ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Επιστολή του Προέδρου του ΔΣΑ Β. Αλεξανδρή προς τον Υπουργό Εργασίας για άμεση έκδοση της υπουργικής απόφασης καταβολής βοηθήματος στους δικαιούχους του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                                      Αθήνα, 15/2/2016
Επιστολή του Προέδρου του ΔΣΑ Β. Αλεξανδρή προς τον Υπουργό Εργασίας Γ. Κατρούγκαλο με αίτημα την άμεση έκδοση της υπουργικής απόφασης για την καταβολή βοηθήματος στους δικαιούχους του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως  Απασχολουμένων.

Με την επιστολή του προς τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο πρόεδρος του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Β. Αλεξανδρής, ζητεί από τον υπουργό να εκδοθεί άμεσα η υπουργική απόφαση του άρθρου 44 παρ. 2 ν. 3986/2011 για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, προς το σκοπό καταβολής του βοηθήματος στους δικαιούχους.
Επιπροσθέτως ζητεί να του γνωστοποιηθεί:
  1. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που έχει μέχρι σήμερα καταβληθεί υπέρ του κλάδου ΕΤΑΑ στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας που τηρείται στον ΟΑΕΔ;
  2. Εάν το ποσό αυτό παραμένει μέχρι σήμερα διαθέσιμο, ή εάν κατά παράβαση της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων, έχει τυχόν διατεθεί για αλλότριους σκοπούς και σε καταφατική περίπτωση για ποιους ;
Οπως αναφέρεται στην επιστολή, "με το άρθρο 44. παρ 2 ν.3986/2011 συνεστήθη στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ) ειδικός λογαριασμός ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων, ο οποίος αποτελείται από δύο κλάδους, που λειτουργούν με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Ο πρώτος κλάδος καλύπτει ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ο δεύτερος ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ. Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.
"Συναφώς", συνεχίζει η επιστολή, "θεσπίστηκε από 1/8/2011 μηνιαία εισφορά ύψους 10,00 ευρώ (120 ευρώ ετησίως) που καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους των Ασφαλιστικών Οργανισμών ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υπέρ του αντίστοιχου κλάδου. Η εισφορά βεβαιώνεται και εισπράττεται από τα οικεία ταμεία μαζί με τις λοιπές εισφορές και αποδίδονται στον Ο.Α.Ε.Δ"
Και ενώ όπως επισημαίνεται εξεδόθη, κατ΄εφαρμογήν σχετικής εξουσιοδοτήσεως, η υπουργική απόφαση η οποία αναφέρεται αποκλειστικά στην πρώτη κατηγορία δικαιούχων του βοηθήματος, ήτοι τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, αντιθέτως, "δεν εξεδόθη μέχρι σήμερα η υπουργική απόφαση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 2 ν. 3896/2011, όσον αφορά την δεύτερη κατηγορία δικαιούχων, ήτοι τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δικηγόροι ασφαλισμένοι στον ΤΑΝ. Αποτέλεσμα είναι οι δικαιούχοι, ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ να στερούνται του νομοθετηθέντος βοηθήματος, καίτοι το σύνολο των συναδέλφων επιβαρύνεται με την ετήσια εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ".
Οπως υπογραμμίζει ο κ. Αλεξανδρής, "η ηθελημένη διοικητική αδράνεια, επί 5 έτη, καθιστά την νομοθετική επιταγή για προστασία των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ σε περίπτωση διακοπής του επαγγέλματος γράμμα κενό, και επομένως προσβάλλει την αρχή τουκράτους δικαίου", καθώς και την αρχή του κοινωνικού κράτους και την προστασία της ανθρώπινης αξίας.
Τονίζεται επίσης ότι "η καταβολή του βοηθήματος για μία μόνο εκ των δύο κατηγοριών δικαιούχων συνιστά εξόφθαλμα άνιση και άδικη μεταχείριση, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας (Συντ. 4 παρ. 1).
Το πλήρες κείμενο της επιστολής-αιτήματος του προέδρου του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προς τον υπουργό Εργασίας έχει ως ακολούθως:


Προς
 τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΙΤΗΜΑ

Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών» (Ακαδημίας 60),  όπως νόμιμα εκπροσωπείται

Θέμα: Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως  
            Απασχολουμένων

Με το άρθρο 44. παρ 2 ν.3986/2011συνεστήθη στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ) ειδικός λογαριασμός ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων, ο οποίος αποτελείται από δύο κλάδους, που λειτουργούν με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Ο πρώτος κλάδος καλύπτει ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ο δεύτερος ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ. Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. Για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, ως διακοπή επαγγέλματος θεωρείται και το εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ½ της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, κατά το προηγούμενο της υποβολής της αίτησης έτος, υπό τον πρόσθετο όρο ότι το τελευταίο 8μηνο προ της υποβολής της αίτησης δεν έχουν ασκήσει καμία επαγγελματική δραστηριότητα (περίοδος αναμονής).
Συναφώς, θεσπίστηκε από 1/8/2011 μηνιαία εισφορά ύψους 10,00 ευρώ (120 ευρώ ετησίως) που καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους των Ασφαλιστικών Οργανισμών ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υπέρ του αντίστοιχου κλάδου. Η εισφορά βεβαιώνεται και εισπράττεται από τα οικεία ταμεία μαζί με τις λοιπές εισφορές και αποδίδονται στον Ο.Α.Ε.Δ.
Για την πλήρη εφαρμογή της ρύθμισης και την απόδοση των ποσών στους δικαιούχους προβλέφθηκε νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εργασίας με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια για την απόκτηση της ιδιότητα του δικαιούχου, η διαδικασία, ο χρόνος, ο τρόπος χορήγησης του βοηθήματος και το ύψους αυτού.
Κατ’ εφαρμογή της ως άνω εξουσιοδότησης εκδόθηκε η ΥΑ Φ. 80000/8285/253/26.3.2013(Β’ 705) - τροποποιηθείσα με την ΥΑ Φ.10035/1239/63/27-1-2014 (Β’ 290) - , η οποία αναφέρεται αποκλειστικά στην πρώτη κατηγορία δικαιούχων του βοηθήματος, ήτοι τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Από την έναρξη χορηγήσεως του βοηθήματος, την 08.04.2013 έως και τις 10.08.2015 οι δικαιούχοι (από τον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) ανέρχονται συνολικά σε 13.598 άτομα (υπ’ αριθ. πρωτ. 677/24.8.2015 απαντητικό έγγραφο Υπουργείου Εργασίας προς την Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής).
Αντιθέτως, δεν εξεδόθη μέχρι σήμερα η υπουργική απόφαση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 2 ν. 3896/2011, όσον αφορά την δεύτερη κατηγορία δικαιούχων, ήτοι τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δικηγόροι ασφαλισμένοι στον ΤΑΝ. Αποτέλεσμα είναι οι δικαιούχοι, ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ να στερούνται του νομοθετηθέντος βοηθήματος, καίτοι το σύνολο των συναδέλφων επιβαρύνεται με την ετήσια εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ.  
Επειδή : α) Η ως άνω ηθελημένη διοικητική αδράνεια, επί 5 έτη, καθιστά την νομοθετική επιταγή για προστασία των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ σε περίπτωση διακοπής του επαγγέλματος γράμμα κενό, και επομένως προσβάλλει την αρχή του κράτους δικαίου, τόσο υπό την τυπική, όσο και υπό την ουσιαστική του διάσταση (Συντ. 25)
β) Η παράλειψη ενίσχυσης των δικαιούχων μέχρι σήμερα στερεί τα αναγκαία μέσα διαβίωσης σε όσους τα έχουν ανάγκη και ως εκ τούτου προσβάλλει βάναυσα την αρχή του κοινωνικού κράτους και την προστασία της ανθρώπινης αξίας (Συντ. 2, 25), από τις οποίες συνάγεται η κρατική υποχρέωση διασφάλισης ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς ορίου διαβίωσης
γ) Η συνέχιση είσπραξης της ειδικής μηνιαίας εισφοράς από όλους τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ στερείται αντικρίσματος, αφού είναι αδύνατη η λήψη της παροχής σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου για την κάλυψη του οποίου καταβάλλεται και κατά τούτο θίγεται αδικαιολόγητα το αντίστοιχο δικαίωμα προσδοκίας και η προστατευόμενη εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων.
δ) Η καταβολή του βοηθήματος για μία μόνο εκ των δύο κατηγοριών δικαιούχων συνιστά εξόφθαλμα άνιση και άδικη μεταχείριση, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας (Συντ. 4 παρ. 1).
ε) Η επιβολή και αναγκαστική είσπραξη εισφοράς χωρίς την δυνατότητα λήψης της αντίστοιχης παροχής, έχει ως αποτέλεσμα το μέτρο να αποκτά απροκάλυπτα φορολογικό περιεχόμενο.
στ) Το ύψος της εισφοράς είναι ενιαίο και δεν διαφοροποιείται αναλόγως προς το εισόδημα ή εν γένει την οικονομική δυνατότητα των υποχρέων, κατά παράβαση της αρχής της επιβάρυνσης κατά τον λόγο της φορολογικής δυνατότητας εκάστου (Συντ. 4 παρ. 5).
ζ) Μεταξύ των σκοπών του Δικηγορικού Συλλόγου περιλαμβάνεται η υπεράσπιση των αρχών και κανόνων του κράτους δικαίου, η διασφάλιση της αξιοπρεπούς άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος καθώς και η παρέμβαση, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, οικονομικού ενδιαφέροντος που ενδιαφέρει το δικηγορικό σώμα, καθώς και για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, ή οικονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 90 ΚωδΔικ).
Κατόπιν αυτών, αιτούμεθα όπως:
  1. Εκδοθεί άμεσα η υπουργική απόφαση του άρθρου 44 παρ. 2 ν. 3986/2011 για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, προς το σκοπό καταβολής του βοηθήματος στους δικαιούχους.
Επιπροσθέτως, αιτούμεθα όπως μας γνωρίσετε:
  1. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που έχει μέχρι σήμερα καταβληθεί υπέρ του κλάδου ΕΤΑΑ στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας που τηρείται στον ΟΑΕΔ;
  2. Εάν το ποσό αυτό παραμένει μέχρι σήμερα διαθέσιμο, ή εάν κατά παράβαση της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων, έχει τυχόν διατεθεί για αλλότριους σκοπούς και σε καταφατική περίπτωση για ποιους ;

Αθήνα, 15.2.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣΑ
και ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
 ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου