ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Επιστολή προς τον αναπληρωτή υπουργό μεταναστευτικής πολιτικής Ι. Μουζάλα για αλλαγές στο ν/σ σχετικά με τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας¨

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΌΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
                                 
                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                                            Αθήνα, 9/3/2016
Επιστολή προς τον αναπληρωτή υπουργό μεταναστευτικής πολιτικής Ι. Μουζάλα για αλλαγές στο ν/σ για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας¨

Επιστολή προς τον αναπληρωτή υπουργό μεταναστευτικής πολιτικής Γ. Μουζάλα απέστειλαν ο πρόεδρος του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Β. Αλεξανδρής και σύμβουλος Π. Περάκης εκ μέρους της Επιτροπής για θέματα προσφύγων και μεταναστών.
Στην επιστολή γίνονται παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας¨και επισημαίνονται μεταξύ άλλων ότι οι Επιτροπές προσφυγών και η υπηρεσία Νομικής υποστήριξης πρέπει να στελεχώνονται υποχρεωτικά από δικηγόρους.
Προτείνονται ακόμη η συγκρότηση νομικής υπηρεσίας από δικηγόρους σε κάθε κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης καθώς και η σύσταση μόνιμης ομάδας εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, με συμμετοχή δύο δικηγόρων που θα υποδεικνύονται από το Προεδρείο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος α) για την παρακολούθηση–ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών εντός των νομίμων προθεσμιών και β) για την άμεση συμμόρφωση στις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέλος όπως τονίζεται στην επιστολή, "θεωρούμε αναγκαία την ύπαρξη ρητής νομοθετικής  πρόβλεψης προκειμένου οι υπήκοοι τρίτων χωρών α) να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας β) εισόδου και εξόδου από τη χώρα".

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

                                
   Αθήνα, 7.3.2016
 Αρ. Πρωτ.

Προς
το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής
κ. Ιωάννη Μουζάλα

Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα κ. Βασ. Παπαδόπουλο

Aξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

Επί του σχεδίου νόμου   Προωθείται προς ψήφιση το σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7), τροποποιήσεις του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80),προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), και άλλες διατάξεις» επισημαίνουμε τα παρακάτω, ζητώντας να ληφθούν υπόψη κατά την οριστικοποίηση του περιεχομένου του:  
1.(άρθρο 4) « Οι Επιτροπές Προσφυγών είναι αρμόδιες για την εξέταση, τη λήψη και την έκδοση αποφάσεων επί των ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του παρόντος. 5. Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών των Επιτροπών αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καμίας επαγγελματικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αμειβόμενων καθηκόντων, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή και η ανάληψη άλλων μη αμειβόμενων, σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά τους. Σε περίπτωση που οι διοριζόμενοι ως μέλη των Επιτροπών έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου, τελούν υποχρεωτικά σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.» Θεωρούμε ότι η υποχρεωτική  αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος συνιστά αδικαιολόγητο περιορισμό που δε φαίνεται να εξυπηρετεί καμία σκοπιμότηταΓι αυτό ζητάμε να εξαιρεθεί ρητά (ήτοι, να επιτρέπεται).
2.(άρθρο 4.6) «.Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών ορίζει τον τρόπο διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση των διαφορετικών τριμελών Επιτροπών Προσφυγών, καθώς και για τον ορισμό του προέδρου κάθε Επιτροπής.. Εφόσον είναι εφικτό, συμμετέχει σε κάθε Επιτροπή τουλάχιστον ένα (1) μέλος με πτυχίο Νομικής»Θεωρούμε ότι σε κάθε επιτροπή πρέπει να συμμετέχουν υποχρεωτικά δικηγόροι, καθώς ο χειρισμός των υποθέσεων της Επιτροπής Προσφυγών απαιτεί εξειδικευμένες νομικές γνώσεις. 
3.(άρθρο4.7) «Η Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών διαρθρώνεται στα εξής τμήματα: α) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης, με αρμοδιότητα: αα) την παροχή νομικής υποστήριξης στην Αρχή Προσφυγών για ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου της, όπως η σύνταξη απόψεων σχετικά με ένδικα μέσα ή βοηθήματα που ασκούνται κατά αποφάσεων των Επιτροπών Προσφυγών, τη συμβολή στην προετοιμασία και κατάρτιση των απαραιτήτων σχεδίων νομοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειμένων και τη σύνταξη εγκυκλίων και εσωτερικών οδηγιών ,ββ) ……….. γγ)………                                                 (άρθρο4.8) «……..Για τη στελέχωση της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών συνιστώνται: α) 10 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με πτυχίο Νομικών, Πολιτικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, και 5 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, οι οποίοι στελεχώνουν το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης.»
Θεωρούμε ότι η στελέχωση της υπηρεσίας Νομικής Υποστήριξης πρέπει να γίνεται από δικηγόρους εξειδικευμένους στο Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών και το προσφυγικό δίκαιο. 
4. (άρθρο4.10) «Με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, του Αναπληρωτή Υπουργού αρμόδιου για θέματα διοικητικής ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονομικών, συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Επιλογής, στην οποία ανατίθεται η εξέταση των υποψηφιοτήτων και η επιλογή του Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών καθώς και η εξέταση των υποψηφιοτήτων και η επιλογή των μελών των Επιτροπών Προσφυγών. Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται: α) από τον Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη (Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), και τον αναπληρωτή του ως Πρόεδρο, β) από έναν Σύμβουλο του ΑΣΕΠ και τον αναπληρωτή του ως μέλος  γ) από ένα μέλος του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ΑΕΙ νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών της χώρας ως μέλος και τον αναπληρωτή του με όμοια προσόντα, που υποδεικνύονται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες». Στην ανωτέρω Επιτροπή κρίνουμε σκόπιμο να συμμετέχει και μέλος που υποδεικνύεται από το Προεδρείο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος.
5. Στο άρθρο 15 προτείνεται η προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου:
«7. Σε κάθε κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης συγκροτείται νομική υπηρεσία. Τα μέλη της υπηρεσίας είναι δικηγόροι, εξειδικευμένοι στο Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών και ειδικότερα στο προσφυγικό δίκαιο, οι οποίοι  ορίζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά από πρόταση του Προεδρείου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος. Οι παραπάνω κατά τόπους υπηρεσίες συντονίζονται από ένα Γενικό Νομικό Συντονιστή και έναν Αναπληρωτή, που εδρεύουν στην Αθήνα. Υπό τον ανωτέρω Συντονιστή λειτουργεί γραμματεία που υποστηρίζει το έργο τους.»
6. Προτείνεται η σύσταση μόνιμης ομάδας εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, με συμμετοχή  δύο δικηγόρων που θα υποδεικνύονται από το Προεδρείο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος α) για την παρακολούθηση–ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών εντός των νομίμων προθεσμιών και β) για την άμεση συμμόρφωση στις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. (άρθρο 16&7). «Το άρθρο 19 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 19. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί κατ’ εξαίρεση να χορηγεί άδεια διαμονής διάρκειας δύο ετών, σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα.» Θετική ρύθμιση που ανταποκρίνεται στο αίτημά μας για την εξομάλυνση της κατάστασης που επικρατεί  και θα συμβάλλει στην ακώλυτη και απρόσκοπτη παραλαβή των αιτήσεων και την ταχύτατη εξέτασή τους.
8. (άρθρο 16&7) «Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων από πολίτες τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (γ) του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 τ, η αρμόδια για την παραλαβή υπηρεσία ελέγχει τις τυπικές προϋποθέσεις εξέτασης αυτών. Σε περίπτωση, που πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις υποβολής της αίτησης, η κατάθεση αυτής αποτελεί λόγο προστασίας από την επιστροφή σύμφωνα με την παρ. 5 του  άρθρου 21 του Ν. 3907/2011 (Α` 7). Η αρμόδια υπηρεσία παραλαβής χορηγεί σχετική απόδειξη, με την οποία βεβαιώνεται ότι κωλύεται η έκδοση απόφασης επιστροφής για το χρόνο που θα απαιτηθεί μέχρι την εξέταση του αιτήματος. Η κατάθεση της αίτησης σε περίπτωση, που πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις εξέτασης, συνιστά  λόγο αναβολής απομάκρυνσης και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3907/2011. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις εξέτασης της αίτησης, μόνη η κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν παρέχει προστασία από την επιστροφή.» Θεωρούμε τη  χορήγηση βεβαίωσης τύπου Α αναγκαία, εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις, καθώς  προβλέπεται ως προϋπόθεση κατάθεσης  της αίτησης  η εξαγορά ενσήμων. 
9. (άρθρο16.21) «Σε περιπτώσεις γέννησης τέκνου στην Ελλάδα έως την έναρξη ισχύος του παρόντος από γονείς, ο ένας εκ των οποίων είναι κάτοχος  άδειας διαμονής η οποία είναι σε ισχύ, στον έτερο γονέα, εφόσον διαμένει στη χώρα, χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του Κώδικα. Άδεια διαμονής, βάσει των διατάξεων του παρόντος, χορηγείται σε μονογονεικές οικογένειες καθώς και σε γονέα που απόκτησε τέκνο εκτός γάµου, εφόσον ο έτερος  γονέας έχει προβεί σε αναγνώριση του τέκνου µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4332/2014.» Η παραπάνω διάταξη χρήζει περαιτέρω  διευκρίνησης  και σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμπεριληφθούν και γονείς διαζευγμένοι, στους οποίους  έχει ανατεθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση.
10. (άρθρο 16.24) «Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος καταργείται η υπαριθμόν 23443/2011 (2225Β) ΚΥΑ».Θεωρούμε ότι η διάταξη πρέπει να παραμείνει ως έχει με την προσθήκη διάταξης που να καλύπτει και τα ομόφυλα ζευγάρια.
11. (άρθρο 17) «Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του π.δ. 114/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης χορηγεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνούς προστασίας, που είναι κάτοχοι δελτίου αιτήσαντος σε ισχύ,  των οποίων η αίτηση είχε υποβληθεί έως και 5 έτη πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και η εξέτασή της εκκρεμεί σε β’ βαθμό, εκτός εάν συντρέχει κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή για την κοινωνία της χώρας, λόγω τελεσίδικης καταδίκης του αιτούντος για τη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος.» Θεωρούμε αναγκαία την ύπαρξη ρητής νομοθετικής  πρόβλεψης προκειμένου οι υπήκοοι τρίτων χωρών α) να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας β) εισόδου και εξόδου από τη χώρα. 
12. Τέλος, προτείνουμε την άμεση ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία.

Με τιμή

         Ο Πρόεδρος                                                               Για την Επιτροπή
για θέματα Προσφύγων και Μεταναστών

  Βασίλης Ε. Αλεξανδρής                                              Παναγιώτης Περάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου