ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

Δ.Σ. ΝΑΞΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΞΟΥ
ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, ΝΑΞΟΣ 843 00
 e-mail dsnax@dsnax.gr                          Αριθμ. Πρωτ. 3686
                                                                 Νάξος, 28/11/2012

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ      ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
(ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ )
--------------------------
Κύριε Πρόεδρε.
Η επεξεργασία, η σύνταξη  και η νέα κωδικοποίηση των κανόνων που διέπουν το δικηγορικό λειτούργημα, και την κατοχύρωση του δικηγορικού σώματος, αποτελεί αδιαμφισβήτητα για τον κλάδο μας μια ιδιαίτερα δυσχερή  επιστημονική εργασία και θα πρέπει να συγχαρούμε όλους τους συντελεστές αυτής της αξιέπαινης προσπάθειας για την εργασία που επιτέλεσαν.
     Στα πλαίσια δε  της δυνατότητας που μας παρέχετε να υποβάλλουμε σχετικές παρατηρήσεις επ΄ αυτών, εκθέτουμε τα εξής :      
Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν,  αφορούν τις διατάξεις των άρθρων 11,  12, 14,  25, 38,  65,  76, 92,  94,  95, 97,  164,  165,  167,  169,  171 του Κώδικα και παρατίθενται προκειμένου να εκτιμηθούν και να  ληφθούν υπόψη για τη συμπλήρωση άλλως τη βελτίωση των.   

ΑΡΘΡΟ 11 παρ. 1, 3, 4-  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.
 Στο άρθρο αυτό αναφέρεται εύλογος χρόνος όπου ο ασκούμενος δικηγόρος θα πρέπει να ζητήσει την εγγραφή του, πλην όμως δεν προσδιορίζεται ειδικότερα ποιός θεωρείται εύλογος χρόνος  από τη λήψη του πτυχίου για την εγγραφή του ενδιαφερόμενου.
Ο χρονικός προσδιορισμός θεωρούμε ότι είναι αναγκαίος,  διότι θα απόκειται στη κρίση κάθε φορά του  Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου να τον ορίζει. Προτείνουμε ως εύλογο χρόνο το  ένα (1) έτος.
  Επίσης πρόβλεψη πρέπει να υπάρχει στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος  μετά την πάροδο του εύλογου χρόνου ζητήσει  την εγγραφή του, χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος καθώς και στην περίπτωση όπου μετά την πάροδο πενταετίας από τη λήψη του πτυχίου,  ζητήσει την εγγραφή του χωρίς να αποδεικνύει ότι δεν αποξενώθηκε από τη νομική επιστήμη. 
Και στις δύο περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία του ΣΤΕ, εκτιμούμε ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η εκπρόθεσμη εγγραφή του ασκουμένου και μετά την πάροδο των ανωτέρω χρόνων, με την καταβολή όμως στο Ταμείο του Συλλόγου του ορισθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο, προστίμου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Να προσδιοριστεί επίσης αν για την εγγραφή του ασκούμενου δικηγόρου στο ειδικό βιβλίο απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ή απλή πράξη του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου.
Θεωρούμε ότι εφόσον ο όρκος του ασκουμένου δικηγόρου θα δίνεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 1 του Κώδικα, για την εγγραφή απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ  12 παρ. 3 – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Να συμπληρωθεί η παρ. 3  ώστε ο ασκούμενος δικηγόρος να υπάγεται στην δικαιοδοσία των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων του τόπου άσκησης και στην περίπτωση όπου οι Δικηγορικοί Σύλλογοι δεν εδρεύουν σε έδρα Εφετείου. Η συμπλήρωση αυτή θεωρούμε ότι είναι αναγκαία, δεδομένου ότι αρκετοί Δικηγορικοί Σύλλογοι δεν εδρεύουν σε έδρα Εφετείου.

ΑΡΘΡΟ 14 παρ. 3 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Να απαλειφθεί η παρ. 3 και να περιληφθεί στην παράγραφο 7 , όπου η άσκηση μπορεί να γίνει και στους Δικηγορικούς Συλλόγους, οπότε η αμοιβή σ΄ αυτήν την περίπτωση θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 25 ΠΑΡ. 1 –  ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Να συμπληρωθεί η παρ. 1 ως  εξής΄΄ Υποχρεούται  ο δικηγόρος να διατηρεί γραφείο στην έδρα του ενός (1) και μόνο Δικηγορικού Συλλόγου όπου έχει ζητήσει να εγγραφεί και  απαγορεύεται να έχει υποκατάστημα στην περιφέρεια άλλου  Δικηγορικού Συλλόγου.   

ΑΡΘΡΟ 38 παρ.2 –ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Να συμπληρωθεί ότι οι υπηρετούντες στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά γραφεία υποχρεούνται να μην επιτρέπουν σε οποιοδήποτε άλλο πλην δικηγόρου, τη διενέργεια έρευνας στα βιβλία αυτών, διαπράττοντας πειθαρχικό παράπτωμα στην αντίθετη περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 65 ΙΙ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
Να αντικατασταθεί η πραγματική αξία του αντικειμένου της αγωγής με την αντικειμενική αξία για τον καθορισμό της νόμιμης αμοιβής ο υπολογισμός της οποίας είναι σαφής και καθορισμένος.

ΑΡΘΡΟ 76 παρ. 4 - ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
Να αντικατασταθεί η πραγματική αξία του αντικειμένου της αγωγής με την αντικειμενική αξία, στην περίπτωση της δικαιοπραξίας της οποίας το αντικείμενο δεν συνίσταται σε ορισμένη χρηματική ποσότητα.

ΑΡΘΡΟ 92 παρ. 1- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ
Να συμπληρωθεί ως εξής ΄΄ Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι υπόκειται στις διατάξεις του κοινού δικαίου ως προς την ανάληψη των υποχρεώσεων και τη διαχείριση της περιουσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 95 παρ. 1, 4 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Να συμπληρωθεί η παρ. 1  ώστε ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του να λαμβάνει από το Δικηγορικό Σύλλογο τα απαιτούμενα έξοδα  για τις εκτός έδρας παραστάσεις του στις συνεδριάσεις που ορίζονται για την εκπροσώπηση του Συλλόγου. 
Να προστεθεί παρ. 4 ως εξής΄΄ Οσάκις απαιτείται η βεβαίωση της υπογραφής του δικηγόρου αυτή γίνεται από τον Πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 97 ΠΑΡ. 5 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Να συμπληρωθεί και να γραφεί ότι οι υπάλληλοι των Δικηγορικών Συλλόγων δεν απογράφονται διότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι δεν εμπίπτουν στην έννοια του φορέα του δημόσιου τομέα, ούτε υπάγονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

 ΑΡΘΡΟ 164. -  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Με τη διάταξη αυτή παραλείπονται τα πειθαρχικά συμβούλια πρώτου βαθμού των Δικηγορικών Συλλόγων όπου δεν εδρεύουν σε έδρες Εφετείων με αποτέλεσμα να στερούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι που εδρεύουν σε Πρωτοδικεία τη συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων, άλλως να αδυνατούν να συγκροτηθούν στην έδρα τους όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
Θεωρείται αναγκαία η προσθήκη στο άρθρο αυτό ως εξής ΄΄
Πειθαρχικά συμβούλια είναι α) τα Πειθαρχικά Συμβούλια στην έδρα κάθε πολιτικού Πρωτοδικείου και Εφετείου που δικάζουν πειθαρχικά αδικήματα σε πρώτο βαθμό, ώστε να είναι σύμφωνη και με την διάταξη   
του άρθρου 94  αριθμ. 5 του παρόντος Κώδικα, που αναφέρει στα όργανα του Δικηγορικού Συλλόγου και τα Πειθαρχικά Συμβούλια.

ΑΡΘΡΟ 165. – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Να διατηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις  των άρθρων 239, 240 και 241  του ισχύοντα Κώδικα σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση και τη λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων.
Η νέα διάταξη του άρθρου 165 καθιστά πολύπλοκη τη σχετική διαδικασία, εφόσον θα πρέπει να προηγείται απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων για τον καθορισμό του συνολικού αριθμού των υποψηφίων μελών κάθε εφετειακής περιφέρειας, η οποία μάλιστα δύναται να προβλέπει την ύπαρξη και περισσότερο του ενός πειθαρχικά συμβούλια στην έδρα συγκεκριμένων πολιτικών εφετείων.
  Υποχρεώνει επίσης τους Προέδρους των  Δικηγορικών Συλλόγων της περιφέρειας του πολιτικού εφετείου να μεταβαίνουν με οποιοδήποτε κόστος και αν απαιτείται γι΄ αυτούς στην έδρα κάθε πολιτικού εφετείου όπου θα γίνεται η δημόσια κλήρωση των μελών του πειθαρχικού συμβουλίου.   
    
ΑΡΘΡΟ 167 ΠΑΡ. 2 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Να τροποποιηθεί ώστε ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να υπάγονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και όχι του ομόρου πολιτικού εφετείου. Η υπαγωγή αυτή αποδυναμώνει την πειθαρχική εξουσία του εκάστοτε Δικηγορικού Συλλόγου όπου δεν εδρεύει σε έδρα Εφετείου και υποχρεώνει τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου να μεταβαίνουν στην έδρα του πολιτικού εφετείου, επιβαρύνοντας αυτά με δαπάνες και έξοδα που δύνανται να αποφευχθούν.

ΑΡΘΡΟ 169 ΠΑΡ.1-ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Να συμπληρωθεί η παρ. 1 ώστε αρμόδιο για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωμάτων να είναι και το πειθαρχικό συμβούλιο στην έδρα του πολιτικού Πρωτοδικείου για τους Δικηγορικούς Συλλόγους όπου δεν εδρεύουν σε έδρα Εφετείου, και δεν είναι ευχερής η μετάβαση σ΄ αυτήν, ιδιαίτερα δε στις νησιωτικές περιοχές όπου πολλές φορές δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 171. – ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ.
Θεωρούμε ότι  το εδάφιο 2 της παρ. 2 του άρθρου αυτού,  θα πρέπει να απαλειφθεί διότι προβλέπει την ύπαρξη περισσοτέρων τμημάτων στο πειθαρχικό συμβούλιο της έδρας του πολιτικού Εφετείου, με αποτέλεσμα να χρεώνονται οι υποθέσεις δια μέσου του Προέδρου του τμήματος που έχει τα περισσότερα χρόνια ενεργούς δικηγορίας, στα τμήματα που έχουν συγκροτηθεί στην έδρα του πολιτικού εφετείου και εκτός της έδρας του πολιτικού πρωτοδικείου.   

                                                              Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Νάξου
                                                                      Μαρία Π. Μάρκου         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου