ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (από Δ. ΒΕΡΒΕΣΟ συμβουλο ΔΣ ΔΣΑ)ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Διά του Προέδρου αυτού)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες/κύριοι σύμβουλοι,
Σας αποστέλλω τις παρούσες αρχικές σκέψεις μου επί του Σχεδίου Κώδικα Δικηγόρων, που εδόθη προς διαβούλευση, επιφυλασσόμενος με νεότερο έγγραφό μου να συμπληρώσω τις παρατηρήσεις μου  μαζί με ένα συνολικότερο κείμενο γενικών αρχών επί του Κώδικα Δικηγόρων.

1.     ΑΣΚΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 10:  Μαθητεία φοιτητών
Να καταργηθεί πλήρως κάθε έννοια επίσημης θεσμικής υποκαταστάσεως του Πανεπιστημιακού χώρου από τα δικηγορικά γραφεία  και την δημιουργία μίας νέας στρατιάς νέων επιστημόνων που θα βρίσκονται στη «μαύρη αγορά» εργασίας, με δεδομένη την κατάσταση που επικρατεί στους ασκουμένους.

2.  ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
    Ρύθμιση της ευθύνης δικηγόρου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 71 ΕισΝΑΚ ήτοι ευθύνη μόνο για δόλο ή βαρειά αμέλεια καθώς και παραγραφή των σχετικών αγωγικών αξιώσεων μετά την πάροδο 6μήνου από το χρόνο γνώσης της πλημμέλειας του δικηγόρου από τον εντολέα του κατά ρητή εξαίρεση από τη ρύθμιση του άρθρου 8 ν.2251/94.

3.     ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Εργολαβικό δίκης
Η  ακυρότητα του εργολαβικού επέρχεται μόνο αν δεν έχει προσκομιστεί σε ΔΣ και ΔΟΥ εντός 20ημέρου από την κατάρτισή του, αλλά σε κάθε χρόνο πριν την ανάληψη του εργολαβικού ανταλλάγματος.
Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος θα εκδίδει ειδικό γραμμάτιο σε αυτές τις περιπτώσεις, που θα περιλαμβάνει μόνο τις παρακρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων και του ΔΣ, χωρίς προκαταβολή φόρου, αλλά και εξαίρεση από την καταβολή ΦΠΑ λόγω του ότι δεν έχει εισπραχθεί αμοιβή, εφαρμόζεται εν τοις πράγμασι χωρίς  καμμία νομική κατοχύρωση.
Τα όποια δικαστικά έξοδα ήθελε εισπράξει ο δικηγόρος για τη διενέργεια διαδικαστικών  δικονομικών ενεργειών, δεν ενέχουν θέση προκαταβολής αμοιβής. Τυχόν διαφορά εκκαθαρίζεται με το πέρας της εντολής, δυναμένου συμψηφισμού της με την δικαιούμενη δικηγορική αμοιβή.
      
4.      ΕΜΜΙΣΘΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
η αποζημίωση του έμμισθου συνεργάτη δεν δύναται να υπολείπεται αυτής του άρθρου 94 ΚΔ  και δεν πρέπει να καταλείπεται ο καθορισμός της σε ελεύθερη συμφωνία των μερών ενόψει της.
Η κύρωση σε περίπτωση μη κατάρτισης έγγραφης συμφωνίας δεν πρέπει να αφορά στο κύρος της σύμβασης έμμισθης συνεργασίας αλλά θα πρέπει να προβλεφθούν  μέτρα φορολογικού χαρακτήρα που να δίνει κίνητρα  στον δικηγόρο-εντολέα να δηλώνει τη σύμβαση στο ΔΣΑ και στα πειθαρχικά μέσα ώστε να δίδεται και σαφές αντικίνητρα προς τούτο.

5.     Ι.  ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΙΙ. Είναι πάγια η θέση μου επί των συστημάτων ΕΝΙΑΙΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ για λόγους «εκτόνωσης» των κομματικών – παραταξιακών εντάσεων και δημιουργίας ενότητας στη δράση του ΔΣ, ιδίως σήμερα, οι όποιοι διαχωρισμοί και σε κεντρικό επίπεδο έχουν αμβλωθεί δραματικά. Η παρατήρησή μου επί του ΕΝΙΑΙΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ είναι ουσιώδης και αφορά στον αριθμό των σταυρών προτίμησης, καθώς  αυτός πρέπει να είναι μικρότερος του ½ των προς εκλογή μελών, καθότι άλλως το σύστημα μετατρέπεται σε αμιγώς πλειοψηφικό, ήτοι στην Αθήνα η σταυροδοσία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 11 σταυρούς στους 24 εκλεγμένους συμβούλους. Η πρότασή μου είναι για λόγους εκπροσώπησης στο ΔΣ πλειόνων τάσεών του στο περαιτέρω περιορισμό της σταυροδοσίας στους 5 (πέντε) σταυρούς, ώστε να καταστεί έτι περαιτέρω δυσχερής ο έλεγχος της πλειοψηφίας του ΔΣ από οργανωμένες συστοιχίσεις και τον αποκλεισμό μικρότερων σε αριθμό αλλά ουχί αμελητέων τάσεων.
ΙΙΙ. Αλλά και επί του συστήματος εκλογής με ξεχωριστά ψηφοδέλτια, ήτοι επί του Β σχεδίου της «απλής αναλογικής», προτείνω να εφαρμοστεί αναλογικά η ρύθμιση του ν. 1264/82, για το σύστημα εκλογής οργάνων για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του νόμου αυτού, όπου όποιος συνδυασμός δεν επιτύχει να λάβει το μέτρο δεν συμμετέχει στην 2η (δεύτερη) κατανομή των αδιάθετων από την πρώτη κατανομή εδρών, ως προς την κατάληψη θέσης από τον επικεφαλή του συνδυασμού, θεωρώ ως δικαιότερα την λύση της συμμετοχής του συνδυασμού με 2 (δύο) έδρες, αν εφαρμοστεί το προρρηθέν σύστημα της αναλογικής του ν.1264/82 άλλως το ποσοστό 8% σε περίπτωση που εκλεγεί το σύστημα της απλής ή «άδολης» αναλογικής  ως ισχύει στο σημερινό Κώδικα Δικηγόρων.

6. ΕΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Ι. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
       Ο αναχρονιστικός και αντιδημοκρατικός θεσμός της ολομέλειας των προέδρων πρέπει να αντικατασταθεί από έναν θεσμό ομόσπονδης εκπροσώπησης όλων των ΔΣ της χώρας σε πανελλήνια κλίμακα, καθώς σήμερα εκπροσωπούνται στο Δευτεροβάθμιο όργανο με δικαίωμα λόγου και ψήφου Πρόεδροι ΔΣ, που έχουν νομιμοποιήσει από λιγότερους των 100 δικηγόρων {σε πολλούς συλλόγους ή λιγότερους των 20 (!!)}, ενώ αποκλείονται από την εκπροσώπηση όλοι όσοι έχουν εκλεγεί στο ΔΣ των πολυπληθέστερων Συλλόγων της χώρας με ψήφους που υπερβαίνουν τις 1000. Χαρακτηριστικά εγώ που έλαβα ως υποψήφιος Πρόεδρος στις πρόσφατες εκλογές του ΔΣΑ περί τους 2600 ψήφους στον πρώτο γύρο δεν έχω ούτε δικαίωμα λόγου στην Ολομέλεια, ενώ ο Πρόεδρος π.χ. του ΔΣ του Καρπενησίου ή Καλαβρύτων έχει λάβει περίπου 10 ψήφους για την εκλογή που καθορίζει το μέλλον των διεκδικήσεων και κινητοποιήσεων (!!!).   
  Πρέπει να δημιουργηθεί Ομοσπονδία σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και να εκλέγονται το μέλη του ΔΣ από Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων, που θα εκλέγονται από τους δικηγόρους κάθε Συλλόγου με μέτρο εκλογής από ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από αυτό του ΔΣ.
ΙΙ. Επειδή τα ΔΣ σε πολυπληθείς συλλόγους δεν έχουν πολλές φορές την αντιπροσωπευτική δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις επί μείζονος σημασίας ζητήματα, τη στιγμή που δεν θα είναι δυνατή η επίτευξη απαρτίας στη Γ.Σ, και το δημοψήφισμα μέχρι σήμερα έχει καταστεί «γράμμα κενό» προτείνω τη συγκρότηση ενός ενδιαμέσου οργάνου μεταξύ ΔΣ και ΓΣ με την ονομασία « Συνέλευση Αντιπροσώπων» ή όπως άλλως ήθελε ονομασθεί με αριθμό μελών άνω των 150-200 (ανάλογα με το Σύλλογο), το οποίο θα αποφασίζει επί μείζονος σημασίας ζητημάτων του κλάδου ( π.χ. κινητοποιήσεις κλπ) μετά από πρόταση του 1/3 των μελών του ΔΣ και το οποίο θα εκλέγεται απευθείας από το σώμα των δικηγόρων των τριών (3) μεγαλύτερων συλλόγων της χώρας.
7.   ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΣ
Ι. Η εφορευτική Επιτροπή των αρχαιρεσιών να είναι μονές σε αριθμό (3μελή) και η επιλογή της να γίνεται από το ΔΣ και ουχί από τον Πρόεδρο πολλώ μάλλον όταν αυτός είναι και υποψήφιος , η εκλογή των μελών της να γίνεται συνολικά από το ΔΣ, με σύστημα ενιαίου ψηφοδελτίου με περιορισμένη σταυροδότηση ( 1 σταυρός κάθε μέλος ΔΣ).
     ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Παραγραφή:  Η αναστολή λόγω ύπαρξης εκκρεμούς ποινικής υποθέσεως να είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική.
Ποινές:  Κλιμάκωση ποινών πειθαρχικών άνω του 6μήνου, ώστε να προβλέπονται πλέον αποτελεσματικές και ουσιαστικές κυρώσεις σε πιο σοβαρές αντιπειθαρχικές συμπεριφορές ώστε να μην υπάρχει κενό από την 6μηνη παύση μέχρι την οριστική τοιαύτη.
Πειθαρχικά Συμβούλια:
·        Άμεση εκλογή μελών Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου για μια 5ετία, χωρίς δικαίωμα επανεκλογής στην αμέσως επόμενη θητεία.
·        Πρόβλεψη διαδικασίας κλήρωσης των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου σε δημόσια συνεδρίαση προ του χρόνου εκδίκασης της προσφυγής και γνωστοποίησης των μελών  της κάθε συγκεκριμένης σύνθεσης στον εγκαλούμενο και στον αναφέροντα.
·        Δικαίωμα Έφεσης επί απαλλακτικών αποφάσεων και από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μετά από αίτηση του αναφέροντος εντός της αυτής χρονικής προθεσμίας.

ΘΗΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πρόβλεψη μεγίστου αριθμού θητειών (2) και συμβούλων οι (3).
                                                          
Αθήνα, 27/11/2012

1 σχόλιο:

  1. Να δοθεί άμεσα δικαίωμα ψήφου και λόγου στον κ. Βερβεσό, με ...τους (!) 2.600 ψήφους...

    ΑπάντησηΔιαγραφή