει αυτή η αύξηση; Σίγουρα τον εργαζόμενο ο οποίος, προκειμένου να διεκδικήσει το «δίκιο» του, θα υπόκειται σε φορολόγηση και μόνον με την παροχή των υπηρεσιών του δικηγόρου, ήτοι στην κατάθεση της αγωγής. Με την υπάρχουσα, μάλιστα, κατάσταση στην απονομή δικαιοσύνης (εργατικές αγωγές εκδικάζονται ένα περίπου έτος μετά την κατάθεσή τους) θα κρίνεται, πλέον, ασύμφορη η προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Για τους δικηγόρους η ρύθμιση αυτή σημαίνει κατ’ αρχήν δυσβάσταχτη οικονομική επιβάρυνση για τα μικρά και μικρομεσαία γραφεία (πρόσθετη φορολογία, οικονομική επιβάρυνση για τακτική χρήση λογιστή κ.λπ.), ενώ θα συρρικνώνεται και η δικηγορική ύλη. Ουσιαστικά, τα μικρά και μικρομεσαία δικηγορικά γραφεία οδηγούνται στον οικονομικό μαρασμό, προς όφελος των δικηγορικών εταιρειών και χιλιάδες δικηγόροι οδηγούνται στην υπαλληλοποίηση.

Δεν στοχεύει, όμως, μόνον σ’ αυτούς. Άλλωστε, εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, δηλαδή σε μία διευρυμένη επίθεση στον κόσμο της εργασίας, με αύξηση των άμεσων και έμμεσων φόρων και ταυτόχρονη αμφισβήτηση και συρρίκνωση των δικαιωμάτων του. Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ, ως συνέχεια της πολιτικής της Ν.Δ., στόχο έχει τον εργαζόμενο, τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις του. Με την αύξηση του κόστους των δικηγορικών υποθέσεων, η Δικαιοσύνη καθίσταται προνόμιο των «εχόντων και κατεχόντων». Ούτως ή άλλως, η Δικαιοσύνη χρησιμοποιείται και σήμερα ως κατασταλτικός μηχανισμός σε κάθε νεολαιίστικο ή εργατικό αγώνα (προφυλακίσεις αγωνιστών, κήρυξη απεργιών ως καταχρηστικές κ.ά.).

Το ερώτημα που τίθεται είναι: Ποιος μπορεί να ανατρέψει τη νέα αυτή αντιλαϊκή επίθεση; Οι δικηγόροι από μόνοι τους δεν μπορούν:

Πρώτον, λόγω της σημερινής συνδικαλιστικής τους δομής (είναι χαρακτηριστικό ότι οι αποφάσεις της ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων -ούτε καν τα διοικητικά συμβούλια- δεν μπορούν να κινητοποιήσουν τα μέλη τους). Άλλωστε, οι παρατάξεις που υποστηρίζονται από Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στον ΔΣΑ έχουν από κοινού ψηφίσει αύξηση της απαρτίας στους 2.000 συμμετέχοντες, έτσι ώστε να καθίσταται ανέφικτη η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Και δεύτερον, επειδή στους δικηγορικούς συλλόγους υπάρχουν και εκείνοι που επιθυμούν αυτές τις αλλαγές στην άσκηση του επαγγέλματος, λόγω κομματικών και οικονομικών συμφερόντων. Η ανατροπή του Προγράμματος Σταθερότητας είναι, λοιπόν, υπόθεση όλων μας, είτε έχουμε δεχτεί έως σήμερα την αντιλαϊκή επίθεση ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ., Ε.Ε. (όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι), είτε θα τη δεχτούμε στο άμεσο μέλλον.

ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΠΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, αναμένεται από τον Δ.Σ. Αθηνών και την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων η έκδοση αναλυτικού ενημερωτικού φυλλαδίου, τόσο για τα θέματα του ΦΠΑ, όσο και άλλα θέματα του φορολογικού Νόμου 3842/2010, που αφορούν τους δικηγόρους. Ας ελπίσουμε ότι έγκαιρα, όσο έγκαιρα μπορεί πλέον, να έρθει η ενημέρωση.
Η πρόταση του Δικηγορικού Σώματος, για παρακράτηση από τους Συλλόγους και απόδοση προς το Δημόσιο του παρακρατουμένου μέσω των προεισπράξεων ΦΠΑ για λογαριασμό των μελών τους, δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί επειδή προσκρούει σε Κοινοτικές διατάξεις (ο ΦΠΑ είναι Κοινοτικός και όχι Εθνικός πόρος). Για τον ίδιο λόγο ο ΦΠΑ από ότι φαίνεται μέχρι στιγμής θα παρακρατείται στο ύψος της ανεκκαθάριστης αμοιβής των γραμματίων προείσπραξης. Τέλος, οι Δικηγόροι οφείλουμε να υποβάλλουμε περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ανά τρίμηνο και ταυτόχρονα να αποδίδουμε τον ανάλογο ΦΠΑ στη Δ.Ο.Υ.
Μια λύση στο πρόβλημα της απόδοσης ΦΠΑ ανά τρίμηνο, επειδή πρόκειται για μια εντελώς νέα διαδικασία και υποχρέωση, τουλάχιστον στην αρχή και μέχρι την πλήρη εξοικείωσή μας, να καταθέτουμε τα ποσά του ΦΠΑ σε ιδιαίτερο τραπεζικό λογαριασμό, προκειμένου να έχουμε στην διάθεσή μας κάθε τρίμηνο το αντίστοιχο ποσό που θα πρέπει να αποδώσουμε στο Δημόσιο με την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ.
Τέλος, επειδή πιθανολογείται συχνή ανάρτηση ενημερωτικών ανακοινώσεων, να επισκέπτεστε τακτικά το ιστολόγιο αυτό για την ενημέρωσή σας.

νέοι συντελεστές του ΦΠΑ

Μπαράζ αυξήσεων στις τιμές των προϊόντων φέρνουν οι νέοι συντελεστές του ΦΠΑ που θα ισχύσουν απο την Πέμπτη 1 Ιουλίου. 2,5 με 3 λεπτά το λίτρο θα αυξηθεί η αμόλυβδη. Δείτε όλες τις αυξήσεις.


Τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης περιμένουν ο πληθωρισμός να εκτιναχθεί πάνω από το 6% καθώς θεωρείται αδύνατο να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να απορροφήσουν την αύξηση.

Η δεύτερη αύξηση στον ΦΠΑ μέσα στις τελευταίες 80 μέρες θα σημάνει και την αναδρομική αύξηση του φόρου μέσω των λογαριασμών για ρεύμα και τηλέφωνο (σταθερό και κινητό).

Πιο ακριβές θα γίνουν οι υπηρεσίες δικηγόρων, γιατρών και κλινικών καθώς μπαίνει ο ΦΠΑ για πρώτη φορά μπαίνει στις υπηρεσίες τους.

"Φωτιά" αναμένεται να πάρουν τα καύσιμα αφού ο συντελεστής του ΦΠΑ αναπροσαρμόζεται στο 23% κι έστι η μέση τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να αυξηθεί κατα 2,5- 3 λεπτά το λίτρο.

Πιο αναλυτικά, οι νέοι συντελεστές που ισχύουν από την ερχόμενη Πέμπτη είναι οι εξής:

1. O συντελεστής από 21% αυξάνεται σε 23% (αφορά ρούχα, παπούτσια, τηλεπικοινωνίες, έπιπλα, είδη οικιακής χρήσης, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, μεταφορές, καύσιμα, οικοδομικά υλικά, τσιγάρα, αλκοολούχα ποτά, ακίνητα κλπ)

2. O μειωμένος συντελεστής από 10% αυξάνεται σε 11% (αφορά τρόφιμα, μη αλκοολούχα ποτά, ενέργεια, φυσικό αέριο, διαμονή σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς κλπ)

γ) O πολύ χαμηλός συντελεστής από 5% αυξάνεται σε 5,5% (αφορά εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία και θέατρα)

Σημειώνεται πως οι μειωμένοι συντελεστές που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 16%, 8% και 4%.

Σε οποιοδήποτε στοιχείο εκδίδεται με ημερομηνία έκδοσης από την 01.07.2010 ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται με τους νέους αυξημένους συντελεστές, ακόμη και στην περίπτωση που το στοιχείο αυτό αφορά συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή. Το ίδιο ισχύει και για τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται με ημερομηνία από την 01.07.2010 και εφ’ εξής και αφορούν σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2010.

www.newsit.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΛ 1100/ 24.6.2010 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΛ 1100/ 24.6.2010

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 60, 61, 62, 63 και 81 του ν.3842/23.4.2010 (ΦΕΚ 58Α) «αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».

Κοινοποιούμε τις ανωτέρω διατάξεις που αφορούν θέματα ΦΠΑ και παρέχουμε οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Κατάργηση της απαλλαγής των υπηρεσιών δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιμελητών.

Στη νέα διάταξη της περίπτωσης ε', της παραγράφου 1 του άρθρου 22, δεν περιλαμβάνονται τα επαγγέλματα των δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιμελητών, κατά συνέπεια από 1.7.2010 οι υπηρεσίες των προσώπων αυτών υπάγονται στο ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή (23%). Η φορολογητέα αξία συνίσταται στο σύνολο της αμοιβής των προσώπων αυτών, δηλαδή στο συνολικό ποσό που συνιστά την αντιπαροχή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή συνδέεται άμεσα με αυτή.

Ειδικότερα διευκρινίζουμε τα εξής:
1. Όσον αφορά τους δικηγόρους, υπάγεται στο φόρο το συνολικό ποσό που καταβάλλεται ως προείσπραξη στους δικηγορικούς συλλόγους σε όσες περιπτώσεις αυτό προβλέπεται, όπως επίσης και κάθε άλλο ποσό που εισπράττεται συμπληρωματικά ή ανεξάρτητα και αυτοτελώς από αυτό ως αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από τους δικηγόρους θα πρέπει να αναγράφουν τη συνολική αμοιβή που εισπράττεται από τον πελάτη, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τη φορολογία του εισοδήματός τους.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τις ισχύουσες διατάξεις, σε ορισμένες περιπτώσεις η ελάχιστη αμοιβή των δικηγόρων προεισπράττεται από τους δικηγορικούς συλλόγους, κατά την προείσπραξη αυτή θα πρέπει να εισπράττεται και ο αναλογών ΦΠΑ. Στη συνέχεια κατά την απόδοση της αμοιβής στους δικηγόρους, μετά την παρακράτηση των προβλεπομένων κρατήσεων θα αποδίδεται στους δικηγόρους και το σύνολο του ΦΠΑ που έχει εισπραχθεί, προκειμένου να αποδοθεί στο δημόσιο με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ που υποβάλλεται από τους δικηγόρους.
Οι δικηγορικοί σύλλογοι ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τη φορολογική αρχή για τα ποσά που έχουν προεισπράξει για λογαριασμό των δικηγόρων, καθώς και τον αναλογούντα ΦΠΑ, υποβάλλοντας τα στοιχεία αυτά με ηλεκτρονικό τρόπο.
Διευκρινίζεται τέλος ότι οι δικηγόροι που εργάζονται με πάγια αντιμισθία και, κατά τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος θεωρούνται ως μισθωτοί, δεν υπάγονται στο ΦΠΑ για τις εν λόγω αμοιβές.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Υποβολή δήλωσης μεταβολών μετάταξης
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ, οι υποκείμενοι στο φόρο που σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις εντάσσονται σε διαφορετικό καθεστώς ΦΠΑ, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση μεταβολής - μετάταξης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την πραγματοποίηση της μεταβολής.
Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, η ανωτέρω δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την προθεσμία υποβολής της πρώτης περιοδικής δήλωσης που θα υποβληθεί υπό το νέο καθεστώς. Ειδικά για την περίπτωση δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιμελητών, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης μεταβολής, καθώς η απαιτούμενη μεταβολή του μητρώου θα διενεργηθεί αυτόματα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Έκδοση φορολογικών στοιχείων
Υποκείμενοι στο φόρο οι οποίοι σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις εντάσσονται στο καθεστώς ΦΠΑ, όπως δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κλπ., μπορούν να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία που διαθέτουν ήδη, με την προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος είναι επιτηδευματίας θα αναγράφεται διακεκριμένα ο αναλογών ΦΠΑ, ενώ στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι επιτηδευματίας, θα τίθεται σφραγίδα με τη διευκρίνιση ότι στην αντιπαροχή που λαμβάνεται συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ - προσδιορίζοντας τον εφαρμοζόμενο συντελεστή, ή η ένδειξη αυτή θα αναγράφεται χειρόγραφα.

Διακανονισμός παγίων και εμπορευσίμων αγαθών
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ, ο υποκείμενος στο φόρο έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που έχει επιβαρύνει την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, εφόσον τα αγαθά αυτά χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων.
Κατά συνέπεια τα πρόσωπα τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο μέχρι 30.6.2010 και από 1.7.2010 υποχρεούνται στην επιβολή ΦΠΑ, έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου για τα αγαθά που ενδεχομένως κατέχουν την 30η Ιουνίου 2010.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ, ο ΦΠΑ που έχει επιβαρύνει επενδυτικά αγαθά διακανονίζεται εντός πενταετίας από την έναρξη χρησιμοποίησής τους, ανάλογα με τη χρησιμοποίησή τους σε φορολογητέες ή μη πράξεις. (Σχετική η απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C-184/2004)
Κατά συνέπεια τα πρόσωπα τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο μέχρι 30.6.2010 και από 1.7.2010 υποχρεούνται στην επιβολή ΦΠΑ, εφόσον κατέχουν επενδυτικά αγαθά τα οποία αποκτήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας, έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που αντιστοιχεί στα εναπομένοντα έτη της πενταετίας.

3. Για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, οι υποκείμενοι στο φόρο θα πρέπει, κατ' ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην ΠΟΛ.1032/30.3.2010, να συντάξουν απογραφή των εν λόγω αγαθών που κατέχουν στις 30.6.2010, ανάλογα με το συντελεστή ΦΠΑ στον οποίο υπάγονται και να υποβάλλουν δήλωση «αποθεμάτων - μετάταξης - έντυπο 012-ΦΠΑ» εντός δύο μηνών από την μεταβολή δηλαδή μέχρι 31/8/2010. Ο προς έκπτωση φόρος αναγράφεται στα προστιθέμενα ποσά της περιοδικής δήλωσης που υποβάλλεται για την πρώτη φορολογική περίοδο για την οποία υπάγονται στο φόρο.

Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΦΠΑ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Εκδόθηκε η εξαιρετικά επείγουσα ΠΟΛ 1100/24-6-2010 για την επιβολή ΦΠΑ μεταξύ άλλων και σε δικηγόρους από 1-7-2010 από το Υπουργείο Οικονομικών.

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ( 21/6/2010 )


Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπό τον Πρόεδρο του ΔΣΑ κ. Δημήτρη Παξινό, τον Αντιπρόεδρο κ. Θεόδωρο Σχινά και τον Αντιπρόεδρο κ. Δημήτρη Βερβεσό, συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της ΑΔΕΔΥ κ.κ. Σπ. Παπασπύρου και Ηλ. Ηλιόπουλο και τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων, κ. Π. Βαβουγιό καθώς και τους κ.κ. Χ. Βουρδούκη και Σ. Αντωνόπουλο, με θέμα την προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων στο δημόσιο ευρύτερο τομέα και των συνταξιούχων, μετά την περικοπή μισθών και συντάξεων αντίστοιχα, σε εκτέλεση των δεσμεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας.
Στη συνάντηση συμμετείχε ο ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου κ. Γιώργος Κασιμάτης και νομικοί επιστήμονες, με ειδίκευση στο εργατικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.
Μετά ταύτα, οι φορείς αποφάσισαν να συσταθεί ομάδα νομικών, με τη συμμετοχή ειδικευμένων δικηγόρων, υπό την εποπτεία και το συντονισμό του ομότιμου Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου κ. Γεωργίου Κασιμάτη, προκειμένου να εξετασθούν και να καθορισθούν στη συνέχεια οι δικαστικές πρωτοβουλίες, που θα αναληφθούν σε σχέση με τα μέτρα εφαρμογής του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας, που θίγουν το σύνολο των εργαζομένων, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τους ελεύθερους επαγγελματίες και συνταξιούχους.
Μεταξύ άλλων, επισημάνθηκε, ότι οι διατάξεις του ν. 3845/2010, πάσχουν τυπικής και ουσιαστικής συνταγματικότητας, προσβάλλουν το λεγόμενο «κοινωνικό κεκτημένο» και ανατρέπουν τις θεσμικές εγγυήσεις, που σχετίζονται με το δικαίωμα στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση, στη συνταξιοδότηση. Προσθέτως, οι εν λόγω διατάξεις έρχονται σε αντίθεση τόσο με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου όσο και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ως ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της Ελλάδος, με την εγκυρότητα και την επιστημονική του βαρύτητα, τίθεται επικεφαλής της εν λόγω πρωτοβουλίας, με σκοπό να συμβάλλει αποτελεσματικά στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των μελών της ελληνικής κοινωνίας από την κατάφωρη προσβολή που συντελείται, με την εισαγωγή εκτεταμένων δυσμενών για το κοινωνικό σύνολο μέτρων.

ΚΡΥΟ - ΣΕΖΤΟ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΤΩΡΑ ΒΕΒΑΙΗ ΓΙΑ ΦΠΑ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

Αμετακίνητοι στη θέση τους για την ύπαρξη ελάχιστων αμοιβών και την έκδοση γραμματίων προείσπραξης, οι δικηγόροι καλούν την κυβέρνηση να αποδείξει εάν διαθέτει ίχνος αξιοπιστίας και συνέπειας, παραπέμποντας στις αλλεπάλληλες δεσμεύσεις των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Χαρακτηρίζουν σαθρή την επιχειρηματολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών μέχρι τις 7 Ιουλίου, «δεν αποτελεί θέσφατο όταν διακυβεύονται ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα» και συμφωνούν να κριθεί το ζήτημα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δεδομένου ότι το ίδιο καθεστώς ισχύει και σε άλλες χώρες. Σε περίπτωση που δεν αχθεί η υπόθεση στο ΔΕΚ για οριστική κρίση, όπως έχει συμβεί σε τόσες άλλες υποθέσεις ήσσονος σημασίας, προαναγγέλλουν νέες κινητοποιήσεις.

«Δεν θα επιτρέψουμε», αναφέρουν, «να γίνουν οι υπηρεσίες του δικηγόρου "καταναλωτικό προϊόν", να μπουν σε λογική σουπερμάρκετ, στην αδηφάγο μειοδοσία ενός κακώς νοούμενου ανταγωνισμού. Δεν είμαστε μεταπράτες για να κάνουμε εκπτωτικές προσφορές στην "πραμάτεια" μας».

Για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που σηματοδοτούν για τους δικηγόρους αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μείωση του ποσού της σύνταξης και αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τονίζουν ότι δεν μπορούν παρά να λάβουν δυναμική απάντηση. Οσο για την επιβολή ΦΠΑ επαναλαμβάνουν ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο φόρος του τελικού καταναλωτή, που θα αυξήσει αδικαιολόγητα το κόστος προσφυγής στη Δικαιοσύνη και τελικά θα επιβαρύνει τον μέσο πολίτη. Πάντως, το υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει θέμα αναβολής για την επιβολή ΦΠΑ που θα ξεκινήσει κανονικά από 1η Ιουλίου.

Τέλος, εκτιμούν ότι με τα νέα μέτρα που οδηγούν στην απαξίωση του δικηγόρου θα μπει η οριστική ταφόπλακα στη Δικαιοσύνη, η οποία βρίσκεται υπό κατάρρευση, αν δεν έχει ήδη πτωχεύσει. Ενδεικτικά σημειώνουν ότι για πρώτη φορά στις αστικές υποθέσεις προσδιορίζεται δικάσιμος για το 2014, 2015 και στα διοικητικά δικαστήρια ύστερα από 5 χρόνια.
Ελευθεροτυπία, Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010

Τρίτη 22 Ιουνίου 2010

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Η "ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ" ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ;

Προβληματισμός για τους δικηγόρους
Κλειστά επαγγέλματα
Aρχίζει η διαβούλευση μέσα στον Ιούλιο- Ετοιμο το νομοσχέδιο τον Σεπτέμβριο
Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 [ 10:27 ]
Μικρό μέγεθος γραμματοσειράς Μεσαίο μέγεθος γραμματοσειράς Μεγάλο μέγεθος γραμματοσειράς
Προσθήκη στο Delicious Προσθήκη στο Facebook Προσθήκη στο Newsvine Bookmark

Μέσα στον Ιούλιο θα ξεκινήσει η διαβούλευση για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων.

Η αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή έχει καταλήξει στις τελικές παρεμβάσεις και σύντομα θα παρουσιάσει τις προτάσεις της στους αρμόδιου επαγγελματικούς φορείς, ώστε το τελικό νομοσχέδιο να ψηφισθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου από τη Βουλή. Τη διαδικασία συντονίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θ. Πάγκαλος, ο οποίος αναμένεται να φέρει άμεσα το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα υπάρξει εκ νέου διαπραγμάτευση του υπουργείου Υποδομών με τους ιδιοκτήτες φορτηγών δημοσίας χρήσης. Ωστόσο, το πλέον κρίσιμο ζήτημα, το οποίος προκαλεί ενδοκυβερνητικές έριδες, είναι αυτό των δικηγορικών αμοιβών.

Οι δικηγορικές αμοιβές και η προτεινόμενη από το υπουργείο Οικονομικών κατάργηση των κατώτατων ορίων τους, έχει ήδη από τα μέσα Μαΐου οδηγήσει σε αντιπαράθεση τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χάρης Καστανίδης τάσσεται στο πλευρό των δικηγόρων που θεωρούν ότι η κατάργηση των κατώτατων ορίων στις αμοιβές τους για παραστάσεις στα δικαστήρια δεν θα συμβάλει στην απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών, αλλά αντίθετα θα εκτοξεύσει στα ύψη τη φοροδιαφυγή.

Το υπουργείο Οικονομικών, που έχει καταλήξει στις τελικές ρυθμίσεις, θεωρεί ότι οι δικηγορικές αμοιβές πρέπει να διαμορφώνονται ελεύθερα κι όχι να είναι προκαθορισμένες.

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών λαμβάνει πρωτοβουλίες για την επίσπευση της εφαρμογής του Ν. 3844/2010 για την απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών. Η απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών επηρεάζει τα επαγγέλματα των δικηγόρων, ιατρών, αρχιτεκτόνων, λογιστών, μηχανικών, ναυπηγών, οικονομολόγων, φαρμακοποιών, χημικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη οι υπηρεσίες του υπουργείου έχουν κωδικοποιήσει την κλαδική νομοθεσία έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα η έκδοση των απαραίτητων Υπουργικών Αποφάσεων για την απελευθέρωση των υπηρεσιών. Με τις θεσμικές αλλαγές καταργούνται ή τροποποιούνται διατάξεις που παρεμποδίζουν την ελευθερία εγκαταστάσεως και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών.

Με τις Υπουργικές Αποφάσεις θα επιβάλλεται διοικητική απλοποίηση στον τομέα των υπηρεσιών και θα διευκολύνεται η εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Ενιαίας Εξυπηρετήσεως για τους παρόχους και τους αποδέκτες υπηρεσιών. Η λειτουργία των μοναδικών σημείων επαφής, στα οποία θα εξυπηρετούνται οι επιτηδευματίες άλλων χωρών που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, αναμένεται τον Σεπτέμβριο.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artId=339122&dt=22/06/2010#ixzz0rbs2kYwe

Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Καλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
σε έκτακτη Γενική Συνέλευση
την 24η Ιουνίου 2010 και ώρα 2.00 μ.μ.
στο γήπεδο του ��ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ��
(Ηλία Ζερβού 89 και Σαρανταπόρου)
στον Αγιο Ελευθέριο Αχαρνών

Με θέμα:
Ασφαλιστικό - Φορολογικό - Απελευθέρωση επαγγέλματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΠΑΞΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ;

Τελεσίγραφο της Κομισιόν για τα κλειστά επαγγέλματα
Υπό τον φόβο του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η κυβέρνηση προσπαθεί να κερδίσει χρόνο επικαλούμενη το... Μνημόνιο

Της Ιωαννας Μανδρου

Mε ασφυκτικές προθεσμίες είναι αντιμέτωπη πλέον η κυβέρνηση για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιώνει μέτρα «εδώ και τώρα».

Η Κομισιόν, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», απέστειλε στην ελληνική κυβέρνηση αιτιολογημένη απόφαση με την οποία ζητεί τη λήψη νομοθετικών μέτρων για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων το αργότερο ώς τις 7 Ιουλίου. Η αποστολή της απόφασης συνοδεύεται από τη σαφή προειδοποίηση ότι αμέσως μετά θα προσφύγει κατά της Ελλάδας στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την σύγκληση σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών κ. Χ. Καστανίδη και Δ. Ρέππα.

Η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο επικαλείται, σύμφωνα με πληροφορίες, ως βασικό επιχείρημα την ύπαρξη του... μνημονίου, που δίνει χρονική ευχέρεια μέχρι το τέλος του χρόνου. Στη βάση αυτή θα αποστείλει, λοιπόν, ώς το τέλος του μήνα απάντηση στην Επιτροπή με τις θέσεις της, ζητώντας σύντομη παράταση.

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στα νομικά επαγγέλματα, δικηγόρους και συμβολαιογράφους, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο τόσο του μνημονίου όσο και της Κομισιόν. Με έμφαση τις κατώτατες προσδιορισμένες αμοιβές, αλλά και τους γεωγραφικούς περιορισμούς που επιβάλλει η ελληνική νομοθεσία για την άσκηση των επαγγελμάτων αυτών, όπως και την πλήρη απαγόρευση της διαφήμισης, η κυβέρνηση έχει ανοίξει διάλογο για τις επικείμενες αλλαγές.

Εξαιρούνται

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ό, τι αφορά το επάγγελμα του συμβολαιογράφου, τα πράγματα είναι πλέον σαφή, καθώς με την ενσωμάτωση πρόσφατα στην ελληνική νομοθεσία της περίφημης οδηγίας Μπολγκενστάιν το συμβολαιογραφικό επάγγελμα ουσιαστικά εξαιρείται της απελευθέρωσης.

Για τους συμβολαιογράφους, που σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία ανήκουν στα επαγγέλματα που ασκούν δημόσια εξουσία -θεωρούνται άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί- εκείνο που μένει να ρυθμιστεί στο πλαίσιο της απελευθέρωσης είναι οι αμοιβές τους στις μεγάλες συμβάσεις και τα συμβόλαια μεγάλης αξίας. Αντιθέτως, δεν τίθεται θέμα κατάργησης των γεωγραφικών περιορισμών ούτε και των κατώτατων αμοιβών, που είναι προσδιορισμένες. Αντικείμενο των επικείμενων αλλαγών είναι όμως οι αμοιβές τους, που σήμερα προσδιορίζονται στο 1% στα μεγάλα συμβόλαια και συμβάσεις, οι οποίες και πρόκειται να απελευθερωθούν. Με την απελευθέρωση συμφωνεί και ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος ο οποίος θέτει ως «κόκκινη γραμμή» να μην αυξηθούν οι θέσεις των συμβολαιογράφων.

Οπως δηλώνει στην «Κ» ο πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Γ. Βλαχάκης, «σήμερα οι συμβολαιογράφοι είναι περισσότεροι από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, συνολικά ανέρχονται σε 3.193 σε όλη την Ελλάδα και ο αριθμός αυτός είναι ήδη πολύ μεγάλος».

Αντίθετα με τους συμβολαιογράφους, για τους δικηγόρους υπάρχουν -και ήδη συζητιούνται- θέματα που σχετίζονται με το άνοιγμα του επαγγέλματος. Σε ό, τι αφορά τις γεωγραφικές απαγορεύσεις που επιβάλλει η ελληνική νομοθεσία για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, αλλά και για την απαγόρευση διαφήμισης, επίκεινται αλλαγές.

Γραμμάτιο προείσπραξης

Ομως για τις κατώτατες δικηγορικές αμοιβές, το λεγόμενο γραμμάτιο προείσπραξης της δικηγορικής αμοιβής, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση δεν προτίθεται να προχωρήσει σε κατάργησή του, καθώς εκτιμάται πως το Δημόσιο θα χάσει έσοδα και τα ταμεία θα απολέσουν σημαντικούς πόρους. Ειδικότερα από το ποσό των κατώτατων δικηγορικών αμοιβών, ποσό 15% παρακρατείται υπέρ του Δημοσίου, ενώ 12% υπέρ του Ταμείου Νομικών, ποσά που δύσκολα, υποστηρίζουν όσοι αντιτάσσονται στην απελευθέρωση των αμοιβών, θα εισπραχθούν με άλλο τρόπο. Υπέρ της διατήρησης των κατώτατων αμοιβών τάσσεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χ. Καστανίδης, ενώ οι δικηγορικοί σύλλογοι είναι αρνητικοί σε κάθε απελευθέρωση, εξαγγέλλοντας κινητοποιήσεις.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-6-2010

Κυριακή 20 Ιουνίου 2010

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΟΥ

Η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών Κ.Β.Σ. του έτους 2009 παρατείνεται ως εξής:

- Μέχρι 26 Αυγούστου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.

- Μέχρι 30 Αυγούστου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.

- Μέχρι 3 Σεπτεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.

- Μέχρι 6 Σεπτεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες των παραγράφων 1, 2 και 3 μετακυλίονται ανάλογα.

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Δ.Σ.Δ.

Συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας Παρασκευή 18-6-2010 στις 12.30 μ.μ. στην αίθουσα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας.

Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010

Απόφαση Ολομελειας ΑΠΟΧΗ από τις 23 Ιουνίου έως τις 7 Ιουλίου

Πανελλαδική αποχή από τις 23 Ιουνίου έως τις 7 Ιουλίου αποφάσισε ομόφωνα η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, σε διαμαρτυρία για πιθανή κατάργηση των ελάχιστων ορίων προείσπραξης αμοιβών.
Αποφασίστηκε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, προκειμένου να του εκθέσει τις θέσεις των δικηγόρων για το συγκεκριμένο θέμα. Προγραμματιζεται συλλαλητηριο στην Αθηνα.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΑΠΕΧΟΥΝ ΕΩΣ 07-07-2010

Αποχή από τα καθήκοντα τους αποφάσισαν οι δικηγόροι του Δ.Σ.Λασιθίου, στην Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 14-06-2010.

Η αποχή θα διαρκέσει μέχρι την 07-07-2010, οπότε με νέα Γ.Σ την ίδια μέρα θα
συζητηθούν οι εξελίξεις και θα αποφασισθούν οι νέες κινητοποιήσεις, σε συνδυασμό και με τις αποφάσεις τις Ολομέλειας που θα ληφθούν στις 17 Ιουνίου.

Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010

ΣΧΟΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΞΙΝΟΥ

Ο στόχος ανέκαθεν αυτών που μερικοί εύκολα χαρακτήρισαν "αντάρτες" ή "παρασυναγωγή" ήταν ακριβώς να αφυπνίσουν τους καθεύδοντες ή παραπληροφορούμενους, προκειμένου να υπάρξει συνολική και ενιαία αντιμετώπιση της λαίλαπας των μέτρων. Με την εσωτερική μας αντιπαράθεση χάσαμε χρόνο άνω του μηνός για την ορθή χάραξη του τρόπου αντίδρασης και των μέσων που ενιαία οι δικηγορικοί σύλλογοι έπρεπε να ακολουθήσουν και αναλωθήκαμε σε κόντρες, ανοίκειους χαρακτηρισμούς και κατακερματισμό των αποχών μας, ενώ κρύβαμε το πρόβλημα πάλι κάτω από το χαλί, περιμένοντας το αναπόφευκτα μοιραίο και νομίζοντας ότι ο απο μηχανής θεός θα μας σώσει..
Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ, του οποίου θεωρώ, ότι όλοι οι πρόεδροι, την εντιμότητα, την ακεραιότητα και την αγωνιστικότητα σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητούν, είχε την ατυχία να ενημερώνεται και να πείθεται προφανώς από κογκλάβιο που αλοιθώριζε θετικά προς μεγάλο μέρος των επερχόμενων μέτρων, θεωρώντας (οι παραπάνω) ότι δεν εθίγοντο από αυτά ή τους έθιγαν μόνομέρος από αυτά. Περαιτέρω ο κύκλος των "ειδημόνων" που τον περιβάλει, τον ενημερώνει και τον συμβουλεύει, μέχρι σήμερα κατέληξε σε τραγικές εκτιμήσεις και επομένως και ο τρόπος αντίδρασης κατακερματίστηκε, έμεινε ανοργάνωτος, χωρίς σαφή συνδικασιστικό στόχο και το κυριότερο με ανεπαρκή αρμόδια ενημέρωση των λοιπών προέδρων, αλλά και με μία θλιβερή συντονιστική.
Η σημερινή επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας αποδεικνύει ότι πλέον "τα πέπλα έπεσαν", οι διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις των συμβούλων και παρασυμβούλων αλλά και των ανευθυνουπέυθυνων κυβερνητικών, είτε αναιρέθηκαν είτε η ένταση τους μειώθηκε και το πρόβλημα, που μερικοί έχοντας διαφορετικές εκτιμήσεις είχαμε διαβλέψει, ήρθε πλέον στην επιφάνεια. Δεν είναι αργά, Και τώρα ακόμα την υστάτη ώρα οι σύλλογοι ενωμένοι και με συντονισμένες κινητοποιήσεις αλλά και ηγεσία που ακούει και εκφράζει την πλειοψηφία, μπορούμε να ανατρέψουμε τα επερχόμενα μέτρα. Τρόποι και μέθοδοι υπάρχουν. Ειδικοί εκτός του ΔΣΑ επίσης υπάρχουν και έχουν να εισφέρουν προβληματισμό, εκτίμηση και λύσεις. Ο αντίπαλος είναι απέναντι και όχι μέσα στο χώρο μας.
Την συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων, η πρωτοβουλία που εκφράζεται δια της επιστολής του κ. Παξινού μας βρίσκει όχι μόνο σύμφωνους, αλλά μας εκφράζει απόλυτα και πολλούς μας δικαιώνει..
Την Πέμπτη 17-06-2010 θα πρέπει να κάνουμε την πλέον ουσιαστική ολομέλεια, να παραδεχθούμε αλήθειες,να αναγνωρίσουμε λάθη στις εκτιμήσεις και στην μέχρι σήμερα πρακτική μας και ενωμένοι να διαγνώσουμε τον κοινό αντίπαλο και να αντιδράσουμε συντονισμένα. Τα μπορούμε όλα, αν θέλουμε.
Δημήτρης Π. Στεφανίδης Πρόεδρος του ΔΣ Φλώρινας (του μικρού και επαρχιακού Συλλόγου)

Τρίτη 15 Ιουνίου 2010

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΞΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.ΧΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΥ

Χίος, 14-6-2010

Προς τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων

Συνάδελφοι,

Με σημερινή του ανακοίνωση από την ιστοσελίδα του ΔΣΑ (www.dsa.gr) ο κ. Παξινός επιχειρεί πλήρη αλλαγή της μέχρι τώρα στάσης του και υιοθετεί τις θέσεις της πλειοψηφίας της Ολομέλειας. Η μεταβολή αυτή επιχειρείται 3 ημέρες πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Ολομέλειας την 17-6-2010 στη Θεσσαλονίκη και με δεδομένη τη διαμορφωμένη άποψη μεταξύ των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων για αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Ωστόσο, ασχέτως των λόγων.......

για τους οποίους συντελείται, αποτελεί δικαίωση τόσο των θέσεών, όσο και των κινητοποιήσεών που οργάνωσαν με τεράστιες θυσίες οι μαχόμενοι δικηγόροι των περιφερειακών δικηγορικών συλλόγων.

Στην προσεχή συνεδρίαση της Ολομέλειας θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα η διασαφήνιση των θέσεών μας και ο σχεδιασμός των κινητοποιήσεων ώστε να μην αιφνιδιαστούμε από νομοθετικές ρυθμίσεις μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και η πλήρη ενημέρωση μας για τη λειτουργία των επιτροπών που έχει ορίσει η Ολομέλεια και συνδιαλέγονται με Υπουργεία, καθώς και η οργάνωση γραφείου τύπου.

Ακόμη, σήμερα και σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το εκδοτικό συγκρότημα Λαμπράκη http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231048643) προαναγγέλλεται η αναβολή έκδοσης των εγκυκλίων περί επιβολής του Φ.Π.Α. για το Σεπτέμβρη, δήθεν λόγω φόρτου εργασίας. Αγνοούμε τον πραγματικό λόγο που οδήγησε σε αυτή την αναβολή, αφού είναι διαπιστωμένο ότι η παρούσα κυβέρνηση, όταν το επιθυμεί, λαμβάνει μέτρα μέσα σε μία νύκτα!

Ασχέτως αν η ενέργεια αυτή εντάσσεται στα πλαίσια κάποιας διαπραγμάτευσης, διαφαίνεται και από αυτή την εξέλιξη ότι οι κινητοποιήσεις μας πιάνουν τόπο και επανακαθορίζουν το πλαίσιο της μελλοντικής διαπραγμάτευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣΧ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΞΙΝΟΥ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ.Α.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή για τον τόπο και το επάγγελμα - λειτούργημα. Η διασπάθιση, η καταλήστευση του δημόσιου χρήματος χωρίς ουδεμία απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους, οδήγησε την χώρα σε ηθική και οικονομική χρεοκοπία και μας έθεσε υπό τις οδηγίες- εντολές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Αυτοί που πρώτοι κλήθηκαν να καταβάλουν το τίμημα της κρατικής ανομίας είναι οι ολιγότερο ή καθόλου ευθυνόμενοι και κυρίως οι συνταξιούχοι των 600 και 800 ευρώ. Αυτοί που δεν κλήθηκαν να πληρώσουν το λογαριασμό είναι αυτοί που απομύζησαν και απομυζούν τον εθνικό πλούτο. Δηλαδή αυτοί που χρεοκόπησαν την χώρα και την κατευθύνουν στα χέρια των κερδοσκόπων, όπως με τον καταχρεωμένο ΟΣΕ και εκποιούν στρατηγικούς χώρους και εδάφη της χώρας με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον. Όλα πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας και οι κερδοσκόποι σπεύδουν να επωφεληθούν αυτής της μοναδικής ευκαιρίας.

Η Δικαιοσύνη, το βάθρο της Δημοκρατίας, ο καθρέφτης ενός Κράτους Δικαίου, εξακολουθεί να είναι στις τελευταίες προτεραιότητες της Κυβέρνησης, παρά τις προσπάθειες του αρμόδιου Υπουργού. Οι υποθέσεις προσδιορίζονται το 2014 ή και 2015, ενώ οι ανάγκες ακόμη και σε αναλώσιμα υλικά δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν στοιχειωδώς και αναγκάζουν τις διοικήσεις των Δικαστηρίων να προσφεύγουν στην βοήθεια των Δικηγορικών Συλλόγων. Αρνησιδικία και διάλυση είναι τα χαρακτηριστικά που επικρατούν στο χώρο της Δικαιοσύνης σε βαθμό που ο καθείς αναρωτιέται αν η αποκαλούμενη Δικαιοσύνη λειτουργεί πράγματι ή είναι μόνο στα χαρτιά και στο ιδεατό, για φιλοσοφικές συζητήσεις και αναζητήσεις.

Οι δικηγόροι, πράξαμε σχεδόν πάντοτε το καθήκον μας με αίσθημα υψηλής ευθύνης και είμαστε αυτοί που κυρίως πληττόμαστε από την υποβάθμιση και κυρίως την μη λειτουργία της Δικαιοσύνης , αφού αποτελεί το μοναδικό μέσο βιοπορισμού της πολύ μεγάλης πλειοψηφίας. Είμαστε αυτοί που παρά τα προβλήματα επιβίωσής μας , ήμασταν πάντα μπροστά σε αγώνες κοινωνικούς, αγώνες για την Δημοκρατία, την ελευθερία, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Τα ίδια βεβαίως περίπου, προβλήματα ισχύουν για τους περισσότερους επαγγελματικούς κλάδους. Δεν ισχύουν όμως για τους διαφόρων ειδών συμβούλους και παρασυμβούλους που σαν βδέλλες εξακολουθούν να απομυζούν, ότι απέμεινε από το αποστεωμένο ελληνικό πελατειακό κράτος, που εξακολουθεί να εμφανίζεται χαμογελαστό, ειρωνικό, υπερήφανο για όσα έπραξε.

Σε καμία άλλη χώρα αυτού του ταλαίπωρου πλανήτη δεν παρατηρείται το φαινόμενο να επιβραβεύεται η ασέβεια στους θεσμούς, η ανομία, η κατεργαριά και να τιμωρείται ο μη έχων στον ήλιο μοίρα συνταξιούχος. Η εξήγηση μπορεί να λυθεί μεταφυσικά με την έννοια της τιμωρίας του, που εμπιστεύθηκε την πολιτεία και έδωσε τα νιάτα του για την ευημερία της χώρας, που κατάληξε στην ευημερία των πολύ ολίγων, που με τον έλεγχο των ΜΜΕ και μερίδα πολιτικών κυριαρχεί και καταδυναστεύει τον τόπο επιβάλλοντας την σιωπή και την ανομία. Ήλθε όμως η ώρα που πρέπει να πούμε το μεγάλο ΟΧΙ, που θα σφραγίσει μια εποχή και θα δώσει ένα μήνυμα αξιοπρέπειας, αισιοδοξίας και ελπίδας.

Είμαστε αυτοί που συμμετείχαμε σε «διάλογο» για όλα τα θέματα που μας απασχολούν και απασχολούν ευρύτερα την Ελληνική κοινωνία. Θελήσαμε και δώσαμε ένα μάθημα δημοκρατίας, ένα μάθημα συμμετοχής και συνδρομής στα κοινωνικά δρώμενα, στα δρώμενα και στον δικό μας χώρο. Φαίνεται ότι τον διάλογο και την εξαγγελθείσα από τον Πρωθυπουργό διαβούλευση, την εκλαμβάνουν ως επικοινωνιακό παιχνίδι στο πλαίσιο ενός νεολαικϊσμού που ωθεί στον απόλυτο αποπροσανατολισμό. Οι διαπιστώσεις αυτές είναι διαπιστώσεις της πλειοψηφίας του Ελληνικού λαού, που μπρος στο χάος, στην άγνοια, τον φόβο του μέλλοντος, την απαξίωση του πολιτικού κόσμου και των θεσμών, αποσβολωμένος και απογοητευμένος κλείνεται στο καβούκι του, μελαγχολικός και απογοητευμένος.

Ως να μην έφθανε όλη αυτή η τραγωδία και παρά τον υφιστάμενο υποτίθεται «διάλογο» η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να καταργήσει τις προεισπράξεις, από τις οποίες ποσοστό παρακρατείται για την λειτουργία των Δικηγορικών Συλλόγων, των ασφαλιστικών ταμείων, των διανεμητικών λογαριασμών, εκμεταλλευόμενη την αιτιολογημένη γνώμη της Κομισιόν, παρά τις τεκμηριωμένες θέσεις μας και την πρότασή μας η υπόθεση να κριθεί από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Θα ακούσετε πολλά από την άλλη πλευρά, θα ψελλίσουν, θα κραυγάσουν είτε μόνοι τους, είτε μέσω των εντεταλμένων συμβούλων τους για την αναγκαιότητα. Εμείς ζητούμε το θέμα να κριθεί από το ΔΕΚ και να συνεχισθεί ο διάλογος με αφορμή το μνημόνιο, την οδηγία για την εσωτερική αγορά, όπως δεσμεύθηκαν και καλόπιστα αποδεχθήκαμε έναν διάλογο δημοκρατικό. Φαίνεται όμως, μέχρις στιγμής ότι έχομε να κάνουμε με αναξιόπιστους συνομιλητές, που κρύβονται πίσω από την προσωρινή τους θέση, από την ένδεια των επιχειρημάτων τους, την άγνοια της πραγματικότητας, την αλαζονεία της όποιας εξουσίας τους.

Συνάδελφοι, συμπολίτες,

Ουδείς είναι σε θέση με μία μονοκονδυλιά, να σβήσει ότι έχει γραφεί με ανεξίτηλο μελάνι. Να διαγράψει τους Δικηγορικούς Συλλόγους και την αποστολή τους, να καταργήσει ταμεία και διανεμητικούς λογαριασμούς, να εξαφανίσει στρατιές νέων συναδέλφων. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ουδείς είναι σε θέση να μεταχειρίζεται και να μετατρέπει την γνώση, σε αγοραίο αγαθό, σε πατάτα και καρπούζι. Ουδείς μπορεί να μετατρέψει τους Δικηγορικούς Συλλόγους σε εξωραϊστικούς συλλόγους, ή επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης.

Δυστυχώς δεν μας απομένει άλλος δρόμος από το να προστατεύσουμε ό,τι κτίσαμε σχεδόν από την σύσταση του ελληνικού κράτους. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι έχουν ιστορία 150 ετών. Έχουν μία καταξιωμένη πορεία και αποτέλεσαν επάλξεις για αγώνες επιστημονικούς, κοινωνικούς, επαγγελματικούς, πολιτικούς. Αγώνες για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και τον απεγκλωβισμό της από τα δεσμά της εκτελεστικής εξουσίας και των πλοκαμιών της. Είμαστε αποφασισμένοι να πράξουμε το καθήκον μας, απέναντί σας και απέναντι της ελληνικής κοινωνίας.

Συμπαραστάτες σ'αυτόν τον αγώνα σας θέλουμε όλους. Γνωρίζουμε τα σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Οφείλουμε όμως να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπειά μας ως επιστημόνων, επαγγελματιών, αλλά και ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης, που αποτελεί την ύστατη δικλείδα ασφαλείας και προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων από τη συστηματική και ανελέητη προσβολή που δέχονται. Οφείλουμε να αγωνιστούμε για την αποτελεσματική λειτουργία της Δικαιοσύνης, που μόνο κατ' όνομα υπάρχει για να καταδυναστεύονται καθημερινά δικηγόροι, οι εντολείς τους, μάρτυρες στο ενδεχόμενο εκδίκασης της υποθέσεώς τους μετά 5 και 10 χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε να αγωνιστούμε για την επιβίωση του κλάδου των δικηγόρων. Ιδιαίτερα των νέων και των οικογενειών τους. Κάποιοι θέλουν να ξεχνούν τον θεσμικό μας ρόλο. Οφείλουμε να τους τον υπενθυμίσουμε και να ταχθούμε επικεφαλής στον αγώνα που εν τέλει θα είναι για το καλό της ελληνικής κοινωνίας. Διότι θα καταλάβουν όλοι, ότι στην εποχή της αναίδειας, της αλαζονείας, της απληστίας και της ανομίας, υπάρχουν κάποιοι που τολμούν.

Ζητάμε την στήριξή σας στις αποφάσεις που θα ληφθούν και σχετίζονται άμεσα με το μέλλον όλων μας και το χρέος μας στις επόμενες γενιές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΠΑΞΙΝΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΕΧΟΥΝ ΕΩΣ 7 Ιουλίου 2010

Η Γενική Συνέλευση ταυ Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας με την με αρ. 4/14 -06-2010 απόφασή της αποφάσισε την αποχή από τα καθήκοντα των μελών του από 15 Ιουνίου 2010 μέχρι και 7 Ιουλίου 2010, διαμαρτυρόμενο:


--------------------------------------------------------------------------------

Για την συνειδητή εκ μέρους της κυβέρνησης απαξίωση του Λειτουργήματος των δικηγόρων μέσα από επιλεκτικές επικοινωνιακές διαρροές και την συνειδητή προσπάθεια κατασυκοφάντησης τους με απαράδεκτες γενικεύσεις κι αναγωγή σε κανόνα της επαγγελματικής συμπεριφοράς μεμονωμένων συναδέλφων, κι όλα αυτά όταν η πλειοψηφία τους αποτελείται από μαχόμενους δικηγόρους, νέους συναδέλφους, άνδρες και γυναίκες παυ εργάζονται και λειτουργούν στο χώρο της Δικαιοσύνης,

Εκφράζει την αντίθεση του στην στοχοποίηση του δικηγορικού κόσμου μέσα από δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών αλλά και οτην επιχειρούμενη εξαθλίωση των δικηγόρων και ειδικά των νέων μέσα από το νόμο 3845/2010 και 3844/2010 (οδηγία Μπολκεστάιν) και το παράρτημα IV του μνημονίου μέτρων στήριξης της Ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης και του ΔΝΤ, γεγονός που θα οδηγήσει αντικειμενικά πολλούς συναδέλφους στην απόλυτη ένδεια .

Τέλος, εκφράζει την αλληλεγγύη του στους εργαζόμενους του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, στους συνταξιούχους και στους συναδέλφους επιστήμονες που αντιμετωπίζουν με το πιο οδυνηρό τρόπο τα άδικα και ανάλγητα μέτρα της Κυβέρνησης.Ο Πρόεδρος

Χρυσόστομος Γ.Κεβρεκάκης

Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΕΧΟΥΝ ΕΩΣ την 7η Ιουλίου 2010

Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, σε συνεδρίασή της, στις 14 Ιουνίου 2010, αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία την αποχή των μελών της από τα καθήκοντά τους από την 15η Ιουνίου 2010 μέχρι και την 7η Ιουλίου 2010, θέλοντας να εκφράσει τη διαμαρτυρία της για την απελευθέρωση του επαγγέλματος, το φορολογικό, το ασφαλιστικό και την εν γένει λαίλαπα κατάλυσης της υπόστασης του δικηγορικού λειτουργήματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Κυμπαρίδης

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ;

Από "ΤΟ ΒΗΜΑ Οn line"

Στον «αέρα» η επιβολή ΦΠΑ σε δικηγόρους και συμβολαιογράφους

Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010 [ 15:38 ]

Περίπου 16 ημέρες πριν από την επίσημη ενεργοποίηση του μέτρου επιβολής ΦΠΑ 23% σε.........

δικηγόρους, συμβολαιογράφους, άμισθους υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιμελητές, οι αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Οικονομικών δεν έχουν ακόμη συντάξει τις σχετικές εγκυκλίους.

Εξ αιτίας της κατάστασης αυτής δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η εφαρμογή του μέτρου να λάβει αναβολή. Οι αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Οικονομικών που θα έπρεπε να είχαν ήδη εκδώσει της εγκυκλίους εφαρμογής του άρθρου 62 του Ν. 3842/2010, με το οποίο καταργήθηκαν οι απαλλαγές του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, δηλώνουν πως λόγω «αυξημένου φόρτου εργασίας», δεν έχουν ακόμη συντάξει τις σχετικές οδηγίες.

Έτσι, 16 ημέρες πριν την επίσημη ενεργοποίηση του μέτρου δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, άμισθοι υποθηκοφύλακες και δικαστικοί επιμελητές, παραμένουν μετέωροι, μη γνωρίζοντας τις προσαρμογές στις οποίες πρέπει να προχωρήσουν. Το πλέον πιθανό θεωρείται η υπαγωγή τους στον ΦΠΑ να αναβληθεί για τον Σεπτέμβριο, ώστε ενδιάμεσα να αποσαφηνιστούν κρίσιμα ζητήματα.

Η αναβολή αυτή θα έχει επίπτωση στον προγραμματισμό εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ανέμενε εισπράξεις περίπου 80 εκατ. ευρώ από τον ΦΠΑ δικηγόρων, συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων. Ειδικά δε από τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Ενδεικτικά, από την 1η Ιουλίου η αγορά πρώτης κατοικίας αξίας 200.000 ευρώ θα επιβάρυνε τον αγοραστή με ΦΠΑ δικηγόρου 260 ευρώ, ΦΠΑ συμβολαιογράφου 400 ευρώ και ΦΠΑ υποθηκοφύλακα 200 ευρώ, ήτοι συνολικά με 860 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση η αναβολή εφαρμογής του ΦΠΑ θα ικανοποιήσει του δικηγόρους της χώρας, οι οποίοι από τον Απρίλιο έχουν προχωρήσει σε σειρά κινητοποιήσεων για το θέμα. Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος υποστηρίζει ότι από το Κοινοτικό Δίκαιο δεν υφίσταται καμία υποχρέωση επιβολής ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες.

Αντίθετα, από το άρθρο 375 της Οδηγίας ΦΠΑ 2006/112/ΕΚ προκύπτει ότι η Ελλάδα έχει απεριόριστο χρονικά δικαίωμα να απαλλάσσει από ΦΠΑ τις υπηρεσίες δικηγόρων.» Δικαιολογητικός λόγος της απαλλαγής ήταν και παραμένει ο χαρακτήρας του λειτουργήματος του δικηγόρου, ο οποίος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός, καθώς και η προστασία του δικαιώματος του πολίτη για ακώλυτη πρόσβαση στα δικαστήρια και παροχή έννομης προστασίας από αυτά.

Σύμφωνα με τους Δικηγορικούς Συλλόγους η απαλλαγή των υπηρεσιών δικηγόρων εντάσσεται στην ομάδα απαλλαγών που χαρακτηρίζονται ως δραστηριότητες γενικού συμφέροντος τις οποίες το κράτος οφείλει να εξασφαλίζει ότι θα παρέχονται με το μικρότερο δυνατό κόστος για τον πολίτη.

Σάββατο 12 Ιουνίου 2010

Ο ΠΑΞΙΝΟΣ ΚΑΛΕΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Αθήνα, 11.6.2010

Αρ.Πρωτ. 2108

Προς- κ. Χάρη Καστανίδη Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καιΑνθρωπίνων Δικαιωμάτων- κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου Υπουργό Οικονομικών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:- κ. Γεώργιο Δημήτραινα Γ. Γ. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-κ. Ηλία Πλασκοβίτη Γ. Γ. Υπουργείου Οικονομικών

Κύριοι Υπουργοί,

Σας καλούμε να παρευρεθείτε στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 και ώρα 12.00΄, στην Θεσσαλονίκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης, στα θέματα της οποίας έχει προστεθεί ως κατεπείγον η απάντηση η οποία πρέπει να είναι έτοιμη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Οικονομικών στις 20 Ιουνίου 2010, ενόψει της ταχθείσης έως 7 Ιουλίου προθεσμίας στην Αιτιολογημένη Γνώμη της Κομισιόν σε σχέση με τις «κατώτερες αμοιβές» και με δεδομένη τη θέση μας ότι η υπόθεση πρέπει να κριθεί από το ΔΕΚ .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΠΑΞΙΝΟΣ

Πέμπτη 10 Ιουνίου 2010

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Κουγιουμτζίδη 3, Τ.Κ. 58100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΤΗΛ. 23820-29756 * ΦΑΞ 23820-81156
info@dsgian.gr * www.dsgian.gr

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ
ΑΠΟ 14.6.2010 ΕΩΣ 18.6.2010

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών, στην έκτακτη συνεδρίασή του της 10-6-2010, αποφάσισε την συνέχιση της αποχής των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων και του λειτουργήματός τους, από την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010 έως και την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση, ενώ θα έχει πραγματοποιηθεί και η Ολομέλεια της 17-6-2010 στην Θεσσαλονίκη.
Συνεχίζουμε την αποχή μας και καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας αλλά και όλους τους δικηγόρους της χώρας, σε διαρκή αγωνιστική εγρήγορση και μαχητική ετοιμότητα, λόγω της πρωτοφανούς κρίσιμης κατάστασης και λόγω της απροσχημάτιστης καταστροφικής επίθεσης που δέχεται ο κλάδος μας, υπό την ανοχή και την απάθεια κάποιων (που όσο τους ανεχόμαστε, γινόμαστε συνένοχοί τους).
Καλούμε όλες τις δυνάμεις του δικηγορικού κόσμου σε συστράτευση και μαζική μάχη για την προάσπιση και την υπεράσπιση των «οσίων και των ιερών» του προαιώνιου νομικού μας κόσμου και πολιτισμού, που δέχονται την πειρατική επίθεση των επικυρίαρχων εισβολέων που ήδη έχουν ψαλιδίσει την εθνική ανεξαρτησία και τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.
Ζητάμε την άμεση συγκρότηση – κατάρτιση της νομικής μας θέσης και την επιθετική ανάπτυξη - άσκηση αυτής, ενόψει της λήγουσας προθεσμίας (7-7-2010) στην αιτιολογημένη γνώμη της Κομισιόν για τις κατώτερες αμοιβές.
Συνεχίζουμε να διαμαρτυρόμαστε για το φορολογικό, το ασφαλιστικό και το θέμα των γραμματίων προεισπράξεων των δικηγορικών αμοιβών και να εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας στους αποικιοκρατικούς νόμους 3844 και 3845/2010.
Ζητάμε την οργανωμένη και συντεταγμένη επικοινωνιακή μας αντεπίθεση για την αποκατάσταση του κύρους του δικηγορικού λειτουργήματος – επαγγέλματος, για την ρεαλιστική επεξήγηση προς την κοινωνία των συνθηκών άσκησης δικηγορίας για την συντριπτική πλειοψηφία των βιοποριζόμενων - μαχόμενων δικηγόρων και για την δημιουργία μετώπων με συνδοκιμαζόμενες κοινωνικές ομάδες, με τις οποίες κάποιοι τεχνηέντως μας ωθούν σε αντιπαράθεση.
Ζητάμε και επιδιώκουμε την ανάπτυξη μαχητικής αντίδρασης και εναντίωσης, στην επιχειρούμενη κατάλυση και κατάρρευση του κοινωνικού ιστού των μικρομεσαίων της χώρας μας (που αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα της μεταπολεμικής οικονομικής ανάτασης και ανάπτυξης της χώρας), με την δημιουργία συμμαχιών και την ανάπτυξη κοινών δράσεων και αγώνων με οργανώσεις εργαζόμενων, υπαλλήλων, επιστημόνων, επαγγελματιών, αγροτών και όλων των δοκιμαζόμενων από τις αντιλαϊκές και εξοντωτικές ρυθμίσεις του περιβόητου μνημονίου.
Ζητάμε την κλιμάκωση και την εντατικοποίηση του αγώνα μας με περισσότερες, δυναμικότερες, αποτελεσματικότερες και πιο ενωτικές κινητοποιήσεις και δράσεις, που αν η συνδικαλιστική μας ηγεσία δεν θέλει να τις βάλει υπό την θεσμική σκέπη της, αποδείξαμε ότι έχουμε και την δύναμη και το θάρρος να τις αναπτύξουμε και περιφερειακά.
Συνάδελφοι, έναν περίπου μήνα μετά την έναρξη του αγώνα, έχουμε κάνει πολλά (έχουμε πετύχει πράγματα ως προς την συνδικαλιστική μας λειτουργία, που ήταν αδιανόητα πριν λίγους μήνες), όμως αυτά τα πολλά μπροστά στον τελικό στόχο και στον μακρύ δρόμο του αγώνα που ακολουθεί είναι πολύ λίγα. Γι’ αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια και μεγαλύτερη ένταση, γιατί όσο κι αν ακούγεται πατριωτικό, επικό ή λυρικό, μάλλον ταιριάζει απόλυτα στην περίσταση: «ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΑΓΩΝ».

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Αναπλ. Πρόεδρος
Αθανάσιος Δ. Ξυνίδης Νικόλαος Καραντζίκος

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΠΕΧΟΥΝ μέχρι και την 18η Ιουνίου 2010

Το Δ.Σ. συνήλθε την Πέμπτη 10 Ιουνίου ώρα 11:π.μ. και αποφάσισε την συνέχιση της αποχής μέχρι και την 18η Ιουνίου 2010.
Επίσης την Παρασκευή 18-06-2010 και ώρα 12:30 στην αίθουσα του κακουργιοδικείου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με θέμα την ενημέρωση των συναδέλφων για όλα τα επίκαιρα θέματα (ασφαλιστικό,ΦΠΑ, απελευθέρωση επαγγέλματος κλπ) καθώς και για τις αποφάσεις της Ολομέλειας η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η συνεδρίαση της Γ.Σ θα επαναληφθεί την Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010 και ώρα 12:30.
Εκ του Δ.Σ.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΩ ΑΠΕΧΟΥΝ ΕΩΣ και την 7η Ιουλίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. ΚΩ ΤΗΣ 9-6-2010

Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Κω, σε συνεδρίασή της, στις 9 Ιουνίου 2010, αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία τη συνέχιση της αποχής των μελών της από τα καθήκοντά τους μέχρι και την 7η Ιουλίου 2010, θέλοντας να εκφράσει τη διαμαρτηρία της για την απελευθέρωση του επαγγέλματος, το φορολογικό, το ασφαλιστικό και την εν γένει λαίλαπα κατάλυσης της υπόστασης του δικηγορικού λειτουργήματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Α. Αβρίθης

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2010

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΝ 17.6.2010

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 9.6.2010

Προς τους κ.κ. Πρόεδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Αγαπητοί Πρόεδροι,

Η Ολομέλεια που είχε προγραμματισθεί για τις 11.6.2010, δεν είναι δυνατόν να συγκληθεί λόγω του προσωπικού μου προβλήματος και σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση, θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη ημέρα Πέμπτη 17.6.2010, ώρα 12:00 στο Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης με τα γνωστά θέματα στα οποία έχει προστεθεί ως κατεπείγον η απάντηση που πρέπει να είναι έτοιμη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Οικονομικών στις 20 Ιουνίου 2010, ενόψει της ταχθείσης έως 7 Ιουλίου προθεσμίας στην Αιτιολογημένη Γνώμη της Κομισιόν σε σχέση με "τις κατώτερες αμοιβές".

Σας αποστέλλεται η Αιτιολογημένη Γνώμη της Επιτροπής και παρακαλώ για τυχόν παρατηρήσεις σας ει δυνατόν το αργότερο έως την Τρίτη 15.6.2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΠΑΞΙΝΟΣ

ΑΠΕΧΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ έως την 7η Ιουλίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Δ.Σ.Λ. την 08.06.2010, και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις δρομολογημένες δυσμενείς για τον κλάδο μας εξελίξεις στο Φορολογικό, το Ασφαλιστικό και την "απελευθέρωση" του επαγγέλματος (οδηγία Μπολκενστάιν και μνημόνιο Τρόικας) αποφασίστηκαν τα εξής:
1. Αποχή των μελών του Δ.Σ.Λ. έως την 7η Ιουλίου 2010, ημέρα για την οποία αποφασίστηκε η εκ νέου σύγκληση της Γ.Σ..
2. Εξουσιοδότηση σε αντιπροσωπεία του Δ.Σ. όπως παραστεί στην Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος την 11.06.2010.
3. Εισήγηση του Δ.Σ.Λ. προς την Ολομέλεια για τη διοργάνωση πανελλαδικού συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας δικηγόρων στην Αθήνα με χρονικό ορίζοντα την 7η Ιουλίου 2010.
4. Πραγματοποίηση συμβολικής κατάληψης του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας σε χρόνο που θα καθοριστεί κατόπιν απόφασης του Δ.Σ..
5. Υιοθέτηση ψηφίσματος του Δ.Σ. Χίου προς έγκριση από την Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Τρίτη 8 Ιουνίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 08 Ιουνίου 2010


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Την Παρασκευή , 28 Μαΐου 2010, συνήλθε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και αποφάσισε με πλειοψηφία 32 έναντι 28 την πραγματοποίηση ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ για το διάστημα από Δευτέρα 07 Ιουνίου έως και Παρασκευή 11 Ιουνίου.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, πρότεινε, διά του Προέδρου του, την πραγματοποίηση επαναλαμβανόμενων κυλιόμενων 48ωρων αποχών, αλλά αυτή έλαβε μόνο 28 ψήφους.
Συνεπώς καλούμαστε να συμμορφωθούμε ως Σύλλογος με την απόφαση της πλειοψηφίας.
Νέα σύγκληση Ολομέλειας ορίστηκε για την Παρασκευή 11 Ιουνίου ή το Σάββατο 12 Ιουνίου 2010, οπότε θα εκτιμηθεί η κατάσταση και θα ληφθούν νέες αποφάσεις.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Μανόλης Αν. Λαμτζίδης Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης

ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΞΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Ο κυνισμός έχει και τα όρια του, πράγμα που μάλλον δεν κατανοεί ο κ. Παξινός, ο οποίος απέστειλε χθες 7.6.2010, την παρακάτω επιστολή στους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Μολονότι δε δεν είμαστε Πρόεδροι Συλλόγων και κατά τύχη ήλθε η επιστολή στα χέρια μας ευθαρσώς δηλώνουμε:

(α) Δεν έχουμε πολύ "κατανόηση" για τα προσωπικά κωλύματα του κ. Παξινού.

(β) Εχουμε αρκετή νοημοσύνη για να κατανοήσουμε τι σημαίνει το "εγκαίρως" (και για ποιούς) της επιστολής του κ. Παξινού.

(γ) Δεν αρκούμεθα στις "εφικτές" κατά τον κ. Παξινό "λύσεις" και δεν απεμπολούμε τα δικαιώματά μας και

(δ) Τέλος, παρακαλούμε πολύ με τη σειρά μας τους κ.κ. Προέδρους να μην έλθουν σε επαφή με βουλευτές που ψήφισαν τα μέτρα και στηρίζουν αυτήν την κυβέρνηση, διότι δεν ανεχόμαστε και πολύ την εθελοδουλεία και τον ραγιαδισμό.
Και επειδή βεβαίως δεν χρειάζεται να συγκαλέσει Ολομέλεια ο κ. Παξινός, αφού η σύγκληση της έχει αποφασιστεί στις 4 Ιουνίου για την Παρασκευή 11 Ιουνίου, ας αφήσει τα ........τερτίπια ο κ. Παξινός και ας ετοιμάζεται για τη θέση που του επιφυλάσσουν η ιστορία και οι παραδόσεις του δικηγορικού σώματος.
skouzekaifilonos.gr

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΞΙΝΟΥ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 7.6.2010


Προς

κ.κ. Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Αγαπητοί συνάδελφοι, η επόμενη Ολομέλεια θα συγκληθεί εγκαίρως μέσα στα όρια που προβλέπεται από τον Κώδικα των Δικηγόρων και παρακαλώ για την κατανόησή σας ενόψει και προσωπικού κωλύματος. Στην Ολομέλεια αυτή θα συζητηθεί κυρίως το θέμα της «Αιτιολογημένης Γνώμης» που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Δημοκρατία της Ελλάδος με αίτημά την άμεση κατάργηση των «ελαχίστων αμοιβών» με τον ισχυρισμό ότι η ύπαρξη τους παραβιάζει τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισσαβόνας (πρώην Συνθήκη Ρώμης) και της οποίας η προθεσμία για απάντηση λήγει στις 7 Ιουλίου 2010.

Θα παρακαλέσω και πάλι, ο κάθε Πρόεδρος μέσα από την αυτοτέλεια του κάθε Δικηγορικού Συλλόγου, να αναλάβει πρωτοβουλία και να παράσχει τη συνδρομή του για την δρομολόγηση των εφικτών λύσεων, ερχόμενος σε επαφή με βουλευτές και παράγοντες της περιφέρειάς του με την παράκληση της σχετικής ενημέρωσης, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν.

Με τιμή

Υπογραφή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΠΑΞΙΝΟΣ

Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010

Δ.Σ.Α. ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Εμμένει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών στις μέρες αποχής, που είχε αποφασίσει
Πηγή: Express.gr 07/06/10-18:53

Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), που συνήλθε εκτάκτως σήμερα, επιβεβαίωσε προηγούμενη απόφασή του για αποχή των δικηγόρων της Αθήνας για σήμερα, 7, και αύριο, 8 Ιουνίου, καθώς και τη μεθεπόμενη Τετάρτη 16 και Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΔΣΑ, οι δικηγόροι κατέρχονται σε δύο διήμερες αποχές «σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το φορολογικό, το ασφαλιστικό και το θέμα των γραμματίων προείσπραξης, τυχόν κατάργηση των οποίων θα οδηγήσει σε κατάργηση των Δικηγορικών Συλλόγων και των Ασφαλιστικών Ταμείων των δικηγόρων και η αντίδρασή μας θα είναι το κλείσιμο των Δικηγορικών Συλλόγων και η ολοκληρωτική αποχή από κάθε δραστηριότητα, όπως έχει ενημερωθεί με την από 22.3.2010 επιστολή μας ο ίδιος ο πρωθυπουργός».

Τέλος, ο ΔΣΑ καλεί τους δικηγόρους «σε αγωνιστική ετοιμότητα κι εγρήγορση».

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ;

Θυελλώδεις άνεμοι πολλών μποφόρ πνέουν στο μέχρι πρότινος ακύμαντο πέλαγος του δικηγορικού συνδικαλισμού, καθώς ο μεν Πρόεδρος του ΔΣΠ ενώπιον της Γ.Σ. του Συλλόγου (η οποία εξελίχθηκε σε ενημέρωση λόγω ελλείψεως απαρτίας) δεσμεύθηκε ότι θα σεβαστεί την απόφαση της Ολομέλειας και στα δύο σκέλη της (δηλαδή και στη συμμετοχή του ΔΣΠ στην Ολομέλεια της 11ης Ιουνίου) και μάλιστα μετά το πέρας της έσπευσε και διόρθωσε τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Π. , η οποία πλέον αναφέρει ότι η Ολομέλεια "θα συνεδριάσει εκ νέου την Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010" , το δε Δ.Σ. του ΔΣΑ επικύρωσε το "πραξικόπημα" του κ. Παξινού, ανεβάζοντας όμως τους τόνους και αναφέροντας ότι η κατάργηση των γραμματίων προείσπραξης " θα οδηγήσει σε κατάργηση των Δικηγορικών Συλλόγων και των Ασφαλιστικών Ταμείων των Δικηγόρων και η αντίδρασή θα είναι το κλείσιμο των Δικηγορικών Συλλόγων και η ολοκληρωτική αποχή από κάθε δραστηριότητα".

Ολα αυτά δημιουργούν το εύλογο ερώτημα που πηγαίνουν τα πράγματα. Μάλιστα το τοπίο γίνεται ακόμη πιο θολό, καθώς ο κ. Μανουσάκης, παρά τη ρητή δέσμευση του

περί σεβασμού της απόφασης της Ολομέλειας και στα δύο σκέλη της, από το πρωϊ της Δευτέρας "διαπραγματευόταν" με Προέδρους δικηγορικών συλλόγων να μη συνεδριάσει η Ολομέλεια στις 11-6-2010 σύμφωνα με την απόφασή της, με αντάλλαγμα να συμφωνηθεί με τον κ. Παξινό να απέχει και ο Δ.Σ.Α. επί πενθήμερο. Προφανώς όμως οι "διαπραγματεύσεις" αυτές απέβησαν άκαρπες και το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. αποφάσισε να διαχωριστεί από τους υπόλοιπους συλλόγους και να επικυρώσει το πραξικόπημα του κ. Παξινού.

Ποιά θα είναι η κατάληξη; Δεν έχει ακόμη κριθεί!

Παρόλα αυτά ένα είναι βέβαιο! Οτι όλο και περισσότεροι δικηγόροι αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τι παιχνίδια παίζονται, να ενημερώνονται και να ενεργοποιούνται ενάντια στα μέτρα και τις "εφησυχαστικές" συνδικαλιστικές ηγεσίες τους. Ως εκτούτου η θύελλα είναι βέβαιο ότι θα δυναμώσει!! Και επειδή στις μεγάλες θαλασσοταραχές και τα μεγάλα σκαριά κινδυνεύουν (ειδικά αν έχουν υποστεί ρήγματα) μέχρι που μπορεί να το φθάσει το σκαρί του κ. Παξινού και βεβαίως όταν βουλιάξει ποιούς θα πάρει μαζί του;
skouzekaifilonos.gr

Κυριακή 6 Ιουνίου 2010

Η ΣΤΑΣΗ ΠΑΞΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Για ποιούς λόγους ο κ. Παξινός εκτέθηκε σε τέτοιο βαθμό στην Ολομέλεια της 4ης Ιουνίου, ώστε για πρώτη φορά μέχρι σήμερα να ηττηθεί κατά κράτος και να απομονωθεί από τους βασικούς υποστηρικτές του;

Πιθανότατα για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων (ή ίσως ο κυριότερος) είναι το παρακάτω ψήφισμα που κατατέθηκε στο σώμα των Προέδρων από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Χίου κ. Τσούρο και το οποίο στα πέντε σημεία του (α) αμφισβητεί ευθέως και με όλο το επιστημονικό κύρος του δικηγορικού σώματος τη νομιμότητα του μνημονίου, (β) επισημαίνει τον κίνδυνο που διατρέχει η δικαιοσύνη από την είσοδο διατοπικών, κεφαλαιουχικών και πολυεπαγγελματικών εταιρειών, (γ) καταδικάζει την κατάργηση κοινωνικών δικαιωμάτων προς όφελος των τραπεζών και των μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών, (δ) αναφέρεται στις συνέπειες που θα έχει η επιβολή Φ.Π.Α. στην απονομή της δικαιοσύνης και (ε) παρακινεί τους δικηγόρους σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις στο πλευρό όλων των εργαζομένων που πλήττονται βάναυσα από τα οικονομικά μέτρα της τρόϊκας και του μνημονίου.

Το ψήφισμα αυτό, μολονότι κατατέθηκε και διαβάστηκε στο σώμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία (εντελώς πραξικοπηματικά) από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας, κ. Παξινό, πλην όμως ήταν σαφές ότι οι Πρόεδροι που τάχθηκαν υπερ της συνέχισης των κινητοποιήσεων , οι οποίοι και πλειοψήφισαν, τάσσονταν και υπερ της ψήφισης του ,ενώ και ο κ. Ξανθόπουλος στην πρόταση του , η οποία και μειοψήφισε. ρητά είχε αναφέρει ότι συντάσσεται με τις παραγράφους 1 και 5 του εν λόγω ψηφίσματος. Ηδη δε το ψήφισμα αυτό έχει υπογραφεί από 27 Προέδρους δικηγορικών συλλόγων (Αιγίου, Αρτας, Βόλου, Γιαννιτσών, Γυθείου, Δράμας, Ευρυτανίας, Θηβών, Ιωαννίνων, Καλαμάτας, Καστοριάς, Κατερίνης, Κιλκίς , Κορίνθου, Κυπαρισσίας, Κω, Λαμίας, Λευκάδας, Μυτιλήνης, Νάξου, Πειραιώς, Ροδόπης, Σύρου, Τρίπολης, Φλωρίνης, Χαλκίδας, Χίου). Είναι δε αξιοσημείωτο ότι μεταξύ των Προέδρων που το υπογράφουν είναι ο Πρόεδρος της Δράμας, κ. Ξανθόπουλος, του οποίου η πρόταση ως προς τις κινητοποιήσεις του κλάδου ταυτιζόταν με αυτήν του κ. Παξινού (για κυλιόμενες διήμερες αποχές) καθώς και ο Πρόεδρος του Πειραιά, κ. Μανουσάκης, ο οποίος μέχρι την Ολομέλεια αυτή είχε λειτουργήσει ως ο βασικός στυλοβάτης των απόψεων του κ. Παξινού!!

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Αφενός μεν ότι η ηγεμονία του κ. Παξινού έφτασε στο τέλος της, αφετέρου δε ότι στο δικηγορικό σώμα πλειοψηφούν πλεόν οι δυνάμεις που επιθυμούν μία άλλη ρότα στο δικηγορικό συνδικαλισμό και μια άλλη πορεία της ελληνικής κοινωνίας.

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΦΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κατά τη συνεδρίαση της την Παρασκευή 4 Ιουνίου εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:

1. Η Ολομέλεια καταγγέλλει στον ελληνικό λαό την αντισυνταγματικότητα του Μνημονίου (Ν. 3845/2010) που υπέγραψε η κυβέρνηση με την τρόικα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ΔΝΤ) και με το οποίο πλήττονται συνολικά τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των ελλήνων πολιτών . Εξάλλου, το Μνημόνιο αντίκειται σε θεμελιώδεις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 7ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, του Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινοτικών Δικαιωμάτων και τις Διεθνείς Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Επιφυλασσόμαστε δε να προσφύγουμε σχετικά στην Ελληνική Δικαιοσύνη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

2. Επικρίνουμε την τακτική του Υπουργού Δικαιοσύνης που παρελκυστικά έδωσε αόριστες διαβεβαιώσεις την ίδια στιγμή που συνυπέγραψε την ψίφιση των νόμων 3844/2010 (οδηγία 2006/123) και 3845/2010 (Παράρτημα IV του Μνημονίου). Οι νόμοι αυτοί θα οδηγήσουν στον γιγαντισμό των μεγάλων δικηγορικών γραφείων και στην παράλληλη εξαθλίωση των νέων και των οικονομικά ασθενέστερων δικηγόρων. Παράλληλα η είσοδος διατοπικών, κεφαλαιουχικών και πολυεπαγγελματικών εταιρειών και η προβλεπόμενη εισαγωγή της διαφήμισης στη δικηγορία οδηγεί σε επικίνδυνες, αδιαφανείς και αντιδημοκρατικές ατραπούς.

3. Καταδικάζουμε την τακτική του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αποδέχεται την κατάργηση κάθε κοινωνικού δικαιώματος προς όφελος των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, των τραπεζών και των μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών. Απαιτούμε από την Κυβέρνηση την ανάδειξη της ασφάλειας δικαίου, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του δημοσίου συμφέροντος που διασφαλίζουν οι υπάρχουσες διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων για τις ελάχιστες αμοιβές. Παράλληλα αντιτιθέμεθα σε τυχόν αύξηση των ελαχίστων αμοιβών τη στιγμή που μισθωτοί και συνταξιούχοι στενάζουν. Ζητάμε άμεση συνάντηση εκπροσώπων της Ολομέλειας με τον κ. Υπουργό Οικονομικών.

4. Eπισημαίνουμε ότι η επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες συνιστά έναν ακόμη έμμεσο φόρο για τον πολίτη. Θα επιφέρει σημαντικότατη περαιτέρω αύξηση κόστους στην απονομή της δικαιοσύνης, διευρύνοντας το ήδη διαμορφωμένο καθεστώς οιονεί αρνησιδικίας για τους μη έχοντες. Και όλα αυτά, παράλληλα με τις άθλιες συνθήκες υλικοτεχνικής υποδομής και τις ελλείψεις δικαστών και προσωπικού.

5. Απευθύνουμε μήνυμα σε όλους τους συναδέλφους μας δικηγόρους για αγωνιστικές κοινητοποιήσεις με ενότητα και αποφασιστικότητα. Η Ολομέλεια θα αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα ώστε να διαφυλαχθούν οι δικηγόροι από την επαπειλούμενη λαίλαπα. Τέλος, και με δεδομένη τη συγκεκριμένη πολιτική και οικονομική συγκυρία και την εκχώρηση εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Κυβέρνηση καλούμε σε συστράτευση το σύνολο των εργαζομένων οι οποίοι πλήττονται βάναυσα από τα οικονομικά μετρα της τρόικας και του Μνημονίου.

Σάββατο 5 Ιουνίου 2010

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Πιθανότατα να μην έχει υπάρξει άλλη τόσο επεισοδιακή Ολομέλεια Προέδρων δικηγορικών συλλόγων μέχρι σήμερα!! Πιθανότατα βεβαίως αυτή να είναι μόνο η αρχή και οι Ολομέλειες που θα ακολουθήσουν να είναι ακόμη πιο επεισοδιακές από τη σημερινή! Το βέβαιο όμως είναι ότι η Ολομέλεια αυτή η οποία αποφάσισε την παράταση της αποχής μέχρι και τις 11 Ιουνίου έληξε με αυτογκόλ του κ. Παξινού, ο οποίος για πρώτη φορά βρέθηκε απομονωμένος και ολοκληρωτικά ηττημένος και αναγκάστηκε να καταφύγει σε πραξικόπημα για να διασώσει την πανταχόθεν βαλλόμενη (αντί)συνδικαλιστική στάση του!!

Αλλά ας δούμε τι έγινε.

Στη σημερινή Ολομέλεια υπήρξε συγκροτημένη και σαφής αντίληψη για τη ρότα του δικηγορικού συνδικαλισμού. Εγιναν πολλές και μεστές τοποθετήσεις από τους Προέδρους των επαρχιακών δικηγορικών συλλόγων, οι οποίες κατέτειναν στην αγωνιστική κινητοποίηση του κλάδου και στη συστράτευση με όλους τους εργαζόμενους ...........

που πλήττονται βάναυσα από τα οικονομικά μέτρα της τρόικας και του Μνημονίου.

Πιο αναλυτικά: Η Ολομέλεια ξεκίνησε με την τοποθέτηση του κ. Παξινού, ο οποίος εν ολίγοις μας είπε ότι είμαστε "εκτός πραγματικότητας" και ότι πρέπει να πληρώνουμε Φ.Π.Α. διότι το απαιτεί το καλό του τόπου!!. Ανέφερε αρκετές φορές με απολογητικό ύφος ότι "δεν είναι προδότης" και ότι έχει "μόνο μία πάγια αντιμισθία", ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι ο κάθε Σύλλογος έχει την "αυτοτέλεια" του. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι σε σε μία αποστροφή του λόγου του ευχήθηκε ότι αυτή δεν είναι η τελευταία ολομέλεια (!!!),

Συνέχισαν με ενημερώσεις οι κ.κ. Μανουσάκης και Σχινάς, οι οποίοι κινήθηκαν σε "τεχνικα" ζητήματα περί της πληρωμής του ΦΠΑ. Ακολούθησαν τοποθετήσεις από τους Προέδρους των Δ.Σ. Βόλου ( Βολιώτης), Λέσβου, ( Βλουτέλλης), Λιβαδειάς (Μπίνιος), Χίου (Τσούρος), Αμαλιάδας ( Λιόσης), Φλώρινας (Στεφανίδης), Σπάρτης ( Δημητρακούλας), .Λευκάδας (Τσάκαλος), Ηλείας (Θεοδώρου), Θεσπρωτίας (Σιντόρης), Θεσσαλονίκης (Λαμτζίδης), Αιγίου (Θεοφάνόπουλος), Αλεξανδρούπολης (Ντίνας), Χανίων ( Ποντικάκης ), Λαρίσης (Σαμαράς), Πειραιώς (Μανουσάκης), Βέροιας (Τσαρουχίδης), Δράμας (Ξανθόπουλος), Πάτρας (Κίτσιος).

Από τις παραπάνω τοποθετήσεις ιδιαίτερη αίσθηση έκαναν οι εξής:

- Του κ. Βολιώτη (Βόλου) ο οποίος κατηγόρησε ευθέως τον κ. Παξινό ότι προσπαθεί να προκαταλάβει την Ολομέλεια με την απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. για διήμερες κυλιόμενες αποχές., ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η στάση του Υπουργού Οικονομικών είναι απαξιωτική και όχι ενθαρρυντική απέναντι στους δικηγόρους και οτι η επιβολή ΦΠΑ στις νομικές υπηρεσίες συνεπάγεται την απώλεια του θεσμικού μας ρόλου.

- Του κ. Τσούρου (Χίου), ο οποίος ανέφερε ότι ζούμε κρίσιμες ημέρες και ότι αυτοί που θέλουν να δώσουμε πίστη σε υποσχέσεις υπουργών υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες υποτιμούν τη νοημοσύνη μας. Εθεσε το θέμα της ανάγκης συνδικαλιστικής ενότητας, η οποία κινδυνεύει από τη στάση του κ. Παξινού, ενώ ακόμη τόνισε ότι είναι αναγκαίο να γίνει Γ.Σ. του Δ.Σ.Α. ώστε να εκφραστούν οι Αθηναίοι συνάδελφοι. Τέλος έθεσε στην κρίση της Ολομέλειας Σχέδιο Ψηφίσματος το οποίο και διάβασε .

- Του κ. Λιόση (Αμαλιάδας), ο οποίος τόνισε ότι πρέπει να αγωνιστούμε για να μην καταργηθεί η εδαφική περιφέρεια άσκησης των καθηκόντων μας και τα διπλότυπα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι μπορεί να "πένονται" οι δικηγόροι αλλά πρέπει να αντισταθούν, άλλως θα γίνουν ραγιάδες και επίσης ρώτησε τι άλλαξε από την εποχή που το θέμα του εδαφικού περιορισμού είχε τεθεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και ο πρώτος (όπως χαρακτηριστικά ανέφερε) που εναντιωνόταν στην κατάργηση του ήταν ο κ. Παξινός.

- Του κ. Στεφανίδη (Φλώρινας), ο οποίος αναφέρθηκε στον Κανονισμό λειτουργίας της Ολομέλειας, ο οποίος ορίζει ότι η μη συμμόρφωση στις αποφάσεις της Ολομέλειας αποτελεί ενέργεια αντίθετη προς το δικηγορικό σώμα, έθεσε πάλι το ζήτημα των πολυεπαγγελματικών εταιρειών, ενώ ακόμη ζήτησε να ψηφιστεί το ψήφισμα που κατατέθηκε από τον κ. Τσούρο για να επικυρωθεί η ενότητα της Ολομέλειας.

- Του κ. Κίτσιου (Πατρών), ο οποίος έθεσε επιγραμματικά ότι αφού δεν επιτεύχθηκε ο στόχος που είχε θέσει η προηγούμενη Ολομέλεια θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε σε αποχή και την επόμενη εβδομάδα.

- Του κ. Λαμτζίδη (Θεσσαλονίκης), ο οποίος ανέφερε ότι έχουμε συνολική αντίθεση για την απελευθέρωση του επαγγέλματος και δεν αντιτιθέμεθα μόνο στην κατάργηση των γραμματίων προείσπραξης όπως αναφέρει ο Δ.Σ.Α και ότι ο εδαφικός περιορισμός είναι συμβατός με την ευρωπαίκη νομοθεσία για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Επίσης αναφέρθηκε στο ασφαλιστικό και στον κίνδυνο κατάργησης της επικουρικής σύνταξης , πρότεινε 48ωρες κυλιόμενες αποχές αλλά τόνισε ότι πρέπει όλοι να σεβαστούν την απόφαση της Ολομέλειας.

- Του κ.Θεοφανόπουλου (Αιγίου), ο οποίος ανέφερε ότι πρέπει να είμαστε σε αποχή μέχρι τις 7 Ιουλίου που είναι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάρτιση της έκθεσης αξιολόγησης.

Τελικά οι προτάσεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία ήταν δύο και δη η πρώτη του κ. Κίτσου με πενθήμερη αποχή και νέα σύγκληση της Ολομέλειας την επόμενη Παρασκευή και του κ. Ξανθόπουλου με διήμερες κυλιόμενες αποχές, ενώ δε υπερψηφίστηκε η πρόταση του κ. Κίτσιου, ο κ. Παξινός, ο οποίος είχε χάσει εμφανώς τη ψυχραιμία του δήλωσε ότι δεν θα γίνει την επόμενη Παρασκευή Ολομέλεια διότι η σύγκληση της είναι αρμοδιότητα του Προέδρου - δηλαδή δική του - και ότι θα τη συγκαλέσει εντός μηνός (!!!!).

Τώρα γιατί πιστεύουμε ότι τελείωσε με "αυτογκόλ" του κ. Παξινού η Ολομέλεια; Πρώτον γιατί ο κ. Παξινός ηττήθηκε κατά κράτος, δεύτερον διότι με το πραξικόπημα του ανάγκασε τους Προέδρους των δύο άλλων μεγάλων συλλόγων (Πειραιά και Θεσσαλονίκης) να κρατήσουν τις αναγκαίες αποστάσεις, έσπευσαν μάλιστα να αναρτήσουν στις ιστοσελίδες των Συλλόγων τους ότι σέβονται τις αποφάσεις της Ολομέλειας και τρίτον διότι τέτοιες πραξικοπηματικές ενέργειες αποδεικνύουν τελικά πόσο γυμνός είναι ο "βασιλιάς".

Τι άλλο λοιπόν απομένει να κάνει ; Μα προφανώς να παραιτηθεί και μάλλον δεν είναι μακριά η μέρα που θα αρχίσει να το σκέπτεται!!

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Σχόλιο για αντίδραση δικηγόρων στην οδηγία Μπολκενστάιν

Το μεγάλο ζήτημα συνάδελφοι, συγχρόνως και ερωτηματικό είναι, ότι και μερικοί συνάδελφοι πρόεδροι επαρχιακών δικηγορικών συλλόγων "φαίνεται" να μην αντιλαμβάνονται την σοβαρότητα των τεκταινομένων. Βέβαια μόνο ως σύμπτωση, μέχρι προ της τελευταίας ολομέλειας, μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι οι περισσότεροι των συμφωνούντων με την άποψη των προέδρων Αθηνών και Πειραιά ήταν αυτοί που ενημερώνονταν μόνο από την Συντονιστική και έκλειναν τα αυτιά τους ............

στους "αιρετικούς" προέδρους άλλων "μικρών" δικηγορικών συλλόγων. Όμως μετά την τελευταία ολομέλεια πλέον δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Άγνοια ή ανοησία σε προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων δεν συγχωρείται πλέον, άρα τι μένει άλλο, μήπως σκοπιμότητα, μήπως ύποπτος εφησυχασμός, μήπως κάτι άλλο που μας διαφεύγει.

Μήπως η διάλυση των συλλόγων και συλλήβδην του συνδικαλισμού των δικηγόρων, προ της εφαρμογής των μέτρων της οδηγίας (που οδηγεί μαθηματικά σε αυτό), επιδιώκεται αρχικά με την διάσπαση της ολομέλειας και την αυτόνομη (και αυθαίρετη και αντισυνδικαλιστική) πορεία των μεγάλων συλλόγων (ΔΣΑ και ΔΣΠ αρχικά) καθώς και την διαπραγμάτευση των θεμάτων με δικούς τους όρους χωρίς καμία συμμετοχή, ενημέρωση αλλά και αποδοχή των λοιπών δικηγορικών συλλόγων.

Ποιους δικηγόρους άραγε εκπροσωπούν οι πρόεδροι και τα ΔΣ των συλλόγων αυτών, όταν διαφοροποιούνται πλήρως και στην εκτίμηση του επικείμενου κινδύνου και των μέτρων, αλλά και στο θέμα των κινητοποιήσεων με τους περισσότερους των συλλόγων, των οποίων οι αποφάσεις λαμβάνονται από τις γενικές τους συνελεύσεις. Έχει ενημερωθεί ο μέσος δικηγόρος Αθήνας και Πειραιά για την έκταση της καταστροφής που επίκειται με την επιβολή των μέτρων.

Εμείς θα συνεχίσουμε να εκπροσωπούμε τον δικηγόρο που μάχεται στα ακροατήρια, κοντά στον πολίτη και μακριά από τα μεγάλα συμφέροντα, τα τηλεοπτικά παράθυρα και τις εργοδοτικές τους εταιρείας.

Δημήτρης Π. Στεφανίδης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας. (του μικρού και επαρχιακού συλλόγου). Ευχαριστώ.

ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ

"Απεργία" δικηγόρων από 7 Ιουνίου 2010
Πηγή: Express.gr 04/06/10-17:08

Η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, που συνήλθε σήμερα στην Αθήνα, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, την αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, από τη Δευτέρα, 7, έως και την Παρασκευή, 11 Ιουνίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το φορολογικό, το ασφαλιστικό και την απελευθέρωση του επαγγέλματος.

Σημειώνεται ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έχει ήδη αποφασίσει την αποχή των δικηγόρων της Αθήνας την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη, 7 και 8 Ιουνίου, και τη μεθεπόμενη Τετάρτη και Πέμπτη, 16 και 17 Ιουνίου. Κατά συνέπειαν, η απόφαση της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας ισχύει για όλους τους δικηγόρους της Ελλάδος, πλην των Αθηνών.

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΚατόπιν ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας στη συνεδρίαση της 31.5.2010

τα μέλη της θα απέχουν από τα καθήκοντά τους από τη Δευτέρα 7.6.2010 έως και το τέλος του τρέχοντος δικαστικού έτους,

διαμαρτυρόμενοι για το φορολογικό, το ασφαλιστικό και την απελευθέρωση του επαγγέλματός τους.

Όρισαν δε επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τη Δευτέρα 7.6.2010 στις 12:30' μ.μ. στην αίθουσα

του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας για ενημέρωση σχετικά με τις αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων

των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος .-

Δράμα, 31 Μαΐου 2010

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόφιλος Ξανθόπουλος Ευτύχιος Κοσμίδης

ΨΗΦΙΣΜΑ Γ.Σ.ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης, που συνήλθε την Δευτέρα 31-5-2010, αποφάσισε ομόφωνα, εγκρίνοντας και την από 28-5-2010 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για πανελλαδική τετραήμερη αποχή, τη συνέχιση της αποχής των μελών του από τα καθήκοντά τους έως και την Δευτέρα 7-6-2010 και ενέκρινε ψήφισμα με το ακόλουθο περιεχόμενο:

1. Συντάσσεται με την από 28-5-2010 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, που αξιώνει άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου, προκειμένου να γίνουν γνωστές οι προθέσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης σχετικώς με την υιοθέτηση ή μη έκθεσης αξιολόγησης που να διατηρεί τις υφιστάμενες ρυθμίσεις του Κώδικα Περί Δικηγόρων για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Ως γνωστόν, οι ρυθμίσεις του Κώδικα Περί Δικηγόρων, μετά την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2006/123 της Ε.Ε. (Ν. 3844/2010) και την ψήφιση του Μνημονίου (Ν. 3845/2010), καταργούνται ουσιαστικώς χωρίς να έχει προηγηθεί με τους δικηγόρους η επιβεβλημένη διαβούλευση λόγω της ιδιαίτερης φύσης του λειτουργήματός μας.

2. Τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης θεωρούν ότι στη συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία (πρωτοφανή, άδικα και αντισυνταγματικά οικονομικά μέτρα εις βάρος του κοινωνικού συνόλου, άδικες και αντισυνταγματικές ρυθμίσεις στο ασφαλιστικό κ.λ.π.) είναι αναγκαία η συστράτευση και η συμμαχία των εργαζομένων. Για τον λόγο αυτό, στα πλαίσια του κοινωνικού και επιστημονικού ρόλου του, ο Δικηγορικός Σύλλογος Κατερίνης αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να συγκαλέσει την επόμενη εβδομάδα σύσκεψη όλων των κοινωνικών φορέων, προκειμένου να συντονισθούν εγκαίρως οι νομικές - δικαστικές αντιδράσεις κατά των μέτρων.


Κατερίνη 1-6-2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χαρίλαος Τζαμακλής Λάζος Ντόντης

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΟΥ

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η ημερομηνία υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών άλλαξε από 30/09/2010 σε 25/06/2010 (άρθρο 19 Ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23-04-2010).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Μανόλης Αν. Λαμτζίδης Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης

ΔΙΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΧΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α. που συνήλθε την 1/6/2010 αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων της Αθήνας την Δευτέρα 7, την Τρίτη 8, την Τετάρτη 16 και Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το φορολογικό, το ασφαλιστικό και το θέμα των γραμματίων προείσπραξης.

Τρίτη 1 Ιουνίου 2010