ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το ιστολόγιο αυτό αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της περιφέρειας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα... Ξεκίνησε το 2011, όταν στο χώρο της δικηγορίας, ελάχιστοι ασχολούνταν με την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους. Ο υποφαινόμενος - διαχειριστής - επιχείρησε τότε να δημιουργήσει μια πηγή ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σιγά σιγά, τα επόμενα χρόνια, προέκυψαν κι άλλες πηγές ενημέρωσης, κάποιες μάλιστα επαγγελματικού επιπέδου. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε στη διαδικτυακή ενημέρωση, σε συνδυασμό και με τις πολλές ευθύνες που ανέλαβε πλέον ο υποφαινόμενος, άρα τον ελάχιστο χρόνο που διέθετε, είχαν σαν αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2019, το blog να πάψει ουσιαστικά να ενημερώνεται και ο dikigorosdramas να σιωπήσει. Εδώ και μερικές ημέρες όμως, η επικαιρότητα αλλά και η διάθεση του διαχειριστή, ξαναφέρνουν το blog σε λειτουργία, με στοχευμένες αναρτήσεις και συγκεκριμένες ενημερώσεις...... το μέλλον θα δείξει..... >

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΩΤΗΜΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
Λάρισα 27-12-2013 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τις ασφαλιστικές εισφορές
           Σας ενημερώνουμε ότι από το Φορολογικό Σύμβουλο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας κ. Ευστάθιο Μπακάλη,
συντάχθηκε και απευθύνθηκε προς το Υπουργείο Οικονομικών ερώτημα, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής :   

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:
Το Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Γενική Διεύθυνση Φορολογίας
1. Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12)
2. Διεύθυνση Βιβλίων & Στοιχείων (Δ15)
 
Θέμα:
Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα των Δικηγόρων.
 
*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 
I.             Με τη διάταξη του άρθρου 3§45 του Ν. 4110/2013, προστέθηκε υποπερ. εε’ στο άρθρο 31§1 περ. α’ του Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) και, δυνάμει αυτής, για  τις δαπάνες, που πραγματοποιούνται από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά, εκπίπτει από το ακαθάριστο εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών, κατ’ ακολουθίαν και των Δικηγόρων, ως γενικό έξοδο διαχειρίσεως, και το ποσό της δαπάνης των εισφορών, που καταβάλλουν σε ταμεία ασφαλίσεως, εφ’ όσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από τον νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλομένων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφαλίσεως σε ταμεία, που έχουν συσταθεί με νόμο.
II.            Όσον αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές των Δικηγόρων προς τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.), τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.) και τον Τομέα Υγείας & Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών (Τ.Π.Δ.Α.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), σημειώνονται τα ακόλουθα ειδικότερα ζητήματα: 
α. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που καταβάλλονται σε μια χρήση, αφορούν στην αμέσως προηγουμένη χρήση (π.χ., το έτος 2014 καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές της χρήσεωως 2013).    
β. Οι ανακοινώσεις των σχετικών Τομέων του Ε.Τ.Α.Α., δυνάμει των οποίων προσδιορίζεται το ύψος των ως άνω εισφορών και εκκινεί η διαδικασία καταβολής τους από τους ασφαλισμένους Δικηγόρους, εκδίδονται σε χρόνο, στον οποίο οι τελευταίοι έχουν κλείσει τα φορολογικά τους βιβλία. Συνακόλουθα, και η παραλαβή των ασφαλιστικών βιβλιαρίων, στα οποία επικολλώνται τα καταβαλλόμενα κατά τη διάρκεια μιας χρήσεως ένσημα, παραλαμβάνονται από το Ταμείο στον ανωτέρω χρόνο.
γ. Η ελαχίστη για κάθε Δικηγόρο υποχρεωτική ασφαλιστική εισφορά σε κάθε Τομέα καταβάλλεται κατ’ αρχήν κατά τη διάρκεια της χρήσεως, στην οποία αυτή ανάγεται (π.χ. στο ανωτέρω παράδειγμα στη χρήση 2013), διά της αγοράς των σχετικών ενσήμων (ως προς την οποία δεν εκδίδεται κάποιο παραστατικό) και της επικολλήσεώς τους στο οικείο ασφαλιστικό βιβλιάριο, η δε τυχόν διαφορά μεταξύ ενσήμων και ελαχίστου ποσού εξοφλείται με την καταβολή μετρητών χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου στον χρόνο, στον οποίο παραδίδονται τα ασφαλιστικά βιβλιάρια (π.χ. στο ανωτέρω παράδειγμα στο έτος 2014). 
III.           Περαιτέρω, υπογραμμίζεται ότι, από 01-01-2014, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 23 περ. γ’ του Ν. 4172/2013 (νέος Κ.Φ.Ε.), δεν εκπίπτουν ως επαγγελματικές δαπάνες οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.
IV.           Τέλος, επισημαίνεται ότι ανάλογες διαστάσεις αναπτύσσει το προαναλυθέν ζήτημα και αναφορικά με τους Δικηγόρους της περιφέρειας, καθώς και με τα λοιπά νομικά επαγγέλματα, που υπάγονται στον Τομέα Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. (Δικαστικοί Επιμελητές, Συμβολαιογράφοι, Υποθηκοφύλακες). 
V.            Εν όψει των ανωτέρω, ερωτώνται τα ακόλουθα:
1. Σε ποιόν χρόνο καταχωρίζονται στα προβλεπόμενα από τον Κ.Φ.Α.Σ. βιβλία και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του Δικηγόρου οι προπεριγραφείσες ασφαλιστικές εισφορές; 
2. Με ποιό παραστατικό πραγματοποιείται η ανωτέρω καταχώριση;
3. Δύναται να επέχει θέση νομίμου και προσήκοντος παραστατικού κατά τον Κ.Φ.Α.Σ., για την καταχώριση της εν λόγω δαπάνης, επιστολή του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, με την οποία ανακοινώνεται σε έκαστο Μέλος του, πριν κλείσει η επίμαχη χρήση, το ύψος των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών, υπό την προϋπόθεση ότι εν συνεχεία πράγματι θα αποδεικνύεται η καταβολή τους (με ένσημα ή σε μετρητά χρήματα), άλλως θα αναμορφωθούν φορολογικώς ως λογιστική διαφορά; 
4. Ποιά είναι η φορολογική μεταχείριση ληξιπροθέσμων ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες καταβάλλονται τμηματικώς λόγω υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής και ανάγονται σε προηγούμενες της τμηματικής εξοφλήσεως χρήσεις;
Παρακαλούμε για το άμεσο των απαντήσεών σας, δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος επί των ανωτέρω θεμάτων και οι Συνάδελφοι δεν γνωρίζουν με ασφάλεια τον δέοντα τρόπο φορολογικής αντιμετωπίσεως των εν λόγω εισφορών, που συναρτάται άμεσα και με τον χρόνο καταβολής από μέρους τους των σχετικών ποσών, ενώ επίκειται το πέρας της τρέχουσας χρήσεως και το κλείσιμο των φορολογικών τους βιβλίων.
Διατελούμε στη διάθεσή σας για κάθε τυχόν αναγκαία περαιτέρω διευκρίνιση.
            Επί του ανωτέρω ερωτήματος, ΟΥΔΕΜΙΑ απάντηση υπήρξε μέχρι σήμερα.
http://www.dslar.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου