ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ` ΑΡΙΘ. Κ2-828 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 216/2013) ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 216 / 5 Φεβρουαρίου 2013


Αριθμ. Κ2−828 (1)
Προτυποποιημένα καταστατικά.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:
I. Όπως το ελάχιστο περιεχόμενο των προτυποποιημένων
καταστατικών της Ανωνύμου Εταιρείας, της Εταιρείας Περι−
ορισμένης Ευθύνης, της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας
(ΙΚΕ), της Ομορρύθμου Εταιρείας και της Ετερορρύθμου Εται−
ρείας το οποίο συμπληρώνεται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης
(συμβολαιογράφο), αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρία, εταιρία
περιορισμένης ευθύνης, και την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
ή από τους ιδρυτές αν πρόκειται για ομόρρυθμη εταιρία, ετε−
ρόρρυθμη εταιρία και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία μόνο ως
προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες
διαφορετικού εταιρικού τύπου και θα είναι προσπελάσιμο από
το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. είναι το εξής ανά εταιρικό τύπο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου