ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Απόφαση 4209/2016 ΜΠΡ ΑΘ (Ασφ) απαράδεκτη και απορριπτέα αίτηση λόγω μη αναγραφής ΑΦΜ αιτούντων !!!

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός αποφάσεως: 4209/2016

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Συγκροτήθηκε από τον Δικαστή Ηλία Ξηροτύρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3327/2005. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 26 Ιουλίου 2016, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Των αιτούντων: 1) .. και 2) .., αμφοτέρων κατοίκων.... Αττικής, ενεργούντων ατομικώς και ως ασκούντων τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων τους ..., οι οποίοι παραστάθηκαν μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Παναγιώτη Κωνσταντίνου. Των καθ’ ων η αίτηση: 1) Της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «....», που εδρεύει στα Μέγαρα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, 2).. , νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή της ως άνω εταιρείας, κατοίκου .... Αττικής, οι οποίοι παραστάθηκαν μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Σεραφείμ Κάρλου. Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η αίτησή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης 19631/2016 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3153/2016, της οποίας δικάσιμος προσδιορίστηκε αυτή που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, που έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τον συνδυασμό των άρθρων 111, 118 αρ. 3, 119, 216 παρ. 2, 688 παρ. και 692 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. συνάγεται ότι για τήρηση της για κάθε αίτηση δικαστικής προστασίας εγγράφου προδικασίας, με ποινή απαράδεκτου, απαιτείται να αναγράφονται τα σε αυτά οριζόμενα, δηλαδή το Δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται, το ονοματεπώνυμο και την κατοικία του αιτούντος και του καθ’ ου η αίτηση, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαδίκου που επιδίδει ή υποβάλλει το δικόγραφο (όπως το άρθρο 118 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο πρώτο παρ. 2 του Ν. 4335/2015 - ΦΕΚ Α΄87/23.7.2015. Έναρξη ισχύος από 1.1.2016 - άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 4 Ν. 4335/2015). Όταν στο δικόγραφο της αίτησης δεν περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω στοιχεία ή περιέχονται αυτά ασαφώς ή ελλειπώς, τότε η αίτηση απορρίπτεται ως αόριστη. Τούτο ερευνάται αυτεπάγγελτα από τον Δικαστή, γιατί ανάγεται στην προδικασία και δεν μπορεί να συμπληρωθεί ούτε με το γραπτό σημείωμα, ούτε με παραπομπή σε άλλα έγγραφα της δίκης, ούτε με την εκτίμηση των αποδείξεων (βλέπε Τζίφρα, Ασφαλιστικά μέτρα, σελ. 24, Α.Π. 915/80 ΝοΒ 29. 296). Εν προκειμένω οι αιτούντες, με την υπό κρίση αίτηση, εκθέτουν ότι η πρώτη καθ’ ης εταιρεία, η οποία εκπροσωπείται νομίμως από τον δεύτερο των καθ’ ων, διατηρεί και εκμεταλλεύεται την επιχείρηση καφέ - μπαρ - κάβα με τον διακριτικό τίτλο «.....», που στεγάζεται σε όμορο της ιδιόκτητης κατοικίας τους ακίνητο. Ότι κατά τους τελευταίους μήνες παρατηρείται συχνά το φαινόμενο εκπομπής μουσικής σε πολύ υψηλή ένταση και δη υπερβαίνουσα κατά πολύ το όριο των 80 db, η οποία παράγεται από στερεοφωνικό συγκρότημα, και μάλιστα σε ώρες κοινής ησυχίας. Ότι συνεπεία της ως άνω καταστάσεως έχει κλονισθεί η ψυχική υγεία της μικρότερης θυγατέρας τους ...... . Ότι παρά τις εκκλήσεις προς τον δεύτερο των καθ’ ων να χαμηλώσει την ένταση της μουσικής, αυτός δεν συμμορφώνεται . Ότι για το λόγο αυτό εκείνοι έχουν απευθυνθεί επανειλημμένως στο Αστυνομικό Τμήμα Μεγάρων, όργανα του οποίου έχει μεταβεί αρκετές φορές στο σημείο όπου βρίσκεται το επίδικο μπαρ και έχουν βεβαιώσει παραβάσεις, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην αίτησή τους. Ότι συνεπεία της έντασης της μουσικής έχουν δημιουργηθεί ρωγμές και αποκολλήσεις στα μάρμαρα των μπαλκονιών που συνορεύουν με την επίδικη επιχείρηση. Με βάση το ιστορικό αυτό οι αιτούντες ζητούν, επικαλούμενοι επείγουσα περίπτωση, να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση και δη να υποχρεωθούν οι καθ’ ων η αίτηση να παύσουν τις εκπομπές θορύβων άνω του επιτρεπομένου ορίου των 80db κατά τις νυκτερινές ώρες κοινής ησυχίας. Επίσης, ζητούν να απειληθεί κατά του δευτέρου των καθ’ ων χρηματική ποινή ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας πέντε (5) μηνών για κάθε παράβαση της απόφασης που θα εκδοθεί. Τέλος, ζητούν να καταδικασθούν οι καθ’ ων στην πληρωμή των εν γένει δικαστικών τους εξόδων.

Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 683 παρ. 1, 22, 37 παρ. 1 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, πλην όμως τυγχάνει απορριπτέα ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας, κατά παραδοχή και του σχετικού ισχυρισμού των καθ’ ων η αίτηση, καθόσον το ένδικο δικόγραφο αυτής, το οποίο κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 23-5-2016, δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος (1.1.2016) του άρθρου 118 ΚΠολΔ όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4335/2015, (επιδόθηκε δε στους καθ’ ων στις 25-5-2016 - βλ. τις υπ’ αρ. 921Β΄/25-5-2016 και 920Β΄/25-5-2016 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Πειραιά ...), δεν περιέχει τα απαραίτητα για τη θεμελίωση του στοιχεία και συγκεκριμένα δεν αναγράφεται σε αυτό ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) των αιτούντων (του οποίου η αναγραφή απαιτείται με ποινή απαραδέκτου, σύμφωνα και με όσα αναπτύχθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας).

Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφισθούν στο σύνολό τους, καθόσον η ερμηνεία του κανόνα δικαίου που εφαρμόσθηκε ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. Απορρίπτει την αίτηση. Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 10-8-2016, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Για τη δημοσίευση)

Π.Β.
ΠΗΓΗ:  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου