ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΧΩΡΙΣΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΓΙΑ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΚΛΟΥΝΤΕΣ ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΑΣΚΗΘΕΙ ΕΦΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ (ΕΠΙ ΑΠΛΗΣ ΟΜΟΔΙΚΙΑΣ)

Προς τον κ. Πρόεδρο της Ολομέλειας 

και τους κ.κ. Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας ΘΕΜΑ: 

ΧΩΡΙΣΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΓΙΑ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΚΛΟΥΝΤΕΣ ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΑΣΚΗΘΕΙ ΕΦΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ (ΕΠΙ ΑΠΛΗΣ ΟΜΟΔΙΚΙΑΣ) 

Κε Πρόεδρε της Ολομέλειας, 

Κοι Πρόεδροι,

Σας αποστέλλω το κείμενο της υπ’ αριθμ. 4606/2012 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών η οποία, άγει σε ουσιαστική κατάργηση ΚΑΙ του δικαιώματος της εφέσεως επί απλής ομοδικίας, προκειμένου να επιδιωχθεί η ενιαία αντιμετώπιση του ζητήματος.

>>>>>>>>>>>

Εφετείο Αθηνών 4606/2012: Εφ' όσον ασκηθεί έφεση με το ίδιο δικόγραφο από περισσότερους του ενός, επί απλής ομοδικίας, ο κάθε ένας από αυτούς έχει υποχρέωση να προκαταβάλει χωριστό παράβολο. Διαφορετικά η έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

«...Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4055/12-3-2012 το ένδικο μέσο της έφεσης που έχει ασκηθεί μετά την 2η Απριλίου 2012 είναι παραδεκτό εφόσον επισυνάπτεται στην έκθεση που έχει συντάξει ο γραμματέας κατά την άσκησή της παράβολο 200 ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Εξάλλου, αν η έφεση ασκείται με το ίδιο δικόγραφο από περισσότερους του ενός, ο καθένας από αυτούς έχει υποχρέωση να προκαταβάλει χωριστό παράβολο. Αν δεν καταβληθεί το παράβολο από καθέναν από τους εκκαλούντες, δεν μπορεί, εφόσον δεν γίνεται ειδική μνεία στο δικόγραφο της έφεσης ή στην κάτω από αυτό καταχωριζόμενη πράξη κατάθεσής του, να θεωρηθεί ότι το παράβολο που κατατέθηκε αφορά έναν ή μερικούς από εκείνους που εκκαλούν την πρωτόδικη απόφαση. Ειδικότερα, εφόσον δεν γίνεται τέτοια μνεία, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το παράβολο που κατατέθηκε αφορά εκείνον ή εκείνους από τους εκκαλούντες τα ονόματα των οποίων έχουν αναγραφεί στο σχετικό διπλότυπο είσπραξης που κατατέθηκε στον αρμόδιο γραμματέα, αφού μάλιστα το διπλότυπο αυτό δεν επισυνάπτεται στη σχετική δικογραφία, αλλά φυλάσσεται στη γραμματεία του δικαστηρίου, στη δε πράξη κατάθεσης του δικογράφου της έφεσης γίνεται μνεία μόνο του αριθμού του διπλοτύπου αυτού, όχι δε εκείνου ή εκείνων που προέβησαν στην κατάθεση του ποσού του διπλοτύπου. Τα παραπάνω δεν ισχύουν στην περίπτωση που οι περισσότεροι διάδικοι που εκκαλούν την πρωτόδικη απόφαση συνδέονται μεταξύ τους με τον θεσμό της αναγκαστικής ομοδικίας, οπότε αρκεί η καταβολή για όλους ενός και μόνου παραβόλου, αφού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 76 παρ. 4 ΚΠολΔ, η άσκηση των ενδίκων μέσων από κάποιον από τους αναγκαστικούς ομοδίκους, όπως είναι και η έφεση, έχει αποτέλεσμα και για τους άλλους, θεωρουμένους ex lege ως συνασκήσαντες την εν λόγω έφεση (σχετ. ΑΠ 1177/2005). Στην προκειμένη περίπτωση στην έκθεση που είχε συντάξει ο γραμματέας κατά την άσκηση της από 16-3-2012 έφεσης επισυνάπτεται παράβολο 200 ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο περιλαμβάνεται στο δικόγραφο της έφεσης και στο οποίο ρητά αναφέρεται ότι κατατίθεται από την εκκαλούσα ασφαλιστική εταιρία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ, και δεδομένου ότι οι εκκαλούντες δεν συνδέονται με το δεσμό της αναγκαστικής ομοδικίας, η έφεση αυτή ως προς τους λοιπούς εκκαλούντες, Αθανάσιο Μαρίνη και Αγγελική Μαρίνη, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, ενώ ως προς την ασφαλιστική εταιρία είναι παραδεκτή. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω είναι απορριπτέα και η αντέφεση…»

Κόρινθος, 15-10-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
http://www.facebook.com/groups/dikigori/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου