ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την αποζημίωση των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής για τις εκλογές της 25-1-2015 Αποφ. 824/13-1-2015 ΦΕΚ Β 24/2015


 Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, καθώς και του τρόπου καταβολής τους

..................................................................................................................

Άρθρο 2
Καθορισμός Αποζημίωσης
Στους δικαιούχους αποζημίωσης του προηγούμενου
άρθρου καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής:
α. Στους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής
αρχής και στους αναπληρωτές αυτών, καταβάλλεται
ποσό εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115,00 €) για κάθε ημέρα
απασχόλησης
β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και
στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό ενενή−
ντα ευρώ (90,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης
γ. Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους που χρη−
σιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και
στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών, ποσό
πενήντα ευρώ (50,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
Άρθρο 3
Καθορισμός Ημερών Αποζημίωσης
α. ΕΦΟΡΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Στους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής,
καθορίζονται οκτώ (8) ημέρες απασχόλησης.Στους αναπληρωτές εφόρους ορίζονται έξι (6) ημέρες
απασχόλησης.
β. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
i. Εκτέλεση καθηκόντων δικαιούχων εντός του νομού
που υπηρετούν.
Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καθορί−
ζονται επτά (7) ημέρες απασχόλησης
Στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής
αρχής ορίζονται τρεις (3) ημέρες απασχόλησης.
ii. Εκτέλεση καθηκόντων δικαιούχων στους Νομούς
Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Στους αντιπρόσωπους της δικαστικής αρχής που
ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρει−
ες Α΄ και Β΄ Αθηνών, Νομού Αττικής, Α΄ και Β΄ Πειραιά,
Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης, καθορίζονται οκτώ (8) ημέρες
απασχόλησης. Στους αναπληρωτές τους ορίζονται τρεις
(3) ημέρες απασχόλησης εκτός από εκείνους οι οποίοι
δεν υπηρετούν στους νομούς αυτούς ως προς τους
οποίους ορίζονται τέσσερις (4) ημέρες.
iii. Εκτέλεση καθηκόντων δικαιούχων εκτός του νομού
που υπηρετούν.
Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καθορί−
ζονται οκτώ (8) ημέρες απασχόλησης.
Στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής
αρχής ορίζονται τέσσερις (4) απασχόλησης .
iv. Εκτέλεση καθηκόντων δικαιούχων που μετακινού−
νται σε προορισμούς με συγκοινωνιακές δυσχέρειες.
Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που
ασκούν τα καθήκοντά τους, στα νησιωτικά συμπλέγ−
ματα των νομών Δωδεκανήσου (εκτός των νησιών Ρόδος
και Κως) και Κυκλάδων (εκτός των νησιών Σύρου και
Νάξου), καθώς και στα νησιά Ικαρία του νομού Σάμου,
Κύθηρα και Αντικύθηρα του νομού Αττικής, Γαύδος του
νομού Χανίων, Σαμοθράκη του νομού Έβρου, Θάσος
του νομού Καβάλας, Ψαρρά και Οινούσες του νομού
Χίου, Λήμνος και Αγίος Ευστράτιος του νομού Λέσβου,
στα νησιά των Βορείων Σποράδων (Αλλόνησος, Σκία−
θος, Σκόπελος, Σκύρος) και των άγονων γραμμών του
Ιονίου Πελάγους, καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση
για εννέα (9) ημέρες λόγω συγκοινωνιακών δυσχερει−
ών. Στους αναπληρωτές τους οι ημέρες απασχόλησης
είναι πέντε (5).
Ειδικά οι δικαιούχοι αποζημίωσης που υπηρετούν στα
νησιά Ρόδου, Κως, Σύρου και Νάξου και θα διοριστούν
να εκτελέσουν καθήκοντα εντός της έδρας τους το
ανώτατο όριο ημερών απασχόλησης, ορίζεται το αντί−
στοιχο με την παράγραφο β.i του παρόντος άρθρου.
v. Εκτέλεση καθηκόντων γραμματέων των εφορευτι−
κών επιτροπών και διερμηνέων της τουρκικής γλώσσας,
Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους που χρη−
σιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας
και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών, οι
ημέρες απασχόλησης είναι δύο (2).
Άρθρο 4
Δικαιούχοι προκαταβολής αποζημίωσης
και οδοιπορικών εξόδων
Η ορισθείσα, σύμφωνα με ανωτέρω άρθρα, ημερήσια
αποζημίωση καθώς και οδοιπορικά έξοδα προκαταβάλ−
λονται στους έφορους των αντιπροσώπων της δικαστι−
κής αρχής, στους αντιπρόσωπους της δικαστικής αρχής
και στους αναπληρωτές αυτών στις κάτωθι περιπτώσεις:
α. Στους δικαιούχους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά
τους εκτός του νομού όπου υπηρετούν.β. Στους δικαιούχους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά
τους στα νησιωτικά συμπλέγματα της παρ. β.iv. του
άρθρου 3 και θα μετακινηθούν εκτός της έδρας που
υπηρετούν.
Ειδικά οι δικαιούχοι που υπηρετούν στα νησιά Ρόδου,
Κω, Σύρου και Νάξου και θα διοριστούν να εκτελέσουν
καθήκοντα εντός της έδρας τους δεν δικαιούνται οδοι−
πορικά έξοδα και προκαταβολή της ημερήσιας αποζη−
μίωσης.
γ. Στους δικαιούχους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά
τους εντός του νομού που υπηρετούν στην περίπτωση
που για τη μετάβαση στο εκλογικό τμήμα απαιτείται
χρήση ακτοπλοϊκού μέσου.
δ. Στους δικαιούχους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά
τους, σε τμήματα ετεροδημοτών, εντός του νομού που
υπηρετούν και απαιτείται μετάβαση για την παράδοση
του εκλογικού σάκου σε εφετείο εκτός του νομού.
..................................................................................

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8oXl4aC2zmBjtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijF8ozm_m-V4oFL2iVD2BPpm4RdSFtJkOKNuU48uQlMeF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου