ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Αναστολή από 16 έως 25 Σεπτεμβρίου λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

Με εγκύκλιο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλου αναστέλλονται ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, οι εργασίες όλων των δικαστηρίων τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργειά τους και πέντε εργάσιμες ημέρες μετά από αυτές, δηλαδή από 16 Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι και 25 Σεπτεμβρίου 2015. ​Ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την 16η Σεπτεμβρίου 2015 και δεν θα περατωθούν την ίδια ημέρα συνεχίζονται και μετά την 16η Σεπτεμβρίου 2015.
​Σε ό, τι αφορά τη διενέργεια των πλειστηριασμών κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα, ισχύουν τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του άρθρου 998 του Κ.Πολ.Δ., όπως ισχύει. Επισημαίνεται ότι εξαιρείται της αναστολής η περίπτωση έναρξης των Μεικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μεικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον έχουν προσδιορισθεί δικάσιμοι εντός του Σεπτεμβρίου. Επίσης, εξαιρείται και η εκδίκαση των κακουργημάτων σε περιπτώσεις που λήγει το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων. ​Διευκρινίζεται ότι η επιμήκυνση αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων υπαγορεύθηκε εκ του γεγονότος ότι η διενέργεια των βουλευτικών εκλογών συμπίπτει με την έναρξη του δικαστικού έτους, την 16η Σεπτεμβρίου, και την ανάληψη καθηκόντων των μετατεθέντων δικαστών, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων.
www.eanda.g

Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

Ανακοίνωση ΕΤΑΑ/ΤΑΝ για πληρωμή δόσεων της ρύθμισης του Ν. 4321/15 που παραλείφθηκαν λόγω των capital controls

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  /  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


Σας γνωρίζουμε ότι, για τους έχοντες υπαχθεί στη ρύθμιση του Ν.4321/15 και έχουν παραλείψει δόση/δόσεις ρύθμισης του Ν.4321/15 λόγω των capital controls έως 31/7/2015, μπορούν να καταβάλλουν αυτή/αυτές μαζί με τη δόση του τρέχοντος μηνός και έως 31/8/2015, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ρύθμιση.
Από το μήνα Σεπτέμβρη του 2015 οι δόσεις της ρύθμισης θα καταβάλλονται με πάγια εντολή στην ΕΤΕ, όπως αναφέρεται και στη Πράξη ρύθμισης, δεδομένου ότι μπορεί πλέον να ανοιχτεί λογαριασμός, σύμφωνα με την εκδοθείσα ΥΑ (ΦΕΚ 1721/17-8-15,τ’Β) και η τήρηση της ρύθμισης θα ελέγχεται ηλεκτρονικά. Επίσης με το άρθρο 20 του ν.4331/15 προβλέπεται το ακατάσχετο ποσού που κατατίθενται σε τραπεζικούς λογ/σμούς (κατά δήλωση του οφειλέτη) που αφορά εξόφληση οφειλών προς ΦΚΑ.

Όσοι έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση με δόσεις του Ν.4321/15 ή έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, μόνο για οφειλή έτους 2014 (ανεξάρτητα αν έχουν παραλάβει την Πράξη ρύθμισης), μπορούν να αποπληρώσουν το υπόλοιπο της οφειλής - ως εφάπαξ εξόφληση - έως 30/9/2015  (στους λογ/σμούς ΤΑΝ & ΤΕΑΔ, κωδ.αιτιολ.82).

Οι ρυθμίσεις του άνω νόμου (και των προηγούμενων νόμων), εφόσον η οφειλή δεν έχει εξοφληθεί εφάπαξ, θα ανακαθοριστούν με τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπονται από το Ν.4336/15 μετά την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων δύο μήνες από την ισχύ του νόμου αυτού, όπως προβλέπεται από τη διάταξη αυτή.
Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση μετά την έκδοση των εγκυκλίων.
ΑΘΗΝΑ, 24/8/2015
ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Άμεσος στόχος των προγραμμάτων είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με τον τομέα και την ειδικότητα τους. Η ενίσχυση τους θα αποφέρει και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Οι  δικαιούχοι της δράσης κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ή θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι από 5.000 έως 25.000 ευρώ (100% ενίσχυση )
Στο πρόγραμμα θα εντάσσονται μεταξύ άλλων και οι δικηγόροι. 
Ειδικότερα οι επιλέξιμες καλυπτόμενες δαπάνες θα αφορούν σε α) επαγγελματικό εξοπλισμό, β) λειτουργικό κόστος ( ασφαλιστικές εισφορές, ενοίκια επαγγελματικού χώρου,δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας), , γ) κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) , δ) αμοιβές τρίτων, ε) δαπάνες προβολής και δικτύωσης 
Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ, σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ενώ φορείς υλοποίησης είναι το  Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
α τρία προγράμματα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η προδημοσίευση προκήρυξης θα γίνει φέτος το Σεπτέμβριο, η προκήρυξη και οι υποβολές προτάσεων του Α' κύκλου από το Δεκέμβριος του 2015 μέχρι το Μάρτιο του 2016, οι εντάξεις του Α' κύκλου και έναρξη υλοποίησης τον Ιούνιος 2016 και η ολοκλήρωση των επενδύσεων πρέπει να γίνει σε 24 μήνες από την έναρξη.

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Εισφορά υπέρ του Λογαριασμού Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών (ΛΕΔΕ) από 01-09-2015

Αριθμ. 61247 – ΦΕΚ B 1811 – 21.08.2015
Θέσπιση εισφοράς υπέρ του Λογαριασμού Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών (ΛΕΔΕ)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 2 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α ́ 208).
2. Το καταστατικό του εδρεύοντος στην Αθήνα, Αχαρνών 29, σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Λoγαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών (ΛΕΔΕ)».
3. Την με αριθμ. Υ59/16−2−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (Β ́ 256) όπως ισχύει.
4. Την με αριθμ. Υ56/16−2−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β ́ 253).
5. Τo με αριθμ. πρωτ. 89/20−3−2015 έγγραφο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στο οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της για τη θέσπιση εισφοράς υπέρ του εν λόγω σωματείου
6. Την από 9−1−2014 αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα του φορέα, που διενεργήθηκε με βάση την με αριθμ. 250/9−11−2013 απόφαση του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε και 
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμούαποφασίζουμε:
Θεσπίζεται εισφορά υπέρ του σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (ΛΕΔΕ)», την οποία θα προκαταβάλουν οι δικηγόροι – μέλη του που ανήκουν στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, πλην αυτών των Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Σάμου, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στον Κώδικα Δικηγόρων διαδικασία.
Η εισφορά αυτή είναι πάγιο ποσό για κάθε διαδικαστική πράξη ή παράσταση δικηγόρου, ισόποσο με το προβλεπόμενο για το Ταμείο Προνοίας – Υγείας του ΕΤΑΑ ή Ταμείο Αλληλοβοήθειας ή Λογαριασμούς Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων (ΛΕΑΔ), όπως καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Δικηγόρων.
Έναρξη ισχύος της απόφασης ορίζεται η 01−09−2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
http://www.odigostoupoliti.eu/

Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 5ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015
Πληρωμή Δικαιούχων για το Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης ανακοινώνει, ότι σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015, απέστειλε κατάσταση πληρωμής για 25.654 δικαιούχους της ειδικής αποζημίωσης των διοριζομένων εποπτών, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κλπ., που αφορά στη διενέργεια του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.
Τα χρήματα θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015.
Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι 5.090 δικαιούχοι δεν είχαν υποβάλει αίτηση ΙΒΑΝ κατά την εκτέλεση της σχετικής ροής πληρωμής. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουν ακόμα παραληφθεί και επεξεργαστεί τα έντυπα από τις περιφέρειες Κοζάνης και Ρεθύμνης.
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία της αίτησης σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttps://www1.gsis.gr/webtax/electionpay
Τέλος, υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:
• Για την πληρωμή είναι απαραίτητη η συμπλήρωση τραπεζικού λογαριασμού ( ΙΒΑΝ ), μέσω της προαναφερόμενης διεύθυνσης, από τον κάθε δικαιούχο (έφορο, δικαστικό αντιπρόσωπο, γραμματέα κλπ.).
• Η πρόσβαση στο σύστημα για τη συμπλήρωση του τραπεζικού λογαριασμού είναι εφικτή μόνο με την χρήση των προσωπικών κωδικών του TaxisNet.

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Tελευταία παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2014, έως 26 Αυγούστου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων(Ε.Τ.Α.Α), που συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015, έκανε δεκτή την εισήγηση του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Ασφάλισης Νομικών(ΤΑΝ) και αποφάσισε να παρατείνει έως την 26 Αυγούστου 2015(ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων), την προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2014.
Η προηγούμενη προθεσμία λήγει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015. 
Η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών είναι η τελευταία που δίδεται και αφορά όλους τους κλάδους ασφάλισης του ΕΤΑΑ.

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 24-7-2015

ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Παρόντες 44 Πρόεδροι και αντιπρόσωποι σε σύνολο 63
Η πλειοψηφία των τοποθετήσεων των Προέδρων έως τώρα τάσσεται με την άποψη των δυναμικών κινητοποιήσεων.
Τοποθετησεις για νεα Ολομέλεια το Σεπτέμβριο για επανεκτίμηση της κατάστασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ: Συνέχιση της αναστολής της αποχής. Νέα συνεδρίαση Ολομέλειας το Σεπτέμβριο πριν την έναρξη του νέου δικαστικού έτους. Υερψηφίστηκε η πρόταση της Συντονιστικής με 40 ψήφους, πρόταση για άμεση αποχή διαρκείας που υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο ΔΣ Καλαμάτας έλαβε 3 ψήφους, πρόταση για διενέργεια δημοψηφίσματος για καταργηση ή όχι των Δικηγορικών Συλλόγων που υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ Σύρου έλαβε 1 ψήφο.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                        24/7/2015
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΈΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος συνεδρίασε την Παρασκευή 24/7/2015, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, υπό την προεδρία του Προέδρου της, Βασ. Αλεξανδρή, αμέσως μετά την ψήφιση του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αφού προηγήθηκε εκτενής  συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών , η Ολομέλεια, υιοθετώντας την πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, αποφάσισε:
  • Παράταση της αναστολής της αποχής των Δικηγόρων, όπως είχε αποφασισθεί στα τέλη Δεκεμβρίου μετά την προκήρυξη εκλογών, έως την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, δηλαδή στις 15 Σεπτεμβρίου 2015.
  • Σύγκληση της Ολομέλειας εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου ώστε να εκτιμηθούν τα τότε δεδομένα και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.
  • Αξιοποίηση του μεσολαβούντος διαστήματος με ανάπτυξη πρωτοβουλιών, ώστε:
α. Να διαπιστωθεί αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης και γενικότερα η κυβέρνηση έχουν πράγματι την βούληση να υλοποιήσουν τις δημόσιες δεσμεύσεις τους για την άρση των αντινομιών του ψηφισθέντος πλέον ΚΠολΔ προς της εφαρμογής του, την 1-1-2016.
β. Να υπάρξει άμεσα πραγματική και ουσιαστική διαπραγμάτευση μεταξύ των Ευρωπαικών θεσμικών οργάνων και του δικηγορικού σώματος καθώς και των λοιπών φορέων-συλλειτουργών της Δικαιοσύνης, επί τη βάσει των κοινών προτάσεων του νομικού κόσμου της χώρας για τις αναγκαίες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Το Δικηγορικό Σώμα επισημαίνει εκ νέου, ότι έχει επεξεργασθεί πλήρεις προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,  ο οποίος θα ανταποκρίνεται  στις πραγματικές ανάγκες επιτάχυνσης της πολιτικής δίκης καθώς και στις αρχές και αξίες του κράτους δικαίου, όπως ισχύουν σε κάθε Ευρωπαϊκή ευνομούμενη πολιτεία.
Η Ολομέλεια εξέφρασε και πάλι την κατηγορηματική αντίθεση του συνόλου του δικηγορικού σώματος στον ψηφισθέντα Κώδικα πολιτικής Δικονομίας, σύμφωνα και με το αποτέλεσμα του δικηγορικού δημοψηφίσματος.
Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας Βασ. Αλεξανδρής επεσήμανε επιπλέον τα οξύτατα προβλήματα που θα προκαλέσει στην απονομή της Δικαιοσύνης η εφαρμογή των διατάξεων του νέου Κώδικα πολιτικής Δικονομίας, οδηγώντας μεταξύ άλλων σε ασφυξία το σύνολο των Πρωτοδικείων, αρχής γενομένης από τα τρία μεγάλα Πρωτοδικεία της χώρας.

Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων για ΚΠολΔ-'Εκτακτη σύγκληση Ολομέλειας των Προέδρων την Παρασκευή 24/7/2015ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                        23/7/2015
Αποφάσεις Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για το ν/σ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Η  Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, κατόπιν εξουσιοδότησης της Ολομέλειας των Προέδρων, αμέσως μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στη Βουλή προέβη  στις ακόλουθες ενέργειες:
1.     Το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου 2015, συνεδρίασε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και μελέτησε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.  Διαπίστωσε ότι πρόκειται ακριβώς  για το ίδιο νομοσχέδιο το οποίο είχε κατατεθεί τον περασμένο Νοέμβριο από την προηγούμενη κυβέρνηση και είχε απορριφθεί από το σύνολο του δικηγορικού και νομικού κόσμου της χώρας.
2.     Εν συνεχεία, διέκοψε τη συνεδρίαση της και μέλη αυτής, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Ολομέλειας Βασ. Αλεξανδρή, συναντήθηκε το βράδυ της Τρίτης με εκπροσώπους των περισσότερων κοινοβουλευτικών κομμάτων και τον γενικό διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού, από τους οποίους ζήτησε την απόσυρση του ν/σ και εναλλακτικά την άμεση διόρθωση των πιο κραυγαλέων αστοχιών του.
3.      Το πρωί της Τετάρτης, η Συντονιστική Επιτροπή παρέστη στη συνεδρίαση των αρμόδιων διαρκών επιτροπών της Βουλής, στην οποία παρενέβη καταθέτοντας αναλυτικό υπόμνημα με τα νομοτεχνικά ελλείμματα του σχεδίου νόμου και με προτάσεις για τη τροποποίηση συγκεκριμένων διατάξεων.
4.     Στη Βουλή παρενέβη με προφορική εισήγησή του και ο Πρόεδρος της Ολομέλειας Β. Αλεξανδρής, ο οποίος ανέλυσε τα βασικά άρθρα του επίμαχου ν/σ που, όπως τόνισε, όχι μόνο δεν συμβάλλουν στην επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών, αλλά πλήττουν τις αρχές της δίκαιης δίκης και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.
Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας, σημείωσε επίσης ότι εγείρεται θέμα αντισυνταγματικότητας, όσον αφορά την διαδικασία ψήφισης του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς όπως ρητά διαλαμβάνεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την εφαρμογή των οικείων διατάξεων προκύπτει ζημία σε βάρος του Δημοσίου και των ασφαλιστικών οργανισμών.
5.     Η Συντονιστική Επιτροπή, αμέσως μετά, συνέχισε την συνεδρίασή της στα γραφεία του ΔΣΑ και αποφάσισε να συγκληθεί εκτάκτως την ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στα γραφεία του ΔΣΑ(ώρα 2 μμ), για να εκτιμήσει τα νέα δεδομένα και να λάβει αποφάσεις.
Τέλος η Συντονιστική Επιτροπή επισημαίνει ότι: Η διαδικασία νομοθέτησης που ακολουθείται αντιβαίνει σε  θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Η δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης στη Βουλή περί «δυνατότητας τροποποίησης» των διατάξεων που μόλις ψηφίσθηκαν, έχει αυστηρώς παρηγορητικό χαρακτήρα. Όπως επίσης τουλάχιστον παράδοξη είναι η δήλωσή του ότι ακόμη συνεχίζεται η λειτουργία και το έργο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που ο ίδιος συνέστησε με προεδρεύοντα τον Αρεοπαγίτη κ. Κράνη.  Eτσι όμως παραγνωρίζεται  ότι η εν λόγω επιτροπή έχει ήδη υποβάλει πλήρες σχέδιο προτεινόμενων διατάξεων καθώς και σχετική αιτιολογική έκθεση που, όπως αποδείχθηκε, αγνοήθηκαν επιδεικτικά. 

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΠΟΛΔ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
21/7/2015
Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, αμέσως μετά την κατάθεση του σχεδίου νόμου του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στη Βουλή, συνεκλήθη και συνεδρίασε εκτάκτως στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας.
Αφού μελέτησε το κείμενο του κατατεθέντος νομοσχεδίου, η Συντονιστική Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση της και αντιπροσωπεία της, με επικεφαλής το Πρόεδρο της Ολομέλειας κ. Βασ. Αλεξανδρή, συναντήθηκε με εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων, στους οποίους ανέπτυξε τις πάγιες θέσεις του δικηγορικού σώματος επί του επίδικου νομοσχεδίου.
Συγκεκριμένα, αντιπροσωπεία της Συντονιστικής συναντήθηκε με τον Γραμματέα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τάσο Κορωνάκη και τους εισηγητές-βουλευτές του κόμματος κατά τη συζήτηση στη Βουλή, κ. Αντ. Συρίγο και κ. Παναγιώτα Κοζομπόλη-Αμανατίδη.
Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ποταμιού κ. Στ. Θεοδωράκη, τον εισηγητή βουλευτή του Ποταμιού κ. Αλεξ. Χατζηδημητρίου και τον βουλευτή του κόμματος κ. Ιασ.Φωτήλα.
Ακολούθως η αντιπροσωπεία της Σ.Ε επισκέφθηκε τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και είχε συνάντηση με την πρόεδρο του κόμματος κ. Φώφη Γεννηματά, παρουσία του εισηγητή στη Βουλή, κ. Ανδ. Λοβέρδου.
Η αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής επισκέφθηκε εν συνεχεία το Μέγαρο Μαξίμου όπου είχε συνάντηση με τον διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού κ. Δημ. Τζανακόπουλο ενώ λίγο αργότερα συναντήθηκε και με τον εισηγητή της Ν.Δ στη Βουλή, βουλευτή κ. Νικ. Δένδια.
Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής διατύπωσαν προς όλους τους συνομιλητές τους το καθολικό αίτημα των Δικηγορικού Σώματος για απόσυρση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Εναλλακτικά υπέβαλαν συγκεκριμένες προτάσεις για διόρθωση των κραυγαλέων αστοχιών που περιέχει το σχέδιο και οι οποίες όχι μόνο δεν επιταχύνουν την απονομή της δικαιοσύνης αλλά τουναντίον, παραβιάζουν τις αρχές της δίκαιης δίκης και πλήττουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.
Η Συντονιστική Επιτροπή αφού παραστεί, το πρωί της Τετάρτης, 22 Ιουλίου 2015 και στη συνεδρίαση των επιτροπών της Βουλής όπου θα συζητηθεί το νομοσχέδιο, θα συνεδριάσει εκ νέου για να επανεκτιμήσει την κατάσταση και να λάβει αποφάσεις.

Ολομελεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας: Προτεινόμενες τροποποιήσεις επί κατατεθέντος σχεδίου ΚΠολΔ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 21.7.2015
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 214 Β
Δικαστική μεσολάβηση
1. Διαφορές ιδιωτικού δικαίου, για τις οποίες τα μέρη έχουν την εξουσία διάθεσης του αντικειμένου τους, μπορούν να επιλυθούν και με προσφυγή σε δικαστική μεσολάβηση. Η προσφυγή στη δικαστική μεσολάβηση είναι προαιρετική και μπορεί να γίνει πριν από την άσκηση της αγωγής ή και κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, με υποβολή γραπτής αίτησης από κάθε ενδιαφερόμενο στον δικαστή μεσολαβητή. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται συνοπτικά το αντικείμενο της διαφοράς και αρμόδιος δικαστής μεσολαβητής είναι αυτός που ασκεί τα καθήκοντά του στο αρμόδιο να δικάσει την υπόθεση δικαστήριο ή σ’ αυτό που ήδη η υπόθεση εκκρεμεί. Η αίτηση θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε, αν τα μέρη δεν έχουν την εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς.
2. Σε κάθε ειρηνοδικείο, πρωτοδικείο και εφετείο ορίζονται για δυο έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος, ένας ή περισσότεροι από τους υπηρετούντες αρχαιότερους ειρηνοδίκες, πρωτοδίκες και εφέτες ως μεσολαβητές μερικής ή πλήρους απασχόλησης.
3. Το δικαστήριο στο οποίο είναι εκκρεμής η υπόθεση μπορεί και αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της δίκης, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς, να τα καλεί να προσφύγουν στη δικαστική μεσολάβηση για την επίλυση της διαφοράς τους, καθώς και να αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης, αν τα μέρη συμφωνούν, σε σύντομη δικάσιμο και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου. Για τη σχετική συμφωνία και την αναβολή της υπόθεσης γίνεται μνεία στα πρακτικά του δικαστηρίου. Κατά την μετ’ αναβολή δικάσιμο η υπόθεση συζητείται, εφόσον μέχρι τότε δεν έχει γίνει η προσφυγή στη δικαστική μεσολάβηση ή κατατεθεί στη γραμματεία του δικαστηρίου πρακτικό ματαίωσης, κατάργησης ή αποτυχίας της μεσολάβησης.
4. Ο δικαστής μεσολαβητής, όταν υποβληθεί η αίτηση δικαστικής μεσολάβησης, καλεί ενώπιόν του όλους τους ενδιαφερομένους σε ημέρα και ώρα που ορίζεται απ’ αυτόν για την έναρξη της μεσολάβησης και πρέπει στην πρόσκληση να αναφέρεται με συντομία η διαφορά. Αν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εξ αρχής δεν εμφανισθούν, η δικαστική μεσολάβηση ματαιώνεται. Αν αρχικά δεν εμφανισθεί κάποιος από τους ενδιαφερομένους, καλείται εκ νέου, οπότε αν και πάλι αυτός δεν εμφανισθεί, η δικαστική μεσολάβηση επίσης ματαιώνεται. Η δικαστική μεσολάβηση καταργείται αν στην εξέλιξη αυτής δεν εμφανισθεί κάποιος από τους ενδιαφερομένους ή δηλώσει ότι αποχωρεί από αυτή.
5. Η δικαστική μεσολάβηση πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο που να μην παραβιάζει το απόρρητο αυτής, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας όλα οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να τηρήσουν το απόρρητο αυτής. Τα μέρη, οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, παρίστανται στη διαδικασία της δικαστικής μεσολάβησης με πληρεξούσιους δικηγόρους.
6. Η δικαστική μεσολάβηση περιλαμβάνει ξεχωριστές και κοινές συζητήσεις των μερών και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους με τον μεσολαβητή δικαστή, ο οποίος μπορεί να απευθύνει στα μέρη μη δεσμευτικές προτάσεις επίλυσης της διαφοράς, εξετάζεται δε ολόκληρη η διαφορά, χωρίς δέσμευση από το ισχύον δικονομικό και ουσιαστικό δίκαιο. Η δικαστική μεσολάβηση συνεχίζεται για όσο διάστημα κρίνεται από το δικαστή μεσολαβητή ότι υπάρχει προοπτική επίλυσης της διαφοράς, αλλιώς αυτή θεωρείται αποτυχούσα και περατώνεται η διαδικασία της. Για τις ενέργειες του δικαστή μεσολαβητή και την εξέλιξη της δικαστικής μεσολάβησης τηρούνται πρακτικά, στα οποία γίνονται οι αναγκαίες καταχωρήσεις. Συζητήσεις και προτάσεις των μερών ενώπιον του δικαστή μεσολαβητή, για τις οποίες ισχύει το απόρρητο της διαδικασίας, δεν καταχωρούνται στα πρακτικά.
7. Αν τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία συντάσσεται ιδιαίτερο πρακτικό, που υπογράφεται από το δικαστή μεσολαβητή, τα μέρη και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους και κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο υπηρετεί ο δικαστής μεσολαβητής. Κατά την κατάθεση ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος και η αναπροσαρμογή του οποίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από την κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου ο περιεχόμενος στο πρακτικό δικαστικής μεσολάβησης τυχόν συμβιβασμός έχει όλα τα αποτελέσματα δικαστικού συμβιβασμού και η εκκρεμής δίκη σε κάθε περίπτωση καταργείται στο μέτρο που το αντικείμενό της καλύπτεται από τη συμφωνία των μερών. Από τον ίδιο χρόνο το πρακτικό δικαστικής μεσολάβησης αποτελεί, εφόσον υποχρεώνει σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, εκτελεστό τίτλο, κατά την έννοια του άρθρου 904 παράγραφος 2 εδάφιο γ ΚΠολΔ).
8. Η προσφυγή στη δικαστική μεσολάβηση αναστέλλει μέχρι την περάτωση αυτής και ανεξαρτήτως αποτελέσματος κάθε διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων και διακόπτει όλες τις παραγραφές και προθεσμίες τις συναφείς με την υπόθεση. Το δικαστήριο στο οποίο εισάγεται για να δικασθεί υπόθεση για την οποία έγινε προσφυγή στη δικαστική μεσολάβηση, διατάσσει την αναστολή της διαδικασίας με απόφασή του κατά την εκφώνηση της υπόθεσης που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Η δίκη συνεχίζεται, αν ακολούθως κατατεθεί στη γραμματεία του δικαστηρίου πρακτικό ματαίωσης, κατάργησης ή αποτυχίας της μεσολάβησης. Από τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού αρχίζουν να τρέχουν και πάλι οι παραγραφές και οι αποσβεστικές προθεσμίες που διακόπηκαν με την προσφυγή στη δικαστική μεσολάβηση.
Άρθρο 215
παρ. 2 → καταργείται
Άρθρο 226
(τροποποιείται η παρ. 2)
2. Αμέσως μετά την κατάθεση της αγωγής ο γραμματέας, με βάση τη σημείωση στο πρωτότυπο της αγωγής της ημέρας και ώρας συζήτησής της, την εγγράφει στο πινάκιο του δικαστηρίου, όπου σημειώνει το όνομα και το επώνυμο των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους, καθώς και το αντικείμενο της δίκης. Η ημέρα συζήτησης προσδιορίζεται σε χρόνο τέτοιο, ώστε να τηρούνται οι προθεσμίες του άρθρ. 229. Στην περίπτωση του άρθρου 237, κατά τη σύνταξη της έκθεσης κατάθεσης της αγωγής ο γραμματέας θέτει στο πρωτότυπο και στα αντίγραφα ευδιάκριτη σημείωση στην οποία αναγράφεται η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τον ενάγοντα και τον εναγόμενο και επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.
Άρθρο 229
(παραμένει το άρθρο και προστίθεται παρ. 2)
1. Αντίγραφο της αγωγής με την κάτω από αυτήν πράξη για τον προσδιορισμό δικασίμου και την κλήση για συζήτηση στην ορισμένη δικάσιμο επιδίδεται στον εναγόμενο με την επιμέλεια του ενάγοντος.
2. Η επίδοση γίνεται εκατόν είκοσι (120) ημέρες πριν από τη συζήτηση της αγωγής και αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής εκατόν πενήντα (150) ημέρες πριν από τη συζήτηση.
Άρθρο 237
(αντικαθίσταται)
1. Ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου οι διάδικοι πρέπει να καταθέσουν το αργότερο είκοσι ημέρες πριν από τη δικάσιμο προτάσεις. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μαζί με τις προτάσεις οι διάδικοι πρέπει να καταθέσουν και α) αντίγραφο των προτάσεων ατελώς, επικυρωμένο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του διαδίκου και β) με ποινή απαραδέκτου όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με τις προτάσεις τους. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθενται το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους κατά το άρθρο 96. Το δικαστικό ένσημο κατατίθεται το αργότερο μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης.
2. Η κατάθεση γίνεται στον αρμόδιο υπάλληλο της γραμματείας, που βεβαιώνει με επισημείωση τη χρονολογία της κατάθεσης των προτάσεων. Κάθε διάδικος δικαιούται να πάρει ατελώς με δική του δαπάνη αντίγραφα των προτάσεων των αντιδίκων του και των εγγράφων που έχουν προσκομίσει. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί και από το δικηγόρο που υπογράφει την αγωγή, την παρέμβαση ή τις προτάσεις ή από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το δικηγόρο αυτόν. Αν ο αντίδικος είναι μόνο ένας, μπορεί να του δοθεί το αντίγραφο των προτάσεων που έχει κατατεθεί.
3. Οι αμοιβαίες αντικρούσεις γίνονται με προσθήκη στις προτάσεις, η οποία κατατίθεται το αργότερο δεκαπέντε ημέρες πριν από τη δικάσιμο, κατά τους όρους της προηγούμενης παραγράφου, οπότε κλείνει ο φάκελος και ορίζεται, σύμφωνα με τον κανονισμό του δικαστηρίου, ο εισηγητής της υπόθεσης, στον οποίο διαβιβάζεται ο φάκελος. Εκπρόθεσμη προσθήκη δεν λαμβάνεται υπόψη. Νέοι ισχυρισμοί με την προσθήκη μπορεί να προταθούν και Νέα Αποδεικτικά μέσα να προσκομισθούν μόνο για την αντίκρουση ισχυρισμών που περιέχονται στις προτάσεις της παραγράφου 1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρμόζονται αναλόγως.
4. Οι διάδικοι μπορούν, έως τη δωδέκατη ώρα της όγδοης εργάσιμης ημέρας από τη συζήτηση ή από την αυτοψία ή από τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση της γνωμοδότησης των πραγματογνωμόνων, να καταθέσουν προσθήκη στις προτάσεις τους, η οποία περιορίζεται στην αξιολόγηση των αποδείξεων και στην αντίκρουση των ισχυρισμών που προβλήθηκαν οψίμως κατά το άρθρο 269 παράγραφος 2. Ο γραμματέας το αργότερο την τέταρτη εργάσιμη ημέρα από τη συζήτηση υποχρεούται να χορηγεί στους διαδίκους αντίγραφα των πρακτικών της δίκης.
5. Το αντίγραφο της αγωγής που οφείλει να προσκομίσει ο ενάγων, οι προτάσεις και τα αποδεικτικά και διαδικαστικά έγγραφα αποτελούν τη δικογραφία.
6. Μετά την περάτωση της δίκης οι διάδικοι οφείλουν να αναλάβουν όλα τα σχετικά έγγραφά τους. Ο γραμματέας βεβαιώνει στις προτάσεις κάθε διαδίκου ότι ανέλαβε τα έγγραφά του. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, ο πρόεδρος του δικαστηρίου επιτρέπει στο διάδικο να αναλάβει ορισμένο έγγραφο και πριν από την περάτωση της δίκης. Αν το έγγραφο αυτό είναι αναγκαίο, η ανάληψη επιτρέπεται μόνον αφού κατατεθεί επικυρωμένο αντίγραφο. Οι προτάσεις παραμένουν στο αρχείο του δικαστηρίου.
7. Η κατάθεση των προτάσεων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 119. Επίσης με ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να υποβάλλονται και τα σχετικά έγγραφα που επικαλούνται με τις προτάσεις τους οι διάδικοι.
Άρθρο 238
(αντικαθίσταται)
Ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου και του ειρηνοδικείου οι προτάσεις κατατίθενται το αργότερο στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης. Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί προτείνονται προφορικά και, όσοι δεν περιέχονται στις προτάσεις, καταχωρίζονται στα πρακτικά. Οι διάδικοι μπορούν έως τη δωδέκατη ώρα της τρίτης εργάσιμης ημέρας από τη συζήτηση ή από την αυτοψία ή από τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση της γνωμοδότησης των πραγματογνωμόνων να καταθέσουν προσθήκη στις προτάσεις τους, με την οποία σχολιάζονται οι αποδείξεις, προτείνονται ισχυρισμοί και προσκομίζονται ένορκες βεβαιώσεις, έγγραφα και γνωμοδοτήσεις κατά το άρθρο 390 μόνο για την αντίκρουση ισχυρισμών που προτάθηκαν για πρώτη φορά κατά τη συζήτηση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 εδάφια β` και γ`, 2, 5 και 6 του άρθρου 237.
Άρθρο 239
(προστίθεται νέο άρθρο)
1. Παρεμπίπτουσες αγωγές, προσεπικλήσεις και ανακοινώσεις της δίκης κατατίθενται και επιδίδονται το αργότερο ενενήντα (90) ημέρες πριν από τη συζήτηση της αγωγής, κύριες και πρόσθετες παρεμβάσεις το αργότερο εξήντα (60) ημέρες πριν από τη συζήτησή της και ανταγωγές τριάντα (30) ημέρες πριν από τη συζήτησή της, διαφορετικά είναι απαράδεκτες. Οι προθεσμίες αυτές παρατείνονται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διάδικους αν ο αρχικός εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Δικάσιμος για τη συζήτηση όλων των παραπάνω διαδικαστικών πράξεων ορίζεται υποχρεωτικά αυτή της αγωγής και γράφονται στο ίδιο με αυτή πινάκιο. Αναβολή της συζήτησης της αγωγής προκειμένου να συνεκδικασθεί με κάποια από τις διαδικαστικές αυτές πράξεις, που προσδιορίσθηκε σε διαφορετική δικάσιμο, αποκλείεται.
2. Η κατάθεση των προτάσεων και της προσθήκης γίνεται μέσα στις προθεσμίες των άρθρων 237 ή 238. Μέσα στην προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων προσκομίζονται και όλα τα επικαλούμενα με αυτές αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα.
Άρθρο 260
(αντικαθίσταται η παρ. 2)
2. Αν παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες από τη ματαίωση χωρίς να ζητηθεί ο προσδιορισμός νέας συζήτησης, θεωρείται ότι ο ενάγων παραιτείται από το δικόγραφο της αγωγής και αυτή διαγράφεται από το πινάκιο.
Άρθρο 268
(τροποποιούνται οι παρ. 1 και 4)
1. Μετά την εκκρεμοδικία ο εναγόμενος μπορεί να ασκήσει ανταγωγή με δικόγραφο που επιδίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 239.
4. Μετά την άσκηση της ανταγωγής, η δωσιδικία της διατηρείται και αν η κύρια αγωγή απορριφθεί ή ο ενάγων την ανακαλέσει ή παραιτηθεί από αυτήν.
Άρθρο 270
(επανέρχεται και αντικαθίσταται)
1. Ο δικαστής οφείλει πριν από τη συζήτηση να έχει ενημερωθεί επί της αγωγής και επί των λοιπών εισαγωγικών δικογράφων, τα οποία όταν πρόκειται για δικαστή του μονομελούς πρωτοδικείου ή ειρηνοδίκη διαβιβάζονται σ’ αυτούς οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση. Εφόσον μέσα στην προθεσμία αυτή έχουν κατατεθεί και προτάσεις, διαβιβάζονται και αυτές προς ενημέρωση του δικαστή του μονομελούς πρωτοδικείου ή ειρηνοδίκη επί των εκατέρωθεν ισχυρισμών και αποδεικτικών μέσων και ιδίως ως προς τα θέματα και το βάρος απόδειξης των ισχυρισμών.
2. Οι διάδικοι ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποι τους οφείλουν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο να εμφανισθούν αυτοπροσώπως. Η μη εμφάνιση του διαδίκου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του στο ακροατήριο, αν είναι αδικαιολόγητη, εκτιμάται από το δικαστήριο ελεύθερα.
3. Το δικαστήριο ζητεί τις αναγκαίες πληροφορίες και διασαφήσεις από τους διαδίκους ή τους εκπροσώπους τους και τους εξετάζει κατά την κρίση του σύμφωνα με τα άρθρα 415 επόμενα. Οφείλει να εξετάσει έναν από τους προτεινόμενους και παριστάμενους μάρτυρες για κάθε πλευρά. Σε περίπτωση ομοδικίας μπορεί να εξετασθεί ένας μάρτυρας για κάθε ομόδικο, αν τούτο κριθεί απαραίτητο λόγω διαφορετικών συμφερόντων.
4. Το δικαστήριο, αν είναι αναγκαίο, διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη με προφορική ανακοίνωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Στην ανακοίνωση αυτή προσδιορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, τα ονόματα των πραγματογνωμόνων, το θέμα της πραγματογνωμοσύνης, η προθεσμία για την κατάθεση της γνωμοδότησης των πραγματογνωμόνων, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από εξήντα (60) ημέρες, καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο.
5. Υποθέσεις για τις οποίες δεν θα διεξαχθεί εμμάρτυρη απόδειξη προεκφωνούνται από το πινάκιο κατά τη σειρά της εγγραφής τους και συζητούνται αμέσως. Αν πρόκειται να εξεταστούν μάρτυρες και ο χρόνος δεν επαρκεί για την εξέταση μαρτύρων σε όλες τις υποθέσεις του πινακίου, διακόπτεται η συζήτησή τους για να εξετασθούν οι μάρτυρες ενώπιον των αυτών δικαστών κατά την αμέσως επόμενη δικάσιμο του δικαστηρίου ή σε εμβόλιμη δικάσιμο εντός του επόμενου μήνα. Οι εμβόλιμες δικάσιμοι ορίζονται με ευθύνη του διευθύνοντος το δικαστήριο στην αρχή κάθε μήνα για τον επόμενο μήνα και είναι μια για κάθε πολυμελή σύνθεση ή για κάθε δικαστή μονομελούς σύνθεσης. Όταν η συζήτηση διακόπτεται, κατά τα ανωτέρω, για να εξετασθούν μάρτυρες, η ανακοίνωση του χρόνου και του τόπου της εξέτασής τους γίνεται προφορικά κατά την αρχική δικάσιμο από τον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου ή από τον δικαστή του μονομελούς πρωτοδικείου ή ειρηνοδίκη, καταχωρίζεται στα πρακτικά και επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και εκείνων που δεν παρίστανται. Η συζήτηση ολοκληρώνεται με την εξέταση των μαρτύρων στη δικάσιμο που ορίστηκε, έστω και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.
6. Η οριστική απόφαση εκδίδεται με βάση τα αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι έχουν προσκομίσει και τις αποδείξεις που έχουν διεξαχθεί στο ακροατήριο.
7. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως, μπορεί να αποφασίσει οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους κατά τη διάρκεια της συζήτησης να παρίστανται σε άλλο τόπο και να ενεργούν εκεί διαδικαστικές πράξεις. Η συζήτηση αυτή μεταδίδεται ταυτόχρονα με ήχο και εικόνα στην αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου και στον τόπο, όπου παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.
8. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως, μπορεί να αποφασίσει την εξέταση μαρτύρων, πραγματογνωμόνων και διαδίκων χωρίς αυτοί να παρίστανται στην αίθουσα συνεδρίασης του, η δε σχετική απόφαση του δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Η εξέταση μεταδίδεται ταυτόχρονα με ήχο και εικόνα στην αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου και στον τόπο εξέτασης των μαρτύρων, πραγματογνωμόνων και διαδίκων. Η εξέταση αυτή, η οποία θεωρείται ότι διεξάγεται ενώπιον του δικαστηρίου, έχει την ίδια αποδεικτική ισχύ με την εξέταση στο ακροατήριο.
Άρθρο 271
(αντικαθίσταται)
1. Αν ο εναγόμενος δεν λάβει μέρος κανονικά στη δίκη, το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, αν η αγωγή και η κλήση για συζήτηση επιδόθηκαν σε αυτόν νόμιμα και εμπρόθεσμα.
2. Αν η αγωγή και η κλήση για συζήτηση δεν επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, το δικαστήριο κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση, διαφορετικά συζητεί την υπόθεση ερήμην του εναγομένου.
Άρθρο 571
(αντικαθίσταται)
Ο εισηγητής της υπόθεσης οφείλει να συντάξει συνοπτική έκθεση για το παραδεκτό της αναίρεσης, καθώς και για το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της, και να την καταθέσει στη γραμματεία του Αρείου Πάγου πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να πληροφορηθούν το περιεχόμενο της έκθεσης του εισηγητή.
Άρθρο 691
(αντικαθίσταται)
1. Το δικαστήριο μπορεί και αυτεπαγγέλτως να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για το σχηματισμό της κρίσης του και με την απόφασή του, που οφείλει να εκδώσει εντός τριάντα ημερών από τη συζήτηση, δέχεται ή απορρίπτει ολόκληρη ή εν μέρει την αίτηση, με συνοπτική αιτιολογία ως προς την ύπαρξη ή ανυπαρξία του επικαλούμενου δικαιώματος και τη συνδρομή ή μη επικείμενου κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης.
2. Η απόφαση που διατάζει ασφαλιστικά μέτρα πρέπει να ορίζει το ασφαλιστικό μέτρο και να αναφέρει συνοπτικά το δικαίωμα, στην εξασφάλιση ή διατήρηση του οποίου αποβλέπει ή την κατάσταση την οποία ρυθμίζει.
3. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, έχει το δικαίωμα, μόλις κατατεθεί η αίτηση και ώσπου να εκδοθεί η απόφασή του, να εκδώσει και αυτεπαγγέλτως προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έως την έκδοση της απόφασής του για την εξασφάλιση ή τη διατήρηση του δικαιώματος ή τη ρύθμιση της κατάστασης.
4. Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Αν ο δικαστής κρίνει ότι είναι αναγκαία η εμφάνιση του καθ’ ου η αίτηση τον καλεί με οποιονδήποτε τρόπο μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες. Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής, εκτός αν αυτή παραταθεί από το δικαστήριο που δικάζει την αίτηση. Σε κάθε περίπτωση ο καθ’ ου η αίτηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής.
5. Η προσωρινή διαταγή που έχει ως αντικείμενο την απαγόρευση μεταβολής της πραγματικής ή νομικής κατάστασης ακινήτου ή πλοίου ή αεροσκάφους επιδίδεται, μαζί με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επί της οποίας εκδόθηκε, στην αρχή που είναι αρμόδια να τηρεί το βιβλίο κατασχέσεων ή το νηολόγιο ή το μητρώο, και εγγράφεται στο αντίστοιχο βιβλίο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 713 και 714, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.
Άρθρο 691 Α
(καταργείται)
Άρθρο 697
(τροποποιείται)
Το αρμόδιο για την κύρια υπόθεση δικαστήριο όσο διαρκεί η εκκρεμοδικία μπορεί, με αίτηση του διαδίκου που έχει έννομο συμφέρον, η οποία υποβάλλεται και αυτοτελώς να μεταρρυθμίσει ή να ανακαλέσει ολικά ή εν μέρει την απόφαση που διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα. Ο δικαστής, και στο πολυμελές πρωτοδικείο, ο πρόεδρος, ορίζουν την δικάσιμο και την προθεσμία κλήτευσης.
Άρθρο 700
(τροποποιείται η παρ. 3)
3. Οι προσωρινές διαταγές που αναφέρονται στο άρθρο 691 παρ. 3 εκτελούνται μόλις καταχωριστούν, κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά, με βάση σημείωση του δικαστή που τις εξέδωσε και, αν πρόκειται για πολυμελές δικαστήριο, του προέδρου του.
Άρθρο 958
παρ. 2 → καταργείται
Άρθρο 972
παρ. 1β
αντικαθίσταται η φράση
«το αργότερο 5 ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό»
σε
«…το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από τον πλειστηριασμό»
Άρθρο 975
(αντικαθίσταται)
Η κατάταξη των δανειστών στον πίνακα γίνεται με την εξής σειρά. Αφού αφαιρεθούν τα έξοδα της εκτέλεσης, που ορίζονται αιτιολογημένα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, κατατάσσονται:
1) οι απαιτήσεις για την κηδεία ή νοσηλεία εκείνου κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, της συζύγου και των τέκνων τους, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις αποζημίωσης των δανειστών, λόγω αναπηρίας ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80 %) και άνω, με εξαίρεση την ικανοποίηση για ηθική βλάβη, εφόσον προέκυψαν έως την ημέρα του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης.
2) οι απαιτήσεις για την παροχή τροφίμων αναγκαίων για τη συντήρηση εκείνου κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, της συζύγου και των τέκνων τους, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού.
3) Οι απαιτήσεις που έχουν ως βάση τους την παροχή εξαρτημένης εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις από αμοιβές, έξοδα και αποζημιώσεις των δικηγόρων, που αμείβονται με πάγια περιοδική αμοιβή από τον οφειλέτη, εφόσον προέκυψαν μέσα στην τελευταία διετία πριν από την ημερομηνία ορισμού του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης. Οι αποζημιώσεις λόγω καταγγελίας της σχέσης εξαρτημένης εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις των δικηγόρων για αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης έμμισθης εντολής, κατατάσσονται στην τάξη αυτή, ανεξαρτήτως του χρόνου στον οποίο προέκυψαν. Οι απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους με τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές. Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας της γενικής γραμματείας κοινωνικών ασφαλίσεων αποκλειστικά κατά του οφειλέτη, οι απαιτήσεις αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου του υποχρέου προς διατροφή, καθώς και οι απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ποσοστού εξήντα επτά (67 %) και άνω, εφόσον προέκυψαν μέσα στην τελευταία διετία έως την ημερομηνία του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης.
4) οι απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνεταιρισμών από πώληση αγροτικών προϊόντων, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού.
5) οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από κάθε αιτία, με τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις προσαυξήσεις αυτές.
6) οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού κατά του οφειλέτη, εφόσον ο τελευταίος έχει ή είχε στο παρελθόν την ιδιότητα της επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 και οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού εφόσον έχουν προκύψει εντός δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης.
Άρθρο 977
(αντικαθίσταται)
1. Αν εκτός από τις απαιτήσεις του άρθρου 975 υπάρχουν και απαιτήσεις του άρθρου 976 αριθ. 3, προτιμώνται οι πρώτες. Αν συρρέουν απαιτήσεις του άρθρου 975 αριθ. 1 έως 3 με απαιτήσεις του άρθρου 976 αριθ. 1 και 2, τότε, οι απαιτήσεις του άρθρου 975 αριθ. 1 έως 3 ικανοποιούνται έως τα δυο τρίτα (2/3) του ποσού του πλειστηριάσματος που πρέπει να διανεμηθεί στους πιστωτές και το ένα τρίτο (1/3) διατίθεται για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του άρθρου 976 αριθ. 1 και 2. Από τα υπόλοιπα που απόμειναν από τα δυο τρίτα (2/3) ή από το ένα τρίτο (1/3), μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων των άρθρων 975 αριθ. 1 έως 3 και 976 αριθ. 1 και 2 κατά το προηγούμενο εδάφιο, κατατάσσονται, ώσπου να καλυφθούν, οι απαιτήσεις της άλλης από τις προαναφερόμενες κατηγορίες που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Αν όμως δεν ικανοποιήθηκαν πλήρως οι απαιτήσεις του άρθρου 976 αριθ. 1 και 2 και στο εναπομένον υπόλοιπο του πλειστηριάσματος οι απαιτήσεις αυτές συρρέουν με απαιτήσεις του άρθρου 975 αριθ. 4 έως 6, κατατάσσονται οι μεν απαιτήσεις του άρθρου 975 αριθ. 1 και 2 στα δυο τρίτα (2/3) του εναπομένοντος κατά τα ανωτέρω πλειστηριάσματος, οι δε απαιτήσεις του άρθρου 975 αριθ. 4 έως 6 στο ένα τρίτο (1/3) αυτού.
2. Αν υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις από αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 975 ή 976,η απαίτηση της προηγούμενης τάξης προτιμάται από την απαίτηση της επόμενης τάξης και αν είναι της ίδιας τάξης ικανοποιούνται συμμέτρως. Αν συντρέχουν περισσότερες απαιτήσεις από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 976 αριθ. 2, ακολουθείται η κατά το ουσιαστικό δίκαιο σειρά.
3. Το ποσό που απομένει μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων των άρθρων 975 και 976 διανέμεται συμμέτρως στους υπόλοιπους δανειστές που έχουν αναγγελθεί.
Άρθρο 1009
(τροποποιείται)
Αν το ακίνητο που πλειστηριάστηκε ήταν μισθωμένο, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 614 και 616 του Αστικού Κώδικα. Στην περίπτωση του άρθρου 615 ΑΚ η περίληψη εκτελείται κατά του μισθωτή, αφού περάσουν οι προθεσμίες του άρθρου αυτού που αρχίζουν αφότου η περίληψη επιδοθεί στον μισθωτή.

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την αναστολή πλειστηριασμών και εξώσεων

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 49214/21.7.2015 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1525/21-07-2015,αναστέλλεται από 21 Ιουλίου 2015 έως 31 Ιουλίου 2015 η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων.
Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η υποχρέωση έκδοσης και κατάθεσης, εκ μέρους των δικηγόρων ή των διαδίκων, γραμματίων καταβολής, δικαστικών ενσήμων, εισφορών, ή άλλων, πάσης φύσης, παραβόλων και εξόδων σχετικά με την άσκηση και εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων ενώπιον δικαστικών αρχών ή την εκπροσώπηση από συνήγορο ενώπιον αυτών. Αναστέλλεται επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα, η υποχρέωση καταβολής πάσης φύσης εγγυοδοσιών ή εφάπαξ ή σε δόσεις χρηματικών ποσών από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής, εφόσον η σχετική υποχρέωση γεννήθηκε ή η συμπλήρωση της προθεσμίας εκπλήρωσής της ανέκυψε στο διάστημα της τραπεζικής αργίας ή και μετά τη λήξη της.
Οι υπόχρεοι κατά νόμο, υποχρεούνται να καταβάλλουν τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 1 ενώπιον της αρμόδιας αρχής, εντός πέντε εργασίμων ημερών από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από 21 Ιουλίου 2015.
http://www.lawnet.gr

Κατεπείγουσα σύγκληση Συντονιστικής για σ/ν ΚΠολΔ – 21.07.2015

Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
Αθήνα, 21.07.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κυρίες και Κύριοι Πρόεδροι,
Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής σήμερα 21/7 και ώρα 14.30΄ στα γραφεία του ΔΣΑ.
Ο Πρόεδρος
Βασίλης Ε. Αλεξανδρής

Με αίτησή του προς την Πρόεδρο της Βουλής ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου κ. Γιώργος Μπέσκος εκθέτει σειρά λόγων για τους οποίους το Σχέδιο Νόμου του ΚΠολΔ πρέπει να αποσυρθεί

ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΑΙΤΗΣΗ
Του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
ΠΡΟΣ
κ. Πρόεδρο της Βουλής
1. Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3, του Συντάγματος, καμία πρόταση Νόμου ή τροπολογία ή προσθήκη δεν εισάγεται για συζήτηση εάν προέρχεται από την Βουλή εφ’ όσον συνεπάγεται σε βάρος του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου δαπάνες ή ελάττωση εσόδων ή της περιουσίας τους για να δοθεί μισθός ή σύνταξη ή γενικό όφελος σε κάποιο πρόσωπο.
Στο σχέδιο Νόμου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Ν. 4334/15 (Α80)» υπάρχει σαφέστατα απώλεια εσόδων του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, λόγω της αποδυνάμωσης των ισχυόντων σήμερα προνομίων στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης υπέρ τρίτου προσώπου και εν προκειμένω των τραπεζικών ιδρυμάτων.
Κατόπιν αυτού, το ως άνω νομοσχέδιο δεν μπορεί να εισαχθεί προς συζήτηση, αφού υπάρχει σαφέστατη παραβίαση της ως άνω συνταγματικής διάταξης.
2. Η ειδική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω σχέδιο νόμου κατά άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος είναι αόριστη, αφού δεν αναφέρει συγκεκριμένα πώς θα αναπληρωθεί η ανωτέρω απώλεια αλλά αρκείται στη γενικόλογη περιγραφή ¨από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού¨.
Για τους ανωτέρω λόγους και επειδή το Ελληνικό Σύνταγμα είναι ξεκάθαρο ως προς την ανωτέρω διάταξη, ζητάμε να μην εισαχθεί το ανωτέρω σχέδιο Νόμου προς συζήτηση στην Βουλή.
Αίγιο, 21/07/2015
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου
Γεώργιος Ι. Μπέσκος

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 17-7-2015

Συνεχης ενημερωση.
Με αποφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια των Προέδρων αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τη Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας μόλις κατατεθεί το νομοσχέδιο για την τροποποίηση του ΚΠολΔ στη Βουλή να το εξετάσει και εάν ταυτίζεται με το σχέδιο "Χαμηλοθώρη" τότε να αποφασίσει τη διακοπή της αναστολής αποχής των δικηγόρων
Η πρόταση του Προεδρείου συγκέντρωσε 44 ψήφους υπέρ 1 παρών και 7 ψήφους έλαβε η πρόταση για άμεση αποχή του Πρόεδρου του Δ.Σ. Αιγίου.


ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                            17/7/2015

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων  της χώρας συνεδρίασε εκτάκτως στα γραφεία του ΔΣΑ, την Παρασκευή 17/7/2015, ενόψει της επικείμενης εσπευσμένης κατάθεσης και ψήφισης από τη Βουλή, ενός σχεδίου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ως προαπαιτούμενου για την έναρξη διαπραγμάτευσης και επίτευξης συμφωνίας με τον Eυρωπαικό Μηχανισμό Στήριξης (ESM).
Η Ολομέλεια ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της και πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας κ. Βασ. Αλεξανδρή για την επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλο ζητώντας επίσημη πληροφόρηση  για το σχέδιο του Κώδικα που πρόκειται να κατατεθεί καθώς και για  την απάντηση του υπουργού.
Ο Υπουργός δήλωσε ότι κατανοεί πλήρως τις ανησυχίες του δικηγορικού σώματος, ότι η προσφάτως συγκροτηθείσα νομοπαρασκευαστική επιτροπή συνεχίζει το έργο της  και ότι γίνεται προσπάθεια να συντεθούν άμεσα συγκεκριμένες επίμαχες διατάξεις,  οι οποίες θα επιτρέψουν την ομαλή εναρμόνιση με τις αρχές του δικονομικού μας συστήματος. Επίσης ανέφερε ότι παρακολουθεί προσωπικά τις σχετικές εργασίες και ελπίζει σύντομα να είναι σε θέση να παρουσιάσει το τελικό προϊόν  των εργασιών.
Η Ολομέλεια, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες κρίσιμες στιγμές που βιώνει  η κοινωνία, την ανωτέρω δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης και το γεγονός ότι ακόμη παραμένει αναπάντητο το ερώτημα επί του περιεχομένου του επικείμενου νομοσχεδίου αποφάσισε:
Α. Να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε συνεργασία με τους δικηγόρους-μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής
Β. Να εξουσιοδοτήσει την Συντονιστική Επιτροπή να συγκληθεί, ευθύς αμέσως μόλις γνωστοποιηθεί το υπό κατάθεση νομοσχέδιο προκειμένου να το αξιολογήσει.
Το δικηγορικό σώμα εκφράζει για μια ακόμη φορά την πλήρη και κατηγορηματική αντίθεσή του, στο προηγούμενο νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή, τον παρελθόντα Νοέμβριο.  Την αντίθεση αυτή των δικηγόρων κατέδειξε άλλωστε και το πανελλαδικό δικηγορικό δημοψήφισμα της 2ας και 3ης Δεκεμβρίου 2014, όπου το 93% των συμμετεχόντων απέρριψε τις διατάξεις του, θεωρώντας ότι παραβιάζουν τις αρχές της δίκαιης δίκης καθώς και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.
Η Ολομέλεια καλεί την κυβέρνηση και τον Υπουργό Δικαιοσύνης να αφουγκραστούν την ομόθυμη θέση του νομικού κόσμου της χώρας και να υιοθετήσουν τις ρυθμίσεις στις οποίες κατέληξε  η πρόσφατη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή(Κράνη) και συνέπραξε με εκπροσώπησή του, το δικηγορικό σώμα.

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας: "Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΩΦΑΝΤΙΚΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΚΡΑΥΓΩΝ"

Πριν από λίγες ημέρες, την 5-7-2015, διεξήχθη στη χώρα μας, μετά από 41 χρόνια, δημοψήφισμα για κρίσιμο εθνικό θέμα, σύμφωνα με το αρθ. 42 παράγραφος 2 του Συντάγματος, τις προβλέψεις του Νόμου 4023/2011 περί «Οργάνωσης διαδικασίας προσφυγής σε δημοψήφισμα για κρίσιμο εθνικό θέμα ή για ψηφισμένο νομοσχέδιο» και κυρίως την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 62/28-6-2015) με την οποία η βουλή, μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφάσισε τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Η διάταξη του άρθρου 5 του Νόμου 4023/2011 προβλέπει ότι : Στο δημόσιο διάλογο, επί του ερωτήματος ή των ερωτημάτων που τίθενται στην ψηφοφορία, και, εν γένει, στη διενέργεια του δημοψηφίσματος συμμετέχουν πολιτικά κόμματα, ανεξαρτήτως της εκπροσώπησης τους στη Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώσεις προσώπων, επιστημονικές, επαγγελματικές ή συνδικαλιστικές οργανώσεις και κάθε άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, ενώ η διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα Δικηγόρων (Νόμος 4194/2013) προβλέπει ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Δικηγορικών Συλλόγων ανήκει και «η υπεράσπιση των αρχών και των κανόνων του κράτους δικαίου σε μια δημοκρατική πολιτεία». Με βάση τις προβλέψεις αυτές Δικηγορικοί Σύλλογοι από όλη τη χώρα, ανάμεσα στους οποίους οι δύο μεγαλύτεροι εκ των 63 συνολικά, Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθήνας και Θεσσαλονίκης, εξέδωσαν δελτία τύπου των Προέδρων τους και ψηφίσματα των Διοικητικών τους Συμβουλίων με τα οποία, αφού άσκησαν καίρια και εν πολλοίς ορθή επιστημονική κριτική στη διαδικασία αλλά και την ουσία του όλου εγχειρήματος του δημοψηφίσματος, πήραν ξεκάθαρη θέση υπέρ μιας εκ των προτεινόμενων επιλογών αυτού.
             Ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας, όπως και άλλοι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας, επέλεξε πριν τη διενέργεια του δημοψηφίσματος, να σιωπήσει, παρά τη δυνατότητα που του έδινε η ανωτέρω διάταξη, αξιολογώντας αρνητικά τη θεσμική παρέμβαση ενώπιον της τοπικής κοινωνίας πριν αυτή αποφανθεί επί του ερωτήματος που της τέθηκε, παρά το γεγονός ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του και επιστημονική άποψη επί των τεκταινομένων διέθεταν αλλά και θέση επί του ερωτήματος του δημοψηφίσματος προφανώς διαμόρφωσαν. Η θέση αυτή επικυρώθηκε και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συνεδρίασε εκτάκτως γι αυτό, μετά από πρόσκληση και σχετική εισήγηση του Προέδρου του αλλά και αιτήσεις μελών του Συλλόγου ακόμη και έγγραφες.
             Η Ελληνική Πολιτεία έχει εμπιστευθεί κυρίως στους δικηγόρους την ευθύνη της διενέργειας όλων των εκλογικών διαδικασιών, αφού το 80% των δικαστικών αντιπροσώπων, οι οποίοι φέρουν το βάρος της ολοκλήρωσης ενός επίπονου καθήκοντος καθώς αποτελούν τους προέδρους των εφορευτικών επιτροπών που διεξάγουν την διαδικασία της ψηφοφορίας, κληρώνεται από τον Άρειο Πάγο από τα μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Συνεπώς το δικηγορικό σώμα έχει επιλεγεί να διαφυλάξει, με αμερόληπτο τρόπο, το άψογο της εκλογικής διαδικασίας και να εγγυηθεί την ορθή αποτύπωση της δημοκρατικής έκφρασης του ελληνικού λαού στην ύψιστη στιγμή της λειτουργίας του πολιτεύματος, αυτή δηλαδή της ψηφοφορίας, της επιλογής κάθε πολίτη των πολιτικών του αποφάσεων για το μέλλον του ίδιου και του τόπου του.
             Δυστυχώς η συγκεκριμένη διαδικασία του δημοψηφίσματος, προβληματική εξ αρχής λόγω του ελάχιστου χρόνου από την προκήρυξη έως τη διενέργειά του, των νομικών διαδικαστικών ζητημάτων που αυτή προκάλεσε αλλά και του προβληματικού ουσιαστικού ερωτήματος, ολοκληρώθηκε σ ένα κλίμα έντονης αντιπαράθεσης, αντιπαλότητας και ακραίων πολωτικών τοποθετήσεων σε μια χρονική στιγμή που η χώρα βαδίζει σε τεντωμένο σκοινί. Τα όσα καταμαρτυρήθηκαν εκατέρωθεν την εβδομάδα που μεσολάβησε ανάμεσα στην προκήρυξη και τη διενέργεια του δημοψηφίσματος, παρά την οριακή κρισιμότητα της κατάστασης, δημιούργησαν μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα που πολύ εύκολα θα μπορούσε να πυροδοτηθεί ανεξέλεγκτα και με ανυπολόγιστες συνέπειες.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας έχοντας να σταθμίσει τα δεδομένα της κατάστασης και αντιστεκόμενος στον πειρασμό να επιλέξει την έκφραση κριτικής τοποθέτησης απέναντι στα τεκταινόμενα, λαμβάνοντας αναγκαστικά πολιτική θέση ταυτόχρονα με την επιστημονική, επέλεξε πρωτίστως να διαφυλάξει την αξιοπιστία και το κύρος των μελών του απέναντι στους συμπολίτες τους, να σεβαστεί το θεσμικό ρόλο που ανέθεσε η πολιτεία στους δικηγόρους και να διαφυλάξει, στο μέτρο που του αναλογεί, τη νηφαλιότητα και την ψυχραιμία όλων. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας επέλεξε λοιπόν να μην προβεί σε καμία δημόσια δήλωση πριν την Κυριακή 5 Ιουλίου ημέρα του δημοψηφίσματος, επέλεξε να μην δεσμεύσει συλλογικά τα μέλη του, να μην δημοσιοποιήσει την άποψή του ως επιστημονικός σύλλογος, σταθμίζοντας τα δεδομένα και καταλήγοντας στην ορθότερη κατά την κρίση του στάση. Επέλεξε, με δυο λόγια, να σιωπήσει εκτιμώντας ότι κάποιες φορές η σιωπή μπορεί να γίνει πιο εκκωφαντική ακόμη κι από την κραυγή.

Πούλιος Αναστάσιος
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας