ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ


Υπ’ αρίθμ. 11921/25-1-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Φ.Ε.Κ. Β’ 320):
“1. Καταργείται η υποβολή του αντιγράφου ποινικού μητρώου και του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης, τα οποία απαιτούνται ως δικαιολογητικά για την έκδοση απόφασης διορισμού ως δικηγόρου επιτυχόντος στις σχετικές εξετάσεις.
2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ο τύπος της οποίας ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄ 1276).
3. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής:
«α)...δεν έχω καταδικασθεί για αξιόποινη πράξη από τις αναφερόμενες στο άρθρο 26 του Ν.Δ/τος 3026/1954» ή σε αντίθετη περίπτωση «έχω καταδικασθεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις:. ..»
«β)...έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις» ή «τελώ νόμιμα εκτός στρατεύματος» ή «έχω απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωπκές μου υποχρεώσεις» και
«γ)... δεν υπάγομαι σε κάποια από τις περιπτώσεις ασυμβιβάστων που αναφέρονται στα άρθρα 62 και 63 του Ν.Δ/τος 3026/1954».
4. Η υπηρεσία στην οποία κατατίθενται οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις, υποχρεούται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004.”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου