ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

Νέα ποσά συνδρομών και ενισχύσεων Λ.Ε.Δ.Ε.


Σας γνωρίζουμε ότι με απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε κατά την αριθ. 43/2012 συνεδρίασή της, τροποποιήθηκαν διατάξεις του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., που αφορούν στο ύψος των καταβαλλόμενων συνδρομών και στο ύψος  των  χορηγούμενων  ενισχύσεων  στα  μέλη  του  Λ.Ε.Δ.Ε.,  που  ισχύουν  από 7-1-2013 και που ορίζονται ως εξής:

Α/  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  ΥΠΕΡ Λ.Ε.Δ.Ε.1/ Η εφάπαξ συνδρομή εγγραφής κάθε μέλους που εντάσσεται στο Λ.Ε.Δ.Ε., ορίζεται στο ποσό των 300,00 ευρώ
(σχετικές οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε)
2/Η μηνιαία τακτική συνδρομή κάθε μέλους  ορίζεται στο ποσό των 
55,00 ευρώ, για τα μέλη εκείνα που συμπληρώνουν πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία ορκωμοσίας τους στο πρώτο λειτούργημά τους και
40,00 ευρώ, για τα μέλη εκείνα  που βρίσκονται στο διάστημα των πέντε (5) πρώτων ετών άσκησης του πρώτου λειτουργήματός τους
(σχετικές οι διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 14 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε)
Σημείωση: Η ειδική μηνιαία συνδρομή, καταργείται από 7-1-2013 και ενσωματώνεται στην μηνιαία τακτική συνδρομή.

Β/ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε.1/Η Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση (Η.Χ.Ε.), ορίζεται στο ποσό 30,00 ευρώ και το ημερήσιο αυτό ποσό θα χορηγείται στην περίπτωση ασθένειας, στράτευσης και τοκετού.
Παρατηρήσεις:
α)Για τον τοκετό της γυναίκας-μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε., θα χορηγείται το ποσό των 600,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε  20 ημέρες Η.Χ.Ε.
β)Την Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση δικαιούνται τα μέλη, μόνο για τις εργάσιμες ημέρες και όχι για τις ημέρες του Σαββάτου της Κυριακής και τις εξαιρέσιμες αργίες, που κάθε φορά ισχύουν για το Δημόσιο.
γ)Η Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβεί τις τριακόσιες (300) ημέρες συνολικά, καθ’ όλο το διάστημα συμμετοχής του μέλους στο Λ.Ε.Δ.Ε., όπου εντός του ημερολογιακού έτους, η ενίσχυση αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των εκατόν ογδόντα (180) ημερών.
δ)Η εγκυμοσύνη δεν θεωρείται ασθένεια, εκτός εάν από παθολογικά αίτια επιπλοκής της εγκυμοσύνης, η εγκυμονούσα αδυνατεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Στην περίπτωση αυτή, η Η.Χ.Ε. δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες  και με την προϋπόθεση ότι εντός είκοσι ημερολογιακών ημερών από την ημέρα εμφάνισης του προβλήματος, η εγκυμονούσα θα υποβάλλει στο Λ.Ε.Δ.Ε. ιατρικό πιστοποιητικό από Δημόσιο Θεραπευτήριο, με το οποίο θα βεβαιώνεται η επιπλοκή της εγκυμοσύνης της. 
(σχετικές οι διατάξεις του άρθρου 17 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.)
2/Η εφάπαξ πλήρης χρηματική ενίσχυση, λόγω συνταξιοδότησης συνεπεία γήρατος, ορίζεται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ, με τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 18 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.
3/Η εφάπαξ πλήρης χρηματική ενίσχυση, λόγω συνταξιοδότησης συνεπεία Μόνιμης Ολικής Ανικανότητος (Μ.Ο.Α) ή θανάτου, ορίζεται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ, με τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 19 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.
4/Η Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση, ορίζεται στο ενιαίο μηνιαίο καθαρό ποσό των 50,00 ευρώ για όλα τα δικαιούχα μέλη, ανεξάρτητα από τον χρόνο συμμετοχής τους στο Λ.Ε.Δ.Ε., όπου όλες οι νόμιμες κρατήσεις και τα ταχυδρομικά τέλη που αναλογούν, καταβάλλονται από το Λ.Ε.Δ.Ε.
Παρατηρήσεις:
α)Η Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση θα καταβάλλεται στους δικαιούχους περιοριστικά μόνο για δέκα (10) έτη. 
β)Ειδικά για τους συνταξιούχους εκείνους που λαμβάνουν την μηνιαία  χρηματική ενίσχυση για περισσότερα της 10ετίας έτη, διακόπτεται από 7-1-2013, ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.
γ)Για τα μέλη εκείνα που δεν θα έχουν συμπληρώσει δέκα έτη ενίσχυσης, θα διακοπεί η ενίσχυσή τους από την ημερομηνία συμπλήρωσης της 10ετίας.
(σχετικές οι διατάξεις του άρθρου 20 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε)
Τέλος παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας για όλες τις παραπάνω αλλαγές και να φροντίσετε για την ορθή καταβολή των μηνιαίων συνδρομών των μελών σας προς το Λ.Ε.Δ.Ε.
Στη διάθεσή σας, για κάθε συμπληρωματική πληροφορία

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

 Έλενα Πίτσιλλου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου