ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΛ1108 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΩΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΟΛ.1108/14.4.2014
Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
Αριθμ. ΠΟΛ 1108/2014
(ΦΕΚ Β' 937/15-04-2014)
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το Ν. 2859/2000 − ΦΕΚ 248/Α΄/7.11.2000), όπως ισχύουν:
α) των παραγράφων, 1 περίπτωση α΄, 2 και 11 του άρθρου 38,
β) του άρθρου 54,
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3, κεφάλαιο Β΄, υποπαράγραφος Β.3, «τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ σχετικά με την καταβολή του φόρου και τα αποδεικτικά καταβολής», του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄/85/7.4.2014).
3. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης με αριθ. ΠΟΛ.1267/30.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 44/23.1.2012) «Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ».
4. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης με αριθ. ΠΟΛ.1129/3.6.2013 (ΦΕΚ Β΄1365/4.6.2013) «Τροποποίηση του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και του περιεχομένου του εντύπου 050 − ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS».
5. Τις διατάξεις της παρ. 27 του άρθρου 50 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄/287/31.12.2013).
6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ (ΦΕΚ 2574/Β΄/24.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
7. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υποκειμένων στην υποβολή των περιοδικών δηλώσεων δεδομένου ότι η υποβολή της δήλωσης δεν προϋποθέτει την καταβολή του οφειλόμενου φόρου και η καταβολή έχει οριστεί τουλάχιστον μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης.
8. To γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.
1. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση.
2. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και το ελληνικό δημόσιο και το ημερολογιακό τρίμηνο για του υποκείμενους που τηρούν απλογραφικά βιβλία ή δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων.
3. Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις, για κάθε φορολογική περίοδο κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού τους σταδίου.
4. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που η δήλωση έναρξης, η δήλωση μεταβολής για διακοπή των υπαγομένων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων, η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών, ή η δήλωση μεταβολών λόγω λύσης και θέσης σε εκκαθάριση, υποβάλλονται εμπρόθεσμα, μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων.
5. Σε περίπτωση θανάτου του λογιστή του υποκειμένου στο φόρο οι ανωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής, για τη φορολογική περίοδο εντός της οποίας επήλθε το γεγονός αυτό, μεταφέρονται για 10 ημερολογιακές ημέρες. Οι περιοδικές δηλώσεις στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλονται αποκλειστικά στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή. Ο υποκείμενος στο φόρο υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του N. 1599/1986 με την οποία δηλώνει ότι είχε αναθέσει την παρακολούθηση και διαχείριση των φορολογικών του υποχρεώσεων στο θανόντα καθώς και την ημερομηνία του θανάτου αυτού.
6. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται και οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές και οι εγγεγραμμένοι παραλήπτες αγαθών που υπάγονται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ).
Άρθρο 2
Χρόνος καταβολής του φόρου
Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης. Στην περίπτωση εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης που επιλέγεται η καταβολή του φόρου σε δόσεις, το ποσό της πρώτης δόσης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης και το ποσό της δεύτερης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.
Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου των έκτακτων περιοδικών δηλώσεων λήγει την καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών.
Άρθρο 3
Αφετηρία για την επιβολή του προστίμου και τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου.
1. Ως αφετηρία για το χρόνο επιβολής του προστίμου στην περίπτωση της εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής περιοδικής δήλωσης, πιστωτικής ή μηδενικής βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α΄/11.9.1997) για φορολογικές περιόδους που λήγουν έως και 31.12.2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 παρ. 19 του Ν. 4174/2013, καθώς και χρεωστικής, πιστωτικής ή μηδενικής για φορολογικές περιόδους από 1.1.2014 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), όπως ισχύουν, λαμβάνεται η επόμενη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας για την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης.
2. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου στην περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής χρεωστικής περιοδικής δήλωσης, για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 2523/1997 για φορολογικές περιόδους που λήγουν έως και 31.12.2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 παρ. 18 του Ν. 4174/2013, λαμβάνεται η επόμενη ημέρα της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μήνα της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.
Άρθρο 4
Έναρξης ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 300,00 ΕΥΡΩ

Με τον Ν.4254/2014 παρ. Δ υποπαρ. Δ1 αριθ. 16 στ΄ (Φ.Ε.Κ. Α΄ 85/7-4-2014 ) προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 64 Ν.4172/2013 με την οποία :
“Σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ”. 

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Ε.Ν.Φ.Ι.Α.

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
          ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

            Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ    
                                                          
 

  Ταχ. Δ/νση : Οδός Κολοκοτρώνη,
                      Δικαστικό Μέγαρο
                      Κέρκυρας

  Τηλ.: 26610 39622
  
Fax :  26610 41621
  Email : grammateia@dsc.gr

                                                                       Κέρκυρα 8-4-2014

 

Αρ.Πρωτ.170

 

ΠΡΟΣ
Τον  Πρόεδρο
και την Συντονιστική Επιτροπή της 
Ολομέλειας των   Προέδρων  των Δικηγορικών   Συλλόγων Ελλάδας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Κ.κ. Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων


   Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε

      Με την παρούσα μας, επιθυμούμε να θίξουμε ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την αρχή του τρέχοντος έτους, το οποίο απασχολεί μεγάλο αριθμό πολιτών και άπτεται της δυνατότητας του καθενός να προσφεύγει στην Δικαιοσύνη.
      Όπως είναι γνωστό, κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 4223/2013, μετά το άρθρο 54 του ν. 4174/2013 προστέθηκε νέο άρθρο 54Α, σύμφωνα με το οποίο είναι αυτοδικαίως άκυρη κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία, με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία, δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχει δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το Συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης,με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, με τα ίδια στοιχεία, περιλαμβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τον  ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη.
Ακόμη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4223/2013, είναι απαράδεκτη η συζήτηση εμπράγματης αγωγής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενώπιον Δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής από υπόχρεο στον ΕΝ.Φ.Ι.Α επί ακινήτου, αν δεν προσκομιστεί μέχρι τη συζήτηση της, κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό των παραγράφων 1 ή 3 του άρθρου αυτού.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4223/2013, κατά τη συζήτηση εμπράγματης αγωγής και σε οποιαδήποτε ενέργεια ενώπιον Δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής και μάλιστα επί ποινή απόρριψης της ως απαράδεκτης, το οποίο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει το προαναφερθέν περιεχόμενο (και, κυρίως, να πιστοποιείται ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο)  θέτει σοβαρά εμπόδια και περιορισμούς στο δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας σε μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, οι οποίοι λόγω της σοβαρής οικονομικής αδυναμίας στην οποία έχουν περιέλθει σήμερα εξαιτίας της μεγάλης και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, δεν έχουν τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
 Αποτέλεσμα της ρύθμισης αυτής είναι, όταν αμφισβητείται ή προσβάλλεται εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου , να αδυνατούν πολλοί συμπολίτες μας  να ζητήσουν και να τύχουν δικαστικής προστασίας, αφού, εκτός της υποχρέωσης καταβολής ενός αυξημένου δικαστικού ενσήμου που επιβλήθηκε τελευταία ακόμα και στις απλές αναγνωριστικές αγωγές, θα πρέπει, επιπλέον, να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει και όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις τους σχετικά με τους υπέρογκους φόρους που έχουν θεσπιστεί στη ακίνητη περιουσία προκειμένου να καταστεί δυνατόν  να λάβουν και  προσκομίσουν το απαιτούμενο ως άνω πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. ώστε να τύχουν δικαστικής προστασίας.
Θεωρούμε ότι η θέσπιση της ανωτέρω υποχρέωσης προσκόμισης του εν λόγω πιστοποιητικού στις περιπτώσεις παροχής δικαστικής προστασίας, ιδίως επί προσβολής εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα άρθρα 17 και 20 του Συντάγματος, αφού πλήττει βάναυσα το δικαίωμα προστασίας της ιδιοκτησίας των πολιτών και του δικαιώματος παροχής εννόμου προστασίας από τα Δικαστήρια. Ομοίως, πιστεύουμε ότι έρχεται σε αντίθεση και με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ για το δικαίωμα στην χρηστή απονομή δικαιοσύνης αφού το δικαίωμα του πολίτη προσφυγής στην δικαιοσύνη εξαρτάται από προϋποθέσεις δημοσιονομικής σκοπιμότητας.
Ως εκ τούτου πιστεύουμε πως θα πρέπει η Συντονιστική, άλλως η  Ολομέλεια των Προέδρων των δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, ως αρμόδιο θεσμικό όργανο με αυξημένο κύρος, να απαιτήσει άμεσα από την Κυβέρνηση την κατάργηση της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4223/2013, και, σε κάθε περίπτωση, την αποσύνδεση της χορήγησης του πιστοποιητικού από το αν έχει πληρώσει ή όχι ο ενδιαφερόμενος, έτσι ώστε κάθε πολίτης να έχει τη δυνατότητα παροχής δικαστικής προστασίας σε περίπτωση προσβολής της ιδιοκτησίας του. Διαφορετικά, θα οδηγηθούμε σε τραγελαφικές καταστάσεις να προσβάλλονται ποικιλλοτρόπως ιδιοκτησίες και οι ιδιοκτήτες αυτών να μην δικαιούνται δικαστικής προστασίας λόγω οφειλών τους προς το Δημόσιο.
Τέλος, θα πρέπει να θεσπιστεί άμεσα ερμηνευτική διάταξη που θα ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση προσκομιδής πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ σε περιπτώσεις αμιγώς αγροτικών ακινήτων καθόσον έχουμε οδηγηθεί σε τραγελαφικές καταστάσεις όπου το μεν ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών δεν εκδίδει πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ για τα αγροτικά ακίνητα (αφού αυτά δεν υπέκειντο μέχρι το 2013 σε ΦΑΠ), ορισμένα  όμως Δικαστήρια εκδίδουν αποφάσεις που κηρύσσουν απαράδεκτες τις σχετικές αγωγές με την αιτιολογία ότι δεν διακρίνει ο νόμος αστικά και αγροτικά ακίνητα.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Η  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βραδής Ιωάννης                                                              Μεταλληνού Θεοδώρα

Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΔΡΑΜΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: ΑΠΟΧΗ ΤΗΝ 9-4-2014

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
         ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτα 7 Απριλίου 2014    


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: 24ΩΡΗ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΙΣ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

*******************
     Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Kαλαμάτας, που συνήλθε στις 7/04/2014, αποφάσισε ομόφωνα την αποχή των Δικηγόρων Καλαμάτας από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014, εκφράζοντας την κατηγορηματική αντίθεσή του στην ύπαρξη του ΚΕΑΟ και τις περαιτέρω ενέργειές του (αστικές, ποινικές), στα συνεχή φορολογικά μέτρα κατά των δικηγόρων που απορρυθμίζουν τον λειτουργηματικό χαρακτήρα του κλάδου σε συνδυασμό με τις πρόσφατα ψηφισθείσες διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου (διαμεσολάβηση, αποζημίωση-συνταξιοδότηση έμμισθων δικηγόρων, αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής). Παράλληλα συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ)                                                     (ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, που συνήλθε στις 01/04/2014, αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων Πειραιά από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014, εκφράζοντας την κατηγορηματική αντίθεσή του στην ύπαρξη του ΚΕΑΟ και τις περαιτέρω ενέργειές του (αστικές, ποινικές), στα συνεχή φορολογικά μέτρα κατά των δικηγόρων που απορρυθμίζουν τον λειτουργηματικό χαρακτήρα του κλάδου σε συνδυασμό με τις πρόσφατα ψηφισθείσες διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου (διαμεσολάβηση, αποζημίωση-συνταξιοδότηση έμμισθων δικηγόρων, αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής). Παράλληλα συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Την ημέρα της αποχής δεν θα χορηγηθούν άδειες για παράσταση δικηγόρου σε οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη.


Από τον γενικό αυτόν κανόνα εξαιρούνται αποκλειστικά και περιοριστικά οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες θα κρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Σ.Π.:
α)   κρατούμενοι (Ποινικά) – αντιρρήσεις (Διοικητικά)
β)   παραγραφές – προθεσμίες
γ)   αποφυλακίσεις, συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
δ)   αναστολές πλειστηριασμών και εκτελέσεως αποφάσεων
ε)   αιτήσεις και συζητήσεις προσωρινών διαταγών
στ)
 για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα συντρέχει περίπτωση παραγραφής για πράξεις που φέρονται ότι τελέστηκαν πριν από την 1.1.2008 σε α΄ βαθμό και πριν από την 1.1.2007 σε β΄ βαθμό.
Δεν απαιτείται άδεια στην προκατάθεση προτάσεων και προσθήκης.
                             Πειραιάς,  4  Απριλίου 2014
        Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Σταματογιάννης                   Παναγιώτης Πετρόπουλος    ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ   ΜΕΓΑΡΟ   ΔΡΑΜΑΣ
Τηλ. 25210 – 23540, 22694, 55448, 55449, 55456
Φαξ   25210 – 55332, 55455
661 00      ΔΡΑΜΑ
http://www.dsdr.gr      E-mail : info@dsdr.gr 
  

                                                                                                                                                Δράμα, 8 Απριλίου 2014ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας που συνήλθε εκτάκτως την 8.4.2014 αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αποχή των Δικηγόρων Δράμας από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014
εκφράζοντας την κατηγορηματική αντίθεσή του στην ύπαρξη του ΚΕΑΟ ( Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών ), στα συνεχή φορολογικά μέτρα κατά των δικηγόρων που απορρυθμίζουν τον λειτουργηματικό χαρακτήρα του κλάδου, όπως και οι πρόσφατα ψηφισθείσες, με τουλάχιστον αντιδεοντολογικό τρόπο, διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου ( διαμεσολάβηση, αποζημίωση - συνταξιοδότηση έμμισθων δικηγόρων, αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής ). Παράλληλα συμπαραστέκεται στα αιτήματα των εργαζομένων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που απεργούν πανελλαδικά την ίδια ημέρα.
Η τυχόν χορήγηση αδειών για παράσταση σε οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη θα εξεταστεί από το Δ.Σ. κατόπιν σχετικής αιτήσεως του συναδέλφου.
Εξαιρούνται περιπτώσεις παραγραφών, προθεσμιών, συμπληρώσεις ορίων προσωρινής κράτησης, αναστολές πλειστηριασμών, αιτήσεις και συζητήσεις προσωρινών διαταγών, προκαταθέσεις προτάσεων και καταθέσεις προσθηκών.-

Εκ του Δ.Σ.Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το Δ.Σ. του Δ.Σ.Ζ., που συνήλθε εκτάκτως σήμερα, 7-4-2014, αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων Ζακύνθου από τα καθήκοντά τους την ερχόμενη Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014, ενώπιον όλων των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και διοικητικών Αρχών, εντός και εκτός Ζακύνθου, εκφράζοντας την κατηγορηματική αντίθεσή του στην ύπαρξη του Κ.Ε.Α.Ο. και στις μελετώμενες ενέργειές του (αστικές, ποινικές) εναντίον δικηγόρων, στα συνεχή φορολογικά μέτρα κατά των δικηγόρων, που απορρυθμίζουν τον λειτουργηματικό χαρακτήρα και αποσαθρώνουν το θεσμικό ρόλο του δικηγόρου, στη συνεχή συρρίκνωση της δικηγορικής ύλης, σε συνδυασμό με τις πρόσφατα ψηφισθείσες διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου (διαμεσολάβηση, αποζημίωση-συνταξιοδότηση έμμισθων δικηγόρων, αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής). Παράλληλα, συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και στους δίκαιους αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Συναδελφικά
Σπύρος Καλογερίας

Πρόεδρος του Δ.Σ.Ζ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
      ΡΟΔΟΠΗΣ
Κομοτηνή 8-4-2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, συγκληθέν εκτάκτως σε συνεδρίαση, σήμερα 8 Απριλίου 2014 και ώρα 11.00 και  συνταυτιζόμενο πλήρως με την δήλωση του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κυρίου Βασιλείου Αλεξανδρή, εκφράζει την πλήρη αντίθεση και έντονη διαμαρτυρία των δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης,για όσα εις βάρος του σώματος των δικηγόρων αποφασίσθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων, την Κυριακή 6 Απριλίου 2014, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, αιφνιδιαστικά, χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς δημόσια διαβούλευση. Η κατ’ αυτόν τον τρόπο διαδικασία θέσπισης αποσπασματικών και αλλεπάλληλων νομοθετικών μεταβολών, καταδεικνύει, όχι μόνον ελλείμματα στην ποιότητα της νομοθεσίας και της δημοκρατίας, αλλά εν προκειμένω την έλλειψη σεβασμού θεμελιωδών αρχών και την αδυναμία συνολικής κατανόησης των πραγματικών προβλημάτων της ελληνικής δικαιοσύνης και των συλλειτουργών της.
Ειδικότερα:
1. Απουσιάζει οιαδήποτε αιτιολόγηση της αναγκαιότητας για τις αιφνίδιες αλλαγές στο θεσμό της διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται πλέον σε οποιοδήποτε πρόσωπο (και όχι μόνο σε δικηγόρους, όπως ίσχυε έως τώρα) ν’ αποκτήσει την ιδιότητα του διαμεσολαβητή. Η δυνατότητα διευθέτησης ιδιωτικών διαφόρων από τρίτα  πρόσωπα, χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση και προσόντα, ακόμη και αγνοώντας τις πιο στοιχειώδεις γνώσεις της νομικής διαδικασίας στην οποία καλούνται να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, ανατρέπει τη ratio legis του θεσμού  και δεν συμβάλλει στην αποδοτική εφαρμογή του, στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης. Επιπλέον, εγείρει σοβαρά ζητήματα παραβίασης της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, για τους δικηγόρους εκείνους, που πίστεψαν στην ανάπτυξη του εν λόγω θεσμού και του επαγγέλματός τους και κατέβαλαν υψηλά ποσά για την πιστοποίησή τους, ως διαμεσολαβητές.
2. Η παραβίαση της ανωτέρω θεμελιώδους αρχής είναι ακόμη πιο πρόδηλη στην τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 46 του νέου Κώδικα Δικηγόρων, που ρυθμίζει κρίσιμα θέματα των εμμίσθων δικηγόρων, για τα οποία το νομοθετικό καθεστώς ίσχυε εδώ και πολλές δεκαετίες και είχαν μόλις πρόσφατα επανεπιβεβαιωθεί. Συγκεκριμένα, η επίσης αιφνιδιαστική και χωρίς καμία αιτιολόγησηκατάργηση της αποζημίωσης, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αλλά και -ιδίως- της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (αντίθετα με ό,τι ισχύει για όλους τους εργαζόμενους), ακόμη και γι’ αυτούς, που ήδη έχουν θεμελιώσει τα σχετικά δικαιώματα, ανατρέπει βίαια και αναίτια οικογενειακούς προγραμματισμούς και αποφάσεις ζωής, που είχαν ευλόγως βασιστεί, ακριβώς επάνω σ’ αυτές τις προβλέψεις του νόμου, οι οποίες εντελώς απροειδοποίητα καταργήθηκαν την Κυριακή το βράδυ.
3. Κι ενώ κάθ´ όλο το διήμερο της συζήτησης του επίμαχου νομοσχεδίου η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ των Δικηγόρων, ήτο παρούσα στη Βουλή, ζήτησε και συναντήθηκε με τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη (τα οποία -όλα- συμφώνησαν με το δίκαιο των θέσεων μας), εντούτοις όχι μόνον προχώρησαν τελικά στην ψήφιση των ανωτέρω διατάξεων, αλλά επίσης ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κυριολεκτικά στο "παρά ένα" της προχθεσινής συνεδρίασης, χωρίς καμία απολύτως σχετική ενημέρωσή μας, κατέθεσε προς ψήφιση και άλλη διάταξη, με την οποία επέρχονται αλλαγές στο καθεστώς, που διέπει τους πτυχιούχους των πανεπιστημίων εξωτερικού. Οι αλλαγές  αυτές ευθέως συνιστούν απάλειψη οιουδήποτε ελέγχου και οδηγούν σε αθρόα είσοδο στη δικηγορία χιλιάδων αποφοίτων σχολών της αλλοδαπής, αμφιβόλου ποιότητας και επιπέδου.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, τα περισσότερα από τα οποία, πέρα απ’ όλα τ’ άλλα, βρίσκονται σε αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές και κανόνες του εθνικού αλλά και του ευρωπαϊκού δικαίου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την πραγματοποίηση αποχής από κάθε παράστασή μας στα Δικαστήρια, γι’ αύριο Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014, συμμετέχοντας συγχρόνως και στην πανελλαδική αποχή των εργαζομένων, που αποφάσισε η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ !!!.
 Δηλώνουμε κατηγορηματικά και σε κάθε κατεύθυνση, ότι μέτρα παράνομα, που οδηγούν σε ανασφάλεια δικαίου, στην υποβάθμιση του νομικού επαγγέλματος, στο περιθώριο τη δικηγορία και στην εξόντωση χιλιάδων Ελλήνων δικηγόρων στη χώρα μας, δεν πρόκειται να τα αποδεχθούμε και θ’ αντιδράσουμε ενεργά και αποφασιστικά !!!

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, που συνήλθε στις 08.04.2014, συντάσσομενο με την άποψη των δικηγορικών Συλλόγων του Εφετείου, αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων από τα καθήκοντα τους την Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014, εκφράζοντας την κατηγορήματική αντίθεσή του στην ύπαρξη του ΚΕΑΟ και τις περαιτέρω ενέργειές του (αστικές, ποινικές), στα συνεχή φορολογικά μέτρα κατά των δικηγόρων που απορρυθμίζουν τον λειτουργηματικό χαρακτήρα του κλάδου σε συνδυασμό με τις πρόσφατα ψηφισθείσες διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου (διαμεσολάβηση, αποζημίωση- συνταξιοδότηση έμμισθων δικηγόρων, αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής).


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
   Στην Αλεξανδρούπολη και στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου συνήλθε εκτάκτως σε συνεδρία το διοικητικό συμβούλιο την 8/4 κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου.
Αποφασίστηκε ομόφωνα η αποχή των Δικηγόρων Αλεξανδρούπολης από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014, εκφράζοντας την κατηγορηματική αντίθεσή τους στην ύπαρξη του ΚΕΑΟ και τις περαιτέρω ενέργειές του (αστικές, ποινικές), στα συνεχή φορολογικά μέτρα κατά των δικηγόρων που απορρυθμίζουν τον λειτουργηματικό χαρακτήρα του κλάδου σε συνδυασμό με τις πρόσφατα ψηφισθείσες διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου (διαμεσολάβηση, αποζημίωση-συνταξιοδότηση έμμισθων δικηγόρων, αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής).

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Αντιδράσεις των δικηγόρων προανήγγειλε ο Βασίλης Αλεξανδρής

Ο δικηγορικός κόσμος δεν αποδέχεται και θα αντιδράσει  ανάλογα στα νέα μέτρα  κατά των δικηγόρων που αποφάσισε την Κυριακή η Βουλή, υπογραμμίζει σε μακροσκελή  δήλωσή του ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Βασίλης  Αλεξανδρής.

Παράλληλα, ο κ. Αλεξαδρής  εκφράζει την πλήρη αντίθεση και  την έντονη διαμαρτυρία των δικηγόρων για όσα σε βάρος τους αποφασίστηκαν στο Κοινοβούλιο, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, αιφνιδιαστικά, χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς δημόσια διαβούλευση. 

Εξάλλου, ο πρόεδρος των δικηγόρων επισημαίνει ότι «η κατ´ αυτόν τον τρόπο διαδικασία θέσπισης αποσπασματικών και αλλεπάλληλων νομοθετικών μεταβολών καταδεικνύει όχι μόνον ελλείμματα στην ποιότητα της νομοθεσίας και της δημοκρατίας, αλλά εν προκειμένω την έλλειψη σεβασμού θεμελιωδών αρχών και την αδυναμία συνολικής κατανόησης των πραγματικών προβλημάτων της ελληνικής Δικαιοσύνης και των συλλειτουργών της».

Τα περισσότερα από αυτά που  απασχόλησαν τη Βουλή,  πέρα απ' όλα τ' άλλα, τονίζει ο κ. Αλεξανδρής, «βρίσκονται σε αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές και κανόνες του εθνικού αλλά και του ευρωπαϊκού δικαίου».

Ακόμη, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΔΣΑ, ότι «θα συγκληθούν άμεσα τα αρμόδια όργανα των δικηγόρων, προκειμένου να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις και να καθορίσουν τη στάση τους».
Επίσης, δηλώνει κατηγορηματικά και προς κάθε κατεύθυνση, ο κ. Αλεξανδρής ότι «μέτρα παράνομα, που οδηγούν σε ανασφάλεια δικαίου, στην υποβάθμιση του νομικού επαγγέλματος, στο περιθώριο τη δικηγορία και στην εξόντωση χιλιάδες Έλληνες δικηγόρους στη χώρα μας, δεν πρόκειται να αποδεχθούμε και θ' αντιδράσουμε».

Οι δικηγόροι αντιδρούν:
1)  στις αλλαγές που έγιναν  στο θεσμό της διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται πλέον σε οποιοδήποτε πρόσωπο (και όχι μόνο σε δικηγόρους, όπως ίσχυε έως τώρα) ν' αποκτήσει την ιδιότητα του διαμεσολαβητή,

2) στην κατάργηση  της αποζημίωσης των εμμίσθων δικηγόρων λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αλλά και -ιδίως- της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης,

3) στις αλλαγές στο  καθεστώς των πτυχιούχων των Πανεπιστημίων εξωτερικού. Αλλαγές, που οδηγούν σε αθρόα είσοδο στη δικηγορία χιλιάδων αποφοίτων Σχολών της αλλοδαπής, αμφιβόλου ποιότητας και επιπέδου και χωρίς κανέναν έλεγχο.
http://www.protothema.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΑ ΒΑΑΣΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΟΣ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα
Τηλ. 210 – 33.98.270, 71
                             01 Απρίλιος 2014

Δήλωση Προέδρου ΔΣΑ, Βασίλη Αλεξανδρή, για Διατάξεις του Πρόσφατα Ψηφισθέντος Πολυνομοσχεδίου

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Β. Αλεξανδρής έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεση και έντονη διαμαρτυρία των δικηγόρων για όσα εις βάρος τους αποφασίστηκαν προχθές στη Βουλή των Ελλήνων, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος! Αιφνιδιαστικά, χωρίς αιτιολόγηση, χωρίς δημόσια διαβούλευση. 
Η κατ´ αυτόν τον τρόπο διαδικασία θέσπισης αποσπασματικών και αλλεπάλληλων νομοθετικών μεταβολών καταδεικνύει όχι μόνον ελλείμματα στην ποιότητα της νομοθεσίας και της δημοκρατίας, αλλά εν προκειμένω την έλλειψη σεβασμού θεμελιωδών αρχών και την αδυναμία συνολικής κατανόησης των πραγματικών προβλημάτων της ελληνικής δικαιοσύνης και των συλλειτουργών της.
Ειδικότερα:
  1. Απουσιάζει οιαδήποτε αιτιολόγηση της αναγκαιότητας για τις αιφνίδιες αλλαγές στο θεσμό της διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται πλέον σε οποιοδήποτε πρόσωπο (και όχι μόνο σε δικηγόρους, όπως ίσχυε έως τώρα) ν' αποκτήσει την ιδιότητα του διαμεσολαβητή. Η δυνατότητα διευθέτησης ιδιωτικών διαφόρων από τρίτα  πρόσωπα, χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση και προσόντα, ακόμη και αγνοώντας τις πιο στοιχειώδεις γνώσεις της νομικής διαδικασίας στην οποία καλούνται να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, ανατρέπει τη ratio legis του θεσμού  και δεν συμβάλλει στην αποδοτική εφαρμογή του στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης. Επιπλέον, εγείρει σοβαρά ζητήματα παραβίασης της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης για τους δικηγόρους εκείνους που πίστεψαν στην ανάπτυξη του εν λόγω θεσμού και του επαγγέλματός τους και κατέβαλαν υψηλά ποσά για την πιστοποίησή τους ως διαμεσολαβητές.
  1. Η παραβίαση της ανωτέρω θεμελιώδους αρχής είναι ακόμη πιο πρόδηλη στην τροποποίηση της παρ. 5 του α. 46 του νέου Κώδικα Δικηγόρων πουρυθμίζεικρίσιμα θέματα των εμμίσθων δικηγόρων, για τα οποία το νομοθετικό καθεστώς ίσχυε εδώ και πολλές δεκαετίες και είχαν μόλις πρόσφατα επανεπιβεβαιωθεί. Συγκεκριμένα, η επίσης αιφνιδιαστική και χωρίς καμία αιτιολόγηση κατάργηση της αποζημίωσης λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αλλά και -ιδίως- της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (αντίθετα με ο,τι ισχύει για όλους τους εργαζόμενους), ακόμη και γι αυτούς που ήδη έχουν θεμελιώσει τα σχετικά δικαιώματα, ανατρέπει βίαια και αναίτια οικογενειακούς προγραμματισμούς και αποφάσεις ζωής, που είχαν ευλόγως βασιστεί  ακριβώς πάνω σ' αυτές τις προβλέψεις του νόμου, οι οποίες εντελώς απροειδοποίητακαταργήθηκαν προχθές.
  1. Κι ενώ κάθ´ όλο το διήμερο της συζήτησης του επίμαχου νομοσχεδίου είμασταν παρόντες στη Βουλή, ζητήσαμε και συναντηθήκαμε με τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη (τα οποία -όλα- συμφώνησαν με το δίκαιο των ανωτέρω θέσεων μας), εντούτοις όχι μόνον προχώρησαν τελικά στην ψήφιση των ως άνω διατάξεων, αλλά επίσης ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κυριολεκτικά στο "παρά ένα" της προχθεσινής συνεδρίασης, χωρίς καμία απολύτως σχετική ενημέρωσή μας, κατέθεσε προς ψήφιση και άλλη διάταξη, με την οποία επέρχονται αλλαγές στο καθεστώς που διέπει τους πτυχιούχους των πανεπιστημίων εξωτερικού. Οι αλλαγές  αυτές ευθέως συνιστούναπάλειψη οιουδήποτε ελέγχου και οδηγούν σε αθρόα είσοδο στη δικηγορία χιλιάδων αποφοίτων σχολών της αλλοδαπής, αμφιβόλου ποιότητας και επιπέδου.
Για όλα τα παραπάνω, τα περισσότερα από τα οποία, όπως τονίσαμε, πέρα απ' όλα τ' άλλα, βρίσκονται σε αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές και κανόνες του εθνικού αλλά και του ευρωπαϊκού δικαίου, θα συγκληθούν άμεσα τα αρμόδια όργανα των δικηγόρων, προκειμένου να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις και να καθορίσουν τη στάση μας.
Δηλώνουμε πάντως από τώρα, κατηγορηματικά και σε κάθε κατεύθυνση, ότι μέτρα παράνομα, που οδηγούν σε ανασφάλεια δικαίου, στην υποβάθμιση του νομικού επαγγέλματος, στο περιθώριο τη δικηγορία και στην εξόντωση χιλιάδες έλληνες δικηγόρους στη χώρα μας, δεν πρόκειται να αποδεχθούμε και θ' αντιδράσουμε αναλόγως.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ.Α. Συνάντηση με τον Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Υπ. Οικονομικών Χάρη Θεοχάρη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

             Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα

                   Τηλ. 210-33.98.270, 71                                                     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.Α. ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΟΔΩΝ

Σήμερα, 03-04-2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του Δ.Σ.Α. και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, κ. Βασίλη Αλεξανδρή, και του Φορολογικού Συμβούλου του Δ.Σ.Α. και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, κ. Στάθη Μπακάλη, με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Χάρη Θεοχάρη.
            Στη συνάντηση τέθηκαν υπ’ όψιν του κ. Γενικού Γραμματέα και αποτέλεσαν αντικείμενο εκτεταμένου διαλόγου όλα τα φορολογικά ζητήματα, τα οποία άπτονται της άσκησης της Δικηγορίας. Ειδικότερα, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η παράταση έως 31-05-2014 της δυνατότητας να εκπίπτουν στη χρήση 2013 οι ασφαλιστικές εισφορές, που καταβάλλονται το έτος 2014 και αφορούν στη χρήση αυτή, η μη υπαγωγή σε φόρο εισοδήματος της εκλογικής αποζημίωσης, η επαναφορά αφορολογήτου ορίου τουλάχιστον για τους νέους Συναδέλφους, η κατάργηση του Φ.Π.Α., η επαναφορά του χρόνου κτήσης του εισοδήματος και του χρόνου έκδοσης των φορολογικών στοιχείων στον χρόνο πραγματικής είσπραξης της αμοιβής, η ρητή αποτύπωση της θέσης ότι στα γραμμάτια προκαταβολής τυχόν παρακράτηση φόρου 20% θα ενεργείται μόνο στην επιπλέον του γραμματίου αμοιβή, η υποβολή των καταστάσεων συμφωνητικών σε ετήσια βάση, η έκδοση μιας ενιαίας εγκυκλίου, που θα επαναλαμβάνει όλα τα φορολογικά ζητήματα της Δικηγορίας, τα οποία ρυθμίστηκαν κατά καιρούς από τη Διοίκηση προς διευκόλυνση των Δικηγόρων, και, βεβαίως, η υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση, την οποία υφίστανται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και η εξέταση τρόπων μείωσης αυτής.
            Ειδικώς ως προς το θέμα της εκλογικής αποζημίωσης, πέραν των βασίμων ενστάσεων νομιμότητας ως προς τη φορολόγησή της, υπογραμμίστηκε το πρακτικό πρόβλημα, που θα προκαλέσει στη διεξαγωγή των εκλογών η απροθυμία των Δικηγόρων να μετάσχουν σε αυτές, εφ’ όσον αφενός η αποζημίωσή τους κριθεί φορολογητέα και αφετέρου η είσπραξή της καταστεί αδύνατη λόγω συμψηφισμού με τυχόν άλλες οφειλές τους.
            Εφ’ όλων των ανωτέρω ζητημάτων υποβλήθηκε προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναλυτικό πολυσέλιδο υπόμνημα του Δ.Σ.Α., όπου αποτυπώνονται τα ζητήματα και προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης και επίλυσης με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία.
            Τέλος, από πλευράς του Δ.Σ.Α. διατρανώθηκε η βούληση να σταθεί αρωγός σε μια προσπάθεια για πραγματική και δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση, υποβάλλοντας σε σταθερή βάση προτάσεις και προτείνοντας λύσεις.
            Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων αφού άκουσε με προσοχή και ενδιαφέρον τις θέσεις του Δ.Σ.Α, δεσμεύθηκε να εξετάσει επισταμένως τα τεθέντα ζητήματα και αντέδρασε απολύτως θετικά στην εδραίωση μιας σταθερής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ Διοίκησης και Δ.Σ.Α.

            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. θα συνεχίσει τις συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και τους λοιπούς φορείς της Πολιτείας, σε μια προσπάθεια να προβληθούν τα φλέγοντα φορολογικά ζητήματα, που συνδέονται όχι μόνο με την άσκηση της Δικηγορίας, αλλά και με ολόκληρη την κοινωνία, και να υποστηριχθούν προσηκόντως και επαρκώς οι σχετικές διεκδικήσεις.

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Αρ. Πρωτ.:Δ12Α 1054299ΕΞ2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 3375315-7
FAX : 210 3375001
ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
ΘΕΜΑ: Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα
της χρήσεως 2013 των ελευθέρων επαγγελματιών.
ΣΧΕΤ.: (α) Η με Α.Π. 3712/23.12.2013 αίτηση της Ομοσπονδίας
Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας.
(β) Η με Α.Π. 12409/23.12.2013 αίτηση του Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
Με αφορμή τα ανωτέρω σχετικά καθώς και ερωτήματα συλλόγων ελευθέρων
επαγγελματιών, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα
εξής:
1. Με τις διατάξεις των παρ.1,2 και 4 του άρθρου 49 του ν.2238/1994
ορίζεται, ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων
επαγγελμάτων λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών, που εισπράττονται από
την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, όπως αυτό προκύπτει από τα
επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο φορολογούμενος. Από το
ακαθάριστο εισόδημα εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες που αναφέρονται
στην παρ.1 του άρθρου 31, μόνο εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους με
νόμιμο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υποχρέου και
το ποσό που απομένει αποτελεί το καθαρό εισόδημα από υπηρεσίες
ελευθερίων επαγγελμάτων.
2. Με τις διατάξεις της υποπερ.εε΄ της παρ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 31
του ν.2238/1994 όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ.45 του
άρθρου 3 του ν.4110/2013 και έχουν εφαρμογή από το οικ. έτος 2014 (χρήση
ΑΔΑ: ΒΙΗ0Η-ΑΑΦ2013) και μετά ορίζεται, ότι το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που
τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο εξευρίσκεται
λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται στο
άρθρο 30, των γενικών εξόδων διαχείρισης, με την επιφύλαξη των διατάξεων
των άρθρων 51Α και 51Β, στα οποία περιλαμβάνονται και το ποσό της
δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης, εφόσον η
καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των
καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε
ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.
3. Σύμφωνα με την διοικητική και δικαστηριακή νομολογία, για την
αναγνώριση μιας επαγγελματικής δαπάνης πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά
ορισμένες προϋποθέσεις όπως, η δαπάνη να προβλέπεται από διάταξη
νόμου, να είναι βεβαία, δεδουλευμένη και εκκαθαρισμένη, πραγματική,
παραγωγική, να προκύπτει από έγγραφα δικαιολογητικά, κλπ. και να έχει
καταχωρηθεί στα βιβλία.
4. Στη φορολογία εισοδήματος ισχύει η βασική αρχή της αυτοτέλειας των
χρήσεων, γι’ αυτό δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση στην τρέχουσα χρήση
δαπάνες που αφορούν προηγούμενες ή επόμενες χρήσεις έστω και αν
καλύπτονται με δικαιολογητικά της τρέχουσας χρήσης, καθόσον οι δαπάνες
κατά κανόνα αναγνωρίζονται στην χρήση κατά την οποία καθίστανται
δεδουλευμένες και εκκαθαρισμένες, ανεξάρτητα αν έχει καταβληθεί το αντίτιμό
τους ή όχι.
5. Με το 1009074/157/Α0012/13.5.2008 έγγραφό μας είχε γίνει δεκτό, ότι
τα ποσά των μισθωμάτων προηγούμενων χρήσεων (2005 και 2006), που
κατέβαλε Ο.Ε., για τις ανάγκες εγκατάστασης της επιχείρησης, μέσα στο 2007
αποτελούν αντίστοιχα δαπάνες εκπεστέες αυτών των χρήσεων, καθόσον στις
χρήσεις αυτές κατέστησαν δεδουλευμένες και εκκαθαρισμένες, χωρίς να
εξετάζεται αν, τα ποσά αυτά κατεβλήθησαν μερικά ή ολικά ή σε
μεταγενέστερη, εκείνης που αφορούν, χρήση, με την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία σύμφωνα με τα όσα όριζε η
Δ/νση του ΚΒΣ (παρ.4 του ανωτέρω εγγράφου).
6. Όπως μας επισήμανε η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας
και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με τα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά
αντίστοιχα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.1090/1980 όπως
ΑΔΑ: ΒΙΗ0Η-ΑΑΦισχύουν, όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές Δικαστικών Επιμελητών και
λοιπών νομικών επαγγελμάτων (Δικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων,
Συμβολαιογράφων) προς τους φορείς ασφάλισής τους (Τ.Α.Ν., Τ.Ε.Α.Δ.,
Τ.Υ.Δ.Ε., Τ.Π.Δ.Ε., Τ.Υ.Δ.Θ., Ε.Τ.Α.Α., κλπ.) καταβαλλόμενες ασφαλιστικές
εισφορές σε μία χρήση δύναται να αφορούν την αμέσως προηγούμενη χρήση.
Συγκεκριμένα, οι ανακοινώσεις των σχετικών Τομέων του Ε.Τ.Α.Α., δυνάμει
των οποίων προσδιορίζεται το ύψος των εισφορών και εκκινεί η διαδικασία
καταβολής τους από τους ασφαλισμένους, εκδίδονται σε μεταγενέστερο
χρόνο της χρήσεως που αφορούν και συνακολούθως και η παραλαβή των
ασφαλιστικών βιβλιαρίων, όπου επικολλώνται τα καταβαλλόμενα κατά τη
διάρκεια μιας χρήσης ένσημα, παραλαμβάνονται από το Ταμείο στον
ανωτέρω χρόνο. Περαιτέρω, η ελάχιστη για κάθε έναν από τους ανωτέρω
ασφαλισμένους υποχρεωτική ασφαλιστική εισφορά σε κάθε Τομέα
καταβάλλεται αρχικά κατά τη διάρκεια της χρήσης όπου αυτή ανάγεται, διά της
αγοράς των σχετικών ενσήμων και της επικολλήσεώς τους στο οικείο
ασφαλιστικό βιβλιάριο, η δε τυχόν διαφορά μεταξύ ενσήμων και ελαχίστου
ποσού εξοφλείται με την καταβολή μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό του
Ταμείου σε μεταγενέστερο χρόνο όπου και παραδίδονται τα ασφαλιστικά
βιβλιάρια.
7. Έπειτα από τα παραπάνω γίνεται δεκτό, ότι τα ποσά των
ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν από ελεύθερους επαγγελματίες
κατά τα ανωτέρω έως και την 31.3.2014 και αφορούν τη χρήση 2013 μπορούν
να εκπεστούν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης αυτής.
Τέλος διευκρινίζεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ΚΦΕ
(ν.4172/2013) από την 1.1.2014 και μετά θα εκπίπτουν μόνο οι καταβληθείσες
ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί έως το τέλος του οικείου έτους.
8. Η Διεύθυνση Βιβλίων & Στοιχείων προς την οποία κοινοποιείται το
παρόν, με συνημμένα τα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά και το
1009074/157/Α0012/13.5.2008 έγγραφό μας, παρακαλείται για τις δικές της
ενέργειες.
Ο Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Θ. Θεοχάρης
ΑΔΑ: ΒΙΗ0Η-ΑΑΦΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ακαδημίας 60, 106 79, Αθήνα
2.Δικηγορικός Σύλλογος Θεσ/νίκης, 26ης
Οκτωβρίου 5, 546 26, Δικαστικό
Μέγαρο
3.Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών, Γεωργίου Γενναδίου 4, 106 78,
Αθήνα
4.Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος, Παπαφλέσσα 6, 157 72,
Ζωγράφου
5.Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, Καρόλου 28, 104 37, Αθήνα
ΙΙ. Εσωτερική Διανομή:
1.Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών
2.Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (2)
3.Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12) – Τμήμα Α΄(2) – Φάκ. Τεκμηρίωσης
4.Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
5. Γραφείο κ. Δ/ντή Φορολογίας Εισοδήματος
6.Δ/νση Βιβλίων & Στοιχείων (με συνημμένα τα α και β σχετικά και το
1009074/157/Α0012/13.5.2008 έγγραφό μας)

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Ν 4250/2014 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ Η ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
         ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτα 2 Απριλίου 2014    


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ Η ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
***************

Με Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προβλέπεται η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων στο Δημόσιο Τομέα.
Με τη δημοσίευση του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) μεταξύ των λοιπών ρυθμίσεων, περιλαμβάνονται σημαντικές διοικητικές απλουστεύσεις, με τις οποίες βελτιώνονται οι διοικητικές διαδικασίες και καθίστανται περισσότερο ευέλικτες και αποδοτικές.
Από τις σημαντικότερες εξ αυτών είναι η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.
Στη νέα αυτή ρύθμιση περιλαμβάνονται όχι μόνον οι διοικητικές αρχές αλλά και όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως: τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κ.λ.π.
Επίσης, συμπεριλαμβάνονται και οι δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες δεν αποτελούν αμιγώς διοικητικές αρχές, π.χ. τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, οι Μητροπόλεις κ.ά.

Ειδικότερα:
Με το άρθρο 1 του ως άνω νόμου
καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, φωτοαντίγραφα τους.
Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων και αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Ωστόσο, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 αλλά θα ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ)                        (ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)