ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Εξώδικο της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων προς τον ΕΦΚΑ

«ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
 
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΔΗΛΩΣΗ
ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 
         Της Ολομέλειας των προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
ΚΑΤΑ
         Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», με έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
*****
         
Όπως είναι γνωστό το άρθρο 39 παρ. 11 ν. 4387/2016 προβλέπει ότι «ειδικά για τους δικηγόρους, υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλεται ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία έκδοση γραμματίου προείσπραξης. 
 
Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος αποστέλλει στον Ε.Φ.Κ.Α. τη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω ενσήμων ή της ανωτέρω διαδικασίας που τα αντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά που οφείλει ο δικηγόρος. Ειδικά για τους δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή, τα ποσά αυτά αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλισμένου.
 
β. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβάλλονται βάσει των ανωτέρω ρυθμίσεων υπολείπονται της εισφοράς, ο ασφαλισμένος καταβάλλει την προκύπτουσα διαφορά σε χρήμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2042/1992.
γ. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβλήθηκαν υπερβαίνουν την προβλεπόμενη μηνιαία εισφορά, δεν επιστρέφονται, αλλά συμψηφίζονται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή του αντίστοιχου έτους».
 
Κατ’ εφαρμογή της ως άνω διάταξης οι Δικηγορικοί Σύλλογοι αποδίδουν μέχρι σήμερα με συνέπεια στον ΕΦΚΑ τα εισπραττόμενα ποσά ασφαλιστικών εισφορών (20% επί των γραμματίων). Οίκοθεν νοείται ότι ο ΕΦΚΑ οφείλει να προβαίνει σε συμψηφισμό των ούτως προκαταβληθεισών  ασφαλιστικών εισφορών με την ασφαλιστική οφειλή ενός εκάστου δικηγόρου.
 
Παρά ταύτα, μέχρι σήμερα οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας έχουν γίνει αποδέκτες διαμαρτυριών πλειόνων συναδέλφων, οι οποίοι αιτιώνται ότι στα εκδοθέντα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ δεν έχουν αφαιρεθεί από τις καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές τα προκαταβληθέντα και αποδοθέντα ποσά, που αντιστοιχούν στο 20% του ποσού των γραμματίων  προείσπραξης.
Περαιτέρω, παρά το γεγονός ότι η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 39 δεν αντιμετωπίζει ρητώς την περίπτωση κατά την οποία οι προκαταβαλλόμενες εισφορές δια των γραμματίων προείσπραξης υπερβαίνουν την οφειλόμενη ετήσια ασφαλιστική οφειλή του δικηγόρου, όπως αυτή προκύπτει δυνάμει των λοιπών διατάξεων του νόμου (ήτοι των άρθρων 35, 39 παρ. 1,2, 41, 97 & 98), είναι αναντίρρητο ότι το υπερβάλλον ποσό ανήκει στον δικηγόρο και καταβάλλεται αχρεωστήτως  στον ΕΦΚΑ. Τούτο διότι η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 39 δεν συνιστά γενεσιουργό λόγο ασφαλιστικής οφειλής, αλλά ρυθμίζει αποκλειστικώς το ζήτημα του τρόπου εξόφλησης της προβλεπόμενης οφειλής. Έπεται ότι ο ΕΦΚΑ υποχρεούται είτε να συμψηφίσει το τυχόν υπερβάλλον ποσό με την ασφαλιστική οφειλή του δικηγόρου κατά το επόμενο έτος, είτε να αποδώσει αμελλητί το υπερβάλλον ποσό στον δικηγόρο.   Άλλως, γεννάται αστική ευθύνη του ΕΦΚΑ και ποινική ευθύνη των νομίμων εκπροσώπων του.
Κατόπιν αυτών, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα διότι μέχρι σήμερα: 
         
α) δεν έχουν αφαιρεθεί για όλους τους συναδέλφους τα προκαταβληθέντα και αποδοθέντα ποσά εκ των γραμματίων προείσπραξης, από τις καταβλητέες εισφορές τους, όπως αυτές υπολογίζονται από τον ΕΦΚΑ και
         
 β) δεν έχει αποσαφηνιστεί εγγράφως ότι τα τυχόν επιπλέον των οφειλομένων καταβαλλόμενα ποσά κατ’ εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 39 ν. 4387/2016 μεταφέρονται ως πιστωτικό υπόλοιπο κατά το προσεχές έτος.
         
Σας ΚΑΛΟΥΜΕ να αντιμετωπίσετε αμελλητί τις ως άνω εκκρεμότητες και συγκεκριμένα: 
        
 α) να αφαιρέσετε τις προκαταβληθείσες δια των γραμματίων ασφαλιστικές εισφορές από  τις καταβληθησόμενες εισφορές για όλους τους δικηγόρους,
         
β) να αποσαφηνίσετε εγγράφως ότι τα τυχόν επιπλέον των οφειλομένων καταβαλλόμενα ποσά δια των γραμματίων κατ’ εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 39 ν. 4387/2016 είτε επιστρέφονται στον δικηγόρο, είτε μεταφέρονται ως πιστωτικό υπόλοιπο για το προσεχές, ή και τα επόμενα κατά περίπτωση, ασφαλιστικά έτη.
         
Άλλως, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα ασκήσουμε κάθε προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα ή μέσο και  θα επιδιώξουμε την ποινική δίωξη όσων υπέχουν ποινική ευθύνη.
         
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) με έδρα την Αθήνα, οδός Αγ. Κωνσταντίνου 8,  όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Διοικητή αυτού κ. Αθανάσιο Κ. Μπακαλέξη, προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την συγχρόνως ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως.
Αθήνα, 23.5.2017
       
Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας
           
Βασίλης Ε. Αλεξανδρής».

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Απόφαση Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για διήμερη αποχή των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους 17 και 18 Μαΐου 2017 και άλλες δράσεις κατά των νέων ρυθμίσεων στο ασφαλιστικό

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                         Αθήνα, 16/5/2017
 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Απόφαση Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για διήμερη αποχή των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους 17 και 18 Μαΐου 2017 και άλλες δράσεις κατά των νέων ρυθμίσεων στο ασφαλιστικό

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε εκτάκτως την Τρίτη, 16/5/2017, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας,  εξέφρασε την έντονη και καθολική αποδοκιμασία του Δικηγορικού Σώματος προς τις νέες ρυθμίσεις  της κυβέρνησης στο ασφαλιστικό, με τις οποίες επιβαρύνονται εκ νέου οι ήδη υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές  των Δικηγόρων.
Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε:
1.       Διήμερη πανελλαδική αποχή των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, την Τετάρτη 17 Μαΐου και την Πέμπτη18 Μαΐου 2017.
Kατ’ εξαίρεση συζητούνται κανονικά (χωρίς άδεια) :
Α) Οι υποθέσεις στις οποίες υφίσταται ζήτημα παραγραφής ή προθεσμίας,
Β) Οι προσωρινές διαταγές, τα ασφαλιστικά μέτρα και οι αιτήσεις αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών.
Επιπλέον γίνονται κανονικά (χωρίς άδεια) :
Α) Οι καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά, και διοικητικά), καθώς επίσης και αγωγών.
Β) Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)
Γ) Προσθήκη - Αντίκρουση
Αναβολές :
Σημειώνεται ότι επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση για την υποβολή αιτήματος αναβολής με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – ειδοποίησης αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου. Κατ’ άρθρον 36 του ν. 4446/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 παρ. 2 του ν. 4465/2017, δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτή η έκδοση παραβόλου αναβολής.

2.       Την προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των διοικητικών πράξεων που θα εκδοθούν σε εφαρμογή των νέων διατάξεων.
3.       Την προσφυγή ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λόγω παραβίασης του ενωσιακού δικαίου από τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις.
       4. Ειδικώς, από Δευτέρα 22 Μαΐου έως και Τρίτη 6 Ιουνίου,  σε ό,τι αφορά τον ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ και τον ΕΟΠΥΥ το Δ.Σ. αποφάσισε τα εξής:
α) Την αποχή των εμμίσθων δικηγόρων των ως άνω φορέων από όλες τις ενέργειες που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους και αφορούν την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου (σύνταξη γνωμοδοτήσεων, σχεδίων διοικητικών πράξεων,  κ.λπ.).
β)  Στοχευμένη αποχή από   δίκες του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ και του ΕΟΠΥΥ, στον πρώτο βαθμό, όπου οι παραπάνω φορείς είναι ενάγοντες, αιτούντες,  προσφεύγοντες ή ανακόπτοντες. Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου ο  ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΥΥ  έχουν ασκήσει το ένδικο μέσο και στον πρώτο βαθμό ήταν ενάγοντες, αιτούντες, προσφεύγοντες ή ανακόπτοντες.
Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, η αποχή δεν εκτείνεται στις περιπτώσεις που ο ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΥΥ έχουν επιτύχει υπέρ αυτών προσωρινή δικαστική προστασία ή υπάρχει υπέρ αυτών αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα (οπότε το ένδικο βοήθημα ή μέσο εκδικάζεται κανονικά).
Ειδικώς ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποχή από όλες τις διαδικασίες όπου ο ΕΦΚΑ, ο ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΠΥ έχουν ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο.

γ) Ποινικές δίκες: αποχή από κοινωνικοασφαλιστικές υποθέσεις (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών). Η αποχή ισχύει και στις περιπτώσεις συρροής με άλλα ποινικά αδικήματα. Από τις ως άνω περιπτώσεις η αποχή δεν εκτείνεται: ι) στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό, και ιι) σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν κρατούμενοι.

Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 16-5-2017

Συνεχης ενημερωση
Έναρξη στις 16.00.
Απόντες 17 παροντες 46
Εισήγηση Προέδρου περί ασφαλιστικού
Αυξηση εισφορων απο 50% και ανω απο το 2018
Προβληματα που δημιουργηθηκαν απο την εφαρμογη του ασφαλιστικου νομου 4387/2016
Αντιθεση με κοινοτικο δικαιο και αρχες
Μπεσκος Αιγιου: 30 Μαίου συζήτηση στο ευρωπαικό κοινοβούλιο αίτησης ΔΣΑιγίου για τη νομιμοτητα ασφαλιστικού. Αιτημα συμμετοχης και της Ολομελειας.
Προεδρος: υφισταται υπομνημα της Ολομελειας το οποιο παραδιδει στον Προεδρο Αιγιου.
Τσοτσιας Κοζανης: δυσβασταχτα τα νεα μετρα του νομοσχεδιου σε συνδυασμο με τη μεταφορα συναινετικων στους συμβολαιογραφους επιθεση στους δικηγορους. Η αποχη μονο δεν αρκει. Συμπαραταξη με τις κοινωνικες ομαδες. Καταληψη δικαστικων μεγαρων και αλλες ακομη παραβατικες συμπεριφορες προκειμενου να προκαλεσει. Κλεισιμο δικηγορικων συλλογων.
Διευκρινησεις Ριζου για το νομοσχεδιο.
Κυπρουλης Αμαλιαδας: επιβαρυνση συναδελφων ασφαλιστικων και τραπεζων και οσων δεν εχουν πολλα παραβολα. Αποχη εως Παρασκευη.
Γαιτανης Βολου: απελπισια συναδελφων. Αποχη και Πεμπτη και προσφυγη σε ευρωπαικα δικαστηρια. Οχι στοχευμενη αποχη.
Καριπογλου Σερρων: αναγκη δικηγορικου συνεδριου και αλλαγη κωδικα δικηγορων.
Μαρκου Ναξου: αποχη και Πεμπτη.
Μακρυγιαννης Λαμιας: αποχη και Παρασκευη. Απελπιστικη η κατασταση στο πρωην ταμειο νομικων. Αφου το 20% δεν θα αποτελει εξοδο τοτε γιατι να υπαρχει;
Βερβεσος: το πρωην ταμειο νομικων υπολειτουργει μονο τα στελεχη του ΕΦΚΑ μπορουν να απαντησουν σε ερωτηματα μας.
Παρεμβαση Προεδρου εξωδικο προς ΕΦΚΑ εαν θα συμψιφιζεται το 20% με οφειλες επομενης χρονιας. Ομοφωνα δεκτη.
Παγιδας Συρου: αποχη και Πεμπτη. Μονοι κερδισμενοι οι τραπεζες
Ζαναρα Χιου:  συναντηση με παραγοντες κυβερνητικους οχι μονο εξωδικο.
Κοντογιαννης Τρικαλων: να αποφασιζει η Ολομελεια για αποχες οχι πιο πριν οι συλλογοι. Οι συλλογοι εχουν γινει εισπρακτορες του κρατους. Το 20% εαν υπερβαινει τις υποχρεωσεις να επιστρεφεται στο τελος του ετους.
Μουδριανακης Ρεθυμνου: το 20% των παραβολων μπορει να μην εισπραχθει;
Γιογλη Ιωαννινων: προσοχη στην εκπροσωπηση μας στις αιτησεις ακυρωσεως στο ΣτΕ πρεπει να συμμετεχουν ολοι οι συλλογοι.
Κατσαρος Λαρισας: οχι αποχη περαν της Τεταρτης. Οχι στοχευμενες αποχες δεν εχουν αποτελεσμα.
Σταματογιαννης Πειραια: αποχη Τεταρτη και Πεμπτη.
Αθανασιου Καβαλας: προβληματικο το ιδιο το νομοσχεδιο, αποχη Τεταρτη και Πεμπτη.
Βαλεργακης Θεσ/νικης: η περσινη αποχη εφερε την εκπτωση μεχρι το 2020 αρα ειχε ενα θετικο αποτελεσμα. Αποχη μονο τεταρτη.
Προεδρος: η Τεταρτη ειναι ηδη δεδομενη. Η αποχη δδεν θα ανατρεψει την ψηφιση του νομοσχεδιου. Πεμπτη ημερα ψηφισης νομοσχεδιου αρα συμβολικη ημερα.
Ο ΔΣΑ θα προσφυγει ενωπιον εθνικων και ευρωπαικων δικαστηριων. Αναφορα στην αποφαση του ΔΣ του ΔΣΑ. Προταση τεταρτη και πεμπτη αποχη.
Αποδεκτο το πλαισιο του Δσα αποχη τεταρτη και πεμπτη και αποχη απο δικες εφκα κλπ μεχρι 6 ιουνιου. Η αποφαση εληφθη δια ανατασεως χειρων με εμφανη την πλειοψηφια υπερ της προτασης ΔΣΑ χωρις καταμετρηση.

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Απόφαση ΔΣ του ΔΣΑ για αποχή των Δικηγόρων την Τετάρτη 17 Μαίου 2017 καθώς και για άλλες κινητοποιήσεις και πρωτοβουλίες κατά των νέων μέτρων του ασφαλιστικού

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 15.5.2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απόφαση ΔΣ του ΔΣΑ για αποχή των Δικηγόρων την Τετάρτη 17 Μαίου 2017 καθώς και για άλλες κινητοποιήσεις και πρωτοβουλίες κατά των νέων μέτρων του ασφαλιστικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του αποδοκίμασε καθολικά την προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση, με την οποία μεταβάλλεται η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών επί τα χείρω, επιτείνοντας το δημευτικό αποτέλεσμα του νόμου 4387/2016.
Κατόπιν αυτού, αποφάσισε : 
 1. Την αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017.
Κατ’ εξαίρεση συζητούνται κανονικά (χωρίς άδεια) :
Α) Οι υποθέσεις στις οποίες υφίσταται ζήτημα παραγραφής ή προθεσμίας,
Β) Οι προσωρινές διαταγές, τα ασφαλιστικά μέτρα και οι αιτήσεις αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών.
Επιπλέον γίνονται κανονικά (χωρίς άδεια) :
Α) Οι καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά και διοικητικά), καθώς επίσης και αγωγών.
Β) Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)
Γ) Προσθήκη - Αντίκρουση
Αναβολές :
Σημειώνεται ότι επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση για την υποβολή αιτήματος αναβολής με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – ειδοποίησης αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου. Κατ’ άρθρον 36 του ν. 4446/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 παρ. 2 του ν. 4465/2017, δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτή η έκδοση παραβόλου αναβολής.
 1. Να εξουσιοδοτηθεί ο  Πρόεδρος του ΔΣΑ,  αφού προηγουμένως ακούσει και σταθμίσει τις θέσεις που θα αναπτυχθούν στην Ολομέλεια της Τρίτης 16 Μαΐου, να τοποθετηθεί επί του ζητήματος της αποχής για την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017. Ο ΔΣΑ θα συνταχθεί με την απόφαση που θα λάβει η Ολομέλεια.
 1. Την προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των διοικητικών πράξεων που θα εκδοθούν σε εφαρμογή των νέων διατάξεων.
 1. Την προσφυγή ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λόγω παραβίασης του ενωσιακού δικαίου από τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις.
 1. Ειδικώς, από Δευτέρα 22 Μαΐου έως και Τρίτη 6 Ιουνίου,  σε ό,τι αφορά τον ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ και τον ΕΟΠΥΥ το Δ.Σ. αποφάσισε τα εξής:
α) Την αποχή των εμμίσθων δικηγόρων των ως άνω φορέων από όλες τις ενέργειες που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους και αφορούν την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου (σύνταξη γνωμοδοτήσεων, σχεδίων διοικητικών πράξεων,  κ.λπ.).
β)  Στοχευμένη αποχή από   δίκες του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ και του ΕΟΠΥΥ, στον πρώτο βαθμό, όπου οι παραπάνω φορείς είναι ενάγοντες, αιτούντες,  προσφεύγοντες ή ανακόπτοντες. Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου ο  ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΥΥ  έχουν ασκήσει το ένδικο μέσο και στον πρώτο βαθμό ήταν ενάγοντες, αιτούντες, προσφεύγοντες ή ανακόπτοντες. Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, η αποχή δεν εκτείνεται στις περιπτώσεις που ο ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΥΥ έχουν επιτύχει υπέρ αυτών προσωρινή δικαστική προστασία ή υπάρχει υπέρ αυτών αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα (οπότε το ένδικο βοήθημα ή μέσο εκδικάζεται κανονικά). 
Ειδικώς ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποχή από όλες τις διαδικασίες όπου ο ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΠΥ έχουν ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο.
γ) Ποινικές δίκες: αποχή από κοινωνικοασφαλιστικές υποθέσεις (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών). Η αποχή ισχύει και στις περιπτώσεις συρροής με άλλα ποινικά αδικήματα. Από τις ως άνω περιπτώσεις η αποχή δεν εκτείνεται: ι) στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό, και ιι) σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν κρατούμενοι.

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση της Ολομέλειας Προέδρων Δ.Σ. Ελλάδας για τη νέα αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθήνα, 8.5.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιοποιήθηκε χθες στα ΜΜΕ η συμφωνία της Κυβέρνησης με τους δανειστές για την αύξηση της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών.
Ο μη συνυπολογισμός των καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στο καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους έχει ως αποτέλεσμα σημαντικότατη επιβάρυνση των οφειλόμενων τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.
To δικηγορικό σώμα διατυπώνει τη διαφωνία του κατά τρόπο καθολικό και απόλυτο για τους ακόλουθους λόγους :
1.      Η περαιτέρω αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών επιτείνει το δημευτικό αποτέλεσμα του νέου ασφαλιστικού συστήματος.
2.      Η επιβολή νέων επιβαρύνσεων υπονομεύει την βιωσιμότητα του συστήματος, διότι έχει αποδειχθεί ότι κάθε αύξηση εισφορών μέχρι σήμερα οδηγεί σε ελάττωση της εισπραξιμότητάς τους.
3.      Το νέο μέτρο είναι επιπλέον κοινωνικά άδικο διότι πλήττει δυσανάλογα τους πλέον αδύναμους οικονομικά ελευθέρους επαγγελματίες, τους οποίους  μέχρι σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας διατεινόταν ότι  προστατεύει.
4.      Η προωθούμενη πρόσθετη εισφοροδοτική επιβάρυνση καταδεικνύει, τέλος, την προκλητική αναξιοπιστίατης Κυβέρνησης, η οποία συστηματικά αυτοαναιρείται.
Κατόπιν αυτών, καλούμε, την ύστατη ώρα, την Κυβέρνηση και το νομοθετικό σώμα να εμμείνουν στον κοινώς αναγνωρισμένο, και ανταποκρινόμενο στην κοινή λογική, τρόπο υπολογισμού του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος.

Δελτίο Τύπου της 5-5-2017 – Ο πρόεδρος του Δ.Σ.Δ. στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΡΑΜΑΣ, Τ.Κ. 661 00
Τηλ.: 25210 – 23540, 22694,
Φαξ: 25210 – 55332, 55455
http://www.dsdr.gr    •     e-mail: info@dsdr.gr
                                                                                                                                Δράμα 5-5-2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    
Μετά από αίτημα του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας πραγματοποιήθηκε συνάντηση, στις 3-5-2017, στις 12.30 μ.μ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεταξύ του Υπουργού κ. Σταύρου Κοντονή, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου κ. Σάρλη, της Διευθύντριας του Γραφείου του Υπουργού κ. Θελερίτη και του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας κ. Πούλιου. Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου, συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και οι τρόποι επίλυσης αυτών. Από την πλευρά του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας τέθηκαν τα ζητήματα:
 • Των φυλακών Νικηφόρου και της ολοκλήρωσης του έργου κατασκευής τους.
 • Των προβλημάτων του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου Δράμας.
 • Της στελέχωσης του Ειρηνοδικείου Δράμας με Δικαστικούς Υπαλλήλους.
 • Των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η λειτουργία της δικαιοσύνης στην Π.Ε. Δράμας αλλά και στην Εφετειακή Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
 • Γενικότερα ζητήματα σχετικά με την νομοθετική παραγωγή του Υπουργείου το επόμενο χρονικό διάστημα και τις απόψεις του Δικηγορικού κλάδου επ` αυτών.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε απόλυτα θετικό κλίμα, με την υπόσχεση του Υπουργού ότι σύντομα θα επισκεφτεί τη Δράμα για τον άμεσο και αυτοπρόσωπο σχηματισμό άποψης επί των προβλημάτων που του τέθηκαν   ενώ από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου επισημάνθηκε ότι η συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας αλλά και τους άλλους θεσμικούς παράγοντες στο χώρο της Δικαιοσύνης, θα συνεχιστεί και στο μέλλον αποσκοπώντας στην κατά το δυνατόν δρομολόγηση επίλυσης των προβλημάτων και την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης.
Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΟΥΛΙΟΣ

Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν 4469/2017 "ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"


Αίτημα του ΔΣΑ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την υποχρεωτική χρήση POS από ΔικηγόρουςΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                          2/5/2017

Αίτημα του ΔΣΑ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την υποχρεωτική χρήση POS από Δικηγόρους.

Με κατεπείγον αίτημα του προς την Αρχή Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού Χαρακτήρα, ο ΔΣΑ ζητεί από την ανεξάρτητη αρχή  να γνωμοδοτήσει σχετικά με το εάν η ΚΥΑ με αριθ. 45231/20.4.2017 (ΦΕΚ τ. Β’ 1445) με την οποία επιβάλλεται υποχρεωτική χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμής και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS), είναι σύμφωνη ή όχι με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Όπως επισημαίνεται από τον ΔΣΑ, η υποχρεωτική τοποθέτηση  και χρήση  POS από τους δικηγόρους  συνεπάγεται πολλαπλή  επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα της συναλλακτικής δραστηριότητας του δικηγόρου υπόκεινται σε επεξεργασία από το πιστωτικό ίδρυμα ή το ίδρυμα πληρωμών με το οποίο έχει αναγκαστικά συμβληθεί ο Δικηγόρος, τον εκδότη του μέσου πληρωμής με το οποίο έχει συμβληθεί ο εντολέας, τον φορέα αποδοχής και εκκαθάρισης των συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής, την εταιρία «Τειρεσίας ΑΕ», αλλά και τους δημόσιους φορείς που γίνονται αποδέκτες των σχετικών δεδομένων.
Ο ΔΣΑ επισημαίνει τα εξής σημεία, που καθιστούν μη νόμιμη την επεξεργασία:   
 • Οι δικηγόροι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των οικείων εξουσιοδοτικών διατάξεων και ως εκ τούτου εσφαλμένως υπήχθησαν στην εκδοθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση.
 • Η υποχρεωτική τοποθέτηση και χρήση POS από τους δικηγόρους υπονομεύει  εξ αντικειμένου το δικηγορικό απόρρητοκαθώς έχει ως αποτέλεσμα την διαβίβαση δεδομένων που αφορούν την συγκεκριμένη σχέση εντολής σε τρίτα, απροσδιόριστα εκ των προτέρων, πρόσωπα.
 • Προσβάλλεται ο θεσμικός ρόλος και η ανεξαρτησία του δικηγόρου, ως αυτόνομου συλλειτουργού της Θέμιδας, κατά την άσκηση του λειτουργήματός του.
 • Η ΚΥΑ δεν είναι εφαρμόσιμη στην περίπτωση της παροχής δικηγορικών υπηρεσιών εκτός της επαγγελματικής έδρας του δικηγόρου (δικηγορικού γραφείου).
 • Η πρόβλεψη της κατάρτισης υποχρεωτικής, αμφοτεροβαρούς, επαχθούς, σύμβασης με πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, η οποία συνεπάγεται κόστος για τον δικηγόρο, δεν συνάδει με την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας,  υπό την ειδικότερη εκδοχή της αρνητικής  συμβατικής ελευθερίας, αλλά και με την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας(άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.).
 • Η επιβολή πρόσθετου κόστους στις συναλλαγές των δικηγόρων με τους εντολείς τους,  το οποίο θα αναγκαστούν να μετακυλήσουν τους τελευταίους, έχει ως συνέπεια αδικαιολόγητη, πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και δυσχέρανση της πρόσβασης στην δικαιοσύνη  για τους πολίτες. Προσβάλλεται, έτσι, το δικαίωμα των πολιτών σε δικαστική προστασία.
 • Η υποχρεωτική τοποθέτηση POS είναι απρόσφορη και μη αναγκαία για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.
 • Η διαρκώς επιδεινούμενη οικονομική και επαγγελματική κρίση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των δικηγόρων, οι οποίοι δεν έχουν ούτε μία παράσταση ενώπιον δικαστηρίου.  Η υποχρεωτική επιβολή του κόστους αγοράς ή μίσθωσης τερματικού μηχανήματος POS σε δικηγόρους που εκ των πραγμάτων δεν θα το χρησιμοποιήσουν είναι προδήλως δυσανάλογη και αδικαιολόγητα επαχθής. Ο νομοθέτης μπορούσε και όφειλε να έχει εισαγάγει κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και επαγγελματική δραστηριότητα και τον κύκλο εργασιών των επαγγελματιών που θα υφίστανται το πλέον επαχθές μέτρο τηςυποχρεωτικής τοποθέτησης τερματικού μηχανήματος POS. 
 • Για το επιτρεπτό της επεξεργασίας δεδομένων,  από τα οποία μπορεί να συναχθεί ότι ένα φυσικό πρόσωπο  συνδέεται με ποινική δίωξη ή καταδίκη, απαιτείται άδεια της Αρχής. Η πληρωμή δικηγόρου που δραστηριοποιείται στον τομέα του ποινικού δικαίου φανερώνει την εν δυνάμει σύνδεση του εντολέα με ποινική δίωξη ή καταδίκη και άρα το σχετικό προσωπικό δεδομένο καθίσταται ευαίσθητο. Επομένως, για την νομιμότητα της επεξεργασίας απαιτείται προηγούμενη άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Επιστολή Προέδρου Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων στον Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης για την επαπειλούμενη καθυστέρηση επανυπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, βάσει των εισοδημάτων του 2016

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                  20/4/2017

Επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Β. Αλεξανδρή στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τον παράνομο υπολογισμό των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών με βάση το εισόδημα του 2015 και την επαπειλούμενη καθυστέρηση επανυπολογισμού τους, βάσει των εισοδημάτων του 2016.
Στην επιστολή του προς τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιο Πετρόπουλο, την οποίο κοινοποιεί και στον Υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, Β. Αλεξανδρής, επισημαίνει ότι ο ΕΦΚΑ προβαίνει σε παράνομο υπολογισμό των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών με βάση το εισόδημα του προ-προηγούμενου έτους(2015).
Επειδή μάλιστα σε πρόσφατα δημοσιεύματα αναφερόταν ότι δεν είναι άμεσα εφικτός ο επανυπολογισμός των εισφορών με βάσει τα εισοδήματα του 2016, ο κ. Αλεξανδρής υπογραμμίζει ότι οι Δικηγόροι πλήττονται δυσανάλογα από την επαπειλούμενη καθυστέρηση καθώς στη συντριπτική τους πλειοψηφία είχαν υψηλότερα εισοδήματα το 2015 σε σχέση με το 2016.
Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας ζητεί  από τον κ. Πετρόπουλο ενημέρωση για το πότε θα ολοκληρωθεί ο άμεσος επανυπολογισμός των οφειλόμενων εισφορών επί τη βάσει των εισοδημάτων του 2016 αλλά και η μεταφορά του τυχόν προκύπτοντος πιστωτικού υπολοίπου στο προσεχές έτος, καθώς όπως τονίζει, τα παραπάνω συνιστούν αυτονόητη υποχρέωση της διοίκησης.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής του κ. Αλεξανδρή:
Προς
Τον Υφυπουργό  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Κύριο Αναστάσιο Πετρόπουλο

Κοινοπ.: Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
                και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
                Κύριο Σταύρο Κοντονή
                                                                             20/4/2017


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 Όπως πολλές φορές έχουμε επισημάνει δημοσίως, ο ΕΦΚΑ, καθ΄ υπόδειξη του Υπουργείου Εργασίας, προβαίνει σε παράνομο υπολογισμό των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών με βάση το εισόδημα του προ-προηγούμενου έτους.  Μολονότι ο εξουσιοδοτικός νόμος 4387/2016 προβλέπει ότι ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται με βάση το εισόδημα του προηγούμενου (και όχι του προ-προηγούμενου) φορολογικού έτους (άρθρο 39 παρ. 2), οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, που καλούμαστε να καταβάλλουμε, υπολογίζονται επί τη βάσει των εισοδημάτων του 2015.
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στον τύπο, ο επανυπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών (βάσει των εισοδημάτων του 2016), δεν είναι άμεσα εφικτός, ούτε μετά την υποβολή και εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, διότι η ΗΔΙΚΑ προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια νέου λογισμικού,  που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Είναι προφανές ότι οι δικηγόροι πλήττονται δυσανάλογα από την επαπειλούμενη καθυστέρηση καθώς στη συντριπτική τους πλειοψηφία είχαν υψηλότερα εισοδήματα το 2015 σε σχέση με το 2016.
Εξάλλου στις μέχρι τώρα εκδοθείσες εγκυκλίους παραμένει πλήρως αδιευκρίνιστο, εάν το τυχόν προκύπτον πιστωτικό υπόλοιπο μετά την εκκαθάριση των εισφορών του τρέχοντος έτους μεταφέρεται στο επόμενο έτος (και συμψηφίζεται με τις εισφορές του έτους αυτού).
Με δεδομένο ότι ο άμεσος επανυπολογισμός των οφειλόμενων εισφορών επί τη βάσει των εισοδημάτων του 2016, και η μεταφορά του τυχόν προκύπτοντος πιστωτικού υπολοίπου στο προσεχές έτος, συνιστούν αυτονόητη υποχρέωση της διοίκησης, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα εξής:  
 1. Πότε θα ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών επί το ορθό (με βάση τα εισοδήματα του 2016);
 2. Πότε θα αποσαφηνιστεί, όπως επιβάλλεται, ότι το τυχόν προκύπτον πιστωτικό υπόλοιπο μετά την εκκαθάριση των εισφορών του τρέχοντος έτους μεταφέρεται στο επόμενο έτος;   

                                                 Με τιμή
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

ΟΡΙΣΘΗΚΕ Η 5-5-2017 ΩΣ ΗΜΕΡΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

Λόγω σπουδαιότητας ο Πρόεδρος του ΣτΕ εισάγει στην Ολομέλεια και στη δικάσιμο της 5.5.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 τις αιτήσεις ακυρώσεως των Δικηγορικών και λοιπών Επιστημονικών Συλλόγων κατά της ΥΑ 61502/3309/30.12.2016 (προσδιορισμός βάσης υπολογισμού ασφ.εισφορών). 

ΠΗΓΗ:http://emmisthos.blogspot.gr/

Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Παράταση προθεσμίας Υποβολής Α.Π.Δ. στις νέες κατηγορίες ασφαλισμένων στον Ε.Φ.Κ.Α.

Παράταση προθεσμίας Υποβολής Α.Π.Δ. στις νέες κατηγορίες ασφαλισμένων στον Ε.Φ.Κ.Α.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2017

Η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. κατανοώντας τη διαδικασία προσαρμογής στο νέο τρόπο ασφάλισης, για τους υπαγομένους στο τ. Τ.Σ.Α.Υ., τ. Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε. και τους ασφαλισμένους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, (σχετ. Εγκ. 18/2017, 19/2017 και 17/2017 αντίστοιχα), αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 1/2017 και της αντίστοιχης καταβολής των εισφορών, ΜΟΝΟ για τους εν λόγω ασφαλισμένους, έως την Παρασκευή 7/4/2017.

Επίσης, για τους εργοδότες που απασχολούν Δικηγόρους με έμμισθη εντολή, παρατείνει την προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων 1/2017 & 2/2017, καθώς και την αντίστοιχη καταβολή των εισφορών, έως 28/4/2017.
Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) για τους ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί με μαγνητικό μέσο (cd), στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.:
 
 • είτε με συμπληρωματική Α.Π.Δ. (04), εφόσον για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό έχει υποβληθεί η κανονική Α.Π.Δ. (01).
   
 • είτε με κανονική Α.Π.Δ. (01), για τους εργοδότες που θα απογραφούν για πρώτη φόρα.
Υπενθυμίζουμε ότι, οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που δεν εμπίπτει στις ως άνω κατηγορίες, έχουν την υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ως εξής :
 
 • ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου 1/2017 και ΔΧ/2016 έως 31/3/2017,
   
 • ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου 2/2017 έως 13/4/2017.
Τέλος, για τους εργοδότες με υποχρέωση δίμηνης υποβολής Α.Π.Δ. (Δημόσιο, Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ Βαθμού κ.λ.π), η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 1/2017 και καταβολής των αντίστοιχων εισφορών παρατείνεται έως 28/4/2017.

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων A΄ εξεταστικής περιόδου 2017

                 
                                                                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αθήνα,30.3.2017   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ     ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                           Αριθ. πρωτ: 22150 οικ.  
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ   ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                                                                   
ΓΕΝΙΚΗ    Δ/ΝΣΗ:  Α                                                            

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ       :  Δ31                                                        

ΤΜΗΜΑ              :   Α14 
Ταχ. Δ/νση         :  Λ. Μεσογείων  96                                              
Ταχ. Κωδ.          : 115 27     
Τηλέφωνο          :  210.7767230,236
                                                             
                                                          Α Π Ο Φ Α Σ Η
    ΘΕΜΑ:  Προκήρυξη  διαγωνισμού  υποψηφίων  δικηγόρων   A΄    εξεταστικής  
                                                    περιόδου   2017  
   ΄Εχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις  των  άρθρων:
α) 18 έως 22 του  ν.4194/2013  «Κώδικας  Δικηγόρων» (Α΄ 208)
β) 2 και 3 του ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύουν
2.Τη με αριθ. 72923/29.10.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, στο Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, στο Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β΄ 2895)
3. Τη με αριθ. 67514οικ./14.9.2015 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων» (Β΄ 2014), όπως ισχύει
4. και Τη με αριθ. 67001/15.9.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός παραβόλου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων» (Β΄ 2016)  και                                                                                    
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη  σε βάρος του   Κρατικού  προϋπολογισμού
     
 
                                                   
                                                    Αποφασίζουμε
  Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2017 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της Χώρας, Παρασκευή 12.5.2017, Σάββατο 13.5.2017 και Κυριακή 14.5.2017.
  Όσοι  επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οφείλουν μέχρι τις 2.5.2017  να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής κάθε Εφετείου, συνυποβάλλοντας σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση περί μη   υπαγωγής τους  στις περιπτώσεις των  άρθρων 6 και 7 του Κώδικα  Δικηγόρων. Στην  αίτηση-υπεύθυνη  δήλωση  επισυνάπτονται   επίσης:
α)  πιστοποιητικό  άσκησης,          
β) πανεπιστημιακό  πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου,      
γ)  φωτοαντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας ή  διαβατηρίου  και    
δ) διπλότυπο είσπραξης από τη ΔΟΥ ποσού ύψους εξήντα πέντε (65) ευρώ που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία». Επίσης θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων Α΄ περιόδου 2017».
   Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  έχουν Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κάτοχοι πτυχίου νομικού τμήματος νομικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος των ανωτέρω κρατών   ή  πτυχίου άλλης  Χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο και αντίστοιχο σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Έλληνας το γένος  μπορεί να διοριστεί δικηγόρος μετά από άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ., ύστερα από  γνώμη του  οικείου δικηγορικού συλλόγου.
  Όλοι οι ανωτέρω  πρέπει  μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, να έχουν συμπληρώσει  άσκηση  δεκαοκτώ (18) μηνών.
    Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία της Χώρας σε χώρο που υποδεικνύει η αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή κάθε Εφετείου.
  Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων που συνεδριάζει στην Κεντρική  Υπηρεσία του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς σε: α) Αστικό  Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία, β) Ποινικό  Δίκαιο  και Ποινική  Δικονομία, γ)  Εμπορικό  Δίκαιο, δ) Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική   Διαδικασία και  Διοικητική Δικονομία και ε) Κώδικα  Δικηγόρων και  Κώδικα  Δεοντολογίας.
  Το πρόγραμμα των εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:
 - Παρασκευή 12.5.2017 και ώρα 16.00-18.00: Ποινικό Δίκαιο και Ποινική   Δικονομία
 -Σάββατο  13.5.2017  και ώρες:
   i) 10.00-12.00: Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία
  ii) 15.00-17.00: Εμπορικό Δίκαιο
-Κυριακή 14.5.2017 και ώρες:
 i) 10.00-12.00: Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία   και Διοικητική Δικονομία
  ii) 15.00-17.00: Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας.  
   Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί  στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

                                                                                     Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΛΗΣ