ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

ΛΕΔΕ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 01/11/2014 (ΕΚΛΟΓΙΚΗ)

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32 και 33 του καταστατικού του, καλεί τους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του, τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος και την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων, να συμμετέχουν σε Γενική Συνέλευση κατά την 01/11/2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 11,00 πμ και στα γραφεία του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Αθήνα, προκειμένου να διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης του Λ.Ε.Δ.Ε. για την περίοδο 01/01/2015-31/12/2017.
Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2014

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Μόνο με παρουσία δικαστικού λειτουργού η έρευνα κατ' οίκον από την φορολογική διοίκηση- Γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου

Με την με αρ.3244/14-10-2014 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου  Νικ.Παντελή κρίνεται αντισυνταγματική η διάταξη του ν.4174/2013 σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται έρευνα κατ' οίκον της φορολογικής αρχής χωρίς παρουσία δικαστικού λειτουργού. Είχε προηγηθεί προηγούμενη γνωμοδότηση (256/2014) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (βλ.εδώ) που είχε κρίνει επιτρεπτή την παραπάνω δυνατότητα της Διοίκησης. Σύμφωνα με το συμπέρασμα της γνωμοδότησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου "η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του ν.4174/2013 με την οποία ορίζεται ότι "...η φορολογική Διοίκηση δύναται να διενεργεί επιτόπιο φορολογικό έλεγχο και εκτός του επίσημου ωραρίου εργασίας εφόσον απαιτείται από το είδος των δραστηριοτήτων του φορολογουμένου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται ειδική μνεία στην εντολή του φορολογικού ελέγχου.
Η είσοδος στην κατοικία του φορολογουμένου επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμοδίου Εισαγγελέα" καθώς και η παράγραφος 3 του άρθρου 40 του αυτού ως άνω νόμου, με το οποίο ορίζεται ότι "ο Γενικός Γραμματέας (Δημοσίων Εσόδων) ή τα νομίμως εξουσιοδοτημένα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια που αποσκοπεί, άμεσα ή έμμεσα, στην είσπραξη φόρων και λοιπών εσόδων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της κατάθεσης αίτησης πτώχευσης του οφειλέτη του Δημοσίου της άσκησης αγωγής διάρρηξης. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ισχύει αναλόγως η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Κώδικα", με τις οποίες προβλέπεται η διενέργεια κατ' οίκον ερευνών από όργανα της φορολογικής διοίκησης, με απλή εντολή εισαγγελέα και χωρίς την παρουσία δικαστικού λειτουργού, για οποιονδήποτε λόγο και αν γίνονται αυτές και οποιονδήποτε σκοπό και αν εξυπηρετούν, κείνται εκτός του πλαισίου της συνταγματικής μας τάξης". Διαβάστε τη γνωμοδότηση εδώ
http://legalnews24.blogspot.gr

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Επίδομα μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του ΕΤΑΑ

Αριθμ. Φ.10060/15858/606 – ΦΕΚ Β 2665 – 08.10.2014
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του ΕΤΑΑ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4097/2012 (Α 235).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, άμεσα ασφαλισμένες του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), οι οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα, δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα μητρότητας, ύψους διακοσίων (200) € για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού είναι η ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας σε είδος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος αποκλειστικά. Για τη χορήγηση απαιτείται η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:
αΑίτηση της ασφαλισμένης στον οικείο Τομέα Ασφάλισης του ΕΤΑΑ
βΛηξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού
γΥπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1985 ότι ασκεί αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα και δεν δικαιούται από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας.
Άρθρο 2
Η αρμόδια υπηρεσία του ΕΤΑΑ μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τη διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας, καταβάλλει στην ασφαλισμένη, εφάπαξ, το επίδομα μητρότητας, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα.
Άρθρο 3
Η αίτηση για χορήγηση του εν λόγω επιδόματος υποβάλλεται από την ασφαλισμένη εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία τοκετού.
Προϊσχύουσες διατάξεις των κανονισμών των Τομέων του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ που παρέμεναν σε ισχύ ως προς τις παροχές μητρότητας και μετά την ένταξη του Κλάδου Υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.
Η ισχύς της απόφασης απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
—–
Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη)
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4097/2012 (Α΄ 235) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας ? Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1Γ του άρθρου 47 του Ν. 4075/2012 (Α΄ 89) και της υπουργικής απόφασης αριθ. Φ.10060/13503/569/2013 (Β΄ 1306) «Καθορισμός εισφορών Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα του Ενιαίου Ταμείου Αυτοτελώς Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π. Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
4. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
5. Τις διατάξεις της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αριθ. οικ. 20894/61/20-6-2014 (Β΄ 1634) και οικ.27695/77/8-8-2014(Β΄ 2244) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη».
6. Τις διατάξεις της Υ.48/09-07-2012 (Β΄ 2105) απόφασης Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
7. Την αριθ. 2/290/29-05-2014 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
8. Την αριθ. 20782/1427/21-07-2014 οικονομική έκθεση του Τμήματος Αναλογιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας.
9. Την αριθ. 202493/18-9-2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7ΥΖΙΟΡΕ1-4ΟΔ).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται ετήσια επιβάρυνση ύψους 1.548.000 € περίπου, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα του Ε.Τ.Α.Α., KAE 0685, εντός του εγκεκριμένου από το εκάστοτε ΜΠΔΣ ορίου δαπανών για τα ασφαλιστικά ταμεία. Για το τρέχον έτος η ανωτέρω δαπάνη περιορίζεται στο ποσό των 387.000 ΕΥΡΩ περίπου και θα καλυφθεί από τον Π/Υ του Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα του Ε.Τ.Α.Α. (ΚΑΕ 0685),
http://www.odigostoupoliti.eu

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Στα γήπεδα της Δράμας θα διεξαχθεί η τελική φάση του 31ου Π.Π.Π.Δ.Σ.Στην έκτακτη συνδιάσκεψη της ολομέλειας των εκπροσώπων των ομάδων του Π.Π.Π.Δ.Σ., η οποία πραγματοποιήθηκε την 04.10.2014 στο ξενοδοχείο PARK, στο Βόλο, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η διοργάνωση του 31ου Π.Π.Π.Δ.Σ. θα ανατεθεί στην ομάδα των Δ.Σ. Δράμας - Ροδόπης, με τον Δ.Σ. Δράμας να αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για τη διοργάνωση, καθώς και οι αγώνες της τελικής φάσης θα διεξαχθούν στη Δράμα.
Όλοι οι παρόντες εκπρόσωποι των ομάδων ευχαρίστησαν θερμά το Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την κυρία Αμαλία Σαλονίδου, για την ανάληψη της διοργάνωσης σε χαλεπούς οικονομικά καιρούς και δεσμεύθηκαν να συμβάλλουν για την επιτυχία του 31ου Πρωταθλήματος.
Έτσι, έκλεισε με τον πλέον επιτυχημένο τρόπο η διοργάνωση του 30ου Π.Π.Π.Δ.Σ., με την ομάδα του Δ.Σ. Βόλου να παραδίδει τη σκυτάλη της διοργάνωσης σ’ αυτήν των Δ.Σ. Δράμας και Ροδόπης.

http://www.lawsoccer.gr

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ:«ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ» ΤΟ Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α - ΕΤΑΜ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                   
         ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ               
Καλαμάτα 30 Σεπτεμβρίου 2014    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ» ΤΟ Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ -  ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α - ΕΤΑΜ

Κοινοποίηση:
1/ Προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας
2/ Προς τον Διοικητή του Ι.Κ.Α Ροβέρτο Σπυρόπουλο

************
Μετά το πρώτο αρχικό κατάπτυστο συμφωνητικό, με το οποίο το Ι.Κ.Α - ΕΤΑΜ επιχείρησε να εκμεταλλευτεί την προνομιακή του θέση ως εργοδότης απέναντι στους συνεργαζόμενους δικηγόρους, με τρόπο προκλητικό, παραβαίνοντας όχι μόνο τους Νόμους του Κράτους και τα συναλλακτικά ήθη, αλλά και κάθε έννοια ηθικής και τη αρχική επιδίωξη του Ι.Κ.Α - ΕΤΑΜ να ζητά ειδική συμφωνία στις αμοιβές των δικηγόρων, κατώτερη από τις νόμιμες αμοιβές του Κώδικα Δικηγόρων, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας αποφάσισαν την αποχή των δικηγόρων από τις υποθέσεις του ΙΚΑ, αποχή η οποία είχε αρχίσει από τις 5-5-2014.
Μετά από σοβαρό αγώνα και προσπάθειες και συγκεκριμένα στις 12-9-2014, η Συντονιστική Επιτροπή ενέκρινε το περιεχόμενο ενός νέου ιδιωτικού συμφωνητικού σχετικά με τις αμοιβές των δικηγόρων που συνεργάζονται με το Ι.Κ.Α, όπως αυτό συμφωνήθηκε και απεστάλη από τη διοίκηση του ιδρύματος.
Με έκπληξη και αγανάκτηση έλαβα σήμερα γνώση το «εξαιρετικώς επείγον» έγγραφο του Προϊσταμένου του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Ι.Κ.Α με θέμα: «τηρητέα πορεία επί των δικαστικών υποθέσεων του Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ, μετά την υπογραφή και θέση σε εφαρμογή του νέου συμφωνητικού – αμοιβολογίου των δικηγόρων με ανάθεση κατά υπόθεση (κατ’ αποκοπήν) του Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ».
Με το έγγραφο αυτό, το οποίο σημειωτέον, δεν προέρχεται από τη διοίκηση του Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ, αλλά από τον Προϊστάμενο του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ, αποδεικνύεται ότι το Ι.Κ.Α λειτουργεί για τους δικηγόρους ως «ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ», δεδομένου ότι ενώ όλοι οι δικηγόροι καλόπιστα πιστέψαμε το νέο αμοιβολόγιο, το οποίο δεν προσβάλλει το κύρος και την αξιοπρέπειά μας και προβήκαμε στη λήξη της αποχής μας από τις υποθέσεις του Ι.Κ.Α, εντούτοις το Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ προσπαθεί με πολύ δυσμενέστερο τρόπο να βλάψει τα συμφέροντα των δικηγόρων, αφού σύμφωνα με το έγγραφο αυτό δίνεται η οδηγία – εντολή όπως: «….στις διάφορες εκδικαζόμενες υποθέσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων όπου είναι διάδικος το Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ και σε όσες άλλες περιπτώσεις επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις, χωρίς να προκαλείται ερημοδικία και να παράγεται τεκμήριο ομολογίας του Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ, να μη παρίσταται το Ίδρυμα μετά η δια πληρεξουσίου δικηγόρου, αλλά να παρίσταται με τον Διευθυντή του ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν υπάλληλο και να εκθέτει εγκαίρως γραπτώς και προφορικώς όταν χρειάζεται, τις απόψεις της Διοικήσεως, με συνημμένα όλα τα κρίσιμα έγγραφα της υπόθεσης, αντικρούοντας όλους τους ισχυρισμούς των αντιδίκων, προβάλλοντας τις σχετικές ενστάσεις του, τα πραγματικά περιστατικά και τα νομικά επιχειρήματα, συντάσσοντας υπομνήματα σε σοβαρές υποθέσεις και ζητώντας όταν είναι αναγκαίο και την συνδρομή των δικηγόρων. Εφιστάται  προσοχή σας για την έγκαιρη αποστολή των φακέλων στα Δικαστήρια, τα οποία πολύ συχνά διαμαρτύρονται για υπέρμετρες καθυστερήσεις, με ζημία των συμφερόντων τόσο του Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ όσο και των αντιδίκων του, αφού αναβάλλεται η εκδίκαση των υποθέσεων»
κ. Διοικητά του Ι.Κ.Α,
Εάν θέλετε να εκπληρώσετε τις οικονομικές υποχρεώσεις του Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ και να το διασώσετε από την οικονομική κατάρρευση που το οδήγησαν οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια, να απαιτήσετε από το Κράτος να σας καταβάλλει αυτά που σας οφείλει και να μην προσπαθείτε, με πλαγίους τρόπους, να σταματήσετε ουσιαστικά τη συνεργασία με τους δικηγόρους.
Οφείλετε να τηρήσετε τα συμφωνηθέντα και το νέο αμοιβολόγιο και να δώσετε εντολή για άμεση ανάκληση του προαναφερόμενου προκλητικού και απαράδεκτου εγγράφου του Προϊσταμένου του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ.
κ. συνάδελφοι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας,
Επιβάλλεται η άμεση λήψη απόφασης για κήρυξη αποχής από τις υποθέσεις του Ι.Κ.Α μέχρι ανακλήσεως από τη διοίκηση του Ι.Κ.Α του εγγράφου αυτού.
Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ ΗΔΗ ΤΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕ. ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟ Ι.Κ.Α ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ.

Καλαμάτα 30 Σεπτεμβρίου 2014
Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας

Κωνσταντίνος Αλεξ. ΜαργέληςΣάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

ΑΠΕΧΟΥΝ Δ.Σ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΚΙ ΟΜΩΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ "ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ" ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ, ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ !!!

"ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Αμαλιάδα 30 Σεπτεμβρίου 2014
Ταχ. Κωδ.: 27200
Πληροφορίες: Νικόλαος Κυπρούλης
Τηλ.: 26220-22678, 28715
Fax : 26220-28027
Εmail: dsa_mal@yahoo.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αμαλιάδας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την έλλειψη Πρωτοδικών, Ειρηνοδικών και Εισαγγελέων στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αμαλιάδας. Συγκεκριμένα :
Α) στο Πρωτοδικείο Αμαλιάδας ενώ προβλέπονται οι παρακάτω οργανικές θέσεις : Μια (1) θέση Προέδρου Πρωτοδικών, τέσσερις (4) θέσεις Πρωτοδικών και μία (1) θέση Δικαστικού Παρέδρου, εν τούτοις υπηρετεί εν τοις πράγμασι μόνο ένας (1) Πρόεδρος Πρωτοδικών και (2) Πρωτοδίκες,
Β) στις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις ενός (1) εισαγγελέα και (1) αντεισαγγελέα δεν υπηρετεί κανείς αυτή τη στιγμή και δανειζόμαστε για τις δικασίμους εισαγγελείς άλλων Πρωτοδικείων με ότι αυτό συνεπάγεται.
Γ) στο Ειρηνοδικείο Αμαλιάδας προβλέπονται δύο (2) θέσεις Ειρηνοδικών, στο Ειρηνοδικείο Γαστούνης μία (1) θέση Ειρηνοδίκη, στο Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων δύο (2) θέσεις Ειρηνοδικών, δηλαδή συνολικά πέντε (5) θέσεις Ειρηνοδικών, τις οποίες αυτή τη στιγμή καλύπτουν μόνο δύο (2) δόκιμοι Ειρηνοδίκες.
Οι δικαστές που απουσιάζουν έχουν λάβει είτε άδειες κυήσεως, είτε άδειες ανατροφής τέκνων, είτε αναρρωτικές άδειες και δεν έχουν αντικατασταθεί μέχρι σήμερα.
Ως εκ τούτου είναι αντιληπτό τοις πάσι ότι το Πρωτοδικείο Αμαλιάδας δεν μπορεί να λειτουργήσει με τέτοια έλλειψη δικαστών και μάλιστα ενόψει του όγκου των υποθέσεων που ήδη έχουν προσδιοριστεί από τον Σεπτέμβριο 2014 και στο εξής.
Είναι αδύνατη η απονομή της δικαιοσύνης και η εύρυθμη λειτουργία του Πρωτοδικείου Αμαλιάδας με τέτοιους όρους.
Για τους λόγους αυτούς
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αμαλιάδας αποφάσισε την αποχή των μελών του για 3η συνεχόμενη εβδομάδα από τις συνεδριάσεις όλων των δικαστηρίων (από 29 Σεπτεμβρίου μέχρι 2 Οκτωβρίου 2014), απέστειλε σχετικά έγγραφα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και στον Πρόεδρο Εφετών Πατρών, παρέστη στον Άρειο Πάγο με όλα τα μέλη του Δ.Σ προκειμένου να εκθέσει τα άνω ζητήματα και θα είναι δυναμικά παρών μέχρι να αντιμετωπιστεί κατάλληλα από τις αρμόδιες αρχές το σοβαρότατο πρόβλημα της έλλειψης δικαστών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ"ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ροδόπη: Οι δικηγόροι αποφασισμένοι για αποχή 04.10.2014 Με αφορμή τις μεγάλες ελλείψεις σε δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους ο Δικηγορικός Σύλλογος καλεί τα μέλη του στην έκτακτη γενική συνέλευση, που  θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη 7 Οκτωβρίου στο Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής

Πηγή: http://www.xronos.gr/detail.php?ID=94640

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

ΦΟΒΕΡΗ "ΤΡΙΠΛΑ" ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ - ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΦΟΥ ΑΥΤΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΨΙΧΟΥΛΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΜΕ !!!

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθ. πρωτ. :11579

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Αγίου Κωνσταντίνου 16, 102 41, Αθήνα
Πληρ.: Πέτρος Τριανταφυλλίδης Αντιπρόεδρος ΝΣΚ
Τηλ.: 210- 52.25.289
FAX : 210- 52.20.288
ΠΡΟΣ : 1) Τους Διευθυντές Αθηνών-Πειραιώς και όλων των Τοπικών και Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
2) ΄Ολους τους δικηγόρους Αθηνών –Πειραιώς και των Τοπικών και Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υπηρετούν με ανάθεση κατά υπόθεση.
3) Κέντρα Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
Κοινοποίηση: Γραφείο Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΘΕΜΑ: Τηρητέα πορεία επί των δικαστικών υποθέσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την υπογραφή και θέση σε εφαρμογή του Νέου Συμφωνητικού-Αμοιβολογίου των δικηγόρων με ανάθεση κατά υπόθεση (κατ΄ αποκοπήν) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
-------------------------
Σας γνωρίζομε ότι μετά την ισχύ του Νέου Κώδικα περί Δικηγόρων το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βρίσκεται στην εξαιρετικά δυσχερή θέση να αντιμετωπίσει στις παραστάσεις των δικηγόρων στα διάφορα δικαστήρια αμοιβές κατά πολύ υψηλότερες απ΄αυτές που ίσχυαν στον προηγούμενο Κώδικα περί Δικηγόρων και στο Συμφωνητικό- Αμοιβολόγιο των δικηγόρων με ανάθεση κατά υπόθεση που ίσχυσε στο παρελθόν.
Επισημαίνομε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, καθώς και άλλοι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας, με αρκετές πάντως εξαιρέσεις Δικηγορικών Συλλόγων που δεν συμμορφώθηκαν και διαχώρησαν τη θέση τους, κήρυξαν απεργία που διήρκεσε από 5-5-2014 έως 15-9-2014, οπότε έληξε η απεργία μετά από επώδυνη και επίπονη διαπραγμάτευση με το Γραφείο μας, που αναγκάσθηκε παρά τη βούλησή του να περικόψει προβλεπόμενες στο παρελθόν αναγκαίες αμοιβές των δικηγόρων του που προσιδίαζαν στην ιδιαιτερότητα της σχέσης τους με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για να προσεγγίσει κάπως το ύψος των παραστάσεων του Νέου Κώδικα περί Δικηγόρων, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των συμφερόντων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την περιφρούρηση των δικαιωμάτων των δικηγόρων και αναμένεται το συντομότερο δυνατό η υπογραφή του Νέου Συμφωνητικού - Αμοιβολογίου των δικηγόρων με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε τελικά, δυστυχώς και με παράπλευρες απώλειες, με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
Μετά από την εξέλιξη αυτή, επειδή το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αδυνατεί να αντέξει το κόστος της αμοιβής των δικηγόρων με ανάθεση κατά υπόθεση ανά την Επικρατεία, οι οποίοι αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία σε σχέση με τους δικηγόρους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υπηρετούν με σχέση έμμισθης εντολής (παγία αντιμισθία),παρακαλούμε όπως στις διάφορες εκδικαζόμενες υποθέσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων όπου είναι διάδικος το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και σε όσες άλλες περιπτώσεις επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις, χωρίς να προκαλείται ερημοδικία και να παράγεται τεκμήριο ομολογίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να μη παρίσταται το ΄Ιδρυμα μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου, αλλά να παρίσταται με τον Διευθυντή του ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο απ΄αυτόν υπάλληλο και να εκθέτει εγκαίρως γραπτώς, και προφορικώς όταν χρειάζεται, τις απόψεις της Διοικήσεως, με συνημμένα όλα τα κρίσιμα έγγραφα της υπόθεσης, αντικρούοντας όλους τους ισχυρισμούς των αντιδίκων, προβάλλοντας τις σχετικές ενστάσεις του, τα πραγματικά περιστατικά και τα νομικά επιχειρήματα, συντάσσοντας υπομνήματα σε σοβαρές υποθέσεις και ζητώντας όταν είναι αναγκαίο και την συνδρομή των δικηγόρων. Εφιστάται η προσοχή σας για την έγκαιρη αποστολή των φακέλων στα Δικαστήρια, τα οποία πολύ συχνά διαμαρτύρονται για υπέρμετρες καθυστερήσεις, με ζημία των συμφερόντων τόσο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όσο και των αντιδίκων του, αφού αναβάλλεται η εκδίκαση των υποθέσεων.
Ο Προϊστάμενος του γραφείου
Νομικού Συμβούλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Εφορία: Παράταση υποβολής για τις συγκεντρωτικές πελατών-προμηθευτών

Παρατείνεται, έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015, η προθεσμία υποβολής των τριμηνιαίων καταστάσεων πελατών - προμηθευτών του πρώτου, δευτέρου και τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014.
Αυτό προβλέπεται σε απόφαση της γγ Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των φορολογουμένων.
Η ΓΓΔΕ διευκρινίζει ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι καταληκτική, δεδομένου ότι, συμπίπτει με αυτή της υποβολής των καταστάσεων του τελευταίου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014 και επομένως δεν δύναται να παραταθεί περαιτέρω.
http://www.kathimerini.gr

Αποσπάσματα από την παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπου Αθανασίου στην ημερίδα διαβούλευσης του ΣΕΒ, με θέμα: «Η ταχεία απονομή δικαιοσύνης, κρίσιμη προϋπόθεση για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη» - Θαυμάστε επιχειρήματα και τοποθετήσεις !!!

Θαυμάστε τον κ. Υπουργό, κατάργηση της προφορικής εμμάρτυρης απόδειξης στην αστική δίκη και περιορισμός των ανακοπών των οφειλετών των τραπεζών (κυρίως) στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης παρουσιάζονται ως "Η ΛΥΣΗ" για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης και την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα. Οι συνταγματικές διατάξεις για την δημοσιότητα της δίκης κλπ. φαίνεται πως δεν απασχολούν τον τέως ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό και νυν Υπουργό. Εμάς όμως συνάδελφοι;  

".....................Μεγάλη αλλαγή στον χώρο της πολιτικής δίκης, αποτελεί η επικείμενη εισαγωγή νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος καταρτίστηκε από ειδική επιτροπή.
            Βασικός στόχος της νέας δικονομικής νομοθεσίας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου δικαιοδοτικού συστήματος που θα ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών και των επιχειρήσεων για παροχή έννομης προστασίας μέσα σε εύλογο χρόνο και με αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο.
            Θα σταθώ σε δύο από τις πολλές καινοτομίες του Κώδικα, ο οποίος ήδη δόθηκε στη διαβούλευση: Η πρώτη συνίσταται στον εξορθολογισμό της πρωτοβάθμιας δίκης, μέσω της ενίσχυσης της γραπτής διαδικασίας, γεγονός που θα βοηθήσει στην επίσπευση της επίλυσης των διαφορών. Επίσης, εκσυγχρονίζεται η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως με τον περιορισμό των ανακοπών που μπορούν να ασκηθούν κατά τη διάρκειά της................."
".......Πράγματι, η μεταφορά ύλης από τα πρωτοδικεία στα ειρηνοδικεία, η αύξηση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των τελευταίων στις 20.000,00 € καθώς και η αποκλειστική τους αρμοδιότητα για την εκδίκαση σημαντικών κατηγοριών υποθέσεων (π.χ. ν. 3869/2010 για την αστική αφερεγγυότητα νοικοκυριών) κατέστησαν επιβεβλημένη τη μελετημένη οργανωτική αναδιάρθρωση και τον χωροταξικό εξορθολογισμό των ειρηνοδικείων ανά την επικράτεια.
            Με το βλέμμα στο μέλλον, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε και προχώρησε σε ένα ευρύ σχέδιο συγχώνευσης των υπολειτουργούντων ειρηνοδικείων, με άλλα, μεγαλύτερης κίνησης, ώστε τα εναπομένοντα να στελεχωθούν με ορθολογικά κριτήρια και να εξοπλισθούν με σύγχρονες υποδομές στην υπηρεσία του πολίτη. Έτσι σήμερα ο συνολικός αριθμός των μειώθηκε δραστικά από 301 σε 154.........."
Τα αποσπάσματα είναι από το  http://dikastis.blogspot.gr/

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόεδρος Δ.Σ. Αιγίου προς Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας: Θεωρώ κ. Υπουργέ, ότι πρέπει να παραιτηθείτε ..........

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
______________________
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
Τηλ - Fax : 26910-29411
www.dsaigiou.gr
dsaigio@gmail.com
Θέμα: ¨Ανακοίνωση Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου με την οποία ζητείται η παραίτηση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με αφορμή την απάντησή του σε ερώτημα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για θέματα που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές Δικηγόρων¨
Το ερώτημα έγινε βάση αιτήσεως που είχε υποβάλλει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου για νομοθετική ρύθμιση στα θέματα ασφαλιστικών εισφορών των Δικηγόρων.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γεωργίου Ι. Μπέσκου, Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου.
ΠΡΟΣ
κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
ΚΟΙΝ.:
1. Γραφείο Πρωθυπουργού
2. κ. Πρόεδρο Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας
3. κ. Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας
4. Μ.Μ.Ε.
κ. Υπουργέ,
Με την από 09-07-2014 επιστολή μου, που απευθυνόταν σε εσάς, και τους συναρμοδίους Υπουργούς, ζητούσα υπό την θεσμική μου ιδιότητα ως Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου να υπαχθούν σε καθεστώς ρυθμίσεως οι οφειλές των δικηγόρων προς το ΕΤΑΑ, είτε προέρχονται από ληξιπρόθεσμες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, είτε από άλλη αιτία (δάνειο προς νέους επαγγελματίες δικηγόρους)
Επίσης ζήτησα να γίνει επανακαθορισμός των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια.
Προς μεγάλη μου έκπληξη όταν μετέβην στο Υπουργείο σας, ο Δ/ντης του Γραφείου σας αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί μου και με ενημέρωσε η γραμματέας του, ότι η αίτησή μου είναι στο….. αρχείο.
Όταν ερώτησα εύλογα πότε θα απαντηθεί ….. η απάντηση ήταν ¨εξετάζεται το εν λόγω θέμα, δεν θα λάβετε απάντηση !!! ¨
Αναγκασθήκατε να απαντήσετε στην αίτησή μου, έμμεσα κατόπιν ερωτήματος που κατέθεσε με βάση αυτήν ο Βουλευτής Αχαΐας κ. Νικόλαος Τσούκαλης. Επίσης για το ίδιο θέμα σας έχουν υποβάλλει ερώτημα ο Βουλευτής Αχαΐας κ. Νταβλούρος και άλλοι 26 Βουλευτές της Ν.Δ. από όλη την Χώρα κατόπιν συντονισμένων ενεργειών των Προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της Χώρας.
Η απάντησή σας πραγματικά αδιανόητη και ταυτόχρονα προκλητική για όλο το δικηγορικό Σώμα.
Ειδικότερα:
Απαντήσατε κατηγορηματικά στην αίτησή μας, να γίνει επανακαθορισμός των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια ότι : ¨Μια τέτοια αλλαγή αποτελεί ουσιώδη μεταβολή του υφισταμένου συστήματος και δεν εξετάζεται !!! ¨
Ποιο υφιστάμενο σύστημα κ. Υπουργέ; Είσθε υπέρμαχος βάσει της απάντησής σας ενός ασφαλιστικού συστήματος που έχει φέρει σε απόγνωση την συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων της Χώρας. Ενός συστήματος ασφάλισης που αδυνατούν οι δικηγόροι να καταβάλουν τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές.
Ενός συστήματος που είναι υπό κατά κατάρρευση. Προφανώς πρέπει να είστε ο μοναδικός που δεν αντιλαμβάνεται το μέγιστο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας. Όταν Βουλευτές όλων των κομμάτων συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης υποβάλλουν το συγκεκριμένο ερώτημα, όταν ο συναρμόδιος Υπουργός Δικαιοσύνης απαντά κατηγορηματικά, ότι πρέπει η Πολιτεία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ρυθμιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των δικηγόρων για το συγκεκριμένο θέμα που ταλανίζει το κλάδο των δικηγόρων Πανελλαδικά, εσείς γιατί κ. Υπουργέ δεν το εξετάζετε;
Γνωρίζετε φυσικά ότι το ΕΤΑΑ είναι χρηματοδοτούμενο από εμάς χωρίς καμμία κρατική ενίσχυση.
Εμείς που είμαστε η βάση του και το στηρίζαμε, αδυνατούμε κ. Υπουργέ με βάση το υπάρχον σύστημα να πληρώνουμε τις εισφορές μας.
Στην Αθήνα οι οφειλέτες ανέρχονται σε 8.582 συναδέλφους, ενώ σ’ όλη την Ελλάδα επί 43.580 δικηγόρων οι οφειλέτες του ΕΤΑΑ Νομικών ανέρχονται σε 17.380 συναδέλφους.
Πλέον με βάση πληροφορίες που υπάρχουν από την συγκέντρωση φετινών ασφαλιστικών βιβλιάριων οι οφειλέτες έχουν αυξηθεί σε ποσοστό 10 με 15% επιπλέον.
Ήδη με μαθηματική ακρίβεια το ασφαλιστικό μας σύστημα, την αλλαγή του οποίου δεν εξετάζετε καν !!! οδηγείται σε κατάρρευση.
Κε. Υπουργέ με βάση την απάντησή σας είναι πλέον φανερό ότι δεν ενδιαφέρεστε καν να ενεσκήψετε ουσιαστικά στο πρόβλημά μας. Ένα πρόβλημα που απειλεί με αφανισμό του κλάδου μας, αφού καλούμασθε να πληρώνουμε ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές (χωρίς ουσιαστικό αντίκρυσμα και αντάλαγμα) όταν ταυτόχρονα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, το Φ.Π.Α., το τέλος επιτηδεύματος, του ΕΝΦΙΑ και και και….!!!
Είστε σε αυτή την θεσμική θέση κ. Υπουργέ προκειμένου να επιλύσετε θέματα και όχι να τα αφήνετε να διαιωνίζονται με ολέθριες συνέπειες.
Θεωρώ κ. Υπουργέ, ότι πρέπει να παραιτηθείτε καθώς η απάντησή σας δείχνει αδιαφορία στο δίκαιο αίτημα που υποβάλλουμε και κυρίως αδυναμία να βρείτε μία λύση στο ασφαλιστικό αδιέξοδο του κλάδου μας. Ένα αδιέξοδο που το αντιλαμβάνονται όλοι πλην ημών.
Ίσως ο αντικαταστάτης σας να μπορέσει να εξετάσει το ζήτημα και να δώσει λύσεις, όπως άλλωστε υπάρχουν σε όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες.
Όσον αφορά το θέμα της αύξησης των δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές και ρύθμιση για δάνεια που έλαβαν συνάδελφοι από το Ταμείο Νομικών όπως ήταν αναμενόμενο είστε αρνητικός και πάλι με περιγραφικές απαντήσεις.
Στην αύξηση των δόσεων απαντήσατε……. Θα πρέπει να τύχει συμφωνία του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών «παρέπεμψε την απόφαση σε εσάς …..»
ΚΡΙΜΑ για τον κλάδο μας που οδηγείται σε απόγνωση και εξαθλίωση.
Ο Πρόεδρος
του Δικηγορικού Συλλόγου
Αιγίου
Γεώργιος Ι. Μπέσκος

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

H Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων στα Καλάβρυτα - Δελτίο τύπου

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ                        
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθήνα,  23 Σεπτεμβρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στα Καλάβρυτα
Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στα Καλάβρυτα, στις 19,20 και 21 Σεπτεμβρίου, υπό τη προεδρία του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου ΑθηνώνΒασιλείου Αλεξανδρή, συζήτησε διεξοδικά, κατά γενική ομολογία, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, τα ζωτικά προβλήματα του κλάδου και του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης στη χώρα.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χαράλαμπος Αθανασίου, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Νικόλας Κανελλόπουλος, οι οποίοι παρακολούθησαν μεγάλο μέρος των συζητήσεων και των προβληματισμών του δικηγορικού σώματος καθώς και ο Πρόεδρος-Συντονιστής της Ενιαίας Αρχής κατά της Διαφθοράς, πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ι. Τέντες.  Με τις παρεμβάσεις και τις απαντήσεις τους στα θέματα που τέθηκαν, τόσο ο υπουργός Δικαιοσύνης όσο και ο γενικός γραμματέας, εξέφρασαν την πρόθεση να εξετάσουν και να επιλύσουν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει.
Τις εργασίες της συνεδρίασης άνοιξε ο Πρόεδρος της Ολομέλειας και Πρόεδρος του ΔΣΑ Βασίλειος Αλεξανδρής ο οποίος αναφέρθηκε στα κρίσιμα προβλήματα που απασχολούν δικηγόρους και πολίτες. Έκανε μνεία στον ΕΝΦΙΑ και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από Δικηγορικούς συλλόγους για την ανάδειξη της αντισυνταγματικότητας του φόρου και τη παροχή οδηγιών σε αδύναμους οικονομικά πολίτες σχετικά με τη δικαστική αμφισβήτησή του. Τόνισε ακόμη ότι πολλά μέτρα που λαμβάνονται για την πάταξη της φοροδιαφυγής στοχεύουν στην κάλυψη δημοσιονομικών ελλειμμάτων και αντιβαίνουν σε θεμελιώδεις κανόνες του κράτους δικαίου, υπενθυμίζοντας τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για διενέργεια κατ’ οίκον ερευνών από τις φορολογικές αρχές χωρίς παρουσία δικαστικού λειτουργού και την άμεση αντίδραση της Ολομέλειας.
Στο μείζον θέμα της ασφάλισης σημείωσε πως ένα σημαντικό μέρος δικηγόρων αδυνατεί να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές και ζήτησε να ληφθούν μέτρα  από τη πολιτεία.
Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας υπογράμμισε με έμφαση ότι οι δικηγόροι επιδιώκουν καλές σχέσεις με το υπουργείο Δικαιοσύνης και είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε διάλογο για όλα τα θέματα. Επέκρινε ωστόσο το φαινόμενο να ψηφίζονται νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την απονομή της Δικαιοσύνης και τους δικηγόρους, με αιφνιδιαστικό τρόπο, χωρίς προηγούμενη  διαβούλευση(αναγνώριση πτυχίων εξωτερικού)αλλά και ενάντια στις θέσεις του συνόλου του νομικού κόσμου της χώρας(Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας). Απηύθυνε έκκληση στον παριστάμενο υπουργό να τερματισθεί  αυτή η πρακτική και να αρθούν ρυθμίσεις που παραβιάζουν δικονομικά δικαιώματα πολιτών, όπως ο περιορισμός της ανάγνωσης εγγράφων στις ποινικές δίκες, ρύθμιση που ο υπουργός υποσχέθηκε να επανεξετάσει.
Για το σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι εισηγητές(Δ. Κατσαρός πρόεδρος Δικηγορικού Λάρισας, Θεοφ. Παπαπαναγιωτάκης, μέλος Δ.Σ Δ.Σ Πατρών)ανέπτυξαν τις θέσεις της Ολομέλειας και υπογράμμισαν την καθολική σχεδόν αντίθεση, εκτός των δικηγόρων και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου(με ποσοστό 85%) στο προωθούμενο σχέδιο. Υποστήριξαν ότι με τις προτεινόμενες αλλαγές περιορίζεται κατά πολύ ο ρόλος των μαρτύρων στην αποδεικτική διαδικασία, καθιερώνονται δίκες χωρίς δικηγόρους και ευνοούνται, με τις διατάξεις περί αναγκαστικής εκτέλεσης, τα πιστωτικά ιδρύματα. Ο εισηγητής, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας Δ. Κατσαρός, τόνισε ότι το σχέδιο δεν συμβάλλει στην ταχεία και ορθή απονομή της Δικαιοσύνης και πρότεινε να ισχύσει για όλα τα δικαστήρια, το έως σήμερα αποτελεσματικό και πετυχημένο σύστημα εκδίκασης υποθέσεων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, σε όλη την τακτική διαδικασία.
Ο Πρόεδρος εκφράζοντας την βούληση του σώματος ζήτησε να εισακουσθεί η γνώμη όλων των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης στο θέμα ενώ έθεσε παράλληλα ζήτημα κατάργησης και των παραβόλων που εν μέσω κρίσης, εμποδίζουν την πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη.
Την Ολομέλεια απασχόλησε επίσης το σχέδιο του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα.  Οσον αφορά τη Ποινική Δικονομία,  ο προβληματισμός των εισηγητών(Γ. Σταματογιάννης, πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου  Πειραιά-συντονιστής, Αν. Τριανταφύλλου, λέκτορας ΑΠΘ, δικηγόρος Πειραιά, Αριστ. Τζαννετής, επίκουρος καθηγητής ΕΚΠΑ, Πολ. Τσιρίδης, Δ.Ν δικηγόρος Πειραιά), εστιάσθηκε στην διόγκωση της ύλης των μονομελών ποινικών δικαστηρίων και την συρρίκνωση των πολυμελών δικαστηρίων καθώς και στην σωστή εφαρμογή του άγνωστου στην ελληνική δικαστική πραγματικότητα θεσμού της ποινικής συνδιαλλαγής κατηγορουμένου και εισαγγελέα και σε υποθέσεις κακουργημάτων.
Οσον αφορά τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, οι εισηγητές(Ευαγγ. Μουνδριανάκης, πρόεδρος Δ.Σ Ρεθύμνης-συντονιστής, Νικ. Κοτζαμπασάκης δικηγόρος Ρεθύμνης, Τάκης Παπαδόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος Δ.Σ Πατρών καιΕμμ. Πετρακάκης, γ.γ Δ.Σ Ρεθύμνης), επικέντρωσαν τις παρατηρήσεις τους στο σωστό τρόπο χορήγησης της αναστολής έκτισης των ποινών αφού πλέον καταργείται η μετατροπή τους σε χρηματική, στην τροποποίηση του άρθρου 187(εγκληματική οργάνωση) και στην προτεινόμενη κατάργηση του νόμου 1608/1950 περί καταχραστών του δημοσίου, πρόταση που βρήκε σύμφωνη την ολομέλεια του σώματος.
(Οι εισηγήσεις αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ολομέλειας portal.olomeleia.gr)
Ο πρόεδρος της Ολομέλειας αναφέρθηκε επίσης στον τερματισμό της αποχής από τις υποθέσεις του ΙΚΑ, μετά την έγκριση του ιδιωτικού συμφωνητικού για τις αμοιβές των δικηγόρων και ανακοίνωσε τις ενέργειες της Συντονιστικής Επιτροπής(επιστολές σε Τράπεζες και Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος) με αφορμή τη συμπεριφορά των Τραπεζών απέναντι στους συνεργαζόμενους με αυτές δικηγόρους και τις πρακτικές των λεγόμενων «εισπρακτικών εταιρειών», οι οποίες παρά το νόμο, φέρεται να χρησιμοποιούν για διεκπεραίωση των υποθέσεων τους, δικηγόρους της δικής τους επιλογής.
Σχετικά με την εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων δικηγόρων όσων έχουν πτυχίο νομικής από κράτη μέλη της ΕΕ, ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι ψηφίσθηκαν μετά από συστηματικά διαβήματα της Ολομέλειας, οι αναγκαίες τροποποιήσεις που καθιερώνουν Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης(άρθρο 6 του ν. 4285/2014). Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, εκκρεμεί ακόμη η έκδοση από το υπουργείο Δικαιοσύνης, υπουργικών αποφάσεων για τη ρύθμιση μιας σειράς κρίσιμων και επειγόντων θεμάτων.
Η ολομέλεια έθεσε επίσης στον υπουργό, ο οποίος έδειξε θετική διάθεση αντιμετώπισης τους, και τα εξής σοβαρά ζητήματα:
* Κατάργηση της αυτόφωρης διαδικασίας για μικροοφειλέτες του δημοσίου.
* Κατάργηση παραβόλου εφέσεως και δικαστικού ενσήμου στην αναγνωριστικές αγωγές.         
* Εκδοση υπουργικής απόφασης για τη θέσπιση πόρων του Λογαριασμού Ενίσχυσης Δικηγόρων Επαρχιών(ΛΕΔΕ),                                                               
Η Ολομέλεια, μετά από εισηγήσεις και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε:
Ασφαλιστικές εισφορές: Αποστολή υπομνήματος με τις προτάσεις των δικηγόρων και συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Βρούτση, παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης(εισηγητήςΝικ. Παγίδας, πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου).
Φορολογικά(ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, τέλος επιτηδεύματος κ.α): Την ανάληψη συντονισμένης δράσης από όλους τους δικηγορικούς συλλόγους.
Για το θέμα της Αποστολής Στοιχείων στο Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής των φορέων του Δημοσίου: Να συνταχθεί και να σταλεί επιστολή στο αρμόδιο υπουργείο, στην οποία θα τονίζεται η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, σύμφωνα με το άρθρο 89 του Κώδικα Δικηγόρων(εισηγητές Σπ. Καλογερίας Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου και Μαρία Μάρκου,πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου).
Για το θέμα της Ίδρυσης Επαγγελματικού Ταμείου, επικουρικής ασφάλισης: Σύσταση επιτροπής για να μελετήσει το θέμα με συντονίστρια τη πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου, Μαρία Μάρκου.
Για την άρση του ασυμβιβάστου μεταξύ δικηγόρου και δημάρχου: Εμμένει, κατά πλειοψηφία, στη θέση περί μη άρσης του ασυμβιβάστου, ως ισχύει σήμερα, υιοθετώντας την εισήγηση της προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων Αν. Γιογλή.
Επίσης η Ολομέλεια:
  • Ενημερώθηκε για τις τεχνικές και άλλες τροποποιήσεις του Κώδικα περί Δικηγόρων και ενέκρινε την εισήγηση της επιτροπής υπό τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Ν. Παπάκο. Το τελικό κείμενο  θα αποσταλεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.
  • Συμπλήρωσε την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4194/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4α του ν. 4285/2014 για τα πτυχία εξωτερικού, με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας Δ. Κατσαρό. Τα άλλα μέλη της επιτροπής είναι ex officio οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και ο πρόεδρος του συλλόγου εκείνου στον οποίον γίνεται η αίτηση.
  • Εξουσιοδότησε την Συντονιστική για την έκδοση σε πανελλαδικό επίπεδο, του ειδικού μηδενικού γραμματίου για τους δικηγόρους που αναλαμβάνουν υποθέσεις στο πλαίσιο της Νομικής Βοήθειας(legal aid), σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση.
  • Ορισε ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστών, τον πρόεδρο της Ολομέλειας και του ΔΣΑΒασίλειο Αλεξανδρή, με αναπληρωτή του τον δικηγόρο Αθηνών Ευάγγελο Σπινέλλη.
  • Σχετικά με το σχεδιαζόμενο έργο της ηλεκτρονικής τήρησης των κτηματολογικών εγγραφών της ΕΚΧΑ ΑΕ, σύμφωνα με τον 4164/2013, όρισε τους: Ι. Λουκά, δικηγόρο Αθηνών και Γ. Καραμιζάρη, δικηγόρο Πειραιά, μέλος του Δ.Σ του Δ.Σ Πειραιά.
Τα μέλη της Ολομέλειας αντάλλαξαν τέλος απόψεις και  για την ενίσχυση του  θεσμού τηςΔιαμεσολάβησης στις αστικές υποθέσεις, μετά από  εισήγηση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Νικ. Βαλεργάκη.
Η Ολομέλεια ευχαρίστησε  τον Δήμαρχο Καλαβρύτων Γ. Λαζουρά καθώς και τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου ΚαλαβρύτωνΑνδρέα Οικονόμου, για την  θερμή και άψογη φιλοξενία.

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 19/21-9-2014

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Στις 9.30 το πρωι του Σαββατου 20-9-2014 ξεκινουν οι ουσιαστικες εργασιες της Ολομελειας, στην ημερησια διαταξη της οποιας περιλαμβανονται 12 θεματα (δειτε παλαιοτερη αναρτηση), αφου την Παρασκευη 19-9-2014 το προγραμμα περιλαμβανε τους επισημους χαιρετισμους διοργανωτων και φιλοξενουμενων.
Λογω μη υπαρξης συνδεσης wi fi στο χορο που συνεδριασε η Ολομελεια σταθηκε αδυνατη η συνεχης ενημερωση για την προοδο των εργασιων της.
Οι εργασιες ξεκινησαν στις 10 το πρωι του Σαββατου παρουσια και του Υπουργου Δικαιοσυνης καθως και του Γ.Γραμματεα του Υπουργειου, οι οποιοι και παρεμειναν σχεδον ως το τελος της συνεδριασης αργα το βραδυ του Σαββατου. Η συνεδριαση θα συνεχιστει το πρωι της Κυριακης και θα ολοκληρωθει αργα το μεσημερι της ιδιας μερας.
Η Ολομέλεια ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι της Κυριακής
Περιληπτικά αναφέρονται τα όσα συζητήθηκαν και οι σχετικές αποφάσεις: σχετικά με το σχέδιο νόμου για τον νέο ΚΠολΔ και την ουσιαστική κατάργηση της προφορικής εμμάρτυρης απόδειξης που περιέχεται σε αυτό, αλλά και τις αλλαγές στην αναγκαστική εκτέλεση και τη διαδικασία ενώπιον των Πρωτοδικείων, υπήρξε έντονη κριτική τόσο από τους εισηγητές, τους Προέδρους που έλαβαν το λόγο αλλά και από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας κ. Αλεξανδρή, η οποία απευθύνθηκε και στον παρόντα Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος δεν δεσμεύθηκε για τίποτα αλλά απλώς είπε ότι θα ληφθούν υπ` όψιν οι έντονες αντιρρήσεις - για το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων όπως και για τα ζητήματα του ταμείου υγείας θα υπάρξει στο άμεσο μέλλον συνάντηση Αλεξανδρή με τον αρμόδιο Υπουργό κ. Βρούτση παρόντος και του Υπουργού Δικαιοσύνης - .για τα φορολογικά ζητήματα ορίσθηκε επιτροπή η οποία θα ετοιμάσει προσφυγές οι οποίες θα κατατεθούν στα αρμόδια Διοικητικά Πρωτοδικεία - ο πρόεδρος της Ολομέλειας είχε συνάντηση με τον Υπουργό κ Βορίδη και αναμένει απαντήσεις για σειρά προβλημάτων του κλάδου που του εξέθεσε - απορρίφθηκε με συντριπτική πλειοψηφία αίτημα Δημάρχων - Δικηγόρων να λάβει απόφαση η Ολομέλεια περί άρσης του ασυμβίβαστου άσκησης δικηγορίας - ορίσθηκαν Πρόεδροι ως μέλη επιτροπών - για το έγγραφο του υπουργείου που ζητά την απογραφή της ψηφιακής υποδομής κάθε Δ.Σ. αποφασίσθηκε να σταλεί αρνητική επιστολή από την Ολομέλεια.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Με την παρουσια του Υπουργου Δικαιοσυνης, του Γ.Γ. του Υπουργειου Δικαιοσυνης, του Εθνικου Συντονιστη για την καταπολεμηση της διαφθορας κ.α. ξεκινησαν οι εργασιες της Ολομελειας των Προεδρων των Δικηγορικων Συλλογων της χωρας το βραδυ της Παρασκευης 19-9-2014.

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ: ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΠΑΝΑΓΗ ΚΑΠΠΑΤΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥΤΟΥ ΔΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 Αγαπητε Φίλε Παναγή Πρόεδρε της Κεφαλλονιάς, ας είναι καλά η Αθήνα που άνοιξε τις πύλες της κολάσεως, ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ, την κατάργηση της σύμπραξης με τοπικό δικηγόρο και άρα την κατάργηση του τοπικού δικηγόρου και την κατάργηση εν τέλει των περιφερειακών συλλόγων γιατί αυτό θα είναι το τελικό στάδιο της ¨μεταρρύθμισης".
 'Όπως σωστά παρατηρείς, όμως, ενώ αρχικά πίστευαν οι συνάδελφοί μας των συλλόγων του κέντρου (και οι συνδικαλιστές συνάδελφοί μας) ότι αυτό θα τους ωφελούσε εν τέλει λειτουργεί (ΚΑΙ) σε βάρος τους αφού η δουλειά συγκεντρώνεται σε λίγα δικηγορικά ¨γραφεία¨ (ο σωστός χαρακτηρισμός είναι  ¨ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ  ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ¨, η εξαθλίωση, δε ο εξευτελισμός και η απαξίωση των δικηγόρων χτυπά ΚΑΙ τους συναδέλφους μας του κέντρου (οράτε συγκέντρωση υποθέσεων Τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών και έπεται συνέχεια) σε λίγα γραφεία (= σούπερ μάρκετ) με το κιλό¨, δηλαδή ένα κιλό αγωγές, δυό κιλά διαταγές πληρωμής, στα τρία ασφαλιστικά το ένα δώρο κλπ..
Ρωτώ και εγώ με την σειρά μου; αυτό το μέλλον θέλουμε για την δικηγορία, για την δικαιοσύνη, για τα παιδιά μας;
Χαίρομαι που επιτέλους υψώνεται στεντόρεια μιά ακόμη φωνή πέραν της Κορίνθου (που για αυτά που γράφεις φίλε Παναγή απεργούσε το 2010/2011 επί ΕΠΤΑ ΜΗΝΕΣ) και των λοιπών κοντινών με τα κέντρα συλλόγων που πρώτοι πονέσαμε και νιώσαμε στο πετσί μας το ¨άνοιγμα¨ και την κατάργηση των ¨περιορισμών¨ που ΕΠΕΔΙΩΞΕ τότε ΠΡΩΤΗ Η ΑΘΗΝΑ, που πρώτους μας ακούμπησαν τα δικηγορικά mall, με τους δικηγόρους - είλωτες που έρχονται με μια εξουσιοδότηση στα χέρια και ένα σακκί (επαναλαμβάνω σακκί) με διαταγές πληρωμής γαι να πουλήσουν την πραμάτειά τους!
Ελπίζουμε λοιπόν τώρα που τα mall θα μπορούν να καταθέτουν και να δικάζουν ηλεκτρονικά ακόμα και ασφαλιστικά νομής, ακόμη και μικροδιαφορά στο Ειρηνοδικείο Άνω Ραχούλας να υψωθούν και άλλες φωνές για να λάβει τέλος αυτή η μετάλλαξη του δικηγόρου από λειτουργό επιστήμονα, υπερασπιστή, ανεξάρτητο και ακηδεμόνευτο σε υπαλληλάκο των γραφείων με τα διαχωριστικά που θα περιμένει στο τέλος του μήνα να πάρει τα 500 €!
Και για να μην λεχθεί ότι ¨κάνουμε κριτική χωρίς προτάσεις¨ επαναφέρω την πρόταση που έχω κάνει στην Ολμέλεια της Κομοτηνής) μαζί με τον Πρόεδρο της Λάρισας Δημήτρη Κατσαρό και εσχάτως στην Συντονιστική σχετικώς με το ζήτημα της ΑΠΟΛΥΣΗΣ των δικηγόρων των Τραπεζών στην Επαρχία ώστε να έρχονται ανενόχλητοι, (με τα σακκιά ή πιο σωστά τσουβάλια;) οι δικηγόροι των πέντε (αριθμός 5) ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤΣ:
ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ της απαλειφθείσης διατάξεως του άρθρου 56, δια της οποίας μπορούσε σε όλες τις ποινικές υποθέσεις και ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου (πλην του Αρείου Πάγου, ως Ακυρωτικού) να παρίσταται και να ενεργεί τις σχετικές διαδικαστικές πράξεις κάθε δικηγόρος οποιασδήποτε δικαστικής περιφερείας «…της τοιαύτης ασκήσεως μη δυναμένης να προσλάβει την μορφή επαγγελματικής εγκαταστάσεως.», διάταξη η οποία λειτούργησε ΕΠΙ ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, εμπλουτισμένης όμως έτσι ώστε να συμπεριλάβει και όλες τις αστικές υποθέσεις παραπάνω λύση αποτελεί τον κατά το δυνατόν δίκαιο συγκερασμό των αντιτιθεμένων συμφερόντων, εκείνων (των συμφερόντων) που ουσιαστικώς οδήγησαν στην κατάργηση της υποχρεωτικής συμπράξεως με τοπικό δικηγόρο, ήτοι, των (νομιζόμενων)  συμφερόντων των αστικών κέντρων και αφετέρου των συμφερόντων των περιφερειακών δικηγόρων και δικηγορικών συλλόγων, αφού έτσι θα επιτευχθεί η διατήρηση της τοπικής αρμοδιότητάς των και θα αποτραπεί η περαιτέρω γιγάντωση των δικηγορικών εταιριών και μεγαλογραφείων - σούπερ μάρκετ, ικανοποιείται δε και η  σχετική ¨απαίτησ稴 των τροϊκανών, αν ποτέ υπήρξε τέτοια απαίτηση (που και αυτό αμφισβητείται).
Η λύση, επομένως, υπάρχει. Η (επαναθέσπιση) της άνω διάταξης του άρθρου 56 κόβει τα πόδια στους μεγαλομπακάληδες της δικηγορίας. Η βούληση υπάρχει; Αν δεν υπάρχει τότε, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, πρέπει να δημιουργηθεί!
Αγαπητέ φίλε Παναγή, το κείμενο σου είναι ιστορικό, διότι πιστεύω ότι θα είναι στο μέλλον σημείο αναφοράς και ότι θα αποτελέσει την απαρχή έντονης αντίδρασης ώστε να υψωθούν και άλλες φωνές, ώστε ο δικηγοράκος να μην πεθάνει!
Είναι τέλος ιστορικό, διότι επιτέλους κάποιος τόλμησε να πει την αλήθεια και να μιλήσει για το ¨αυγό του φιδιού¨ της δικηγορίας.
Ενώνω την φωνή μου μαζί σου, προσυπογράφω το κείμενο σου από την αρχή μέχρι το τέλος και καλώ και τους άλλους συναδέλφους και συναδέλφισσες να πράξουν το ίδιο, από την Μυτιλήνη μέχρι την Καλαμάτα και από την  Ρόδο έως την Κέρκυρα.
Στον κάτω-κάτω, συνάδελφοι, δεν έχουμε τίποτε (άλλο) να χάσουμε...

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Κεφαλληνίας: Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΑΚΟΥ


ΠΡΟΣ
1)Αξιότιμο κ. Πρόεδρο της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας
2) Αξιότιμους Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας


Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΑΚΟΥ;

Με τις επερχόμενες αλλαγές στον Κ.Πολ.Δ. και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό Δικαστηρίων και Δικηγορικών Συλλόγων, κάθε Δικηγόρος θα μπορεί να συντάσσει, να καταθέτει και να συμμετέχει και να ολοκληρώνει μία δίκη από το γραφείο του, αφού καταργούνται τα ακροατήρια στα Πολιτικά Δικαστήρια. Η αίσθηση του εκσυγχρονισμού είναι ελκυστική.
 Ο Έλληνας Δικηγόρος θα είναι ο πρώτος διακτινιζόμενος επαγγελματίας, αφού θα μπορεί την ίδια ημέρα να δικάζει σε πολλά μέρη στην Ελλάδα. Έτσι ίσως κάποιοι θα πιστεύουν ότι η πρωτεύουσα θα κατακλύσει και θα αφανίσει την Επαρχία. Και θα πίστευε αυτός που διαβάζει αυτά ότι οι Δικηγόροι της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης ή και άλλων μεγάλων πόλεων θα έχουν μεγάλη πελατεία και θα ανακάμψουν από την κρίση που επικρατεί.

Η συνεχής εμφάνιση στην Δικηγορική ζωή της χώρας Δικηγορικών εταιρειών έχει δημιουργήσει το εξής τοπίο.
Κάποιες Εταιρείες Δικηγόρων με επιστημονικό και επαγγελματικό σκοπό.
Κάποιες Εταιρείες που αποτελούν συνένωση Δικηγόρων για να αντιμετωπίσουν την ανεργία, και την οικονομική κρίση.
Όμως κάποιες Δικηγορικές εταιρείες εξελίσσονται στην Ελλάδα ως παγκοσμίως πρωτότυπο φαινόμενο. Οι εταιρείες αυτές προσλαμβάνουν νέους Δικηγόρους με μηναίο μισθό που κυμαίνεται συνήθως από 500€  έως 700,00€, ασκούμενους από 300,00€ έως 400,00€ και με προσφορά εργασίας από οκτώ ώρες έως δώδεκα. Μάλιστα οι νέοι Δικηγόροι για να προσληφθούν απαιτείται – προτιμάται να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο και τίτλους δύο γλωσσών και αν πετύχουν την πρόσληψη θεωρούνται τυχεροί. Βέβαια οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις βαρύνουν τον κάθε Δικηγόρο και όχι την εργοδότρια εταιρεία. Υπάρχουν σήμερα στις μεγάλες πόλεις και κυρίως στην Αθήνα Δικηγορικές εταιρείες που έχουν προσλάβει ανά εταιρεία δεκάδες Δικηγόρους. Μάλιστα  κάποιες εξ αυτών έχουν συνθήκες εργασίας όπως οι τηλεφωνικές εταιρείες, δηλαδή συνεχόμενες θέσεις εργασίας που χωρίζονται με διαχωριστικό και καθένας Δικηγόρος έχει ένα computer μπροστά του. Κάθε δέκα ή δέκα πέντε Δικηγόροι υπάρχει ένας προϊστάμενος Δικηγόρος.
Πολλές εξ αυτών των εταιρειών ασχολούνται λόγω της κρίσης κυρίως με τα χρέη προς τις Τράπεζες. Έτσι πέτυχαν και λίγα μόνον γραφεία έχουν συμβληθεί πλέον με τις τέσσερεις πλέον Ελληνικές Τράπεζες που έχουν απομείνει στην Ελλάδα και όλες οι υποθέσεις ανατέθηκαν σε αυτά τα γραφεία, αδιαφορώντας ασφαλώς οι Τράπεζες για τους χιλιάδες συνεργαζόμενους Δικηγόρους σε όλη την Ελλάδα. Τα γραφεία αυτά μέχρι να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική δικονομική κατάσταση μεταχειρίζονται τους μέχρι σήμερα συνεργαζόμενους Δικηγόρους όλης της Ελλάδος, από τους οποίους απαιτούν εξυπηρετήσεις έναντι εξευτελιστικής αμοιβής. Επειδή μάλιστα δεν προλαβαίνουν να προετοιμαστούν για τις δίκες αναθέτουν στους κατά τόπους Δικηγόρους την εκδίκαση με προετοιμασία δίκης και προτάσεων και η αμοιβή τους είναι ποσοστό 2/3 από το αναγραφόμενο ποσό του Γραμματίου, ή στην καλύτερη περίπτωση το ποσό του γραμματίου. Σας θυμίζω ότι το ποσό του γραμματίου έχει καθοριστεί για να γίνονται οι παρακρατήσεις υπέρ τρίτων και όχι ως αμοιβή. Όμως και αυτό ποσό των γραμματίων που οι Τράπεζες το θεωρούσαν ως βάση για την αμοιβή δεν ισχύει πλέον για τους ισχυρούς εργοδότες. Όποιος Δικηγόρος δεν συμφωνεί με τις τιμές αυτές, εγκαταλείπεται διότι υπάρχει άλλος που περιμένει και εκλιπαρεί για δουλειά. Βέβαια τα έξοδα γραμματίου και λοιπά έξοδα προκαταβάλλονται από τον Δικηγόρο και ελπίζει να πληρωθεί στο μέλλον την αμοιβή, τις παρακρατήσεις και τα έξοδά του. Νομίζω ότι αυτά είναι γνωστά σε όλους. Βέβαια με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης οι μεγάλες εταιρείες θα διεξάγουν τις δίκες από τα γραφεία τους χωρίς την βοήθεια των κατά τόπους Δικηγόρων οι οποίοι θα χρησιμεύον μόνον για έκδοση πιστοποιητικών από τα Πρωτοδικεία. Νομίζω θέματα γνωστά σε όλους.
Όμως οι επερχόμενες τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ. θα βοηθήσουν στην επιδείνωση αυτής της κατάστασης, αφού καταργείται η συζήτηση στο ακροατήριο, και έτσι ο Δικηγόρος της μεγάλης πόλης δεν θα χρειάζεται να μεταβεί στο περιφερειακό Δικαστήριο, και θα διεξάγει την δίκη από το γραφείο του.
Και βέβαια οι νέες διατάξεις που αφορούν την αναγκαστική εκτέλεση είναι η ‘κερκόπορτα’ της αλλοτρίωσης της ιδιωτικής περιουσίας. Οι διατάξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης δεν τιμούν τον νομικό κόσμο της Ελλάδας διότι δεν σέβονται την ιδιοκτησία, ένα από τα σημαντικότερα αγαθά της Ελληνικής κοινωνίας, και ετοιμάζεται να ψηφιστεί χωρίς καμία σοβαρή διαμαρτυρία.

Κύριοι Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Κύριε Πρόεδρε  του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
Κύριοι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας.
Η κατάσταση που διαμορφώνεται στον χώρο των Δικηγόρων, η λεγόμενη μεταρρύθμιση, δεν είναι προς όφελος των Δικηγόρων, ούτε προς όφελος των Δικηγόρων των μεγάλων πόλεων (όπως φαίνεται από την πρώτη ματιά), ούτε ασφαλώς προς όφελος της Δικαιοσύνης. Είναι προς όφελος ολίγων μόνον Δικηγόρων και επιχειρηματιών που είναι ιδιοκτήτες κάποιων Δικηγορικών εταιρειών. Δεν τιμά νομίζω κανένα Δικηγορικό Σύλλογο τα μέλη του να εργάζονται ως Δικηγόροι με μισθό 500 – 700€, ή όσοι δεν είναι υπάλληλοι εταιρειών να οδηγούνται η πλειοψηφία τους στην εξαφάνιση. Δεν μας τιμά οι Δικηγόροι σήμερα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα διατήρησης του γραφείου τους, να μην μπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, να πρέπει να πληρώνουν Φ.Π.Α. ως να είναι έμποροι, που συνήθως δεν εισπράττεται από τον πελάτη, να μην ζουν αξιοπρεπώς.
Δεν γνωρίζω καμία χώρα στην Ευρώπη και στην Αμερική με τέτοιες συνθήκες και απαξίωση του Δικηγόρου. Ακόμη και στις γειτονικές μας χώρες Αλβανία και Βουλγαρία που υποτίθεται το βιοτικό επίπεδο είναι κατώτερο αυτού της Ελλάδας, δεν υπάρχουν αυτοί οι μισθοί, και από όσο μπορώ να γνωρίζω στην Βουλγαρία τηρείται η χρονοχρέωση για την αμοιβή του Δικηγόρου. Στην Ελλάδα τηρείται μόνον από ελάχιστα γραφεία που έχουν την δυνατότητα να την επιβάλλουν. Και από την άλλη πλευρά οι Δικηγόροι θεωρούμαστε από τα Μ.Μ.Ε. ως προνομιούχοι. 
Τις σκέψεις αυτές τις εκφράζω διότι θεωρώ ότι η επιχειρούμενη τροποποίηση του Κ.Πολ.Δ. γίνεται με σκοπό την εξυπηρέτηση ολίγων και μεγάλων συμφερόντων και όχι με σκοπό την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης που θα προσελκύσει επενδύσεις!  και τον εκσυγχρονισμό του Δικαίου και του Δικονομικού συστήματος.
 Μία τροποποίηση που είναι αντισυνταγματική, όσον αφορά την κατάργηση ουσιαστικά της ακροαματικής διαδικασίας, και της στέρησης του πολίτη πραγματικής δίκης με εχέγγυα τακτικής διαδικασίας και ενδίκων μέσων στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.
Η Τρόϊκα που απαίτησε αυτές τις αλλαγές δεν έχει λόγο να σεβαστεί το Ελληνικό Σύνταγμα. Εμείς οι Πρόεδροι ως εκπρόσωποι όλων των Δικηγόρων της Ελλάδας, ως ταγμένοι εκ της επιστήμης μας να τηρούμε την Δημοκρατία, θα επικυρώσουμε τον επερχόμενο ευτελισμό μας;
Αργοστόλι 15 Σεπτεμβρίου 2014
Παναγής Καππάτος

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Κεφαλληνίας

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Λήξη της αποχής των δικηγόρων της χώρας από τις υποθέσεις του ΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, εγκρίνει το περιεχόμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού σχετικά με τις αμοιβές των δικηγόρων που συνεργάζονται με το ΙΚΑ, όπως αυτό συμφωνήθηκε και απεστάλη από τη διοίκηση του Ιδρύματος και αποφασίζει τη λήξη της αποχής των δικηγόρων της χώρας από τις υποθέσεις του ΙΚΑ (των δικηγόρων του ΙΚΑ ανά υπόθεση, των δικηγόρων του ΙΚΑ με πάγια αντιμισθία και των δικηγόρων των αντιδίκων του ΙΚΑ), η οποία είχε ξεκινήσει στις 5-5-2014.
Κατόπιν τούτου, οι Δικηγόροι επανέρχονται στην άσκηση των καθηκόντων τους, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014.