ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Σάββατο 3 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΤΟ Ν.4164/2013

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
         ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτα 25 Ιουλίου 2013    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΤΟ Ν.4164/2013

*********************
O Νόμος 4164/2013 "Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες  ρυθμίσεις" επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις σε διατάξεις του κτηματολογίου. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο της συντονιστικής επιτροπής συμβολαιογραφικών συλλόγων Ελλάδας: 1) Με την παράγραφο 10 του άρθρου 2 Ν.4164/2013 αντικαθίσταται η παρ.4 του άρθρου 14 του Ν.2664/1998 και ορίζεται ότι,  μαζί με την αίτηση που υποβάλλεται για την καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα των πράξεων του άρθρου 12 του N.2664/1998, συνυποβάλλονται τα έγγραφα στα οποία περιέχεται η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα, αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος που  έχει συνταχθεί και έχει προσαρτηθεί στην προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη, περίληψη της εγγραπτέας πράξης και κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος για το ακίνητο στο οποίο αφορά η εγγραπτέα πράξη.
Εφιστάται η προσοχή ότι από την ημερομηνία  έναρξης  του ως άνω νόμου, εφόσον έχει προσαρτηθεί σε συμβόλαιο τοπογραφικό διάγραμμα, αντίγραφο τούτου (επικυρωμένο) θα συνυποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα προς  καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα.
Περίληψη εγγραπτέας πράξης δεν συνυποβάλλεται, όταν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα αφορά σε εξάλειψη, κατάργηση, διαγραφή ή άρση εγγραπτέου δικαιώματος (αφορά τα βάρη του ακινήτου).
Εάν πρόκειται για εμπράγματη δικαιοπραξία, εξακολουθεί να ισχύει η ρύθμιση της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου και ειδικότερα επισυνάπτεται σε αυτήν, υποχρεωτικώς και επί ποινή ακυρότητάς της, κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος, απλό αντίγραφο του οποίου συνυποβάλλεται στο Κτηματολογικό Γραφείο κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα, που ορίζονται στη διάταξη της παραγράφου 4, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της.
Εάν πρόκειται για εμπράγματη δικαιοπραξία που επιφέρει και γεωμετρική μεταβολή, τότε, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 (Ν.2664/1998), επισυνάπτεται σε αυτήν, υποχρεωτικώς και επί ποινή ακυρότητάς της, κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος και κατά την υποβολή της αίτησης για την καταχώρισή της στα κτηματολογικά βιβλία συνυποβάλλονται: α) απλό αντίγραφο του αποσπάσματος του κτηματολογικού διαγράμματος που έχει επισυναφθεί σε αυτήν, β) κτηματογραφικό διάγραμμα και γ) τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών κατά τα προαναφερόμενα, μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα, που ορίζονται στη διάταξη της παραγράφου 4 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της.
Επίσης, όταν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία επιφέρει γεωμετρική μεταβολή στα κτηματολογικά διαγράμματα, αντί του αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος συνυποβάλλεται κτηματογραφικό διάγραμμα και τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών για την αποτύπωση της χωρικής μεταβολής (π.χ. δικαστική απόφαση για μεταβολή ορίων).
2) Με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του Ν.4164/2013  αντικαθίσταται  το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει, και προβλέπεται ότι για τις  μεταβολές  των δικαιωμάτων  για τα οποία υπάρχει  υποχρέωση υποβολής δήλωσης  στο στάδιο της κτηματογράφησης που επέρχονται (οι μεταβολές αυτές) από την επομένη της υποβολής της αρχικής δήλωσης έως την έναρξη της κατά το άρθρο 5 παρ. 1 προθεσμίας του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, ο αρμόδιος υποθηκοφύλακας αποστέλλει στο Γραφείο Κτηματογράφησης, αμέσως μετά την καταχώριση, αντίγραφο της περίληψης της πράξης, καθώς και αντίγραφο της ίδιας της πράξης.
Αν  η νομοθεσία δεν προβλέπει σύνταξη περίληψης, ο αρμόδιος υποθηκοφύλακας αποστέλλει στο Γραφείο Κτηματογράφησης αντίγραφο της ίδιας της πράξης με τα στοιχεία μεταγραφής ή εγγραφής ή σημείωσης αυτής στα οικεία βιβλία που τηρεί.
3) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ως άνω  Ν.4164/2013 προβλέπεται η κατάργηση του  Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Ο.Κ.Χ.Ε, οι αρμοδιότητες του οποίου μεταφέρονται από την έναρξη ισχύος του άνω νόμου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία από την έναρξη ισχύος του άνω νόμου μετονομάζεται σε «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»). Οι αρμοδιότητες του Ο.Κ.Χ.Ε που προβλέπονται στα άρθρα 13 και 18 του Ν.3882/2010 (Α΄166) ασκούνται από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής .
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το απόσπασμα (φύλλο καταχώρισης ακινήτου)  που χορηγείτο από το Γραφείο Τηρήσεως Κτηματολογίου Πρωτευούσης για ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου Ν. Αττικής προκειμένου να επισυναφθεί σε συμβόλαιο ή πράξη με αντικείμενο εγγραπτέο δικαίωμα στα ως άνω Υποθηκοφυλακεία , από την έναρξη ισχύος του άνω νόμου θα χορηγείται πλέον από την  αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που θα συσταθεί.
4) Με την παράγραφο 17 του άρθρου 3 του Ν.4164/2013 αντικαθίσταται το άρθρο 5 του Ν.2308/1995 όπως ισχύει. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι από την ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 και έως τις πρώτες εγγραφές απαγορεύεται, με ποινή ακυρότητας, η σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα της περιοχής, στην οποία αφορούν τα αναρτημένα στοιχεία, αν δεν μνημονεύεται στο συμβόλαιο και δεν επισυνάπτεται σε αυτό πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου που εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Πρόκειται για νέο πιστοποιητικό σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο δε του νέου πιστοποιητικού καθορίζεται με απόφαση της εταιρείας «Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία» όπως αυτή μετονομάζεται. 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ)                            (ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου