ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)..... Η ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.16 ΑΡΘ. 40 ΤΟΥ Ν 4111/2013 ΙΣΧΥΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 49 ΠΕΡ. 3 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 19-11-2012 !!!Όσο διαβάζει κανείς το κείμενο του Ν 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/25-1-2013) συναντά ολοένα και περισσότερες εκπλήξεις! Η ισχύς της διάταξης (παρ. 16 αρθ. 40) που τροποποιεί και αυξάνει το ποσό του δικαστικού ενσήμου, σύμφωνα με την περ. 3 του αρθ. 49, αρχίζει από την 19-11-2012 !!! Εάν δεν είναι ένα ακόμη ασυγχώρητο λάθος μιας τραγικά ανεπαρκούς, ακόμη και για τα στοιχειώδη, νομοθετικής εξουσίας, τότε ας κριθεί από τα δικαστήρια η αναδρομική ισχύς της διάταξης σε περιπτώσεις π.χ. καταβολής του δικαστικού ενσήμου την 20-11-2012, με την τότε ισχύουσα διάταξη, σε έκδοση διαταγής πληρωμής και τελεσιδικία αυτής! Νομίζω ότι οποιαδήποτε κριτική περιττεύει. Παραθέτουμε το κείμενο των διατάξεων ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στην σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr):


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4111
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/
2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίη−
σης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκό−
λυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματο−
πιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπι−
στωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας
της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρημα−
τοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματο−
δοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση
Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και
της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ,
με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολό−
γων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή
των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

...................................................................................

Άρθρο 40
...................................

16. Το εδάφιο β΄ της περίπτωσης 6 της παραγράφου
ΙΓ΄ του ν. 4093/2012 (Α΄222) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιπλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απα−
σχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό
πέντε τοις εκατό (5%) υπέρ του Εθνικού Οργανισμού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και χαρτόσημο
ποσοστού 2,4%, τα οποία ανωτέρω ποσοστά υπολογί−
ζονται επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου.»
............................................................


Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 14 και 19 αρχίζει από 12.11.2012.
2. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 αρχίζει από 18.11.2012.
3. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 10, 11, 12, 15, 20, 32, 33, 35, 38, 40 και 43 αρχίζει από 19.11.2012.
4. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 34, 36, 41 και 49 αρχίζει από 5.12.2012.
5. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 51 και 52 αρχίζει από 7.12.2012.
6. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 50 αρχίζει από 5.2.2013.
7. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

1 σχόλιο: