ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

Δικηγορικός Σύλλογος Ξάνθης για την Ολομέλεια - παρατηρήσεις Κώδικα Δικηγόρων


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης, 67100 Ξάνθη,
Τηλ.: 25410 22691,83479
Fax: 25410 24335,
site: Http://www.dsxanthi.gr

                                                               
                           Ξάνθη, 30-11-2012
                      
                                  Αριθ. Πρωτ.: 1106

                                                                                                                        
Προς: κ. Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.
                                               

          ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου του Κώδικα περί Δικηγόρων».

Με αφορμή την συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, στην Κομοτηνή, από την Παρασκευή 7 έως την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012, όπου θα συζητηθούν οι διατάξεις του νέου Κώδικα Δικηγόρων, σας υποβάλλουμε τις κάτωθι παρατηρήσεις επί του Κώδικα, όπως υποβλήθηκαν από μέλη του Συλλόγου μας:

Α) Άρθρο 62 (εργολαβικό δίκης)
1. Προβλέπεται η δυνατότητα να συμφωνηθεί αμοιβή σε ποσοστό 20% επί του αντικειμένου της δίκης.
Θεωρούμε ότι ο όρος «αντικείμενο της δίκης» είναι αδόκιμος. Αντικείμενο της δίκης σε μία αγωγή αποζημίωσης θεωρείται το αιτούμενο ποσό, το οποίο όμως συνήθως απέχει – ενίοτε και πολύ – από το τελικώς επιδικαζόμενο. Επίσης, αντικείμενο της δίκης σε μία διεκδικητική αγωγή είναι ένα ακίνητο. Εκτιμούμε ότι πρέπει να γίνει αναφορά όχι σε «αντικείμενο της δίκης», αλλά σε «τελεσιδίκως επιδικασθέν ποσό σε υποθέσεις χρηματικών απαιτήσεων» κατά την ορολογία του άρθρου 65 § 1 ii.
2. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη σχετικά με το ποιον βαρύνει ο Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις αυτές. Δεδομένου δε του ύψους αυτού (23%), αλλοιώνεται η τελική συμφωνία ως εξής: Εάν μεν θεωρηθεί ότι βαρύνει το δικηγόρο, τότε το πραγματικό ποσοστό αμοιβής του ανέρχεται σε 16,26% ενώ αν θεωρηθεί ότι βαρύνει τον εντολέα, τότε αυτός στερείται συνολικώς ποσοστό 24,60% της επιδικαζομένης απαιτήσεώς του.
3. Δεδομένου ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό των υποθέσεων καταβάλλεται το προσωρινώς εκτελεστό με την έκδοση οριστικής απόφασης, η οποία όμως μπορεί να μεταβληθεί επί τα χείρω στο δεύτερο βαθμό, προκύπτει το ερώτημα πότε γεννάται η υποχρέωση του δικηγόρου για έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών.
4. Αν και έχει ήδη κριθεί νομολογιακά, θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να γίνεται ρητή μνεία στον κώδικα ότι η σχετική υποχρέωση του δικηγόρου γεννάται με την εξόφληση της (τελεσιδίκου πλέον) αποφάσεως καθώς έως το χρονικό εκείνο σημείο η αμοιβή θεωρείται ότι τελεί υπό την αίρεση της τελεσίδικης ευδοκίμησης της αγωγής.

Β) Άρθρο 65 (νόμιμες αμοιβές)
1. Θεωρούμε σκόπιμο να χρησμοποιηθεί ο όρος «αγωγικό αίτημα» αντί του όρου «αντικείμενο της δίκης». Άλλωστε στην παράγραφο 1 ii γίνεται αναφορά στο «αίτημα της αγωγής».
2. Η κλιμάκωση ή διατυπώθηκε εσφαλμένα ή είναι εσφαλμένη. Σύμφωνα με αυτήν, εάν το αγωγικό αίτημα ανέρχεται σε € 200.000, η νόμιμη αμοιβή του δικηγόρου για σύνταξη αγωγής ανέρχεται σε ποσοστό 2%, ήτοι σε ποσό € 4.000. Αν όμως το αγωγικό αίτημα είναι π.χ. € 200.001 τότε η νόμιμη αμοιβή του ανέρχεται σε ποσοστό 1,50% ήτοι σε ποσό € 3.000,01. Θα έπρεπε η διατύπωση να είναι ως εξής:
α) 2% όταν το αγωγικό αίτημα ανέρχεται μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ,
β) 1,5% για το μέρος του αγωγικού αιτήματος από 200.001 ευρώ έως και 750.000 ευρώ κ.ο.κ.
3. Πρέπει να τεθεί ένα κατώτατο όριο σύμφωνο στο πνεύμα του νομοθέτη, όπως αυτό διαγράφεται στο άρθρο 61 § 3 και όχι σύμφωνα με τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν τα ποσά αναφοράς. Είναι ευτελισμός ο προσδιορισμός αμοιβής σε ποσό € 64 για σύνταξη αίτησης (και απόφασης) για την έκδοση διαταγής πληρωμής, με παράλληλη μέριμνα για την πληρωμή του δικαστικού ενσήμου, των επιβαρύνσεων (μετάβαση στη ΔΟΥ, στην Εθνική Τράπεζα) κλπ. Μπορεί να θεωρείται απλή υπόθεση η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής από πιστωτικό τίτλο αλλά σίγουρα πρέπει να αμείβεται με ποσοστό μεγαλύτερο από 1% όταν πρόκειται για απαιτήσεις έως € 20.000 (οπότε η αμοιβή ανέρχεται πλέον στο μη ευτελιστικό ποσό των € 200). Και για να είμαστε δίκαιοι – εάν θεωρούμε εύκολη την αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής από πιστωτικούς τίτλους – θα πρέπει αντίστοιχα να υπάρχει και ανώτατο όριο (π.χ. € 1.000). Σε κάθε περίπτωση, η διατήρηση της παλαιάς αυτής διάταξης, έρχεται σε ποσοτική αναντιστοιχία με τη νέα διάταξη του άρθρου 74 όπου η αμοιβή για σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση είναι μεγαλύτερη από αυτήν για την αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής.
4. Η διατύπωση «επί αγωγών από συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή κατά την ειδική αυτών διαδικασία το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο μισό» είναι αναχρονιστική ή τουλάχιστον ελλιπής. Ενώ περιλαμβάνει το γραμμάτιο σε διαταγή, το οποίο έχει εξαλειφθεί από τις συναλλαγές, εξαιρεί την επιταγή. Το ορθό είναι να ληφθεί η διατύπωση από το άρθρο 635 ΚΠολΔ. Επίσης, να διευκρινισθεί (ιδίως στους δικαστές) ότι δεν περιλαμβάνονται οι διαταγές πληρωμής από μισθώματα και γενικά από άλλες αιτίες από αυτές που περιγράφονται (ή που θα περιγράφονται, εάν διατυπωθεί σωστά) στη συγκεκριμένη διάταξη, στις οποίες θα πρέπει να ισχύει αμοιβή σε ποσοστό 2% και όχι 1%.
Γ) Άρθρο 70 § 3 (αμοιβή για τη σύνταξη προτάσεων)
Οι παρεμπίπτουσες αγωγές στη συντριπτική τους πλειοψηφία συνεκδικάζονται με την κύρια αγωγή και, επίσης στη συντριπτική τους πλειοψηφία, συντάσσεται αυτοτελές δικόγραφο προτάσεων διότι στρέφονται σε πρόσωπο άλλο από τον κυρίως ενάγοντα. Γιατί η εργασία αυτή να μένει άνευ αμοιβής; Επομένως η παράγραφος 3 πρέπει να εξαλειφθεί. Η διάταξη προφανώς ευνοεί τις ασφαλιστικές εταιρίες αφού διά νόμου καθιερώνεται η δωρεάν παροχή νομικής υπηρεσίας(!), αδικεί όμως κατάφωρα το δικηγόρο.
            Δ) Άρθρο 105  (Εκλογιμότητα)
Παρότι προβλέπεται ότι για την εκλογή Προέδρου απαιτείται αυτός να έχει συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον συνολική δικηγορική υπηρεσία σε δικηγορικούς συλλόγους, που εδρεύουν σε έδρα Εφετείου και οκταετή δικηγορική υπηρεσία στους λοιπούς δικηγορικούς συλλόγους, δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θεωρούμε ότι για τα λοιπά μέλη του ΔΣ πρέπει να τεθεί ως προϋπόθεση για την εκλογή τους, να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τριετή (3) δικηγορική υπηρεσία, καθόσον με το ισχύον καθεστώς δίδεται η δυνατότητα εκλογής ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλους, ανεξαιρέτως δικηγορικής υπηρεσίας - εμπειρίας, με αποτέλεσμα να καλούνται να αποφασίσουν για την λειτουργία του κάθε συλλόγου και συνάδελφοι με μηδενική ή πολύ μικρή δικηγορική εμπειρία. 

Ε) Άρθρο 151 § 4 (Η Ολομέλεια ως συντονιστική όργανο) άλλως
    Άρθρο 153 (Συνεδριάσεις της Ολομέλειας)
Στο άρθρο 151 παρ. 4 (άλλως στο άρθρο 153) του σχεδίου του Κώδικα περί Δικηγόρων μπορεί να προστεθεί παράγραφος, σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος κάθε Δικηγορικού Συλλόγου μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με έγγραφη εξουσιοδότηση, που θα παρέχει και το δικαίωμα ψήφου.
            Η παραπάνω διάταξη είναι αναγκαίο να τεθεί, καθώς, με το ισχύον καθεστώς, όταν ένας Πρόεδρος δεν δύναται για οποιονδήποτε λόγο να παραστεί κατά την συνεδρίαση της Ολομέλειας, ο αντίστοιχος Δικηγορικός Σύλλογος δεν εκπροσωπείται και δεν συμμετέχει στην λήψη αποφάσεων, ακόμη και των πιο κρίσιμων. Τυχόν αναπληρωτής του Προέδρου, ακόμη και όταν παρίσταται σήμερα δεν έχει δικαίωμα ψήφου.
                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΙΟΥΣΗ-ΣΙΟΥΤΗ                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου