ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

ΘΕΜΑ: Διορισμός αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και κλήρωση μελών εφορευτικών επιτροπών, για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου  2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ        Αριθ.πρωτ:52684             
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ                                                                    ΠΡΟΣ:
                                                                                    Τους κ.κ. Προέδρους Πρωτοδικών
Ταχ. Δ/νση   : Ευαγγελιστρίας 2                        του Κράτους
Ταχ.Κώδικας: 101 83                                            (Μέσω Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων)

Πληροφορίες: Κ. Παράσχου

Τηλέφωνο   : 210-3741311Αριθ.Εγκυκλίου: 25


ΘΕΜΑ: Διορισμός αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και κλήρωση μελών εφορευτικών επιτροπών, για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010.


            Σχετικά με τις επικείμενες δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές, που, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5  και 114 παρ. 1,2 και 5 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄) θα διενεργηθούν στις 7 Νοεμβρίου 2010, σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου, έφορος των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής είναι ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο δήμος. Αυτός διορίζει σε κάθε εκλογικό τμήμα της περιφέρειας του Πρωτοδικείου, τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία, δηλαδή για τις επικείμενες εκλογές, μέχρι την  27η Οκτωβρίου 2010.
            Από τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3852/2010 επίσης ορίζεται διεξοδικά ποιοί διορίζονται αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, ποιοί εξαιρούνται κ.λ.π.
           
2. Εξάλλου, από τις διατάξεις της παρ. 10  του άρθρου 17 του ίδιου ανωτέρω νόμου, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 58 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών  (Π.Δ.96/2007), ορίζεται ότι τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών, τέσσερα τακτικά με ισάριθμα αναπληρωματικά, κληρώνονται από τα Πρωτοδικεία σε δημόσια συνεδρίαση.
Η κλήρωση γίνεται δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ψηφοφορία, δηλαδή για τις επικείμενες εκλογές, μέχρι την 22α Οκτωβρίου 2010, ανάμεσα στους εκλογείς του δήμου που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου εκλογικού διαμερίσματος και φέρονται στους καταλόγους αυτούς ως κάτοικοι της περιοχής.

3. Από τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 114 του ν.3852/2010, ορίζεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών γίνονται ταυτόχρονα με τις δημοτικές εκλογές, στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους αντιπροσώπους και εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής.

4. Ενόψει των ανωτέρω, σας παρακαλούμε να φροντίσετε από τώρα να σας αποσταλούν, από τους δικηγορικούς συλλόγους, τις άλλες δικαστικές υπηρεσίες κ.λ.π., πίνακες με τα απαραίτητα στοιχεία των προσώπων εκείνων που σύμφωνα με το νόμο μπορούν να διοριστούν αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, προκειμένου να τους διορίσετε έγκαιρα στα εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν στην περιφέρειά σας με απόφαση του οικείου Νομάρχη.
           
5. Επισημαίνεται επίσης οτι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 και της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.3852/2010, στις εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών, αν κανείς από τους συνδυασμούς των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατο (50% + 1 ψήφος) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων στην ψηφοφορία της 7ης Νοεμβρίου 2010, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή, δηλαδή την 14η Νοεμβρίου 2010, ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.
            Επίσης βάσει των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 137 και της παρ.1 του άρθρου 139 του ίδιου Ν. 3852/2010, στις εκλογές για  την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών, εάν κανένας συνδυασμός υποψηφίων δεν συγκεντρώσει ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%+1 ψήφος)  του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων  στην ψηφοφορία της 7ης Νοεμβρίου 2010, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010,  μόνο μεταξύ των υποψηφίων περιφερειαρχών των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.
            Για να μην δημιουργηθούν λοιπόν προβλήματα στη λειτουργία των εφορευτικών επιτροπών στην επαναληπτική ψηφοφορία θα πρέπει στο διοριστήριο έγγραφό σας προς τους δικαστικούς αντιπροσώπους να αναφέρετε, ότι, σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, θα παραστούν σε αυτήν οι ίδιοι δικαστικοί αντιπρόσωποι.
            Εννοείται ότι ανάλογη μνεία θα γίνει και στα ειδοποιητήρια έγγραφα προς τα κληρωθέντα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των εφορευτικών επιτροπών των ίδιων παραπάνω εκλογικών τμημάτων, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 17 του ν.3852/2010.
6. Τέλος, σας παρακαλούμε για τη λήψη των αναγκαίων προπαρασκευαστικών μέτρων για την κλήρωση των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών. Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο θα σας αποστείλλει τους εκλογικούς καταλόγους, με τους οποίους θα διεξαχθούν οι περιφερειακές και δημοτικές εκλογές .
            Επίσης θα σας αποσταλούν και οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι με τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι, με βάση το π.δ. 133/1997, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα π.δ. 164/1997, 320/1999 και 130/2002,  ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές, στα ίδια εκλογικά τμήματα, για την ανάδειξη των νέων δημοτικών αρχών.
Σας ενημερώνουμε, τέλος, οτι θα σας αποσταλούν και οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των ομογενών και των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 επ. του ν.3838/2010 ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών, στα ίδια εκλογικά τμήματα μαζί με τους λοιπούς εκλογείς.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα εδώ, ότι, οι παραπάνω εκλογείς (πολίτες χωρών – μελών της Ε.Ε., καθώς και ομογενείς και νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών), δεν ψηφίζουν για την ανάδειξη των Περιφερειακών αρχών.
            Οι Δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να αποστείλουν το συντομότερο δυνατόν στα οικεία Πρωτοδικεία τους πίνακες των διοριστέων μελών τους, προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο διορισμός τους ως δικαστικών αντιπροσώπων  από τους κ. κ. Προέδρους Πρωτοδικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                                     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
1. Υπουργείο Δικαιοσύνης
Δ/νση Διοικητικού
2. κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών                                                       Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
(Μέσω Ν. Α.)
3. κ.κ. Γεν. Γραμματείς Περιφερειών
4. κ.κ. Νομάρχες
5. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, έδρες τους                                    
6. κ.κ. Προέδρους των Δικηγορικών
Συλλόγων της Χώρας, στις έδρες των
Πρωτοδικείων (Μέσω Ν. Α.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
4. Γεν. Δ/ντή Αναπτ. Προγραμμάτων
5. Δ/νση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ.
(παρακαλούμενη για την ανάρτηση
 της παρούσας στον ιστότοπο του Υπουργείου)
6. Δ/νση Εκλογών (3 αντίγραφα)
www.ypes.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου