ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Πέμπτη 28 Απριλίου 2011

ΣΧΕΔΙΟ Υ.Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 15% ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ (ΑΡΘ 20 ΠΑΡ. 7 Ν. 3943/2011

Σχέδιο περιεχομένου της Υ.Α., που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου
20§7 του Ν. 3943/2011 σχετικά με τη ρύθμιση των λεπτομερειών υπολογισμού και απόδοσης της προκαταβολής φόρου με συντελεστή
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στις δικηγορικές αμοιβές.
Εισαγωγικά
Στο παρόν σχέδιο εμπεριέχονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τσ ζητήματα
του τρόπου, του χρόνου και της διαδικασίας υπολογισμού και απόδοσης της
προκαταβολής φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στις
δικηγορικές αμοιβές, με βάση όσα συζητήθηκαν στη Συντονιστική Επιτροπή
των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της 16-04-2011. Οι προτεινόμενες
ρυθμίσεις έχουν την έννοια των κατευθύνσεων, που θα μπορούσαν να
ικανοποιήσουν τα βασικά αιτήματα μας. Η ακριβής διατύπωση θα
αποκρυσταλλωθεί  κατόπιν επεξεργασίας αυτών.  Προτείνονται,  δε,
εναλλακτικές εκδοχές, με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας αποδοχής της
καθεμιάς, ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη δυνατή, αλλά και να προσδιοριστεί η
συνδικαλιστική στρατηγική παρουσίασης τους στο Υπουργείο Οικονομικών.
Τέλος, με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη, καταλείπονται προς ρύθμιση και
ζητήματα, που αφορούν τόσο στην υποβολή των καταστάσεων εγγράφων
συμφωνιών των δικηγόρων, όσο και των καταστάσεων γραμματίων
προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους, τα οποία, όμως, ως
τεχνικά, κυρίως, θέματα θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο χωριστής
συζήτησης,
Στις προτεινόμενες ρυθμίσεις, οι επικεφαλίδες και οι σημειώσεις δεν
αποτελούν σώμα των διατάξεων, αλλά τίθενται αποκλειστικώς προς
επεξήγησή τους.

Αιτιολογία Ρυθμίσεων

Ο δοκιμασμένος στην πράξη θεσμός της παρακράτησης φόρου με συντελεστή
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στα γραμμάτια προείσπραξης από τον οικείο
δικηγορικό σύλλογο υπήρξε ανέκαθεν σταθερή πηγή σημαντικότατων εσόδων
για το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αποδεικνύεται και από τα σχετικά στατιστικάστοιχεία των ανά την Ελλάδα δικηγορικών συλλόγων. Το σύστημα αυτό
υπήρξε καθ' όλα διαφανές, αποδοτικό και λειτουργικό, εξασφαλίζοντας
ταυτοχρόνως τόσο τη σταθερή απόδοση του προεισπραττομένου φόρου στο
Δημόσιο, όσο και την ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατική ταλαιπωρία του
δικηγόρου. Στο πλαίσιο αυτό, η σύνδεση του μηχανισμού προκαταβολής
φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) με τον οικείο δικηγορικό
σύλλογο, όσον αφορά στη διαδικασία είσπραξης της προκαταβολής αυτής,
παρίσταται ως η πλέον εφαρμόσιμη και λειτουργική λύση.

Περαιτέρω, ως προς τον χρόνο υπολογισμού της προκαταβολής αυτής, δέον
να υπάρξει συμμόρφωση με τις νομοθετικές προβλέψεις για τον χρόνο κτήσης
του εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματα, όπως αποτυπώνονται στις
διατάξεις του άρθρου 48§7 Κ.Φ.Ε., κατόπιν αντικατάστασής τους από τις
διατάξεις του άρθρου 6§9 του Ν. 3842/2010. Προς τον σκοπό αυτό, οι
υιοθετούμενες ρυθμίσεις σχετικά με την προκαταβολή φόρου πρέπει να
ευθυγραμμίζονται με τα όσα ορίστηκαν ειδικώς για τον χρόνο έκδοσης της
Α.Π.Υ. των δικηγόρων με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1208/2010.

Τέλος, ως προς τη βάση υπολογισμού της προκαταβολής και κατ' εξειδίκευση
της έννοιας των «δικηγορικών αμοιβών», που προβλέπουν οι διατάξεις του
άρθρου 20§7 του Ν. 3943/2011, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κινούνται στον
ίδιο άξονα με τις προβλέψεις του Ν. 3919/2011, χρησιμοποιώντας ακριβώς
την ορολογία και τις διαδικασίες του Νόμου αυτού.
Σχέδιο Διατάξεων

1. Δικαστικές ενέργειες - απουσία έγγραφης συμφωνίας: υπολογισμός
στη βάση των νομίμων αμοιβών - αξιοποίηση των γραμματίων
προκαταβολής.
Σε περίπτωση, που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία περί αμοιβής για την
παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σχετιζομένων με την έναρξη και διεξαγωγή
δίκης ή διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας και ισχύουν οι οριζόμενες στο
άρθρο 92§1 του Κώδικα περί Δικηγόρων νόμιμες αμοιβές, η προκαταβολή
φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) υπολογίζεται επί των
αμοιβών αυτών. Ο υπολογισμός του ως άνω προκαταβλητέου φόρου
ενεργείται από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο και λαμβάνει χώρα
ταυτοχρόνως προς την καταβολή προς τον σύλλογο αυτό του εκάστοτε
προβλεπομένου ποσοστού επί του «ποσού αναφοράς», που προβλέπεται
στο άρθρο 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, ο δε προκαταβλητέος φόρος
μνημονεύεται επί του γραμματίου προκαταβολής, που προβλέπεται από τη
διάταξη του άρθρου 96§4 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ο ως άνω
υπολογιζόμενος φόρος εισπράττεται από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο κατά
την έκδοση του γραμματίου προκαταβολής και αποδίδεται από τον σύλλογο
αυτό επ' ονόματι του δικηγόρου εντός των προθεσμιών, που προβλέπονται
στις διατάξεις του άρθρου 59 Κ.Φ.Ε.

2. Δικαστικές ενέργειες - έγγραφη συμφωνία (2 εναλλακτικές εκδοχές και
δύο παραλλαγές της 2ης εκδοχής): 1η εκδοχή: περιορισμός της βάσης
προκαταβολής στο ποσό αναφοράς, 2η εκδοχή: υπολογισμός επί του
συνόλου της αμοιβής με καταβολή από τον δικηγόρο στον δικηγορικό
σύλλογο είτε ανά πράξη είτε συγκεντρωτικά στο τέλος του διμήνου,
1η εκδοχή: Σε περίπτωση έγγραφης συμφωνίας περί αμοιβής, που
ενδεχομένως συνάπτεται μεταξύ του δικηγόρου και του εντολέως του ή του
αντιπροσώπου αυτού, η οποία περιλαμβάνει είτε την όλη διεξαγωγή της δίκης
είτε μέρος ή κατ' ιδίαν πράξεις αυτής ή κάθε άλλης φύσεως νομικές εργασίες,
ο προκαταβλητέος φόρος με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
υπολογίζεται επί του «ποσού αναφοράς», που προβλέπεται στο άρθρο 96 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, και ο προκαταβλητέος φόρος μνημονεύεται επί του
γραμματίου προκαταβολής, που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου
96§4 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ο ως άνω υπολογιζόμενος φόρος
εισπράττεται από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο κατά την έκδοση του
γραμματίου προκαταβολής και αποδίδεται από τον σύλλογο αυτό επ' ονόματι
του δικηγόρου εντός των προθεσμιών, που προβλέπονται στις διατάξεις του
άρθρου 59 Κ.Φ.Ε. Ως προς το ποσό, που τυχόν υπερβαίνει το «ποσό
αναφοράς» με βάση την ανωτέρω έγγραφη συμφωνία, δεν υπολογίζεται
προκαταβολή φόρου και για τη φορολόγηση του ισχύουν οι γενικές διατάξεις.
2η εκδοχή: Σε περίπτωση έγγραφης συμφωνίας περί αμοιβής, που
ενδεχομένως συνάπτεται μεταξύ του δικηγόρου και του εντολέως του ή του
αντιπροσώπου αυτού, η οποία περιλαμβάνει είτε την όλη διεξαγωγή της δίκης
είτε μέρος ή κατ' ιδίαν πράξεις αυτής ή κάθε άλλης φύσεως νομικές εργασίες,
ο προκαταβλητέος φόρος με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό της ανωτέρω αμοιβής. Ο χρόνος
υπολογισμού της προκαταβολής προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις διατάξεις του άρθρου 48§7 Κ.Φ.Ε., όπως ερμηνεύθηκαν με την εγκύκλιο
ΠΟΛ. 1208/2010 του Υπουργείου Οικονομικών.

1ος τρόπος υπολογισμού: Εντός δέκα (10) ημερών από το τέλος του
διμήνου, εντός του οποίου υπολογίζεται η προκαταβολή, ο δικηγόρος
υποβάλλει στον οικείο δικηγορικό σύλλογο κατάσταση με τις Α.Π.Υ., που
αφορούν σε αμοιβές βάσει των ανωτέρω εγγράφων συμφωνιών, και
καταβάλλει τον προκαταβλητέο φόρο, που υπολογίστηκε επ' αυτών.
λαμβάνοντας από τον δικηγορικό σύλλογο απόδειξη είσπραξης του σχετικού
ποσού. Ο οικείος δικηγορικός σύλλογος αποδίδει τον ανωτέρω φόρο επ'
ονόματι του δικηγόρου εντός των προθεσμιών, που προβλέπονται στις
διατάξεις του άρθρου 59 Κ.Φ.Ε, συναθροίζοντας τον με τον προκαταβλητέο
φόρο, που τυχόν προκύπτει από γραμμάτια προκαταβολής του ιδίου
δικηγόρου εκδοθέντα εντός του ιδίου διμήνου.

2ος τρόπος υπολογισμού: Κατά τον ως άνω χρόνο υπολογισμού της
προκαταβολής, ο δικηγόρος καταβάλλει τον προκαταβλητέο φόρο στον οικείο
δικηγορικό σύλλογο. Προς τον σκοπό του υπολογισμού και της είσπραξης του
προκαταβλητέου φόρου εκδίδεται από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο
γραμμάτιο προκαταβολής ομοίου τύπου με αυτό, που προβλέπουν οι
διατάξεις του άρθρου 96§4 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ο οικείος
δικηγορικός σύλλογος αποδίδει τον ανωτέρω φόρο επ' ονόματι του δικηγόρου
εντός των προθεσμιών, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 59
Κ.Φ.Ε., συναθροίζοντάς
τον με τον προκαταβλητέο φόρο, που τυχόν
προκύπτει από λοιπά γραμμάτια προκαταβολής του ιδίου δικηγόρου
εκδοθέντα εντός του ιδίου διμήνου,


3. Εξώδικες ενέργειες: υπολογισμός επί της συμφωνηθείσας αμοιβής ή
επί ποσών αναφοράς (2 εναλλακτικές εκδοχές, ανάλογα με το αν
υπάρχει ή όχι γραμμάτιο προκαταβολής).
Σε περίπτωση παροχής εξώδικων δικηγορικών υπηρεσιών, η προκαταβολή
φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) υπολογίζεται στο
ακαθάριστο ποσό της συμφωνηθείσας μεταξύ δικηγόρου και εντολέως του
αμοιβής ή, εν απουσία τέτοιας συμφωνίας, στα «ποσά αναφοράς», που τυχόν
υφίστανται αναφορικά με τις εξώδικες αυτές ενέργειες, σύμφωνα και με τα
οριζόμενα στο άρθρο 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ο χρόνος υπολογισμού
της προκαταβολής προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις
του άρθρου 48§7 Κ.Φ.Ε., όπως ερμηνεύθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.
1208/2010 του Υπουργείου Οικονομικών,

1η εκδοχή: Εντός δέκα (10) ημερών από το τέλος του διμήνου, εντός του
οποίου υπολογίζεται η προκαταβολή, ο δικηγόρος υποβάλλει στον οικείο
δικηγορικό σύλλογο κατάσταση με τις Α.Π.Υ., που αφορούν σε αμοιβές για τις
ανωτέρω εξώδικες ενέργειες, και καταβάλλει τον προκαταβλητέο φόρο, που
υπολογίστηκε επ' αυτών, λαμβάνοντας από τον δικηγορικό σύλλογο απόδειξη
καταβολής του σχετικού ποσού. Ο οικείος δικηγορικός σύλλογος αποδίδει τον
ανωτέρω φόρο επ' ονόματι του δικηγόρου εντός των προθεσμιών, που
προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 59 Κ.Φ.Ε., συναθροίζοντάς τον με
τον προκαταβλητέο φόρο, που τυχόν προκύπτει από γραμμάτια
προκαταβολής του ιδίου δικηγόρου εκδοθέντα εντός του ιδίου διμήνου.

2η εκδοχή: Κατά τον ως άνω χρόνο υπολογισμού της προκαταβολής, ο
δικηγόρος καταβάλλει τον προκαταβλητέο φόρο στον οικείο δικηγορικό
σύλλογο. Προς τον σκοπό του υπολογισμού και της εισπράξεως του
προκαταβλητέου φόρου εκδίδεται από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο
γραμμάτιο προκαταβολής ομοίου τύπου με αυτό, που προβλέπουν οι
διατάξεις του άρθρου 96§4 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ο οικείος
δικηγορικός σύλλογος αποδίδει τον ανωτέρω φόρο επ' ονόματι του δικηγόρου
εντός των προθεσμιών, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 59
Κ.Φ.Ε., συναθροίζοντάς τον με τον προκαταβλητέο φόρο, που τυχόν
προκύπτει από λοιπά γραμμάτια προκαταβολής του ιδίου δικηγόρου
εκδοθέντα εντός του ιδίου διμήνου.
 4. Σύνδεση με το άρθρο 58 Κ.Φ.Ε

Σε περίπτωση παροχής δικηγορικών υπηρεσιών προς τα πρόσωπα του
άρθρου 58 Κ.Φ.Ε,, δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου με συντελεστή
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό της αμοιβής, που υπερβαίνει το «ποσό
αναφοράς» του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, ακόμη και αν το
επιπλέον αυτό ποσό δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ, άνω των
οποίων ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%)
για την επιπλέον του «ποσού αναφοράς» αμοιβή.

Όπου προβλέπεται η έκδοση γραμματίου προκαταβολής, οι προϋποθέσεις
του άρθρου 58 Κ.Φ.Ε. για την παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις
εκατό (20%) εφαρμόζονται μόνον για την επιπλέον του ποσού του γραμματίου
αμοιβή.
5. Εργολαβικά δίκης- αμοιβή υπό αίρεση.

Ως προς την περίπτωση δ' του άρθρου 52§5 Κ.Φ.Ε., η προκαταβολή φόρου
με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) υπολογίζεται κατά τον χρόνο
έκδοσης της Α.Π.Υ., σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2 και
2.3 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1208/2010. Ειδικότερα, επί εργολαβικού συμβολαίου,
που έχει κατατεθεί στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία και τον οικείο
δικηγορικό σύλλογο, η προκαταβολή φόρου υπολογίζεται με την εκτέλεση της
απόφασης του δικαστηρίου και με βάσει τα όσα προκύπτουν από το
υποβληθέν εργολαβικό δίκης, την εκτελεσθείσα δικαστική απόφαση και το
προϊόν της εκτέλεσης. Περαιτέρω, επί παροχής δικηγορικών υπηρεσιών, στην
οποία το απαιτητό της αμοιβής εξαρτάται μόνο από το (θετικό) αποτέλεσμα
της υπόθεσης, η προκαταβολή φόρου εφαρμόζεται μόνον εφ' όσον πληρωθεί
η σχετική αίρεση και στον χρόνο, που θα συμβεί αυτό.

Επί εργολαβικού δίκης, ο υπολογισμός της προκαταβολής πραγματοποιείται
με την προσκόμιση στον οικείο δικηγορικό σύλλογο του εργολαβικού δίκης,
της εκτελεσθείσας απόφασης και κάθε στοιχείου, εκ του οποίου προκύπτει το
προϊόν της εκτέλεσης.

Ο δικηγορικός σύλλογος υπολογίζει την προκαταβολή, την εισπράττει από τον
δικηγόρο με την έκδοση σχετικής απόδειξης είσπραξης και αποδίδει τον

ανωτέρω φόρο επ' ονόματι του δικηγόρου εντός των προθεσμιών, που
προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 59 Κ.Φ.Ε., συναθροίζοντάς τον με
τον προκαταβλητέο φόρο, που τυχόν προκύπτει από άλλες αμοιβές του ιδίου
δικηγόρου εντός του ιδίου διμήνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω
παραγράφους.

Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

ΝΕΟ "ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ" ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ;

Νέες τροποποιήσεις στις διατάξεις του νόμου για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων εξετάζει η κυβέρνηση με χρονικό όριο τον Ιούνιο όταν και θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή.


Σύμφωνα με την Ελευθεροτυπία, κοινοτικά όργανα πιστεύουν ότι μέσω του νόμου δεν ανοίχτηκαν ισχυρά κλειστά επαγγέλματα και ότι άλλαξαν οι περιορισμοί χωρίς να δίνεται οριστικό τέλος στο θέμα.
Μάλιστα τονίζουν την ανάγκη σύμπλευσης με το Μνημόνιο που ορίζει ρητά την άρση ελάχιστων αμοιβών, περιθωρίων κέρδους, γεωγραφικών και άλλων περιορισμών καθώς η τρόικα δεν είναι διατεθειμένη να δώσει και άλλη παράταση χρόνου.
Ένας ακόμη λόγος που προκαλεί αντίδραση της Τρόικας είναι η διαχείριση από την κυβέρνηση των μη κλειστών επαγγελμάτων που πρέπει να απελευθερωθούν μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα δεν οριοθετήθηκαν από την κυβέρνηση γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μη γνωρίζει κανείς ποια είναι.
Ακόμη, τα κοινοτικά όργανα πιστεύουν ότι οι διατάξεις είναι πολύ ασαφείς και υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορούν οι επιχειρηματίες να κάνουν άμεση έναρξη τον Ιούνιο, ενώ ανέτοιμα είναι και τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης.
Τον Ιούνιο αναμένεται να καταργηθούν:
Η απαίτηση χορήγησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος.
Οι περιορισμοί στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων
Οι προβλέψεις απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένες κατηγορίες επαγγελματικών εγκαταστάσεων, αποκλειστικής δυνατότητας διάθεσης είδους αγαθών και η επιβολή ή η απαγόρευση ασκήσεως επαγγέλματος με ορισμένη εταιρική μορφή.
http://www.contra.gr/

Τρίτη 26 Απριλίου 2011

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ

TAXISnet                  
21.04.2011
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για υποκείμενους που τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας ΚΒΣ, παρατείνεται μέχρι και τις 27/04/2011 και η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. (Έντυπο Ε5), μέχρι 29/4/2011.
Προσοχή.
Οι χρεωστικές δηλώσεις Ε5 έτους 2011 που έχουν ήδη υποβληθεί και η ταυτότητα πληρωμής έχει καταληκτική ημερομηνία πληρωμής 28/04/2011, πρέπει να πληρωθούν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (28/04/2011). Η παράταση ισχύει για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από σήμερα και μετά.

Τετάρτη 20 Απριλίου 2011

ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ένοπλη ληστεία με λεία μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί από την αστυνομία, έγινε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, δύο άγνωστοι, που είχαν ακάλυπτα τα πρόσωπά τους για να μην προκαλέσουν υποψίες, μπήκαν στο κτίριο και ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο, όπου βρίσκεται το ταμείο του ΔΣΑ, ακινητοποίησαν με την απειλή όπλων τους υπαλλήλους και γέμισαν με χρήματα ένα σάκκο.

Στη συνέχεια, κατέβηκαν για να φύγουν, αλλά στην είσοδο τους αντιλήφθηκε ο υπάλληλος ασφαλείας, ο οποίος επιχείρησε να ειδοποιήσει την αστυνομία. Οι δράστες, όμως, τον ξυλοκόπησαν άγρια και αφού τον άφησαν αιμόφυρτο διέφυγαν, πιθανόν με ΙΧ αυτοκίνητο.

Ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Γιάννης Αδαμόπουλος ανέφερε σε ανακοίνωση ότι «με οργή και αγανάκτηση γίναμε σήμερα μάρτυρες ένοπλης ληστείας στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών κατά την οποία υπάλληλοι του Συλλόγου μας κρατήθηκαν όμηροι, ενώ ένας εκ των εργαζομένων στο κτήριο τραυματίστηκε σοβαρά».

Παράλληλα εξέφρασε την συμπαράσταση του στον εργαζόμενο και υπογράμμισε ότι ο ΔΣΑ θα καταθέσει αίτημα προς τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική και διαρκής φύλαξη του κτιρίου.
www.real.gr

Παρασκευή 15 Απριλίου 2011

"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ" ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-4-2011

 (Από τη σελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου)
Η αγανάκτηση ξεχείλιζε στο ακροατήριο, που στη συντριπτική του πλειοψηφία αποτελείτο από επιστήμονες, μέσα σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα με όρθιους. Οι φωνές και οι διαμαρτυρίες εναντίον της πολιτικής τάξης, οι οποίες υψώνονταν και διέκοπταν συνεχώς τους ομιλητές, έδειχναν τόση αγανάκτηση, που κάποιος μεταξύ των παρισταμένων είπε, πως αν αυτή η εκδήλωση μεταδιδόταν σε εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο, ξαφνικά θα έβγαινε ο λαός στους δρόμους.
Μεταξύ των πολλών παρεμβάσεων του ακροατηρίου, οι κορυφαίες στιγμές ήταν:
Α) Όταν ο καθηγητής κ. Κασιμάτης απευθυνόμενος στο λαό είπε, πως αν δεν αλλάξουν οι όροι του μνημονίου που αφαιρούν την εθνική μας κυριαρχία και την ασυλία της δημόσιας περιουσίας, τότε υπάρχει η λύση του ακροτελεύτιου άρθρου 120 του Συντάγματος,  που σημαίνει λαϊκή εξέγερση και
Β) Όταν ο καθηγητής κ. Μπέης είπε πως αισθάνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι κατώτερος της αποστολής του. Δεν μπορεί να παριστάνει τον ουδέτερο είπε, και θα έπρεπε να είχε αναπέμψει το μνημόνιο.
Φυσικά τα καθεστωτικά ΜΜΕ δεν αναφέρθηκαν καθόλου στην εκδήλωση.
Πέραν των γνωστών χαιρετισμών, μεταξύ των οποίων, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητή, Θεοδόση Πελεγκρίνη, τον γραπτό χαιρετισμό του Μίκη Θεοδωράκη, κ.λ.π. κατά σειρά οι κύριοι ομιλητές ήταν οι:
1) Απόστολος Γεωργιάδης Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομοτ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.
2) Κώστας Ρίζος, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ετ.
3) Γιώργος Κασιμάτης, Ομότ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
4) Κώστας Μπέης, Ομότ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.
5) Κώστας Χρυσόγονος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.
6) Γιώργος Κατρούγκαλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης.
7) Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
8) Θεόδωρος Πελαγίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς..
9) Μιχάλης Σταθόπουλος, πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
10) Στέφανος Μάνος.
11) Αντώνης Μπρεδήμας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.
12) Ναπολέων Μαραβέγιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.
13) Γιάννης Βαρουφάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.
14) Νίκος Κοτζιάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς.
15) Γιώργος Στεφανάκης, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ιστορίας Ελ. Βενιζέλου.
16) Μελέτης Μελετόπουλος, Διδάκτωρ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Γενεύης.
17) Γιώργος Κοντογιώργης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, ο οποίος δεν μίλησε αλλά έκανε γραπτή παρέμβαση.
Οι κύριες Συνταγματικές αλλαγές που προτάθηκαν ταυτόχρονα από πολλούς ήταν:
1) Άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας  από το λαό. Αυτό ήταν γενικό αίτημα σχεδόν όλων, το οποίο πήρε δύο μορφές είτε άμεση εκλογή και ταυτόχρονα κοινοβουλευτική δημοκρατία, είτε κατευθείαν προεδρική δημοκρατία.
2) Αυξημένες αρμοδιότητες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
3) Σταθερό χρόνο διεξαγωγής εκλογών.
4) Σταθερό εκλογικό σύστημα.
5) Ασυμβίβαστο ταυτόχρονης ιδιότητας βουλευτή και υπουργού.
6) Πλήρης διάκριση των εξουσιών (Εκτελεστικής, Νομοθετικής και Δικαστικής).
7) Συνταγματική ρύθμιση για την οργάνωση και λειτουργία των κομμάτων, που θα κατοχυρώνει υποχρεωτικά αφενός την εσωκομματική δημοκρατία στα κόμματα, αφετέρου την πλήρη οικονομική τους διαφάνεια, με ποινές, είτε την διακοπή της κρατικής χρηματοδότησης, είτε την έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα των αντίστοιχων βουλευτών.
8) Να σταματήσει το κλειστό επάγγελμα του πολιτικού.
9) Περιορισμός θητειών στα πολιτικά αξιώματα.
10) Κατάργηση της κληρονομικής οικογενειοκρατίας στην πολιτική και στα πανεπιστήμια.
11) Κατάργηση της συντεχνιακής προστασίας της τάξης των πολιτικών (βουλευτική ασυλία και νόμος περί ευθύνης υπουργών).
12) Ίδρυση οπωσδήποτε Συνταγματικού Δικαστηρίου που να ελέγχει τη συνταγματικότητα των νόμων.
13) Να σταματήσει να διορίζεται η ηγεσία της Δικαιοσύνης από το κόμμα.
Φυσικά οι προτάσεις ήταν πολλές και σημαντικότατες, αλλά επιλέξαμε εκείνες που ήταν σχεδόν κοινές σε όλες τις ομιλίες και οι οποίες όμως ταυτόχρονα έτυχαν και της μεγαλύτερης αποδοχής από το κοινό.
Ο κ. Μάνος (η αντίθετη άποψη) είχε βέβαια την άτυχη στιγμή του σε σχέση με το ακροατήριο, όταν μίλησε για απολύσεις από τις ΔΕΚΟ, αλλά τελικά και με πολύ κόπο τα πνεύματα ηρέμησαν και κατάφερε να τελειώσει την ομιλία του.
www.dsx.gr

Πέμπτη 14 Απριλίου 2011

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΠΕΗΣ ΚΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕ

Την Τρίτη 12 Απρίλη στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Κέντρο Δικανικών Μελετών και το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών, διοργάνωσαν Επιστημονική Ημερίδα, με τίτλο «Η Ελληνική κρίση. Για μια νέα θεσμική Μεταπολίτευση».
Ο καθηγητής πολιτικής δικονομίας, Κ. Μπέης, κατά την τοποθέτησή του, (μπορείτε να τη δείτε σε βίντεο εδώ), προέβη σε αυτοκριτική λέγοντας πως «όντως άργησα και μάλιστα πολύ να πλημμυρίσω από την οφειλόμενη αγανάκτηση».
Εκτόξευσε δε, βαρύτατες αιχμές, κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια, λέγοντας «πως αποβαίνει κατώτερος της αποστολής του όταν βλέπει ότι δεν τηρείται η συνταγματική τάξη», αναφερόμενος στην επιλογή του να μην αναπέμψει το Μνημόνιο, λόγω της μη ψήφισής του από τα 3/5 της Βουλής, βάσει των άρθρων 28 παράγραφος 2 και 42 παράγραφος 1 του Συντάγματος!
Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Γ. Κασιμάτης, κατά την τοποθέτησή του (μπορείτε να τη δείτε σε βίντεο εδώ), χαρακτήρισε τη δανειακή σύμβαση ως ένα κείμενο «εκτός Συντάγματος, εκτός ευρωπαϊκής νομιμότητας, εκτός διεθνούς δικαίου» καθώς δεσμεύει όλα τα δημόσια περιουσιακά στοιχεία από μετρητά μέχρι το φυσικό πλούτο.
Χαρακτήρισε δε, αντισυνταγματικές και τις περικοπές που προβλέπει το Μνημόνιο, εκφράζοντας την «απογοήτευσή» του για την «πρωτοφανή» εισήγηση του ΣτΕ, που θεωρεί συνταγματικές τις εν λόγω περικοπές! Έφτασε μάλιστα στο σημείο να κάνει λόγο για «πολιτική εισήγηση» που υιοθετεί πολιτικές απόψεις της Κυβέρνησης και της ΕΕ!
Προσέθεσε δε, πως η μη- κύρωση και επικύρωση της δανειακής σύμβασης από τη Βουλή, παραβίασε επίσης το Σύνταγμα! Υπενθυμίζεται, πως η δανειακή σύμβαση αν και έχει κατατεθεί στη Βουλή από τις 4 Ιούνη του 2010, εντούτοις δεν έχει εισέλθει στα όργανα της Βουλής (επιτροπές, ολομέλεια κλπ) προς κλυρωση από την Κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου!!!
 iskra.gr

Τετάρτη 13 Απριλίου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΗΣ 5-7
10180 ΑΘΗΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : press@minfin.gr

Αθήνα, 12 Απριλίου 2011
Ανακοίνωση σχετικά με τις παρατάσεις των προθεσμιών υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ μέσω του TAXISnet και υποβολής εισοδήματος 2011, καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων 2011 για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων:
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι για την διευκόλυνση των πολιτών τα εξής:
1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2010 με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του TAXISnet, μέχρι τις 20 Απριλίου.
2. Επιπλέον, παρατείνεται ως τις 5 Μαΐου 2011 η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των επαγγελματιών που ασκούν ατομική επιχείρηση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας, η οποία έληγε στις 18 Απριλίου 2011, και ολοκληρωνόταν μέσα σε 11 μέρες, με εξαίρεση στις 26 Απριλίου 2011, με αρχή για το ψηφίο 1 στις 18 Απριλίου και λήξη για τα ψηφία 60, 70, 80, 90 και 00, όπως αντίστοιχα δόθηκε προθεσμία υποβολής και για τους τηρούντες βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας ή μη τηρούντες.
3. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων των Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνιών, κοινοπραξιών κλπ., που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και όσες έχουν αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιρειών κλπ, η οποία λήγει στις 15 Απριλίου 2011, ανεξαρτήτως ΑΦΜ, εφόσον οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσω ΔΟΥ, στην περίπτωση υποβολής μέσω διαδικτύου, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία στις 28 Απριλίου, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.
4. Σε περιπτώσεις που καθίσταται αδύνατη η επικοινωνία με το ειδικό δίκτυο TAXISnet ή στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων των ατομικών επιχειρήσεων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξιών, κοινωνιών κλπ) και λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής για πρώτη φορά της υποβολής των δηλώσεων αυτών μέσω διαδικτύου, παρέχεται η ευχέρεια υποβολής των δηλώσεων αυτών στις Δ.Ο.Υ., εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης των δηλώσεων μέσω διαδικτύου.
5. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων του έτους 2011, που υποβάλλονται στη ΔΟΥ, ορίζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της δεύτερης παραγράφου.
www.lawyersvoice.gr

Δευτέρα 11 Απριλίου 2011

Σχέδιο νόμου για τον εξορθολογισμό και την βελτίωση στην απονομή της Πολιτικής Δικαιοσύνης

Για την επιτάχυνση της διαδικασίας εισάγονται, με το σχεδιο νόμου που ήδη κατατέθηκε, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες νομοθετικές ρυθμίσεις:
 1. Διευρύνεται η υλική αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου και του μονομελούς πρωτοδικείου με την αύξηση των χρηματικών ορίων/ ποσών. Έτσι στα ειρηνοδικεία υπάγονται διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήμα με αντικείμενο που δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ (αντί για το ποσόν των 12.000 ευρώ που είναι σήμερα) καθώς και οι διαφορές από σύμβαση μίσθωσης με μηνιαίο μίσθωμα μέχρι 600 ευρώ (αντί των 450 που είναι σήμερα). Στα μονομελή πρωτοδικεία υπάγονται διαφορές με ποσά πάνω από 20.000 και μέχρι 120.000 ευρώ και με μίσθωμα πάνω από 600 ευρώ, ενώ παραμένει η εξαιρετική αρμοδιότητα του άρθρου 16 του Κώδικα. Τα πολυμελή πρωτοδικεία θα εκδικάζουν υποθέσεις με αντικείμενο από 120.000 ευρώ και πάνω. Με την εισαγόμενη ρύθμιση θα μειωθεί ο φόρτος του πολυμελούς πρωτοδικείου και θα επέλθει, κατ’ αποτέλεσμα η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης.
 2. Οι αποφάσεις των ειρηνοδικείων θα κρίνονται στο μέλλον κατ’ έφεση από το μονομελές πρωτοδικείο. Ακόμη, οι αποφάσεις των μονομελών πρωτοδικείων θα ελέγχονται από το εφετείο, που θα έχει στη σύνθεση του έναν μόνον εφέτη. Όλες οι αποφάσεις που εκδίδονται από δικαστήριο μονομελούς συνθέσεως θα κρίνονται κατ’ αναίρεση από τον Άρειο Πάγο, που θα δικάζει με τριμελή σύνθεση και όχι από πανταμελή σύνθεση όπως σήμερα. Οι ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν στα δικαστήρια πολυμελούς συνθέσεως, που δικάζουν κατά τεκμήριο τις σημαντικότερες υποθέσεις, παραμένουν άθικτες. Επίσης, παρέμεινε ανέπαφη και η ρύθμιση που προβλέπει την παραπομπή της εκδικάσεως της υποθέσεως στην Ολομέλεια, αν η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία μιας ψήφου (ΚΠολΔ 563 ΙΙ 3), ώστε να κρίνονται από ευρύτερο σώμα και οι αποφάσεις των μονομελών δικαστηρίων, όταν αντιμετωπίζουν αμφισβητούμενα νομικά ζητήματα.
 3. Αναμορφώνεται το πλαίσιο για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών. Η απόπειρα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς του άρθρου 214 Α παύει να είναι υποχρεωτική. Με τη νέα ρύθμιση εξακολουθεί να παρέχεται δυνατότητα συμβιβασμού στους διαδίκους και τους πληρεξουσίους τους καθ’ όλη τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, ακόμη και όταν αυτή έχει αναβιώσει λόγω της άσκησης έφεσης. Η δυνατότητα μάλιστα αυτή διευρύνεται ακόμη περισσότερο σε σχέση με όσα ίσχυαν, διότι συμβιβασμός κατά τους όρους του παρόντος άρθρου μπορεί να συνομολογηθεί και επί υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των μονομελών πρωτοδικείων, ακόμη και όταν δικάζουν εφαρμόζοντας ειδική διαδικασία. Οι διατάξεις αποσκοπούν να καλύψουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτυγχάνεται συμβιβασμός με πρωτοβουλία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων τους, χωρίς την κατ’ αρχάς επέμβαση δικαστηρίου, οπότε και δεν χρειάζεται να αναμένουν αυτοί την επόμενη στάση της εκκρεμούς δίκης.
 4. Ο δικαστής επιφορτίζεται με το καθήκον να υποδεικνύει στους διαδίκους την συμπλήρωση των ισχυρισμών που διατυπώθηκαν ατελώς ή αορίστως. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα θεραπείας της αοριστίας των δικογράφων που ως ζήτημα προκαλεί δυσλειτουργίες στην απονομή της δικαιοσύνης και ταλαιπωρεί υπέρμετρα τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους τους (απόρριψη αγωγών ή ισχυρισμών). Οι συμπληρώσεις και οι διευκρινήσεις επιχειρούνται πλέον παραδεκτά ακόμη και με προφορική δήλωση του διαδίκου στο ακροατήριο και καταχώριση στα πρακτικά.
 5. Προηγείται η συζήτηση των υποθέσεων για τις οποίες δεν θα διεξαχθεί εμμάρτυρη απόδειξη, ώστε να επιταχύνεται η εκδίκαση των υποθέσεων του πινακίου.
 6. Στις υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας επαναφέρεται το τεκμήριο ομολογίας σε περίπτωση απουσίας του εναγομένου, ενώ απορρίπτεται η αγωγή σε περίπτωση απουσίας του ενάγοντος.
 7. Καταργείται η υποχρέωση προς άσκηση (κυρίας) αγωγής μέσα σε τριάντα μέρες από την έκδοση της αποφάσεως που διατάσσει ασφαλιστικό μέτρο.

      Για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας τίθενται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
 1. Όλες οι διαφορές από αδικοπραξία μπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο του τόπου όπου συνέβη το ζημιογόνο γεγονός ή επίκειται η επέλευσή του, ενώ για την προστασία του δικαιούχου της διατροφής οι αξιώσεις μπορούν να εισαχθούν στο δικαστήριο του τόπου όπου αυτός έχει την κατοικία ή τη διαμονή του.
 2. Καθιερώνεται το Σάββατο ως εξαιρετέα και μη εργάσιμη ημέρα, ώστε να μη μπορεί να γίνεται επίδοση και κατά την ημέρα αυτή (άρθρα 125 παρ.1, 144).
 3. Όταν ο παραλήπτης δεν βρίσκεται στην κατοικία του, το επιδιδόμενο έγγραφο παραδίδεται σε ενήλικο και ουδέποτε σε ανήλικο. Η μεταβολή αυτή αποσκοπεί στην προστασία του ανηλίκου.
 4. Για την ενίσχυση της συναλλακτικής και διαδικαστικής διαφάνειας, καθώς και για την προστασία των συναλλαγών επί των ακινήτων και των δανειστών του οφειλέτη από τις περαιτέρω μεταβιβάσεις, θεσπίζεται η εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων και των αγωγών διάρρηξης δικαιοπραξίας ως καταδολιευτικής.
 5. Καταργείται η πολύπλοκη διαδικασία του προελέγχου των αιτήσεων αναιρέσεως από τον εισηγητή δικαστή, που επιβάρυνε αντί να αποφορτίσει τον Άρειο Πάγο.
 6. Καταργείται η δυνατότητα ασκήσεως αναιρέσεως σε υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εφόσον η αναγνώριση τέτοιου δικαιώματος στον Εισαγγελέα και όχι στους διαδίκους απαξιώνει βασικές συνιστώσες της αστικής δίκης, καταστρατηγεί τις θεμελιώδεις αρχές της διαθέσεως και της ισότητας και εξυπηρετεί σκοπιμότητες.
 7. Προκειμένου να αποτρέπονται αθέμιτες συναλλαγές, ρυθμίζεται ότι, μετά τη διαδικασία των γραπτών προσφορών, οι προφορικές προσφορές υποβάλλονται αμέσως προς τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ο οποίος μετά την ολοκλήρωσή τους προβαίνει στην κατακύρωση. Με την τροποποιούμενη ρύθμιση η τελευταία προσφορά, δυναμένη να γίνει μετά παρέλευση ημιώρου, κινδυνεύει να καταστεί αντικείμενο συναλλαγής.
 8. Θεσπίζεται το νομοθετικό πλαίσιο για την κατάθεση και επίδοση δικογράφων με ηλεκτρονικά μέσα. Η ρύθμιση όμως θα ενεργοποιηθεί στην πράξη και θα ισχύσει μετά από έκδοση ειδικού προεδρικού διατάγματος, που θα ορίζει και τις λεπτομέρειες.
 9. Εισάγεται, τέλος, συγκεκριμένη ρύθμιση, ώστε να καταστεί αρτιότερη και αποτελεσματικότερη η δυνατότητα της κατάσχεσης άϋλων μετοχών και λοιπών χρηματοπιστωτικών μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένες αγορές, καθώς και των μεριδίων πιστωτικών ιδρυμάτων, με συνεκτίμηση πάντοτε των υπαρχουσών διατάξεων, αλλά και της δομής της αναγκαστικής εκτέλεσης.
www.ethemis.gr

Δευτέρα 4 Απριλίου 2011

ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Κατά τη συνεδρίαση της 02/04/2011 της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, έλαβαν χώρα μεταξύ άλλων οι αρχιαιρεσίες για την ανάδειξη της νέας Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομελείας. Εξελέγησαν, κατά σειρά επιτυχίας οι κάτωθι:
•1.  Βολιώτης Αναστάσιος-Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου (37)
•2.  Γκάνης Λάμπρος-Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδος    (37)
•3.  Κυμπαρίδης Γεώργιος-Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης (36)
•4.  Ζέρβας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θηβών   (34)
•5.  Κωστογιάννης Δημήτριος-Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως(34)
•6.  Κατσαρός Δημήτριος-Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λαρίσης  (32)
•7.  Λαμπρινός Βασίλειος-Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου (31)
•8.  Τσίρκας Δημήτριος- Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας        (31)
   •9.  Συγγούρης Παναγιώτης-Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας (30)
•10.Παγίδας Νικόλαος-Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου         (28)
Όπως είναι γνωστό ex officio συμμετέχουν στην Συντονιστική οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσ/νίκης  και Πειραιώς.      
www.dsvol.gr

Κυριακή 3 Απριλίου 2011

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Δελτίο τύπου Ολομέλειας Προέδρων Δικ. Συλλογ.Ελλάδος


Σε συνεδρίασή του στις 25-2-2011, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) προέβη σε υποθετικές διαπιστώσεις, οι οποίες προσβάλλουν και συκοφαντούν πρωτίστως την ίδια τη λειτουργία και απονομή της Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, κατά τρόπο πρωτοφανή και απαράδεκτο, το Ν.Σ.Κ. ελέγχει τη χορήγηση - καθώς και την ενδεχόμενη διατήρησή τους στην περίπτωση αναβολής της συζήτησης των ασφαλιστικών μέτρων - προσωρινών διαταγών από τους αρμόδιους δικαστές στις περιπτώσεις των συμβασιούχων στο δημόσιο τομέα με πρόγραμμα «stage». Προφανώς, τα μέλη του Ν.Σ.Κ. αγνοούν ότι, βάσει του άρθρου 87 του Συντάγματος, οι Δικαστές απολαμβάνουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία.

Ειδικότερα, το Ν.Σ.Κ. αξιώνει τη συμμόρφωση της δικανικής κρίσης σε νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων και εν προκειμένω του Αρείου Πάγου, στον οποίο «αναγνωρίζει» τη μη προβλεπόμενη από το Σύνταγμα αρμοδιότητα του «αυθεντικού φορέα ενοποίησης της νομολογίας». Με άλλα λόγια, ζητά να συμμορφώνονται οι Δικαστές με προηγούμενα νομολογιακά πορίσματα, ακόμα και αν έχουν αντίθετη νομική άποψη, νόμιμα αιτιολογημένη και σύμφωνη με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ενώ ένα τέτοιο αίτημα είναι αδιανόητο, τη στιγμή μάλιστα που ακόμα και ο ίδιος ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων είναι διάχυτος, παρεμπίπτων και συγκεκριμένος.

Περαιτέρω, το Ν.Σ.Κ. στηλιτεύει αόριστα και απροσδιόριστα, μη κατονομαζόμενες υποτιθέμενες δικηγορικές πρακτικές, παραβλέποντας ότι στις αντίστοιχες περιπτώσεις, οι πρακτικές αυτές επιδοκιμάζονται - και άρα κρίνονται σύννομες - από τα ίδια τα Δικαστήρια.

Ωστόσο, από ένα θεσμικό όργανο, όπως είναι το Ν.Σ.Κ., θ' αναμέναμε την υπεύθυνη τοποθέτησή του στα ζητήματα τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων του και όχι να επιδίδεται σε κρίσεις και σχόλια που απαξιώνουν το θεσμικό του ρόλο εντός της Δημόσιας Διοίκησης και δίνουν αφορμή σε πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα του Κυριακάτικου Τύπου να κάνουν λόγο για «παραδικαστικά κυκλώματα».

Εν τέλει, αν τα μέλη του Ν.Σ.Κ. γνωρίζουν κάτι συγκεκριμένο, ας προβούν σε επώνυμες καταγγελίες ζητώντας να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στους αντίστοιχους Δικαστές. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν τους επιτρέπεται να σπιλώνουν με αυτό τον τρόπο τη Δικαιοσύνη στο σύνολό της και να παρεμβαίνουν στην προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Δικαστών.

Κατόπιν τούτων, ζητούμε τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Ν.Σ.Κ. που συμμετείχαν στην ανωτέρω συνεδρίαση και υπέγραψαν το σχετικό πρακτικό και την άμεση παρέμβαση του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Παρασκευή 1 Απριλίου 2011

Σε ΦΠΑ 23% και οι αποδοχές έμμισθων δικηγόρων, κρίνει το ΣτΕ

Οι αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων, δηλαδή των δικηγόρων, που εργάζονται με πάγια αντιμίσθια στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ, τις τράπεζες, κλπ, θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%, όπως έκρινε με απόφασή του το Β' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατά συνέπεια, με αυτόν τον συντελεστή θα επιβαρύνονται οι αμοιβές των «μαχόμενων» ελεύθερων δικηγόρων όσο και των εμμίσθων δικηγόρων.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχε προσφύγει ο δικηγόρος Αθηνών Π.Γ., υποστηρίζοντας ότι τόσο η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών όσο και οι διατάξεις του σχετικού νόμου με τις οποίες οι δικηγόροι υπάγονται στο καθεστώς ΦΠΑ είναι πολλαπλά αντισυνταγματικές και παράνομες.

Ο προσφεύγων είχε επισημάνει ότι καταστρατηγείται η συνταγματικά προστατευόμενη ισότητα, καθώς επιβάλλεται ΦΠΑ στους ελεύθερους - μάχιμους δικηγόρους, ενώ στους έμμισθους συναδέλφους του δεν επιβάλλεται παρά το γεγονός ότι παρέχουν το ίδιο έργο. Έτσι, όμως, η μη υπαγωγή των δικηγόρων με πάγια αντιμίσθια στον ΦΠΑ λειτουργεί υπέρ «των οικονομικώς ισχυρών, που έχουν τη δυνατότητα απασχολώντας δικηγόρους με πάγια αντιμίσθια να μην καταβάλλουν ΦΠΑ για τις δικηγορικές υπηρεσίες που παρέχουν», υποστήριξε ο δικηγόρος, προσθέτοντας ότι αντίθετα, ο απλός πολίτης όταν καταφεύγει στους δικηγόρους καταβάλλει ΦΠΑ.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος, Φιλοκτήμων Αρναούτογλου, και εισηγήτρια η Ευαγγελία Νίκα) έκριναν ότι «οι δικηγόροι δεν συνδέονται προς τον εντολέα τους διά σχέσεως εξηρτημένης εργασίας, αλλά ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ακόμη και όταν παρέχουν τις νομικές υπηρεσίες τους με σχέση έμμισθης εντολής και με πάγια αντιμισθία. Εξάλλου, το ότι το εισόδημα τού επί πάγια αντιμισθία αμειβόμενου δικηγόρου θεωρείται κατά πλάσμα του νόμου ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, δεν μεταβάλλει τη φύση των δικηγορικών υπηρεσιών ως υπηρεσιών ελευθέρου επαγγελματία, ούτε τη συνδέουσα αυτόν με τον πελάτη του σχέση εμμίσθου εντολής σε σχέση εξηρτημένης εργασίας».

«Συνεπώς, οι δικηγόροι, έστω και αν αμείβονται δια παγίας αντιμισθίας» κρίνει το ΣτΕ, «εμπίπτουν, κατ' άρθρο 3 του Κώδικα ΦΠΑ, στους υποκείμενους στον φόρο προστιθέμενης αξίας (23%)».

Ακόμη, οι δικαστές έκριναν ότι πρέπει να ακυρωθεί πράξη του υπουργού Οικονομικών κατά το σκέλος εκείνο που αναφέρει ότι «οι δικηγόροι που εργάζονται με πάγια αντιμισθία και, κατά τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος θεωρούνται ως μισθωτοί, δεν υπάγονται στο ΦΠΑ για τις εν λόγω αμοιβές».
 news.in.gr